Budžet projekta i dokumentacija

Report
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
Priprema budžeta projekta
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Budžetske sekcije
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
10.
Ljudski resursi
Putovanja
Oprema
Lokalna kancelarija
Ostali troškovi
Ostalo
Rezerva za nepredviđene situacije
Indirektni troškovi
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Ljudski resursi
• Prikazati redovne bruto plate, obračunate prema nacionalnom
zakonodavstvu
• U slučaju da neko od zaposlenih na projektu ne radi 100% radnog
vremena, navesti procenat angažmana u opisu budžetske linije
• Obračun radnog vremena prikazati kroz radno vreme, a ne kroz
platu (n.pr. 50% radnog vremena na projektu koji traje 18 meseci –
“9 meseci” x “realan iznos plate”)
• Izražavati u radnim mesecima ili danima
• Ukoliko osoba paralelno radi na drugim EU projektima, obratiti
pažnju da ukupan angažman ne prelazi 100% radnog vremena
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
Ljudski resursi i putovanja
• Dnevnice (Ljudski resursi, stavka 1.3):
- Za putovanja u inostranstvo koristiti iznos za određenu
zemlju propisan u Aneksu H (link naveden na 25. strani
u Smernicama – Guidelines for Grant Applicants) – ovaj
iznos uključuje smeštaj, ishranu i troškove lokalnog
prevoza
- Za putovanja u Srbiji za obračun dnevnica koristiti
nacionalno zakonodavstvo
• U sekciji 2 za putovanja kolima koristiti “km” kao jedinicu
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Oprema
• Prilikom planiranja budžeta obratiti pažnju na
pravilo o poreklu robe (EU, Srbija, region i
Turska)
• Prikazati cene bez PDV
• Uraditi istraživanje tržišta kako bi prikazane cene
bile približne tržišnim
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
Lokalna kancelarija
• Operativni troškovi – struja, grejanje,
telefon i slično
• Samo za troškove kancelarije/prostorija
osnovanih isključivo za svrhe projekta a za
koje će postojati posebni računi
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Budžetske sekcije 5 i 6
Ostali troškovi (sekcija 5)
– Podugovaranje
- Ne prikazivati troškove revizije
- Troškovi prevođenja – “per page” za pisano, “per day” za
usmeno prevođenje, razdvojiti na dve budžetske linije
- Konferencije/seminari – trošak prikazati po učesniku
- Vidljivost – razvrstati budžetske linije po kategoriijama
Ostalo (sekcija 6) – navesti sve što nije navedeno u prethodnim
sekcijama – radove, izradu softvera itd.
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
Budžetske sekcije 8 i 10
Rezerva za nepredviđene situacije – najviše 5% od
predviđenih direktnih opravdanih troškova. Korišćenje
sredstava iz rezerve treba da bude odobreno od strane
ugovornog tela.
Indirektni troškovi – paušalni iznos od najviše 7% od
predviđenih ukupnih opravdanih direktnih troškova pod
uslovom da isti troškovi već nisu pokriveni drugim
kategorijama budžeta.
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Opšte napomene
• Budžet se iskazuje u evrima
• Maksimum 30% granta (EU sredstava) može da bude
namenjeno za radove i opremu
• Popuniti sva tri radna lista (“sheet”) budžeta
• Dodati nove budžetske linije gde je potrebno pazeći na
numeraciju
• Preneti potpuno iste budžetske linije u drugi radni list za
obrazloženje
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
Prateća dokumentacija i
administrativni zahtevi
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
PADOR
• Elektronska baza podataka organizacija koja treba redovno da se
ažurira putem:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.ht
m
• U PADOR bazu moraju da se pojedinačno registruju aplikant, koaplikant(i) i pridruženi članovi (“affiliated entities”)
• Registracijom u PADOR svaka organizacija dobija EuropeAid ID,
referentni broj koji se navodi u aplikaciji projekta
• Sva dodatna pitanja uputite na: [email protected]
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
Dokumenta koja treba overiti
• Deklaracija – potpisuje i pečatira aplikantska organizacija
• Mandat – potpisuje i pečatira svaka ko-aplikantska
organizacija
• Izjava – potpisuje i pečatira svaka organizacija pridruženi član
Dodatno:
• Ukoliko prođu drugi krug evaluacije, aplikanti će biti pozvani
da dostave LEF (za aplikanta i ko-aplikante) i FIF (za
aplikanta; dokument treba da overi i banka u kojoj je otvoren
račun) i dokumentaciju koja ih dopunjava
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Checklist
• Lista za proveru da li su ispunjeni svi
administrativni i kvalifikativni zahtevi konkursa
• Prilikom razvrstavanja dokumenata za
podnošenje prijave,odvaja se od aplikacije i
spojena sa Deklaracijom aplikanta pridodaje u
kovertu sa ostatkom dokumentacije
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Krajnji rok za prijavu
31. oktobar 2013.
• Datum slanja na poštanskom pečatu ili datum na depozitu pošiljke
• U slučaju lične dostave, rok je isti dan do 15:00h
• Prijava se dostavlja na adresu:
Delegation of the European Union to the Republic of Serbia
Contracts and Finance Section
Vladimira Popovica 40/V
11070 Belgrade, Serbia
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Obratiti pažnju:
• Prijava se popunjava isključivo na engleskom jeziku
• Prijava se dostavlja u 1 originalu i 2 kopije
• Uz štampanu verziju dostavlja se i istovetna
elektronska verzija
• Na koverti navesti sve tražene podatke i natpise
navedene na strani 16 Smernica (Guidelines for
Grant Applicants)
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу

similar documents