IR barijera

Report
IR barijera
•TSOP1738
•NE555
IR barijera sačinjena je od predajnika i prijemnika. Predajnik se
sastoji od oscilatora pravokutnih impulsa (astabilni multivibrator)
frekvencije od 30kHz do 50kHz(38 KHz) te obično dviju IR LED
dioda na izlazu oscilatora. IR LED-ice emitiraju IR signal frekvencije
na kojoj radi oscilator. Prijemnik je integrirani krug TSOP1738. IC
ima tri pina. Ljevi pin je GND, srednji oin koji je bliži masi je
napajanje UCC = 5V, a krajnji desni pin je signal. Kad nema IR
signala usmjerenog prema prijemniku ,onda prijemnik na svom
pinu za signal daje konstantnu logičku jedinicu. Ako na prijemnik
stigne signal iz ove vrste predajnika onda pin signala prijemnika
padne na nulu.(generira desni brid i ostaje u nuli dok ima signala).
Dakle ako je barijera postavljena i postoji signal onda je pin
prijemnika u nuli. Ako netko nailaskom prekine signal onda se na
pinu signala prijemnika generira logička jedinica toliko dugo koliko
je barijera prekinuta.
IR signal 38 kHz
Predajnik
Prijemnik
Elementi
Prijemnik
Tsop1738
•Integrirani prijemnik
•Demodulator
•Sadrži pojasni propust i pojačalo
signala
•Ne sadrži dekoder
Predajnik
Tsop1738
•Integrirani IR prijemnik
•Zamjena za foto
tranzistor
•Bolja osjetljivost
•Sadrži demodulator za
38 kHz
IR barijera
TSOP1738
IR 38 kHz
Predajnik
Astabil ili
oscilator
IR LED *2
Umjesto da pravimo
astabil , možemo koristiti
i gotovi generator
signala.
Prijemnik
Integrirani
prijemnik
Indikator
prijema
signala LED
Izlazni pin - veza na PLC
Kako izlazni pin prijemnika povezati na PLC?
Izlazni signal prijemnika odvesti na jedan ulaz PLC-a. Masu
prijemnika povezati na masu PLC-a. Ovdje se javlja problem
prilagođenja razina. Razina logičke jedinice na prijemniku je 5V , a na
PLC-u 24V. Kako riješiti problem? Kako će PLC tretirati pristiglih 5V?
Kao jedinicu ili kao nulu?
Riješenje je da ulaz PLC-a pretvorimo u analogni ulaz. Time
postižemo da ulaz prepozna napon od 5V. Zatim koristimo
komparator u FBD formi da izdvojimo signal. Od rugih elemenata sad
možemo koristiti ONE SHOT (monostabil) ;ALT(bistabil ) i druge
elemente po potrebi ovisno o zahtjevu aplikacije.
Bitno je shvatiti da na ulazu PLC signal tretiramo kao analogni jer
tako izbjegavamo problem razina. Komparator odmah signal pretvori
ponovo u binarni.
Električna shema
Ovo je shema predajnika s
astabilom i IR LED diodama.
Ovo je shema
prijemnika
Napajanja
mogu biti
različita za
predajnik i
prijemnik-
Zadatak:
1. Napraviti prijemnik IR signala koji radi na 38 kHz
2. Ispitati IR.
3. Napraviti IR predajnik. Ispitati IR predajnik. .(EWB)
4. Izračunati periodu predajnog signala. Osciloskopom provjeriti periodu
predajnog signala.
5. Kolika je udaljenost između predajnika i prijemnika?
6. Nacrtati blokovski dijagram za prihvat i obradu signala u PLC-u.
7. Napraviti aplikaciju pomoću PLC-a:
• Ako ima signala onda blica plava ledica(deset puta u minuti)
• Ako netko prekine barijeru (nema signala) => blica crvena ledica i radi
sirena.
a) Kad se vrati signal sirena odmah prestaje.
b) Kad se vrati signal sirena nastavlja svirati dok netko ne resetira na
staro stanje.

similar documents