švietimo ir specialiojo ugdymo plėtotės programos pristatymas

Report
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos 106 priemonė
• Inkliuzinio ugdymo prieinamumo didinimo,
kokybiškos kompleksinės švietimo pagalbos
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems
mokiniams ir jų šeimoms teikimo,
iškritusiųjų ar anksti palikusiųjų mokyklą
įtraukties didinimo, gestų kalbos vartojimo
plėtros ir kita 2014-2016 metais veiksmų
planas
Pristatymas 2014 05 06
Švietimo įstatymas 2 str. 24 p.
Specialieji ugdymosi poreikiai –
pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė,
atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar
įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.
2013 m. mokinių, turinčių SUP, dalis
41.730;
11%
324.408;
89%
Mokiniai, neturintys SUP
Mokiniai, turintys SUP
Mokiniai renkasi ugdymą bendrosios
paskirties arba specialiosios paskirties
švietimo įstaigose
Specialiosios
paskirties
3%
Bendrosios
paskirties
2013-2014
97%
Mokiniai, neturintys SUP
324.408
Specialiųjų ugdymosi poreikių
41.730
Mokiniai, neturintys SUP
342.888
20112012
Specialiųjų ugdymosi poreikių
20102011
Specialiųjų ugdymosi poreikių
Specialiųjų ugdymosi poreikių
20092010
20122013
20132014
Mokinių skaičiaus kaita per pastaruosius 5 metus (ŠVIS)
Mokiniai, neturintys SUP
42.179
48.574
Mokiniai, neturintys SUP
356.350
46.396
Mokiniai, neturintys SUP
381.932
403.916
Specialiųjų ugdymosi poreikių
48.597
0
50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000
SUP nustatymo priežastis
13.034; 23%
43.911; 77%
Dėl kitų priežasčių, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių
Dėl negalios
Mokinių pasiskirstymas pagal sutrikimų grupę 2013 m.
1%
1%
3%
7%
13%
6%
0%
12%
10%
4%
4%
1%
38%
Bendrųjų mokymosi
Elgesio ir emocijų
Intelekto
Judesio ir padėties
Kalbos
Klausos
Kompleksinių negalių
Kompleksinių sutrikimų
Kurčneregystė
Mokymosi sunkumų
Raidos
Regos
Specifinių mokymosi
Pagalba mokiniui
1. Mokymosi sunkumai - mokyklos pagalba: mokytojas
gerovės komisija
tėvai (globėjai)
mokyklos vaiko
2. Pedagoginė psichologinė tarnyba – vertina specialiuosius ugdymosi
poreikius (toliaus-SUP) ir nustato SUP lygį, tariasi su tėvais ir mokytojais,
kokios pagalbos reikia (ar mokykla pasirengusi ugdyti ir teikti būtiną ir
kvalifikuotą švietimo pagalbą)
3. Mokykla organizuoja specialųjį ugdymą ir teikia švietimo pagalbas
(bendrojoje klasėje/specialiojoje klasėje)
PUPP ir BE pritaikymas
Pritaikymas
VYKDYMO
INSTRUKCIJOS
PRITAIKYMAS
UŽDUOTIES FORMOS
PRITAIKYMAS
užduočių atlikimo
laikas pratęsiamas
leidžiama naudotis
kompiuteriu, FM sistema,
Brailio rašto
mašinėle ar kompiuteriu,
schemomis,
lentelėmis, grafikais,
diagramomis
VERTINIMO
INSTRUKCIJOS
PRITAIKYMAS
skiriamas gestų
kalbos mokytojas
ar gestų kalbos vertėjas
Asperger’io sindromo
turintis laiko
jam įprastoje
ugdymosi aplinkoje.
Vykdytoju skiriamas
specialusis
Pedagogas ar kitas švietimo
pagalbą teikiantis specialistas
Prieinamumui užtikrinti
2001–2013 m. savivaldybėms skirta 50 geltonųjų autobusiukų,
pritaikytų neįgaliesiems mokiniams pavėžėti;
6 autobusai skirti mokykloms, kurių steigėja ŠMM
Įgyvendinami ESF ir iš valstybės biudžeto
finansuojami projektai
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“
– Siekiant ir neįgalių vaikų ugdymo kokybės, parengtos įvairių ikimokyklinio ugdymo
organizavimo modelių rekomendacijos (ir SUP dėl neįgalumo turinčių vaikų ugdymo
organizavimo, siekiant didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą ir
savalaikę specialistų pagalbą vaikams ir jų tėvams (globėjams)
– Siekiant ir neįgalių vaikų ugdymo kokybės, 2013 m. parengta metodinė medžiaga
ikimokyklinio ugdymo auklėtojoms ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams dėl ugdymo
pritaikymo (ir SUP turintiems vaikams)
– 2011 m. savivaldybių administracijoms ŠMM parengė metodinę medžiagą dėl
kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos ir sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo vaikams (nuo gimimo iki privalomojo mokymosi pradžios) ir jų tėvams
(globėjams).
„Specialiųjų mokymo priemonių
rengimas, II etapas“
Aprūpinami mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių:
- istorijos, biologijos, lietuvių kalbos dalykų mokymo priemonės mokiniams, besimokantiems
pagal pritaikytas Bendrąsias ugdymo programas;
- parengtos 2 multifunkcinės mokymo priemonės (istorijos ir geografijos dalykų mokymui);
- specialiosios mokymo priemonės, skirtos mokinimas, besiugdantiems pagal
individualizuotas programas (matematikos, istorijos dalykų mokymuisi;
- mokiniams, kurių ugdymas organizuojamas veiklomis, taip pat priemonės socialinių įgūdžių
mokymuisi)
- mokymo priemonės, skirtos mokiniams, turintiems klausos sutrikimų
Vykdomos priemonės mokinių, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių ugdymo kokybei ir prieinamumui gerinti
Steigiami 4 modernūs metodiniai centrai, kuriuose bus sudarytos
galimybės kokybiškai ugdyti mokinius, atsižvelgiant į jų poreikių
specifiką, taikant modernius ugdymo metodus, naudojantis
šiuolaikinėmis technologijoms:
•
emocijų ir elgesio;
•
įvairiapusių raidos sutrikimų (autizmo spektro)
•
kompleksinių sutrikimų turintiems mokiniams.
Priemonės, kurios galėtų padėti gerinti
prieinamumą:
- tobulinti “krepšelio” metodiką (didinti “krepšelį” 6-8 val. (arba 30 – 40 val.
per savaitę);
- papildyti “krepšelio” metodiką – numatyti ūkio lėšų skyrimą regioninėms,
specialiosioms grupėms (įgyvendinančioms ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas pritaikytas SUP turintiems vaikams);
- finansuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų vežiojimą į ugdymo įstaigas;
-
įvesti antrojo mokytojo pareigybė, plėtoti mokytojo padėjėjo funkcijas;
- kelti mokytojo kvalifikaciją, ugdyti įvairių galių ir gebėjimų mokinius;
- aktyviau bendradarbiauti su NVO (tėvų, neįgaliųjų ir kt.), rengti ir vykdyti
tėvų, visuomenės informavimo, švietimo programas, siekiant ugdymo
kokybės
Inkliuzinio ugdymo prieinamumo didinimo, kokybiškos kompleksinės švietimo
pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ir jų šeimoms teikimo,
iškritusiųjų ar anksti palikusiųjų mokyklą įtraukties didinimo, gestų kalbos vartojimo
plėtros ir kita 2014-2016 metais veiksmų planas
Tikslas - Didinti įtraukiojo ugdymo prieinamumą, skatinti visuomenės
vertybinių nuostatų kaitą formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į
įtraukujį švietimą
Uždaviniai:
- Plėtoti įtraukųjį ugdymą, tobulinant teisinę bazę ir modernizuojant
ugdymosi aplinkas;
- Plėtoti/sukurti kokybiškos kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos,
socialinės paramos ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams ir jų tėvams
(globėjams, rūpintojams);
- Tobulinti savivaldybių švietimo padalinių specialistų, pedagogų ir
specialistų, teikiančių švietimo pagalbą, tėvų gebėjimus, reikalingus negalių ir
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui ir švietimo pagalbos
teikimui;
- Didinti iškritusiųjų ar anksti palikusiųjų mokyklą įtrauktį į bendrojo
ugdymo sistemą
1. Uždavinys. Plėtoti inkliuzinį švietimą, tobulinant teisinę bazę ir
modernizuojant ugdymosi aplinkas
Veiklos:
• peržiūrėti ir patikslinti teisės aktus, reglamentuojančius specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą (įvairios paskirties mokyklose)
bei pagalbos jiems teikimą, mokytojų rengimą ir kvalifikacinius
reikalavimus mokytojams;
• ikimokyklinių ugdymo įstaigų modernizavimas, nenaudojamų švietimo
įstaigų patalpų, universalių daugiafunkcių centrų (UDC) pritaikymas įvairių
ugdymosi poreikių turintiems vaikams, ugdymo priemonių įsigijimas;
• pritaikyti mokyklų aplinkas mokiniams turintiems SUP dėl įgimtų ir įgytų
sutrikimų ir nepalankių aplinkos veiksnių (pilotinės inkliuzinės mokyklos);
• plėtoti ugdymo įstaigų, sudarančių sąlygas vaikui mokytis pagal socialinių
įgūdžių ugdymo programą, tinklą savivaldybėse
• mokyklų/ specialiojo ugdymo centrų aprūpinimas specialiosiomis mokymo
priemonėmis ir ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis;
• parengti dvikalbio kurčiųjų ugdymo metodiką/metodines rekomendacijas
ir rengti specialiąsias mokymo priemones dvikalbiam kurčiųjų mokymui
1. Uždavinys. Plėtoti inkliuzinį švietimą, tobulinant
teisinę bazę ir modernizuojant ugdymosi aplinkas
Veiklos:
- Įgyvendinti Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo
agentūros veiklos 2014 – 2020 m. veiklos programą;
- Diegti ESIUA rekomendacijas tobulinant teisinę bazę;
- Organizuoti rekomendacijų sklaidą politikams ir
profesionalams;
-
Ankstyvoji intervencija vaikystėje, Visų mokinių pasiekimų gerinimas, Pedagogų
rengimas įtraukiojo švietimo sistemai, Profesinio mokymo ir rengimo moduliai,
Informacinių technologijų taikymas, Itraukiojo švietimo aprūpinimas ir
organizavimas, Švietimo pagalbos plėtotė ir kt.
• (Nuo 2014 m. bus reikalaujama ataskaitų dėl rekomendacijų įgyvendinimo)
2. Uždavinys. Plėtoti kokybiškos kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos,
socialinės paramos ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams ir jų tėvams
(globėjams, rūpintojams)
Veiklos:
- skatinti savivaldybių adminstracijas ieškoti būdų mobiliai švietimo
pagalbai teikti.
-parengti (adaptuoti) vaikų pedagoginio psichologinio vertinimo
įrankiusir ugdymo metodikas
3. Uždavinys. Tobulinti savivaldybių švietimo padalinių specialistų,
pedagogų ir specialistų, teikiančių švietimo pagalbą, gebėjimus, reikalingus
specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymui ir švietimo pagalbos
teikimui
Veiklos:
- parengti ir įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo programas savivaldybių
administracijų specialistams, kuruojantiems formalųjį, neformalųjį švietimą, švietimo
pagalbą, tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir savivaldybių vaiko gerovės komisijoms;
- parengti ir įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo programas švietimo
įstaigose dirbantiems pedagogams (mokytojams, IU auklėtojams, PU pedagogams,
pagalbą mokiniui teikiantiems specialistams);
- mokytojų studijų, įgyjant papildomą specialiojo pedagogo (tiflopedagogo,
surdopedagogo), socialinio pedagogo kvalifikaciją, finansavimas
- tobulinti mokytojų, dirbančių su sutrikusios klausos mokiniais, lietuvių
gestų kalbos kompetencijas, sudarant prielaidas dvikalbiam kurčiųjų ugdymui parengti
lietuvių gestų kalbos programą ir ją akredituoti ir sistemingai ir esant poreikiui
įgyvendinti parengtą lietuvių gestų kalbos mokymo programą;
- mobilios švietimo pagalbos teikimo mokyklai, mokytojui, mokiniui, jo
šeimai rekomendacijų parengimas
- (bus įgyvendinama 103 priemonės veiklų metu ???? Nelogiška, nes
inkliuzija turi prasidėti nuo gimimo)
4. Uždavinys. Didinti iškritusiųjų ar anksti palikusiųjų mokyklą įtrauktį į
bendrojo ugdymo sistemą
Veiklos:
- sukurti sistemą ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, bendrojo ugdymo
mokykloms, neformalųjį ugdymą teikiančioms institucijoms panaudos sąlygomis
įsigyti ugdymui skirtos techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių;
-parengti mokymosi pasiekimų įsivertinimo aplanką mokiniams,
turintiems negalių dėl regos, intelekto sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų ir
kt.

similar documents