"*EM*S *KIO SPECIALIST* TECHNOLOGINI* IR VADYBINI

Report
Profesoriaus Mečislovo Treinio akademiniai skaitymai
BŽŪP DEŠIMTMETIS LIETUVOJE: SKATINANT ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO VYSTYMOSI DARNUMĄ
2014 m. spalio 3 d.
ASU, Akademija
DARNUMO ŽEMĖS ŪKYJE
SAMPRATOS INTERPRETACIJOS
doc. dr. Valerija Vinciūnienė
Pranešimo tikslas–remiantis principinėmis darnumo
nuostatomis, atskleisti darnaus žemės ūkio sampratos
interpretacijas šiuolaikiniame akademiniame ir politiniame
diskurse.
Pranešimo turinys:
 Sąvokos ir samprata:
 darnus vystymasis (angl. sustainable development),
 darnumas (angl. sustainability).
 Darnaus žemės ūkio (angl. sustainable agriculture)
sampratos interpretacijos.
“Ekonomistų ir politikos filosofų idėjos, nesvarbu, ar jos
teisingos, ar klaidingos, yra daug galingesnės, nei paprastai
manoma“ (J.M.Keynes).
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
Darnumo idėjos ištakos
 Ekonomistai: XVIII a. pabaigos T. Malthus‘o
idėjos.
 Miškininkai: XVIII a. Vakarų Europos
miškininkystės teorija ir praktika, kai buvo
akcentuojama gamtos harmonija, estetika,
ekologinė etika.
 1950 – 1960-ji metai: išryškėjo gamtinių sistemų
ekonominio augimo ribos.
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
Kodėl žmonėms prireikė DV koncepcijos?
Auganti ekonomika – visuomenės gerovės pagrindas.
Spartėjantis ekonomikos vystymasis susijęs su
didėjančiu gamtos išteklių vartojimu, kurį lydi blogėjanti
gamtinės aplinkos ir žmonių sveikatos būklė.
Ekologinės krizės grėsmė.
Žmonijos išlikimo problema.
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
Darnaus vystymosi link: globalaus masto politika
• Stokholmas: suformuluota nuostata, kad ekonominis vystymasis
turi vykti kuo efektyviau naudojant gamtos išteklius ir
1972 atsižvelgiant į daromą poveikį aplinkai.
• Brundtland ataskaita “Mūsų bendra ateitis”: pateiktas darnaus
1987 vystymosi apibrėžimas.
• Rio de Žaneiras: DV įteisintas kaip pagrindinė ilgalaikė
1992 visuomenės vystymosi ideologija.
• Rio+20 konferencijos temos: 1) žalioji ekonomika darnios
plėtros kontekste ir skurdo mažinimas; 2) institucinė darnios
2012 plėtros struktūra.
• UNCTAD: raginimas pereiti nuo dabartinio industrinio žemės ūkio ir
2013
globalios maisto pasiūlos sistemos prie “darnios intensifikacijos ir
vietos maisto sistemų”.
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
Darnaus vystymosi koncepcija
Darnu
Būklė
„Darnus vystymasis – tai toks
vystymasis, kuris patenkina
dabartinio laikmečio
poreikius, nesukeldamas
pavojaus būsimoms kartoms
patenkinti savuosius“.
× ×
×
×
Brundtland komisijos ataskaita (WCED,
1987 m.).
Laikas
Asimptotė - tiesė, prie kurios artėja
begalybėn tolstanti tam tikros
funkcijos kreivė.
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
Darnumo samprata ir vizualizacijos (1)
Trijų darnumo problemų sąveika
Darnumo siekimas apima sprendimų,
kurie suderintų trijų pagrindinių darnumo
problemų (socialinių-politinių, aplinkos ir
ekonominių) svarbą ir poveikius,
suradimą.
EKONOMINĖS Efektyvumo
PROBLEMOS
Augimo
Stabilumo
SOCIALINĖS
APLINKOS
PROBLEMOS
PROBLEMOS
Skurdo Nelygybės
Atskirties
Bioįvairovės Atsikūrimo
Taršos Gamtos išteklių
Ekonomika
 Tenkinti materialius žmonių
poreikius.
 Palaikyti švarią bei sveiką
aplinką.
Gamtinė aplinka
 Aprūpinti ekonomikos sektorių
gamtos ištekliais.
 Absorbuoti gamybos ir
vartojimo procese susidarančias
atliekas (teršalus) ir užtikrinti
ekologinį stabilumą.
Socialinė dimensija
 Visuomeninių sistemų
stabilumas.
Šaltinis: Vitunskienė V., Vinciūnienė V. Viešosios paramos reikšmė siekiant aplinkos darnumo Lietuvos žemės
ūkyje // Darnus vystymasis: teorija ir praktika. Monografija. Kaunas, 2014.
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
Darnumo samprata ir vizualizacijos (2)
Trijų darnumo dedamųjų sąveika
Darnumas kaip aplinkos, ekonomikos ir teisingumo struktūra.
Gamtinė aplinka – pagrindas deramam žmonių gyvenimui.
Ekonomika – priemonė, siekiant vystymosi tikslų.
Teisingumas
ir gerovė
„Pagrindiniai tikslai“
Ekonomika, technologija, politika, etika
„Tarpiniai ištekliai“
Gamtinė aplinka
„Pagrindiniai ištekliai“
Šaltinis: Vitunskienė V., Vinciūnienė V. Viešosios paramos reikšmė siekiant aplinkos darnumo Lietuvos žemės
ūkyje // Darnus vystymasis: teorija ir praktika. Monografija. Kaunas, 2014.
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
Darnumo samprata ir vizualizacijos (3)
Trijų darnumo dedamųjų sąveika
Trys darnumo dedamosios (ekonomika,
aplinka ir teisingumas) yra glaudžiai
susijusios tarpusavyje, todėl siekiant
darnumo turi būti tolygiai plėtojamos.
Trys darnumo koncentriškosios sritys
Darnumas suvokiamas kaip ištisa sistema,
sudaryta iš trijų koncentriškų sričių:
ekonomikos, visuomenės ir aplinkos
APLINKA
APLINKA
EKONODARNU-
VISUOMENĖ
MIKA
MAS
EKONOMIKA
VISUOMENĖ
Šaltinis: Vitunskienė V., Vinciūnienė V. Viešosios paramos reikšmė siekiant aplinkos darnumo Lietuvos žemės
ūkyje // Darnus vystymasis: teorija ir praktika. Monografija. Kaunas, 2014.
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
Pagrindiniai darnumo principai (Moldan et al.,
2012):
 darnaus vystymosi idėja yra pragmatinė ir
antropocentristinė (pagrindinis dėmesys skiriamas
žmogui ir jo gerovei);
 žmogaus gyvenimas turi būti sveikas, produktyvus ir
draugiškas aplinkai;
 dinamiškumas ir ilgalaikiškumas, turint omenyje, tiek
dabartinę, tiek ateities kartas ... nenubrėžiant jokių
ateities ribų.
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
Darnaus vystymosi tikslai
Darnus
vystymasis
=
darnus
+
Gyventi ir dirbti,
atsižvelgiant į
biofizines
aplinkos ribas
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
vystymasis
Užtikrinti
tinkamą
gyvenimą
visiems
žmonėms
Darnumo tyrimų žemės ūkyje prielaidos
Industrinio žemės ūkio
sėkmė
 efektyvus trumpuoju
laikotarpiu;
 gamina santykinai pigų
maistą...
...kokiais kaštais?
Industrinio žemės ūkio
kaštai
 aplinkos degradacija;
 klimato kaita;
 neigiamas pesticidų
poveikis žmonių sveikatai;
 bendruomenių vystymosi
problemos;
 kt.
Žemės ūkis, lyginant su kitomis ūkinėmis veiklomis, būdamas didžiausias
gamtos ir jos išteklių naudotojas, kurdamas prekinę produkciją, turi
potencialą ne tik neigiamai, bet ir teigiamai veikti gamtinę aplinką.
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
Žemės ūkio prekinių ir neprekinių gėrybių
gamyba (aplinkos požiūriu)
Ne rinkos veiksniai (aplinkos
ištekliai): dirvožemis, vanduo,
oras, klimatas, kt.)
Rinkos veiksniai: darbas,
įrengimai, degalai, kt.
Žemės ūkio gamyba
Prekiniai produktai (maistas,
pašarai, pluoštas, kuras).
Žemės ūkio
neigiamas poveikis
aplinkai
Neprekiniai produktai
Neigiami
efektai
Viešosios
gėrybės
Agrarinės
aplinkos VG
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
Žemės ūkio darnumo interpretacijos
siaurąja ir plačiąja prasme
Siaurąja prasme
Plačiąja prasme
Dėmesys sutelkiamas į:
atskiras ūkininkavimo
sistemas, jose naudojamas
technologijas, kuriomis
siekiama mažinti
neatsinaujinančių išteklių
bei aplinkai kenksmingų
medžiagų naudojimą.
Darnumas žemės ūkio
sistemose
nagrinėjamas:
 atsparumo (angl. resilience )
požiūriu);
 kaip gebėjimas prisitaikyti
ir keistis, keičiantis
išorinėms ir vidinėms
sąlygoms;
 trijų darnumo dimensijų
požiūriu.
(Organinis, ekologinis, žemų
sąnaudų, biologinis, aplinkai
jautrus, pagrįstas bendruomene
žemės ūkis ir pan.).
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
Darnus žemės ūkis, reiškia konkrečiai teritorijai būdingą
integruotą augalų ir gyvūnų auginimo veiklų sistemą, kuri IL :
(USDA)
 tenkina pagrindinius žmogaus maisto ir pluošto poreikius;
 gerina gamtinės aplinkos kokybę bei gamtinių išteklių potencialą;
 kiek įmanoma veiksmingiau naudoja neatsinaujinančius išteklius ir,
prireikus, integruoja natūralius biologinius ciklus ir kontrolę;
 ekonomiškai gyvybinga;
 pagerina ūkininkų ir visos visuomenės gyvenimo kokybę.
Darnus žemės ūkis yra toks, kuris:
(Earles, 2005)
 gamina gausiai maisto, neišeikvojant žemės išteklių ir neteršiant
aplinkos;
 remiasi gamtos principais, suteikiant prioritetą ekologijai;
 kenksmingų medžiagų į gamtą išmeta ne daugiau negu pati gamta
pajėgi absorbuoti;
 yra socialinių vertybių žemės ūkis, kurio sėkmė neatskiriama nuo
gyvybingų kaimo bendruomenių, turtingų žemdirbių šeimų ir sveiko
maisto kiekvienam.
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
Darnus žemės ūkis: ekocentrinės etikos
požiūris (Zimdahl, 2012)
Darni žemės ūkio sistema turi atitikti keturis
kriterijus:
 ekologiško pagrįstumo;
 ekonominio gyvybingumo;
 socialinio teisingumo;
 žmogiškumo – ūkininkai turi būti humaniški, geri,
švelnūs, gailestingi ir užjaučiantys visas gyvybės
formas.
„Gyvenkite taip, lyg ketinate mirti rytoj, tačiau
ūkininkaukite taip, lyg ketinate gyventi amžinai“.
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
Taigi, žemės ūkis yra darnus, kai:
 dabarties ir ateinančių kartų paklausa maistui gali būti
patenkinta neieškant kompromiso tarp ekonominių,
ekologinių ir socialinių poreikių;
 vykdant ūkinę veiklą yra imituojamas sveikų ekosistemų
sudėtingumas, beveik nedarant neigiamo poveikio natūralioms
ekosistemoms ( akcentuojama aplinkos darnumo dimensija);
 ūkininkavimas yra pelningas, orientuotas į ilgalaikę
perspektyvą, pagrįstas iš kartos į kartą perduodamomis
ūkininkavimo tradicijomis;
 prisideda prie gyvybingų kaimo bendruomenių palaikymo.
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
Tradicinio ir darnaus žemės ūkio imperatyvai
Tradicinis žemės ūkis
Darnus žemės ūkis
 Gaminti (mažiausiomis
sąnaudomis) kiek galima
daugiau pigaus maisto ir
pluošto.
 Didinti žemės ūkio
produktų gamybą
harmonijoje su gamta.
 Išsaugoti gyvybingas
kaimo bendruomenes.
Agrarinė politika:
nukreipta į agroverslo
interesus.
Agrarinė politika:
nukreipta į darnaus
žemės ūkio viziją.
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
Du žemės ūkio modeliai
 Industrinis žemės ūkis = linijinis
 Darnus žemės ūkis = ciklinis
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
“Darbotvarkė 21”,1992 m.
 Darbotvarkė 21-am amžiui:
 Pasaulinė darnios plėtros veiksmų programa.
 14 skyrius yra skirtas darnaus žemės ūkio ir kaimo vystymosi
skatinimui (SARD – angl. Sustainable Agriculture and Rural
Development).
 Pagrindinis SARD tikslas – didinti maisto produktų
gamybą, naudojant palankius gamtai ūkininkavimo
būdus ir užtikrinti aprūpinimą maistu.
 SARD priemonės: švietimo skatinimas, ekonominių
paskatų naudojimas, naujų bei gamtą tausojančių
technologijų plėtotė, užimtumo ir pajamų įvairovė,
gamtos išteklių vadyba ir aplinkos apsauga.
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
UNCTAD* (2013) pagrindinės išvados
 Reikalavimas:
 būtina transformacija nuo tradicinio, monokultūromis grįsto ir nuo
didelių išorinių sąnaudų priklausomos industrinės gamybos link
mozaikiškai tvarių, regeneracinių gamybos sistemų.
 Pagrindiniai pokyčiai:
 padidinti anglies kiekį dirvožemyje;
 darnus žemės valdymas, naudojant organines trąšas;
 mažinti maisto grandinės atliekas;
 pereiti nuo linijinio prie holistinio požiūrio į ūkininkavimą, pripažįstant,
kad ūkininkas yra ne tik ž.ū.produktų gamintojas, bet jis taip pat yra
agro-ekologinių sistemų valdytojas, kurios teikia svarbias viešąsias
gėrybes ir paslaugas (pvz., vandens, dirvožemio, kraštovaizdžio, energijos,
biologinės įvairovės, poilsio);
 reformuoti tarptautinės prekybos ž.ū. ir maisto produktais režimą.
* UNCTAD(2013). Trade and Environmental Review 2013: "Wake Up Before It Is Too Late: Make
Agriculture Truly Sustainable Now For Food Security in a Changing Climate". United Nations
Publications.
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
ES darnaus žemės ūkio tikslai:
(Europos Komisija, 2012)
 produktyvumo didinimas, nepažeidžiant dirvožemio ir
vandens gebėjimo atsikurti bei jų geros būklės
palaikymas;
 aukštos kokybės, saugaus ir sveiko maisto gamyba;
 pakankamo pajamų lygio generavimas, siekiant ilgalaikio
ūkių gyvybingumo bei jų įnašo į subalansuotą regiono
vystymąsi;
 ekosistemos paslaugų teikimas (vertingų buveinių,
bioįvairovės, genotipų apsauga);
 gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas;
 kaimo vietovių ekonominio vystymo skatinimas;
 gyvūnų gerovės užtikrinimas.
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
Du esminiai klausimai:
1.
Ar žemės ūkis, naudodamas palankius gamtai
ūkininkavimo metodus, pajėgus patenkinti
globalią maisto paklausą IL?
2. Kokios reikalingos strategijos, kurios ne tik
užtikrintų pakankamą maisto gamybą, bet ir
skatintų ekonomikos augimą besivystančiose
šalyse?
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
Kaip, laikantis darnumo nuostatų,
padidinti maisto gamybą pasaulyje IL?
1. Eko-pesimistai – ž.ū. augimo ekologinės ribos jau pasiektos.
Netiki, kad galimas technoliginis proveržis, todėl tik gyventojų
skaičiaus kontrolė gali užkirsti kelią Malthus’o išpranašautai krizei.
2. Optimistai – rinkos jėgos ir biotechnologija leis patenkinti
augančią paklausą, tikint, kad gyventojų augimo tempai
sulėtės.
3. „Industrializuotas pasaulis atskuba į pagalbą“ maisto trūkumą besivystančiose šalyse užpildys industrinių
šalių modernus žemės ūkis.
4. Naujieji modernistai – aukštų sąnaudų žemės ūkis yra
draugiškesnis gamtai nei žemų sąnaudų.
5. „ Darni intensifikacija” – naudojant tarpines bei žemų
sąnaudų technologijas galima padidinti derlių, tuo pat metu
išsaugant aplinką.
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
...apibendrinimas...
 šiuolaikinė darnaus žemės ūkio samprata reiškia sąsajas
tarp ūkininkavimo socialinių, ekonominių ir aplinkos
dimensijų bei harmoningą, suderintą jų vystymąsi
ilguoju laikotarpiu, kuris užtikrina ūkių ekologinį
efektyvumą, ekonominį gyvybingumą ir ūkininkų bei
visos visuomenės gyvenimo kokybę;
 požiūryje į klausimą: „kaip, laikantis darnumo nuostatų,
padidinti maisto gamybą pasaulyje IL?“ galima išskirti
penkias požiūrių grupes: eko-pesimistus, optimistus,
naujuosius modernistus, darnios intensifikacijos ir
„industrializuotas pasaulis atskubės į pagalbą“.
V.Vinciūnienė. Akademija, 2014 10 03
DĖKOJU UŽ DĖMESĮ !
Assoc.prof. Valerija Vinciūnienė
Lithuanian University of Agriculture
26

similar documents