Klavdija-Rižnar-Potenciali-grozda-za-trajnostno-pridobivanje

Report
POSVET
Puconci, 27. november 2014
Potenciali grozda za trajnostno pridobivanje
in uporabo biooglja v Sloveniji
(projekt E2BEBIS)
dr. Klavdija Rižnar
2
Okoljska vprašanja
NAMEN - povečati ozaveščenost:
novi ekološki pristopi v kmetijstvu,
- trajnostne oblike ravnanja z odpadki,
- proizvodnja energije in biooglja iz obnovljivih virov.
10
Cilji projekta E2BEBIS
1) Razvoj ukrepov za vzpostavitev regionalnih grozdov biooglja.
2) Ozaveščati zainteresirane akterje o možnostih, priložnostih in tudi
omejitvah pridobivanja (piroliza, uplinjanje lokalnih surovin) in uporabe biooglja.
3) Prizadevanja za ureditev zakonodaje za uporabo biooglja.
Omejena uporaba tehnologije (piroliza, uplinjanje)
zaradi vhodnih surovin
pravno še vedno velja kot odpadek
????? Zakonodajni
okvir ?????
Potencial pridobivanja in uporabe biooglja
Zakonodajna ureditev
PRIDOBIVANJE biooglja
- zmanjšanje emisij CO2 in rabe fosilnih goriv
UPORABA biooglja
- metoda skladiščenja ogljika v tleh
- izboljšanje lastnosti tal
GROZD BIOOGLJA v Sloveniji
in še 6 grozdov v EU
Akterji
znotraj grozda
in njihove potrebe
VIZIJA grozda:
- Pomembno podporno okolje za trajnostni razvoj na področju
pridobivanja in uporabe biooglja, osveščanje in izobraževanje ter
evropsko mreženje s sorodnimi grozdi
CILJI grozda:
- krepitev zmogljivosti, usposabljanje in razširjanje znanja o okoljskih
in gospodarskih koristi, ki izhajajo iz uporabe tehnologij biooglja,
- spodbujanje izrabe lokalno razpoložljive biomase za proizvodnjo
energije in biooglja ter spodbujanje uporabe biooglja v kmetijstvu,
- ustvarjanje trajnih okvirov za sodelovanje, ki temeljijo na prenosu
znanja, tehnologije in inovativnih rešitev med člani grozda,
- podpora podjetjem za nadaljnji razvoj trajnostnih tehnologij
biooglja,
-
spodbujanje sodelovanja med znanstvenimi ustanovami in
podjetniki, kot tudi med oblikovalci politike ter končnimi uporabniki,
-
spodbujanje konkurenčnosti in podjetništva na področju gozdarstva
in uporabe različnih vrst in kakovosti gozdne biomase,
-
ustvarjanje pogojev za učinkovito komercializacijo raziskovalnih
rezultatov in novih naložb pri proizvodnji in uporabi biooglja,
-
ustvarjanje kompetentnega osebja in razvoj pozitivnega odnosa
do proizvodnje in uporabe biooglja na območju Slovenije in ostalih
državah EU,
-
evropsko povezovanje grozdov in skupno nastopanje na EU razpise.
Organiziranost grozda:
12
HVALA ZA VAŠO POZORNOST!

similar documents