E-dokument* archyvas * valstybei ir pilie*iams

Report
Projektas “Elektroninio
archyvo infrastruktūros
sukūrimas”
Dr. Inga Petravičiūtė
EAIS projekto vadYBININKĖ
2011 m. spalio 21d.
Pokyčius įtakojantys veiksniai
• Vidaus rinkos bei kitų e. paslaugų be sienų
plėtra įvairiose srityse:
• viešųjų pirkimų
• muitų ir mokesčių administravimo
• socialinės bei sveikatos apsaugos ir kt.
• Sparčių prieigos prie informacijos, jos paieškos
ir apsikeitimo informacija priemonių poreikis
• Registrų, informacinių sistemų ir plėtra
• Elektroninio parašo ir elektroninių dokumentų
naudojimo poreikis
El. paslaugos piliečiams, įmonėms,
verslui
• Valstybinė mokesčių inspekcija
• SODRA
• Viešųjų pirkimų tarnyba
• Muitinė
• Migracijos departamentas
• Gyventojų registro tarnyba
• Regitra
• Registrų centras
• Versli Lietuva
...........
Kodėl archyvai?
Veikla apima visą dokumento gyvavimo ciklą
• Įstaigų veiklos dokumentavimas
• Dokumentų saugojimas
• Prieigos prie saugomų dokumentų užtikrinimas
Valstybės
archyvas
Organizacijos
Vartotojai
Išorinės
sistemos
(pvz., registrai)
Kas yra Nacionalinis
dokumentų fondas?
Valstybės archyvuose
saugomi dokumentai
Nevalstybinių
organizacijų,
privačiųjuridinių ir
fizinių asmenų veiklos
dokumentai
Viešojo sektoriaus
institucijų ir įstaigų,
valstybės įgaliotų
asmenų veiklos
dokumentai
NDF problemos
• NDF sukaupta visa valstybės oficiali
informacija
• Dokumentuose, registruose, inforacinėse
sistemose kaupiamos informacijos kiekis
nuolat auga
• „Popierinių“ dokumentų saugojimas nuolat
brangsta
• Nėra vieningos NDF informacijos paieškos
sistemos
..............
NDF problemos
• El. dokumentų ilgalaikis ir
saugojimas - sudėtingas procesas
nuolatinis
• Didelės infrastruktūros investicijos
• Dideli palaikymo kaštai
• Įstaigos vengia eDVS rengti ir saugoti ilgalaikio
ir nuolatinio saugojimo dokumentus
• Stabdo el. paslaugų, kurioms būtina oficiali
informacija, plėtrą
Priimtas sprendimas
• Sukurti
integralią
atvirą
elektroninių
dokumentų perėmimo ir saugojimo valstybės
archyvuose infrastruktūrą
• Visiems vartotojams suteikti prieigą prie
saugomų dokumentų, kuri būtų grįsta vieno
langelio principu
ELEKTRONINIO ARCHYVO INFRASTRUKTŪROS
SUKŪRIMO PROJEKTAS
2009 – 2011 M.
EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS
PRIORITETO „INFORMACINĖ VISUOMENĖ
VISIEMS“ PRIEMONĖ „SĄVEIKUMAS“
VYKDYTOJAS
LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBA
PROJEKTĄ ĮGYVENDINO
UAB „SINTAGMA“, UAB „AFFECTO LIETUVA“, UAB
„ATEA“,
UAB „MITSOFT“, UAB „BLUE BRIDGE“
BIUDŽETAS 11,7 MLN
Projekto strateginiai tikslai
• Užtikrinti e-vyriausybės sprendimų plėtrą
• Sudaryti praktines prielaidas plėsti el.
dokumentų naudojimą viešajame sektoriuje
• Sukurti technologines bei teisines priemones
autentiškiems el. dokumentams išsaugoti
• Sudaryti sąlygos taupyti įstaigų lėšas, kurias
joms reikėtų investuoti į ilgalaikio el.
dokumentų saugojimo infrastruktūrą
• Sudarytos sąlygos teikti administracines
paslaugas gyventojams ir įmonėms vieno
langelio principu
Projekto rezultatai
• Sukurta elektroninio archyvo informacinė sistema
EAIS, kurioje
• Kaupiami ir saugomi NDF elektroniniai dokumentai
• Užtikrinama prieiga prie saugomų elektroninių
dokumentų informacinių technologijų ir ryšių
priemonėmis
• Elektroniniu būdu tvarkoma ir teikiama informacija
apie valstybės archyvuose saugomus dokumentus
• Sudarytos sąlygas valstybės archyvams informacinių
technologijų ir ryšių priemonėmis atlikti
dokumentus perduodančių įstaigų dokumentų
valdymo priežiūrą
Projekto rezultatai
• Sukurtos laisvai platinamos ADOC el. dokumentų
sudarymo, pasirašymo ir tikrinimo priemonės
• Internete adresu https://adoc.archyvai.lt veikianti
programinė įranga, realizuota Web sprendimo principu
• Parsisiunčiama ir diegiama naudotojo kompiuteryje
taikomoji programa
• Naudotojų nukreipimo iš trečiųjų šalių išorinių sistemų
paslauga į Web sprendimo principu realizuotas
elektroninių dokumentų formavimo ir pasirašymo
priemones juos sudaryti ir pasirašyti elektroniniu
parašu
• Elektroninių dokumentų atitikimo ADOC specifikacijai
tikrinimo priemonės, skirtos sistemos naudotojams ir
programinės įrangos kūrėjams
Projekto rezultatai
• Sukurtos tinklo paslaugų (angl. web services)
sąsajos, skirtos integruoti EAIS su išorės
sistemomis:
• perduoti derinti dokumentų ir bylų
apskaitos duomenis
• perduoti į valstybės archyvą elektroninius
dokumentus
• vykdyti archyvuose saugomų dokumentų
paiešką
• pateikti elektroninį dokumentą ar jo dalis,
kurioms netaikomi apribojimai
Projekto rezultatai
• Atnaujinama teisinė bazė
• Archyvų įstatymo pakeitimai
• El. dokumentų valdymą reglamentuojantys
teisės aktai
• El. dokumentų specifikacijos (ADOC, MDOC,
Pdf)
Plėtros perspektyvos
• Sprendimo įgyvendinimas užtikrins galimybę
naudoti el. dokumentus ateityje, nepriklausomai
nuo sparčiai besikeičiančios technologinės
aplinkos
• realizuoti glaudesnę integraciją su eDVS
(optimizuojant dokumentų valdymo priežiūros ir
dokumentų perdavimo procesus)
• valstybės archyvai galėtų plėsti el.dokumentus
perduodančių įstaigų skaičių
• į informacinę sistemą įtraukti kitus archyvų
objektus:
• registrus ir duomenų bazes
• GIS duomenis
AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
?

similar documents