(EIF_EPF)

Report
INFORMAVIMO APIE EUROPOS PABĖGĖLIŲ
FONDO IR EUROPOS FONDO TREČIŲJŲ ŠALIŲ
PILIEČIŲ INTEGRACIJAI PROGRAMŲ LIETUVOJE
PARAMĄ IR SUTEIKTOS PARAMOS VIEŠINIMO
TAISYKLĖS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m.
vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-105
(Valstybės žinios, 2011-03-01, Nr. 25-1225)
Pagrindiniai viešinimo tikslai:
• formuoti teigiamą nuomonę apie EIF programos paramą ir jos panaudojimą,
akcentuojant pasiektus rezultatus – suteiktą konkrečią naudą EPF ir EIF tikslinės
grupės atstovams;
• stiprinti EPF ir EIF programos projektų vykdytojų ir galimų pareiškėjų
administracinius gebėjimus gauti paramą, ją tinkamai panaudoti ir viešinti.
Pagrindiniai viešinimo uždaviniai
• supažindinti visuomenę su EPF ir EIF programos teikiamomis galimybėmis ir
suteikti sąlygas jomis pasinaudoti;
• supažindinti tikslines grupes su EPF ir EIF programų nustatytais veiksmais ir jų
įgyvendinimo rezultatais;
• užtikrinti, kad teikiama informacija pasiektų EPF ir EIF programų tikslines grupes,
kurioms ji yra aktualiausia;
• stiprinti institucijų, dalyvaujančių įgyvendinant EPF ir EIF programas,
bendradarbiavimą ir partnerystę bei jų ryšius su visuomenės informavimo
priemonėmis.
Pagrindiniai viešinimo ir informavimo principai:
• informacija pateikiama aiškiai ir paprastai;
• teikiama informacija yra svarbiausia ir pagrindinė;
• pateikiama informacija yra objektyvi ir grindžiama faktais;
• informacija teikiama operatyviai ir laiku;
• kiekvienas turi teisę ir galimybes nevaržomai naudotis informacija.
Informavimo ir viešinimo lygmenys
Viešinimas įgyvendinamas dviem lygmenimis: programos ir projekto lygmeniu.
 Atsakinga institucija (SADM) atsako už informacijos sklaidą ir viešinimą EPF ir
EIF programų lygmeniu;
 įgaliota institucija (ESFA) skleidžia informaciją apie konkrečius projektus projekto
lygmeniu, prižiūri informavimo apie EPF ir EIF programų paramos reikalavimų
vykdymą ir konsultuoja projektų vykdytojus dėl informavimo ir viešinimo priemonių
įgyvendinimo projektų veiklos lygmeniu;
 projektų vykdytojai atsako už informacijos apie EPF ir EIF įgyvendinamų
konkrečių projektų ir jų pasiektų rezultatų sklaidą.
Techniniai ženklų reikalavimai
Kai naudojami keli ženklai jie išdėstomi tokia tvarka:
• EPF programos viešinimo atveju – pirma privalo būti dedamas ES, o po jo EPF
ženklas;
VŠĮ
“Imigrantas”
• EIF programos viešinimo atveju – pirma privalo būti ES ženklas su nuoroda į fondo,
iš kurio skiriama parama, pavadinimas „Europos fondas trečiųjų šalių piliečių
integracijai“.
ES vėliavos ir žvaigždžių išdėstymo reikalavimai
ES ženklas yra mėlynas stačiakampis, kurio ilgis 1,5 karto didesnis už plotį, jame ratu
lygiais intervalais išdėstyta 12 geltonų žvaigždžių. Įsivaizduojamo žvaigždžių
sudaromo apskritimo centras yra stačiakampio įstrižainių susikirtimo taškas, o jo
spindulys lygus 1/3 stačiakampio pločio.
Naudojami ES ženklo variantai ir pasitaikančios klaidos
Naudotini ES ženklo variantai:
ES ženklo naudojimo klaidos:
Žvaigždės išdėstytos
ne taip kaip laikrodžio
Valandos
Žvaigždės išdėstytos
ne ant vertikalios
ašies
Ženklas apverstas
Informavimo ir viešinimo priemonės:
• plakatai (stendai patalpose);
• specialūs leidiniai ir informacinė medžiaga;
• informaciniai renginiai;
• pranešimai žiniasklaidoje;
• atminimo lentos (taikoma tik įgyvendinant projektus pagal EPF programą);
• reprezentacinės prekės;
• kita.
Plakatai (stendai patalpose)
Plakatai (stendai patalpose, lauko reklama) kabinami, siekiant informuoti plačiąją
visuomenę apie EPF, EIF programas, jų tikslines grupes apie minėtų programų ar
projekto vykdytojo vaidmenį įgyvendinant programų veiksmus.
Plakatai turi būti kabinami projekto vykdytojo ar jo partnerių arba patalpose, kuriose
vykdoma EPF ar EIF remiamo projekto veikla, bei kitų suinteresuotų institucijų
patalpose.
Specialūs leidiniai ir informacinė medžiaga
Specialūs leidiniai ir informacinė medžiaga (lankstinukai, brošiūros, informaciniai
lapeliai, biuleteniai ir kita) skirta galimiems pareiškėjams, projektų vykdytojams bei
Gairėse nurodytų tikslinių grupių atstovams ir visuomenei informuoti apie bendrą
Lietuvos Respublikos ir EPF, EIF paramą bei jos rezultatus.
Specialiuose leidiniuose ir informacinėje medžiagoje apie EPF, EIF paramą turi būti
aiškiai nurodytas ES dalyvavimas, projekto vykdytojas ar institucija, atsakinga už
informacijos turinį.
Specialiuose leidiniuose ir informacinėje medžiagoje rekomenduojama nurodyti EIF
projekto įgyvendinamo prioriteto ir veiksmo pavadinimus, o EPF projekto – tik
veiksmo pavadinimą.
Informaciniai renginiai
Informaciniai renginiai (spaudos konferencijos, seminarai, mokymai, diskusijos,
parodos ir kiti renginiai, susiję su ES parama) skirti galimiems pareiškėjams, projektų
vykdytojams bei Gairėse nurodytų tikslinių grupių atstovams ir visuomenei
informuoti apie bendrą Lietuvos Respublikos ir EPF, EIF paramą bei jos rezultatus.
Informaciniuose renginiuose turi būti aiškiai nurodoma EPF, EIF parama.
Informacinių renginių patalpose rekomenduojama pastatyti arba pakabinti ES ir
Lietuvos Respublikos vėliavas (vėliavėles).
Viešinimo ženklai turi būti naudojami ant dalijamosios ir rodomosios medžiagos.
Pranešimai žiniasklaidai
• turėtų būti nurodomi EPF, EIF programos ar projekto tikslai, laukiami rezultatai;
• privaloma nurodyti, kad projektas finansuojamas EIF ar EPF programų lėšomis.
• projektų vykdytojai turėtų nurodyti EIF prioritetą ir veiksmą (EIF programa), o EPF
– veiksmą (EPF programa);
• pranešimai žiniasklaidai platinami programos ir projekto įgyvendinimo laikotarpiu,
informuojant apie svarbius veiksmus ar rezultatus;
• rekomenduojama pranešimus žiniasklaidai platinti programos ar projekto
įgyvendinimo pradžioje ir pabaigoje.
Atminimo lentos
Nuolatinės atminimo lentos primena visuomenei apie jau įgyvendintą EPF projektą,
finansuotą iš EPF programos lėšų.
Atminimo lentos nėra privalomos, tačiau rekomenduojamos tais atvejais kai projektui
buvo skirta daugiau kaip 1 mln. litų iš EPF programos lėšų, ypač tada, kai projektas
yra tęstinis.
Atminimo lenta sudaryta iš trijų dalių:
1) viršutinėje atminimo lentos dalyje nurodomas projekto arba objekto pavadinimas;
2) vidurinėje dalyje nurodomi finansavimo šaltiniai;
3) apatinėje dalyje horizontaliai išdėstomi šie viešinimo ženklai:
VŠĮ “Imigrantas”
Reprezentacinės prekės
Reprezentacinės prekės (reklaminė ar suvenyrinė atributika: puodeliai, rašikliai,
pieštukai, maišeliai, marškinėliai, užrašų knygelės, lipnūs lapeliai ir pan., susijusi su
EPF, EIF parama) yra skirtos galimiems pareiškėjams, projektų vykdytojams, tikslinių
grupių atstovams, įvairioms suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei informuoti apie
EPF, EIF teikiamą paramą.
Rašiklių pavyzdžiai
Bloknotų pavyzdžiai
Viešinimo ženklų ant reprezentacinių prekių naudojimo
klaidos
Klausimai?
Ačiū už dėmesį

similar documents