Centri za socijalni rad 1

Report
Centri za socijalni rad
METODE I TEHNIKE SOCIJALNOG RADA
Centri za socijalni rad
 Centri za socijalni rad (istorijski nastanak i razvoj)
 Razlozi
insistiranja na primjeni individualnog
socijalnog rada.
 Odnos pravne djelatnosti u centrima za socijalni rad
prema socijalnom radu i drugim stručnim
problemima.
 Upravno pravo i upravno-pravni postupak u
socijalnom radu.
Centri za socijalni rad
 Načela upravnog postupka u centrima za socijalni rad:
 1. načelo oficijelnosti pokretanja postupka (zaštita mora
biti obezbijeđena po službenoj dužnosti da bi bila
blagovremena i efikasna),
 2. načelo materijalne istine (centar je dužan da prikupi
sve podatke o svim činjenicama relevantnim za izbor
oblika i mjera zaštite u skladu sa potrebama korisnika),
 3. načelo slobodne ocjene dokaza (ocjenu dokaza vrši
stručni tim u skladu sa svojim profesionalnim
referencama)
Centri za socijalni rad
 Organizacija stručnog rada u centrima za socijalni
rad.
 1. Teritorijalni pristup ili polivalentan socijalni rad
(prednosti i nedostaci).
 2. Kategorijalni pristup – specijalizacija socijalnih
radnika prema prirodi problema (prednosti i
nedostaci).
 Prednosti i nedostaci.
Centri za socijalni rad
 Opštinski i međuopštinski centri za socijalni rad




(timovi).
Opštinski model:
a) ekipe za zaštitu djece i omladine,
b) ekipe za zaštitu starih i odraslih lica,
Međuopštinski model: predviđeno je postojanje
matičnog centra i odjeljenja.
Centri za socijalni rad
 Funkcije centara za socijalni rad:
 1. Neposredno ostvarivanje socijalne zaštite
 2. Ostvarivanje funkcije organa starateljstva
 3. Praćenje i proučavanje socijalnih problema i




potreba
4. Preventivna djelatnost
5. Planiranje i programiranje socijalne zaštite
6. Koordiniranje aktivnosti na sprovođenju socijalne
zaštite i socijalnog rada u opštini
7. Savjetovalište za porodicu
Neposredno ostvarivanje socijalne zaštite
 Prava iz oblasti socijalne zaštite:
 1. pravo na materijalno obezbjeđenje;
 2.dodatak za pomoć i njegu drugog lica;
 3. pomoć za osposobljavanje za rad;
 4.pomoć
u kući, dnevni boravak, smještaj u
ustanovu, itd.
 5. usluge socijalnog rada;
 6.oprema korisnika za smještaj u ustanovu ili u
drugu porodicu;
 7. jednokratna pomoć.
Ostvarivanje funkcije organa starateljstva
 Postupak stavljanja maloljetnika pod starateljstvo i sam
čin starateljstva.
 Kriterijumi za izbor staraoca. Situacije u kojima je
moguće odbiti starateljstvo.
 Negativni kriterijumi. Lice koje je:
- lišeno roditeljskog prava
- lice koje je lišeno poslovne sposobnosti
- čiji su interesi u suprotnosti u odnosu na štićenika
- od koga se obzirom na njegova lična svojstva, ne može
očekivati da će pravilno vršiti dužnosti staraoca.
Organ starateljstva
 Uslovi za prestanak starateljstva. Uslovi pod kojima
prestaje dužnost staratelja:
 1. Punoljetstvo
 2. Zaključenje braka prije punoljetstva
 3. Usvojenje maloljetnika
 4.Povraćajem
roditeljskog
prava
maloljetnikovim
roditeljima
 5. Preuzimanjem brige o maloljetniku od strane njegovih
roditelja
 6. Smrću maloljetnika
. Praćenje i proučavanje socijalnih problema i
potreba
 Praćenje socijalnih potreba i problema ima dva
aspekta:
 1) Tekuće praćenje preduzetih mjera i stučnih
aktivnosti u vezi sa zadovoljavanje potreba korisnika;
 2) Na osnovu tekućeg rada u određenom
vremenskom intervalu, prati se izraženost pojedinih
vrsta problema.
 Proučavanje socijalnih potreba i problema može
imati: izvještajno-sintetički i istraživački karakter.
Preventivna djelatnost
 Dvije klasifikacije pojma prevencija:
 A) medicinska: primarna, sekunadrna i tercijalna
 B) sociološko - kriminološka: opšta, posebna i
specijalna.
 Tri osnovna momenta tipična za preventivne
djelatnosti: a) utvrđivanje učestalosti javljanja
praćene pojave, b) određivanje populacije na koju če
se primjeniti preventivne mjere c) sam čin primjene
prevencije
Planiranje i programiranje socijalne zaštite
 Osnovni zahtjevi planiranja:
 A) Uvijek se planira u odnosu na realno iskazane potrebe i





probleme;
B) postojanje godišnjeg programa kao dijela srednjeročnog
programa;
C) godišnji program pored realnih zahtijeva i postojanje
očekivanih aktivnosti;
D) planiranje saradnje sa odgovarajućim društvenim
subjektima;
E) Planira se kretanje pojedinih socijalnih problema i to u
zavisnosti od prethodne aktivnosti centra;
F) godišnji program rada stvara se u odnosu na frekfenciju
socijalnih problema, kadrovskog potencijala i materijalnih
sredstava.

similar documents