Upute za sastavljanje samoanalize 1

Report
Upute za sastavljanje
samoanalize
Zagreb, 10. listopada 2013. godine
Upute za sastavljanje
samoanalize
• Upute za sastavljanje samoanalize visokih
učilišta u sastavu sveučilišta
• Upute za sastavljanje samoanalize
veleučilišta i visokih škola
azvo
Sadržaj
Sedam dijelova koji prate kriterije
1. Upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete
2. Studijski programi
3. Studenti
4. Nastavnici
5. Znanstvena, umjetnička i stručna djelatnost/Stručna i
istraživačka djelatnost
6. Mobilnost i međunarodna suradnja
7. Resursi: stručne službe, prostor, oprema i financije
azvo
Svrha
• Jasno prikazati stanje na visokom učilištu.
• Olakšati posao stručnih povjerenstava – pripremiti članove
za posjet.
azvo
Rok za dostavu samoanalize
• Rok za dostavu samoanalize i unos podataka
u Mozvag - 1. veljače 2014. godine.
azvo
Vremenske odrednice
• Ako u tekstu nije drugačije navedeno, podaci u
tablicama odnose se uvijek na posljednjih pet
godina, a posljednja je godina ona prije početka
pisanja samoanalize.
• Odnose li se podaci na akademsku, a ne na
kalendarsku godinu, posljednji je datum 1.
listopada 2013. godine.
azvo
Tablica 1.1. Interno osiguravanje kvalitete
Vrsta aktivnosti
Nositelj aktivnosti (naziv
tijela ili imena osoba)
Tematske sjednice o kvaliteti
nastave
vijeće, povjerenstvo za
kvalitetu, dekan, uprava
Rad odbora (povjerenstva) za
praćenje kvalitete nastave
odbor (povjerenstvo)
Studentska anketa (provođenje,
obrada, informiranje studenata,
očitovanja nastavnika)
uredi za kvalitetu
SWOT analiza na razini visokog
učilišta
Praćenje pokazatelja kvalitete na
visokom učilištu*
Ostali oblici vrednovanja
azvo
povjerenstva za izradu
samoanalize, uprave
fakulteta
praćenje pokazatelja
kvalitete znanstvenog
rada (broj publikacija,
citiranost…) - dekan,
uprava, akreditirani
laboratorij
nezavisna certifikacijska
kuća, međunarodna
vrednovanja
Učestalost
aktivnosti
(broj
sastanaka ili
akcija
godišnje)
Broj izvješća proizašlih
iz pojedine aktivnosti u
posljednjih 5 godina
Praktični rezultati
aktivnosti (opisno
u samoanalizi)
dopune i izmjene,
analiza anketa i
sl.
2.1. Tablica 2.1. Struktura upisanih studenata i
zanimanje za studijski program u tekućoj i
posljednje dvije godine
Naziv
studijskog
programa
(upisati)
Godina
Redovni studenti
Prijavljeni
N
2012./2013.
N-1
2011./2012.
N-2
2010./2011.
azvo
Prvi
izbor
Drugi izbor
Upisna kvota
Izvanredni studenti
Upisani na
prvu
godinu
studija
Prijavljeni
Upisani na
prvu godinu
studija
Ukupno
Gimnazija
Upisna
kvota
Broj
Prosj.
ocjena
Strukovna šk.
Broj
Prosj. ocjena
2.2. Prolaznost na studijskom programu
Naziv studijskog programa
Godina upisa
2006./2007.
2007./2008.
2008/2009.
2009/2010.
azvo
Broj
upisanih
studenata
Broj studenata koji
su ostvarili do 1/3
mogućih ECTS
bodova
Broj studenata koji su
ostvarili od 1/3 do 2/3
mogućih ECTS bodova
Broj studenata
koji su ostvarili
više od 2/3
mogućih ECTS
bodova
Broj diplomiranih
studenata
Broj studenata koji su
izgubili pravo
studiranja
Prosječna
ocjena studija
Tablica 2.8. Programi cjeloživotnog
obrazovanja (do 60 ECTS bodova)
Programi cjeloživotnog
obrazovanja
Trajanje
Akreditiran (da/ne) i koja
instutucija
ECTS (ako se dodjeljuju)
U tablicu unesite programe namijenjene obrazovanju odraslih, ako takvi
postoje na instituciji. Treba navesti samo programe koji se izvode u
trenutku pisanja samoanalize.
azvo
Tablica 3.3. Zapošljavanje studenata koji su
završili studij
Naziv studijskog
programa
Broj završenih
studenata u
protekle 3
godine
Broj nezaposlenih
prema statistici
Zavoda za
zapošljavanje
• Podaci se odnose na 3 protekle akademske godine, a broj
nezaposlenih podatak je HZZ-a u vrijeme pisanja
samoanalize.
azvo
• 4.b
Prikažite i komentirajte omjer
nastavnik/student – posljednjih 5 godina.
Nastavnik – svi nastavnici u zvanjima
(nastavnim i znanstveno-nastavnim);
student – uključujući studente
poslijediplomskih studija.
azvo
Tablica 4.1. Struktura osoblja
Osoblje
Zaposleni u punom radnom odnosu
Broj
Redoviti profesori
Izvanredni profesori
Docenti
Nastavna zvanja
Asistenti
Stručni suradnici
Znanstveni novaci
Tehničko osoblje
Administrativno osoblje
Pomoćno osoblje
azvo
Prosječna starost
Zaposleni u
kumulativnom radnom
odnosu
Broj
Prosječna
starost
Vanjska
suradnja
nastavnika u
punom
radnom
odnosu
Broj
Vanjski
suradnici
Broj
Prosječna starost
Tablica 4.2. Opterećenja nastavnika i vanjskih
suradnika
Predavanja
Naziv
studijskog
programa
Nastavnici
ovog visokog
učilišta
Vanjski
suradnici
Seminari i auditorne vježbe
Nastavnici
ovog visokog
učilišta
Vanjski
suradnici
Mentorski rad*
Nastavni
ci ovog
visokog
učilišta
Vanjski
suradnici
Drugi oblici nastave
Nastavnici
ovog visokog
učilišta
Vanjski
suradnici
Za svaki se studijski program unose sati, bez obzira na to je li određeni predmet zajednički za
više studijskih programa (primjerice nastava svjetskih jezika za sve odsjeke i sl.). Primjerice,
na svakom je studijskom programu prikazano 60 nastavnih sati engleskog.
Opterećenje se ne odnosi na pojedinog nastavnika, nego se za svaki studijski program želi
vidjeti udio sati nastave koju izvode stalno zaposleni nastavnici i udio koji izvode vanjski
suradnici.
azvo
Tablica 4.3. Popis nastavnika
Nastavnik
azvo
Zvanje
Akademski
stupanj
Visoko učilište koje
je izdalo kvalifikaciju
Polje
Datum
posljednjeg
izbora u zvanje
Postotak radnog
odnosa
Opterećenje na
matičnoj
instituciji u
norma satima
Opterećenje na
vanjskim
institucijama u
norma satima
Tablica 4.5. Nastavni materijali korišteni u
prethodnoj akademskoj godini
Naziv
studijskog
programa
Broj
udžbenika
napisanih na
hrvatskom
jeziku
Broj
inozemnih
udžbenika
prevedeni
h na
hrvatski
jezik
Broj
znanstvenih
publikacija
povezanih s
nastavom
Broj
priručnik
a
Broj
priručnih
materijala
povezanih
za
umjetničke
predmete
Broj predmeta za
koje postoji
recenzirani
priručnik na
mrežnim
stranicama
Broj predmeta za
Broj
koje postoji mrežna
predmeta koji
stranica s
se izvode kao
nastavnim
e-kolegiji
materijalima
Za svaki studijski program treba navesti literaturu. Ako se na više smjerova koriste isti udžbenici, svaki je
studijski program navodi posebno.
Broj znanstvenih publikacija povezanih s nastavom – odnosi se i na obveznu i na dopunsku literaturu.
azvo
forum.azvo.hr
[email protected]
azvo

similar documents