1 Zagreb – Suradnja s DUUDI

Report
Suradnja Državnog ureda za
upravljanje državnom imovinom i
lokalne samouprave u kontekstu
dugogodišnjeg rješavanja
pojedinačnih predmeta
•
• Prikaz suradnje Republike Hrvatske
imovinskopravnim odnosima vezanim za:
i
Grada
Zagreba
- građevinsko zemljište s osnova
a) zakupa zemljišta
b) nagodbe sukladno Zakonu o parničnom postupku
c) darovanje zemljišta za infrastrukturne objekte
d) projekti od značaja za Grad i Republiku
- stanove
- poslovne prostore
u
Zakup
•
Građevinsko zemljište kojim, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, putem nadležnih
tijela, Grad Zagreb gospodari, jest ono zemljište koje je podržavljeno odnosno nacionalizirano i
deposedirano za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i na kojem još uvijek nisu
pravomoćnim aktima nadležnih tijela utvrđeni vlasnici, zatim su to zemljišta za koja se vode
određeni pravni postupci pred nadležnim tijelima, zemljišta koja su činila imovinu Slobodnog
kraljevskog grada Zargeba, Općine grada Zagreba i sl.
•
Stupanjem na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o naknadi za
imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i nekih drugih propisa,
pokrenuti su pred nadležnim tijelima postupci na značajnom broju neizgrađenog građevinskog
zemljišta kojima gospodari Grad Zagreb.
Takva zemljišta Grad je davao u zakup i danas imamo zakupce koji su više od 30 godina u
zakupu takovog zemljišta.
•
•
Zbog dugotrajnosti postupaka uknjižbe odnosno povrata, nužan je dogovor između nadležnih tijela
za upravljanje državnom i gradskom imovinom u vezi gospodarenja zemljištem na kojem nije
pravomoćno utvrđen vlasnik odnosno koje zemljište je u zemljišnim knjigama upisano kao
vlasništvo RH, a u katastru kao korisništvo Grada Zagreba, koji pri tom njime i gospodari.
•
Prijedlog Grada Zagreba Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom bio je da isti
preuzme brigu o gospodarenju zemljištem koje je nesporno vlasništvo RH, kao i da se za
zemljišta na kojima je u zemljišnoj knjizi upisana RH, a za koje se vode određeni postupci za
utvrđivanje prava vlasništva izda suglasnost ili sličan akt, Gradu Zagrebu da do pravomoćnog
okončanja postupaka istim gospodari na dosadašnji način.
Nagodbe
•
Člankom 186a Zakona o parničnom postupku propisano je da osoba koja namjerava
podnijeti tužbu protiv Republike Hrvatske dužna je prije podnošenja tužbe obratiti se
nadležnom državnom odvjetništvu sa zahtjevom za mirno rješenje spora.
•
Grad Zagreb redovito se obraća Republici Hrvatskoj putem ŽDO radi sklapanja
nagodbi, u pravilu uvijek kada se radi o nekretninama upisanim u stare gradske
zemljišnoknjižne uloške koje su bile u vlasništvu Kraljevskog Grada Zagreba kao i u
slučajevima upisa općenarodne imovine bez upisanog nositelja prava upravljanja,
korištenja i raspolaganja.
•
Ove nagodbe imaju snagu ovršne isprave i podobne su za redovnu uknjižbu u
zemljišne knjige ( nema potrebe za vođenjem ZKI postupaka, skraćuje se vrijeme
potrebno za upis u ZK)
•
Izvrsna suradnja s RH, do danas sklopljena 51 izvansudska nagodba, od kojih je RH
priznala Gradu Zagrebu pravo vlasništva u 47 nagodbi.
Darovanje zemljišta za infrastrukturne
objekte
•
Zahtjevi za prijenos prava vlasništva na zemljištu u vlasništvu RH na kojem je
predviđena gradnja infrastrukturnih objekata upućuju se Državnom uredu za
upravljanje državnom imovinom sukladno Zakonu o uređivanju imovinsko-pravnih
odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina, sukladno prostornim planovima i
sukladno tehničkoj dokumentaciji, uz podrobno obrazloženje.
•
Najznačajnije infra građevine danas u Zagrebu su Branimirova ulica od Zavrtnice do
Heinzelove, Radnička cesta, Odvojak ulice Jankomir, Centralni uređaj za
pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba sa svim pratećim objektima kroz k.o.
Mičevec, Jakuševec, Kosnicu, Resnik i Grad Zagreb, Ulica Antuna Šercera, Spojna
ulica Zlatarska – Ivanečka, autobusna stajališta u ulici Vurnovec i ulici Vrhovec,
osnovna škola Ivanja Reka i drugi.
Projekti od značaja za Grad i RH
•
•
•
•
•
•
DUMOVEC - GZ i RH sklopili su Ugovor o zamjeni zemljišta u svrhu proširenja postojećeg
skloništa za napuštene životinje u Dumovcu te izgradnju groblja za kućne ljubimce sa spalionicom
i sabiralištem, što je bio interes Grada a zemljište u vlasništvu RH, za zemljište u vlasništvu Grada
Zagreba u Vončininoj ulici koje je za potrebe Republike Hrvatske predstavljalo nedostajuće
zemljište prilikom formiranja parcele društva u vlasništvu RH.
Republika Hrvatska, DUUDI, Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH donijelo
je Odluku o gospodarskom interesu RH za zamjenu nekretnina s Gradom Zagrebom i Odluku o
zamjeni nekretnina između RH I GZ, a Gradska Skupština Grada Zagreba donijela je zaključak,
na prijedlog gradonačelnika, o zamjeni opisanih nekretnina.
Procjenom je utvrđena razlika u vrijednosti u iznosu nešto više od 172.000,00 eura koji iznos je
Grad Zagreb dužan uplatiti Republici Hrvatskoj.
SEECEL – Grad i Republika sklopili su 2012. Sporazum o zajedničkoj suradnji na realizaciji
izgradnje Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe
– Seecel. Seecel je započeo s radom 2008., a od 2009. radio kao samostalna ustanova temeljena
na pozitivnim propisima RH.
Financijska sredstva osigurana su iz sredstava Europske unije i proračuna RH.
Temeljem zaključka Gradske Skupštine GZ i Odluke Vlade RH Sklopljen je Ugovor o pravu
građenja, 2013. kojim Grad Zagreb osniva pravo građenja na zemljištu u k.o. Klara, površine
13 000 m2 i prenosi ga na Republiku za gradnju regionalnog centra za razvoj poduzetničkih
kompetencija za zemlje jugoistočne Europe.
Stanovi
•
Gradski stambeni fond čine stanovi koje je Grad preuzeo od tadašnjih općina, a koji
su bili u društvenom vlasništvu, stekao na temelju pravnog posla, stekao kao ošasnu
imovinu, preuzeo na upravljanje na temelju članka 47. Zakona o pretvorbi društvenih
poduzeća, koje je potom po Zakonu o upravljanju državnom imovinom odnosno
Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH, izlučio iz
stambenog fonda oko 320 stanova i predao ih RH.
•
Temeljem članka 77. Zakona o naknadi… izlučeno je iz imovine Grada oko 1300
stanova, odnosno ukupno 1620 stanova.
•
Određena problematika javlja se prilikom rješavanja pitanja statusa korisnika tih
stanova, jer promjenom vlasnika dolazi do nesigurnosti dosadašnjih najmoprimaca.
•
Osim stambenog zbrinjavanja građana sukladno Odluci o najmu stanova i drugim
propisima, temeljem zahtjeva pojedinih državnih tijela Grad je izdvojio više od 80
stanova za službene potrebe radi privremenog stambenog zbrinjavanja djelatnika
•
Grad osigurava stanove i za djecu oboljelu od malignih bolesti odnosno i drugih
teških bolesti s područja pojedinih županija za potrebe privremenog smještaja
roditelja i djece za vrijeme liječenja u zagrebačkim bolnicama.
Poslovni prostori
•
Grad Zagreb je 1998. godine zbog zakonske obveze usklađenja ugovora o zakupu,
raspisao natječaj i raspolagao s 4821 poslovnim prostorom, 332 garaže i 88 garažnih
mjesta, a danas u svibnju 2014 Grad Zagreb je samovlasnik 2409 poslovnih
prostora.
•
Do danas evidentirano je vlasništvo Republike Hrvatske za 1216 poslovnih prostora
temeljem članka 77. Zakona o naknadi… i temeljem članka 362 ZOV-a.
•
Republika Hrvatska je jedan od zakupoprimaca u poslovnim prostorima u vlasništvu
Grada Zagreba, u smislu da te prostore koriste tijela državne uprave i ostale pravne
osobe kojih je suosnivač ili osnivač RH.
•
Zakupnina je komercijalna i obračunava se po m2 prostora i zoni u kojoj se prostor
nalazi.
ZAKLJUČNO
•
Grad Zagreb podnosi velik broj zahtjeva prema Republici Hrvatskoj vezano za
građevinsko zemljište, darovanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, upis
prava vlasništva Grada Zagreba, raspolaganje zemljištem vezano uz poslove zakupa,
mnoge predmete odlikuje dugotrajnost, neki su neriješeni od 2006 godine.
•
Pretpostavka brzom postupanju s obje strane su ustrojene evidencije s popisanom i
procijenjenom imovinom u vlasništvu Grada Zagreba i Republike Hrvatske.
•
Pretpostavka pozitivnom rješenju zahtjeva Grada Zagreba je upis prava vlasništva
Republike Hrvatske na zemljištu koje je predmet zahtjeva, isto tako upis javnog dobra
ili javnog vodnog dobra, odnosno ukinuća svojstva istog ako ne postoji više ili je
namjena sukladno tehničkoj dokumentaciji drukčija.
•
U izlaganju je dan primjer suradnje RH i Grada Zagreba gdje je vidljivo da se
nekretnine koje su predmet zamjene procjenjuju, gdje se ocjenjuje oportunost
prijedloga kroz odluke nadležnih tijela, pri tome ne zanemarujući isplate razlike u
vrijednosti nekretnina.
•
Na kraju morali bismo biti svjesni privilegije iznimke od utvrđenog općeg pravila
javnog natječaja, koji dopušta stjecanje vlasništva, RH i JLS i područne regionalne
samouprave te pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu RH odnosno
JLS i područne odnosno regionalne samouprave, ako je to u interesu i cilju općeg
gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.
•
Preporuka nam je svima što više obratiti pozornost na institut prava građenja, koji
možda najviše otvara put prema investitorima kada su to JLS odnosno država, a sve
to u cilju razvitka javno – privatnog partnerstva.

similar documents