Model neposrednih pla*il za obdobje 2015-2020

Report
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Izobraževanje za JKSS, 11.2.2015, Ljubljana
SHEME NEPOSREDNIH PLAČIL
V SLOVENIJI
ZA OBDOBJE 2015 - 2020
1
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
PRAVNA PODLAGA I
• Uredba (EU) št. 1307/2013 EP in Sveta o
pravilih za neposredna plačila kmetom
na podlagi shem podpore v okviru SKP,
• Uredba (EU) št. 639/2014 o dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 1307/2013 EP in Sveta o
vzpostavitvi pravil za neposredna plačila
kmetom v podpornih shemah v okviru
SKP ter o spremembi Priloge X k
navedeni uredbi,
• Uredba (EU) št. 641/2014 o določitvi
pravil za uporabo Uredbe (EU) št.
1307/2013 EP in Sveta o pravilih za
neposredna plačila kmetom na podlagi
shem podpore v okviru SKP;
• Uredba o shemah
neposrednih plačil (UL
št. 2/15 in dopolnitev)
2
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
PRAVNA PODLAGA II
• Uredba (EU) št. 1306/2013 EP in Sveta o
• Uredba o
financiranju, upravljanju in spremljanju
izvajanju ukrepov
SKP,
kmetijske politike
• Uredba (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi
• Pravilnik o RKG
Uredbe (EU) št. 1306/2013 EP in Sveta
glede integriranega administrativnega in
kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev
ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se
uporabljajo za neposredna plačila, podporo
za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost
• Uredba (EU) št. 809/2014 o pravilih za
uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 EP in
Sveta v zvezi z integriranim
administrativnim in kontrolnim sistemom,
ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno
skladnostjo.
3
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEME NEPOSREDNIH PLAČIL ZA OBDOBJE 2015-2020
 Shema osnovnega plačila (SOP; plačilne pravice)
 Zelena komponenta*: obvezna, če KMG upravičeno do SOP, medtem ko je od
velikosti in vrste kmetijskih površin posameznega KMG odvisno, katere
kmetijske prakse mora KMG izvajati.
 Shema za mlade kmete*: prostovoljno za KMG, če upravičeno do SOP
 Shema za male kmete* – prostovoljno za KMG, če upravičeno do SOP
 Sheme proizvodno vezanih podpor – prostovoljno za KMG
•
Podpora za strna žita
•
Podpora za mleko v GO
•
Podpora za rejo govedi
•
Podpora za zelenjadnice
•
Podpora za beljakovinske rastline
4
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA
Shema neposrednih plačil
Nacionalna
ovojnica v %
Nacionalna ovojnica v €
za koledarsko leto 2015
Nacionalna ovojnica v €
za koledarsko leto 2019
Shema osnovnega plačila
(vključno z nacionalno rezervo)
54%**
74.512.980,00
72.510.120,00
Zelena komponenta
30%
41.396.100,00
40.283.400,00
Shema za mlade kmete
1%
1.379.870,00
1.342.780,00
Proizvodno vezane podpore
(strna žita, mleko, zelenjadnice,
klavno govedo)
13%
17.938.310,00
17.456.140,00
Proizvodno vezane podpore
(beljakovinske rastline)
2%
2.759.740,00
2.685.560,00
SKUPAJ
100%
137.987.000,00
134.278.000,00
Shema za male kmete (že
vključena v shemo osnovnega
plačila in druge sheme)
10%
13.798.700,00
13.427.800,00
5
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SPLOŠNI POGOJI ZA PREJEMANJE NEPOSREDNIH PLAČIL
 vlagatelj za sheme NP je nosilec kmetijskega gospodarstva (3. člen Zkme)
 izvaja kmetijsko dejavnost:
– proizvodnja, reja ali gojenje kmetijskih proizvodov, vključno z žetvijo,
molžo, vzrejo živali in kmetijsko rejo živali ali
– košnja vsaj enkrat letno do 15. oktobra, kar se šteje kot vzdrževanje
kmetijskih zemljišč v stanju, primernem za pašo ali pridelavo, brez
pripravljalnih ukrepov, ki presegajo uporabo običajnih kmetijskih
metod in strojev
 znaša ugotovljena upravičena površina njegovega KMG najmanj 1 ha.
– ALI: če ima nosilec KMG, ki vlaga zahtevek za podporo za mleko v GO
in/ali za rejo govedi, manj kot 1 ha ugotovljenih upravičenih površin,
mora skupni znesek neposrednih plačil, ki naj bi mu bila odobrena,
pred znižanji in izključitvami, v danem koledarskem letu znašati
najmanj 100 eurov .
 „aktiven kmet“ (člen 9 Uredbe 1307/2014/EU)
6
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SPLOŠNI POGOJI - „AKTIVEN KMET“
Ne glede na izpolnjevanje drugih splošnih pogojev je do neposrednih plačil
(in do nekaterih PRP ukrepov!) neupravičen nosilec KMG, ki
• je v preteklem letu prejel več kot 5000 eurov neposrednih plačil in
• upravlja letališča, železniške storitve, vodne objekte, nepremičninske
storitve ali stalna športna in rekreacijska igrišča („NEGATIVNI SEZNAM“),
razen, če dokaže, da:
• letni znesek neposrednih plačil pomeni najmanj 5% od skupnih
prihodkov iz nekmetijske dejavnosti v zadnjem obračunskem letu (točka
a v 3. pododstavku 2. odstavka 9. člena Uredbe 1307/2013/EU), ali
• njegov letni prihodek iz kmetijske dejavnosti predstavlja najmanj
tretjino njegovih skupnih prihodkov vseh dejavnosti, prejetih v zadnjem
obračunskem letu, za katero so takšni dokazi na voljo, ali
• je kmetijska dejavnost njegova glavna oz. primarna dejavnost v
Poslovnem registru AJPES.
7
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
DRUGA SPLOŠNA PRAVILA
ZMANJŠANJE IZPLAČIL
 Plačilo za shemo osnovnega plačila, odobreno nosilcu KMG, ki je
zmanjšano za izdatke za izplačane plače, ki so bile prijavljene v preteklem
letu, vključno z davki in socialnimi prispevki povezanimi z zaposlitvijo v
kmetijski dejavnosti za posamezno koledarsko leto, se zniža: 5 % dela
zneska, ki presega 150.000 ,00 eurov.
 kmetijska dejavnost: kot je opredeljena v Uredbi 1307/2013/EU in v
Uredbi o shemah neposrednih plačil za obdobje 2015 – 2020,
 zaposlitev: delovno razmerje.
FINANČNA DISCIPLINA
 Prilagoditvena stopnja (znižanje): pri KMG, ki se jim v koledarskem letu
odobri več kot 2 000 EUR neposrednih plačil.
8
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA
 Nova (prva) dodelitev plačilnih pravic le v 2015
Upravičenci:
KMG, ki:
• pravočasno oddajo vlogo za dodelitev plačilnih pravic, in
• izpolnjujejo splošne zahteve za prejemanje neposrednih plačil, in
• so za 2013 prejela neposredna plačila (plačilne pravice, ERŽ, mleko), ALI
•
•
•
•
so v 2014 prejela plačilne pravice iz nacionalne rezerve, ALI
so obdelovala vinograde dne 15.5.2013 (RKG), ALI
so 15.5.2013 imela (primarno) kmetijsko proizvodnjo (računi) in da nikoli
niso imela plačilnih pravic, ALI
pri delnem ali celotnem nakupu oz. zakupu KMG pred zadnjim datumom
za oddajo zbirne vloge za leto 2015, sklenili pogodbo, ki vsebuje
pogodbeno določilo o prenosu pravice do dodelitve plačilnih pravic (osmi
odstavkom 24. člena Uredbe št. 1307/2013/EU).
• dedovanje, sprememba pravnega statusa ali imena, združitev ali
razdružitev KMG-jev!
9
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA
Upravičene površine za dodelitev in aktivacijo plačilnih pravic
 Število plačilnih pravic je enako številu ha vseh ugotovljenih upravičenih
površin, ki jih nosilec KMG prijavi v zbirni vlogi za leto 2015 in so vpisane v RKG
na dan, ki je določen kot zadnji datum za posredovanje sprememb zbirne vloge
v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
 t.im. upravičen hektar: kmetijska površina kmetijskega gospodarstva, ki se
uporablja za kmetijsko dejavnost oz. predvsem za kmetijsko dejavnost (v
obdobju vegetacije se uporablja za nekmetijsko dejavnost za največ 30 dni).
 Če se prideluje konoplja oz. vrtni mak, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
•
•
•
strnjena površina konoplje oziroma vrtnega maka na posameznem GERK-u znaša
najmanj 0,10 ha;
nosilec KMG je pridobil dovoljenje za gojenje konoplje, gojene za vlakna ali seme,
oziroma dovoljenje za gojenje vrtnega maka v skladu s predpisom, ki ureja pogoje
za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje oziroma vrtnega maka, in
posejane so sorte konoplje oziroma sorte vrtnega maka, ki so vpisane v Skupni
katalog sort poljščin v skladu z Direktivo 2002/53/ES.
10
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA
Vrednost dodeljenih plačilnih pravic – model delne konvergence („tunel“):
• osnovno plačilo (plačilna pravica) KMG se približuje povprečnemu plačilu;
• ohrani določen delež (sedanjih) zgodovinskih dodatkov in delež razlikovanja, ki
izhajajo iz različnih vrednosti sedanjih plačilnih pravic za travinje in za njive;
• „izhodišče“: seštevek izplačila plačilnih pravic pred uporabo znižanj in
izključitev in izplačila za ukrep ekstenzivna reja ženskih govedi pred uporabo
znižanj in izključitev, ki jih je prejel nosilec KMG za leto 2014 => izračun
začetne vrednosti na enoto posameznega KMG
• „merilo/cilj” je nacionalna/povprečna vrednost na enoto za 2019;
• minimalna višina plačilne pravice bo znašala 60% povprečne vrednosti;
• nobeno kmetijsko gospodarstvo ne bo izgubljalo več kot 30% začetne
vrednosti na enoto;
• postopnost – v petih korakih, prvi korak že v letu 2015, zadnji v 2019
• pri opisanih korakih so ha za PP iz nacionalne rezerve in te PP izvzete.11
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA
Vrednost dodeljenih plačilnih pravic – model delne konvergence („tunel“):
1) Določi se začetna vrednost na enoto v 2019 v RS (povprečna vrednost PP)
(cca. 160 €).
2) Za vsako KMG se izračuna začetna vrednost na enoto plačilne pravice KMGja: delež vsote izplačil za aktivirane plačilne pravice in za ERŽ za to KMG za
leto 2014 (cca. 53,64%) se deli s številom upravičenih ha kmetijskih površin,
ki jih je prijavilo za leto 2015. Glede na slovensko povprečje 2019 se KMG
uvrsti v eno izmed treh skupin:
a)
KMG-ji, katerih začetna vrednost je med 100% in vključno 90% povprečja:
vrednost njihovih PP ni predmet zniževanja ali povečanja;
b)
KMG-ji, katerih začetna vrednost je pod 90% povprečja (pod okoli 144 €): njim
se pokrije 1/3 te razlike in če bi bila po zvišanju vrednost njihovih PP še vedno
pod 60% povprečja, se jim zviša vrednost na 60% povprečja;
c)
KMG-ji, katerih začetna vrednost je nad povprečjem: vrednost njihovih PP se
znižuje, a to znižanje posamezne PP ni večje od 30% njene vrednosti. Za ta
namen se najprej izračuna potreben obseg sredstev za drugo skupino KMG-jev
in se določi, koliko bo moral vsak KMG prispevati. Prav tako ta skupina KMG
pokrije zniževanje, ki izhaja iz nižanja letne zgornje meje zaradi
12 zunanje
konvergence.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA
Vrednost dodeljenih plačilnih pravic – model delne konvergence („tunel“):
 Vnaprejšnji izračun PP za posamezno KMG ni mogoč. Odvisen je od števila
vseh upravičenih ha v RS (določajo nacionalno povprečje) in od števila ha, ki
jih bo posamezno KMG prijavilo v 2015 (vplivajo, v katero skupino KMG-jev se
bo uvrstilo KMG). Oboje bo znano po vseh kontrolah upravičenosti.
 Le okviren izračun ob predpostavki, da se število ha v RS, za katere se vlagajo
zahtevki, ne spreminja oz. je enako 2014 zahtevkom: kalkulator KGZS.
13
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA - PRIMERI
Vrednost dodeljenih plačilnih pravic – model delne konvergence („tunel“):
Primer 1: KMG A je
• za leto 2013 izplačilo za aktivirane PP in ERŽ
• za leto 2014 izplačilo za aktivirane PP (5 po 400 €, 4 po 180 €) ter za ERŽ (3 krave dojilje
z višino plačila 122,20 €/žival); skupno 3.086,60 €
• za leto 2015 bo vložilo vlogo za 9 ha upravičenih površin.
Leta 2015 bo dodeljenih:
• 9 PP, ker je 9 ha upravičenih površin;
• 2014 izplačilo od KMG A se porazdeli na 9 ha in izračuna začetna vrednost na enoto PP
tega KMG-ja
• začetna vrednost na enoto PP tega KMG-ja presega nacionalno povprečje, zato se bo
vrednost PP iz 182,58 € za leto 2015 postopoma znižala na 169,79 € za leto 2019 (iz
skupno 1.643,22 € na 1.528,11 €).
14
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA
Vrednost dodeljenih plačilnih pravic – model delne konvergence („tunel“):
Primer 2: KMG A je
• za leto 2013 izplačilo za aktivirane PP in ERŽ
• za leto 2014 izplačilo za aktivirane PP (5 po 400 €, 4 po 180 €) ter za ERŽ (3 krave dojilje
z višino plačila 122,20 €/žival); skupno 3.086,60 €
• za leto 2015 bo vložilo vlogo za 12 ha upravičenih površin (9 ha lastnih, 3 ha najetih
vinogradov od KMG C).
Leta 2015 bo dodeljenih:
• 12 PP, ker je 12 ha prijavljenih in ugotovljenih upravičenih kmetijskih površin;
• 2014 izplačilo od KMG A se porazdeli na 12 ha in izračuna začetna vrednost na enoto PP
tega KMG-ja
• začetna vrednost na enoto PP tega KMG-ja malo pod 90% nacionalnega povprečja, zato
se bo vrednost PP iz 138,41 € za leto 2015 postopoma zvišala na 140,11 € za leto 2019
(iz skupno 1.660,92 € na 1.681,32 €).
15
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA - PRIMERI
Vrednost dodeljenih plačilnih pravic – model delne konvergence („tunel“):
Primer 3: KMG A je
• za leto 2013 izplačilo za aktivirane PP in ERŽ
• za leto 2014 izplačilo za aktivirane PP (5 po 400 €, 4 po 180 €) ter za ERŽ (3 krave dojilje
z višino plačila 122,20 €/žival); skupno 3.086,60 €
• za leto 2015 bo vložilo vlogo za 3 ha upravičenih površin.
Leta 2015 bo dodeljenih:
• 3 PP, ker je 3 ha upravičenih površin;
• 2014 izplačilo od KMG A se porazdeli na 3 ha in izračuna začetna vrednost na enoto PP
tega KMG-ja
• začetna vrednost na enoto PP tega KMG-ja presega nacionalno povprečje (551,83 €),
zato se bo vrednost PP iz 541,98 € za leto 2015 postopoma znižala na 481,77 € za leto
2019 (iz skupno 1.625,93 € na 1.445,23 €).
16
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA
Vrednost dodeljenih plačilnih pravic – model delne konvergence („tunel“):
Primer 4 (združitev):
KMG A je
• za leto 2013 izplačilo za aktivirane PP in ERŽ
• za leto 2014 izplačilo za aktivirane PP (5 po 400 €, 4 po 180 €) ter za ERŽ (3 krave dojilje z
višino plačila 122,20 €/žival); skupno 3.086,60 €
• za leto 2015 bo vložilo vlogo za 12 ha upravičenih površin (9 ha lastnih, 3 ha od KMG B, s
katerim se združi in ki je ukinjen v RKG). Nosilec KMG A je nespremenjen.
KMG B je
• za leto 2013 izplačilo za aktivirane PP
• za leto 2014 izplačilo za aktivirane PP (1 po 200 €); skupno 200,0 €
• za leto 2015 ne bo vložilo vloge, njegovih 3 ha se združi s KMG A, KMG B se ukine v RKG.
Leta 2015 bo KMG A dodeljenih:
• 12 PP, ker je 12 ha prijavljenih upravičenih ha;
• Delež seštevka 2014 izplačila od KMG A in 2014 izplačila od KMG B se porazdeli na 12 ha
in izračuna začetna vrednost na enoto PP KMG A
• začetna vrednost na enoto PP tega KMG-ja malo nad 90% nacionalnega povprečja, zato
se bo to vrednost PP in bo enaka za 2015 - 2019 obdobje (146,90 € , kar je iz 17
skupno na
leto 1.762,78 €).
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA - NACIONALNA REZERVA
 Upravičenci - KMG, ki:
• izpolnjujejo splošne zahteve za prejemanje neposrednih plačil
• izpolnjujejo pogoje za mlade kmete za shemo za mlade kmete; ali
• začenjajo opravljati kmetijsko dejavnost; ali
• so jim bile ugodene pritožbe iz preteklih let, ki vplivajo na število ali
vrednost plačilnih pravic; ali
• drugi nameni, v okviru razpoložljivih sredstev, po tem zaporedju:
• dodelitev plačilnih pravic nosilcu KMG, ki v letu 2015 zaradi višje
sile ali izjemnih okoliščin ni vložil zahtevka za dodelitev plačilnih
pravic do predpisanega datuma;
• za kritje letnih potreb za shemo plačila za mlade kmete;
• za linearno povečevanje vrednosti plačilnih pravic, če je v rezervi
več kot 0,5 % letne nacionalne ovojnice za SOP.
18
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA - NACIONALNA REZERVA
 Upravičenci - KMG, ki začenjajo opravljati kmetijsko dejavnost:
• Fizične ali pravne osebe, ki v obdobju 5 let pred začetkom opravljanja
kmetijske dejavnosti niso opravljale nobene kmetijske dejavnosti v
svojem imenu in na lastno odgovornost ali niso imele kontrole pravne
osebe, ki opravlja kmetijsko dejavnost.
• V primeru pravne osebe fizična oseba ali osebe, ki imajo kontrolo
pravne osebe, v obdobju 5 let pred začetkom izvajanja kmetijske
dejavnosti, ki jo opravlja pravna oseba, ne sme opravljati nobene
kmetijske dejavnosti v svojem imenu in na lastno odgovornost oziroma
ne sme imeti kontrole pravne osebe, ki opravlja kmetijsko dejavnost.
• Le tista KMG (oz. fizične osebe), ki so svojo kmetijsko dejavnost začela
opravljati v koledarskem letu 2013 ali v katerem koli letu po tem letu ter
vložijo vlogo za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve
najpozneje 2 leti po koledarskem letu, v katerem so začela opravljati
kmetijsko dejavnost.
19
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA - NACIONALNA REZERVA
 Upravičenci - KMG, ki začenjajo opravljati kmetijsko dejavnost:
•
Če gre za KMG, ki je organizirano kot s.p., kmetija, skupni pašnik ali planina:
Preverja se fizična oseba, ki je nosilec KMG-ja.
2009
Lahko je nosilec KMG-ja kmetije.
Lahko ima kontrolo pravne osebe,
ki opravlja kmetijsko dejavnostjo
(član poslovodstva; ima večino
glasovalnih pravic).
2010
2011
2012
2013
2014
Nosilec KMG-ja ni nosilec KMG-ja, ki je kmetija.
Nosilec KMG-ja nima kontrole pravne osebe, ki
opravlja kmetijsko dejavnostjo (ne izpolnjuje obeh
pogojev: član poslovodstva in hkrati ima večino
glasovalnih pravic v KMG, ki je pravna oseba, ki
opravlja kmetijsko dejavnostjo; vpis KMG-ja v RKG
ni relevanten.
2015
Vpis KMG
kmetije v
RKG
2016
2017
Možnost oddaje vloge za
dodelitev iz NR.
•
2018
Ne more oddati vloge
za dodelitev iz NR.
Če gre za KMG, ki je organizirano kot pravna oseba: Preverja se fizična oseba, ki
je član poslovodstva in ima večino glasovalnih pravic v KMG, ki je pravna oseba,
ki se je začela ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.
2009
Lahko je nosilec KMG-ja kmetije.
Lahko ima kontrolo pravne osebe, ki
opravlja kmetijsko dejavnostjo (član
poslovodstva; ima večino
glasovalnih pravic).
2010
2011
2012
2013
2014
Fizična oseba, ki ima v 2015 kontrolo KMG pravne
osebe:
Ni nosilec KMG-ja, ki je kmetija,
Nima kontrole pravne osebe, ki opravlja kmetijsko
dejavnostjo (ne izpolnjuje obeh pogojev: član
poslovodstva in hkrati ima večino glasovalnih pravic
v KMG, ki je pravna oseba, ki opravlja kmetijsko
dejavnostjo; vpis KMG-ja v RKG ni relevanten.
2015
Vpis KMG v RKG
2016
2017
KMG-pravna oseba ima možnost oddaje
vloge za dodelitev iz NR.
2018
Ne more
oddati vloge za
dodelitev iz
NR.
20
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA
NACIONALNA REZERVA :
 Vrednost dodeljenih PP:
•
•
nacionalna povprečna vrednost plačilnih pravic v letu dodelitve
po modelu delne konvergence (pritožbe, višja sila 2015)
 Upravičene površine in število PP: vse upravičene kmetijske površine KMG, ki jih
prijavi v letu oddaje vloge za dodelitev iz NR.
 V 2015 na voljo 1,85 % nacionalne ovojnice za SOP, v naslednjih letih je to razlika med
nacionalno ovojnico za neposredna plačila in vsoto vrednosti plačilnih pravic v registru
(razpoložljiva sredstva)
 Polnjenje:
•
•
Npr. neupravičene plačilne pravice: odvzamejo se nosilcem KMG!
Če plačilna pravica 2 leti ni aktivirana …
PRENOSI PLAČILNIH PRAVIC:
 ko so dokončno dodeljene, torej z letom 2016
 izpolnjevanje splošnih pogojev (aktiven kmet)
 „prenos“ pomeni zakup oz. prodajo ali dejansko oz. pričakovano dedovanje
zemljišča ali plačilnih pravic ali kakršen koli drug dokončni prenos zemljišča
ali
21
plačilnih pravic; ne zajema pa vračila pravic po preteku zakupa.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA - PRIMERI
1. Ali bo lahko KMG, kjer nosilec ne začenja opravljati kmetijske dejavnosti (že vsa leta kmetuje), ni mladi
kmet, ni oddajal zahtevkov in prejel plačil v letih 2013 in 2014, prejel plačilne pravice v letu 2015? Če da,
koliko bo vrednost njegovih plačilnih pravic?
V primeru, da je nosilec že ves čas nosilec KMG oz. je s kmetovanjem pričel pred letom 2013 in zato ne
sodi med primere iz NR, do dodelitve plačilnih pravic ni upravičen, potem sta dve možnosti:
 Če nikoli ni imel plačilnih pravic, izdani računi ali vpis govedi v CRG na dan 15.5.2013, ali,
 prenos pravice do dodelitve plačilnih pravic ob nakupu ali zakupu kmetijskega gospodarstva, ki je
upravičeno do dodelitve plačilnih pravic v 2015 (npr. 2013 upravičenec)
 nakup ali najem plačilnih pravic v 2016.
2. Kako bo v primeru KMG, ki ima 0,5 ha travnika za katere je v letu 2013 in 2014 vlagal in tudi prejel
neposredna plačila (okoli 54 €), hkrati pa ima še 4 ha vinogradov?
 Ali mu bo v letu 2015 dodeljenih 4,5 PP na katere bo razdeljena vsota, ki jo je prejel v letu 2014?
 Če to drži, gre v tem primeru za smešno nizko vrednost, ki se bo sicer do leta 2019 povečevala.
Da, delež 2014 izplačil neposrednih plačil se porazdeli po 2015 hektarjih (ugotovljenih) upravičenih površin.
Gre za postopen prehod. Začetna višina PP (na ha) bo cca 20 EUR, končna v letu 2019 pa cca 96 EUR.
3. Kolikšna bo vrednost plačilnih pravic za KMG v letu 2015, ki je v letu 2013 vlagala zahtevke za NP in tudi
prejela plačilo, v letu 2014 pa ni vložila zahtevka in ni prejela NP plačil?
2013 upravičenci, ki so brez izplačil NP za 2014, se obravnavajo kot tiste skupine upravičencev, ki ravno
tako brez izplačil za 2014 (npr. vinogradniki). Začetna višina plačila na hektar bo cca 20 EUR, končna v
letu 2019 pa cca 96 EUR/ha.
22
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA - PRIMERI
4. Kmetija je lansko leto prvič vložila vlogo za neposredna plačila in tudi vlogo za plačilne pravice iz
nacionalne rezerve. Rok je bil zamujen (1. april). Ali ima letos možnost pridobiti plačilne pravice?
Sklepamo, da kmetija za 2013 ni prejela niti ERG niti plačila za mleko.
Najprej je treba preveriti, ali sodi med izjeme od pravila »2013 upravičenci do neposrednih plačil« (npr. ali
imela vinograde v RKG, ali lahko izkazuje z izdanimi računi).
Če ne sodi, se šele nato ugotavlja, ali se lahko uporabi nacionalna rezerva (ali gre za primer mladega
kmeta ali za primer KMG, ki je začelo z opravljanjem kmetijske dejavnosti) – pomembno je predvsem, kdaj
je KMG vpisan v RKG in ali je bila fizična oseba, ki je nosilec kmetije, nosilec kmetije pred njenim vpisom v
RKG oziroma ali je imela kontrolo pravne osebe, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo; in njegova/njena
starost v 2015 ….
5. Kmetija je lansko leto februarja najela kmetijske površine. Zemljišču pripadajo tudi PP. Kdaj in na kakšen
način lahko prenese te pripadajoče plačilne pravice?
Iz vprašanja sklepamo, da je kmetija A »2013 upravičenec« in da je z najemom hkrati najela tudi PP ter jih
posledično v 2014 aktivirala (uveljavljala), kar pomeni, da se izplačilo 2014 upošteva pri določitvi PP za leto
2015 na podlagi 2015 površin za kmetijo, ki je imela 2014 v najemu površine in stare PP. Kmetija B, ki je
dala v 2014 v najem zemljišča in PP, ne more koristiti »izplačil 2014« za PP, ki jih je dala v najem v 2014.
Če pa kmetija A ni »2013 upravičenec« in je v 2014 najela le zemljišča, potem je treba najprej ugotoviti, ali
sploh sodi med upravičence za dodelitev PP in šele nato ali se vrednost določi po modelu delne
konvergence ali pa iz nacionalne rezerve.
23
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA - PRIMERI
6. Kmetija ima 5 ha kmetijske zemlje in redi dojilje že vrsto let. Do sedaj ni vlagala zbirne vloge. Lani je
prvič vložila vlogo. PP nima, ker je bila prepozna za vlaganje zahtevka iz NR. Kako bo letos? Ima možnost
pridobiti PP?
Če je redila KD, potem je najbrž prejemala ERG podporo za 2013 in je zato »2013 upravičenec« ter se ji
PP dodeli na podlagi 2015 hektarjev in po modelu delne konvergence. V nasprotnem primeru se preveri,
ali kmetija sodi med izjeme od »2013 upravičenec« ali pa izpolnjuje pogoje za nacionalno rezervo.
7. Kmetija je lani prvič vlagala zbirno vlogo, ker je lastne površine vzela od najemojemalcev nazaj. PP
nima, ker jih ni prenesla, bila je tudi prepozna za dodelitev PP iz NR. Travnike kosi in seje žito na njivah.
Kako bo letos? Bo dobila PP?
Najprej se preveri, ali kmetija sodi med izjeme od »2013 upravičenec«. Če ne, se preveri, ali izpolnjuje
pogoje za nacionalno rezervo. Plačilne pravice bo najbrž lahko dobila iz NR (če se je v 2014 vpisala v
RKG in če nosilec kmetije v 2013-2009 ni bil nosilec kmetije ali pa imel kontrolo pravne osebe, ki se
ukvarja s kmetijsko dejavnostjo).
8. Kmetija je imela v najemu za eno leto tako zemljišča kot plačilne pravice. Že dve leti smo najem
podaljševali za eno leto. Letos prenosa ni bilo možno podaljšati. Kje se bo obračunavala vrednost PP ? Ali
na tej kmetiji , ki jih je imela v najemu v letu 2013 in 2014 ali pri lastniku PP in zemljišč? Kaj če bi letos
lastnica dala v najem ta zemljišča drugi kmetiji? Sprašujem zato, da se ne bi plačilne pravice izgubile.
Višina plačila prejeta za PP v letu 2014 se bo upoštevala pri dodelitvi plačilnih pravic kmetije, ki je imela
leta 2014 v najemu zemljišča in plačilne pravica, podlaga pa bodo kmetijske površine kmetije v letu 2015,
torej z ali brez hektarjev, ki bili najeti v 2014. Torej 2014 izplačilo PP oz. stare PP niso izgubljene.
Če bo lastnica zemljišč v 2015 dala v najem zemljišča kmetiji C, se izplačilo starih PP, ki bile s temi
zemljišči aktivirane v 2014, ne bodo upoštevale pri določitvi PP za kmetijo C, temveč izključno izplačila
neposrednih plačil, ki jih je prejela za 2014 kmetija C.
24
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA - PRIMERI
9. Na kmetiji bodo zaradi bolezni prenehali s kmetovanjem. Kmetijska zemljišča bo prevzel zet, ki že ima
svojo kmetijo. Na kašen način naj uredi prenos zemljišč, da se ne bodo plačilne pravice izgubile? Ali je
možna združitev dveh KMG MID-ov in s tem tudi združitev oz. prenos PP na novega nosilca?
Za kmetijo, ki jo bo prevzel zet, se njeno 2014 izplačilo starih plačilnih pravic ne izgubi le, če se združita
obe kmetiji, vključno z zemljišči, kar pomeni, da se tastov KMG-MID ukine in da je zet bil in je še naprej
nosilec svojega KMG-MIDa, ki se združuje.
10. Lastnik zemljišč bo letos pričel s kmetovanjem. Do sedaj še ni imel svojega KMG MID-a. Odprl ga bo
letos. Lastna zemljišča, ki jih je do sedaj dajal v najem, bo prenesel na ta svoj, novo odprti KMG MID. Ali bo
dobil PP iz nacionalne rezerve? Ali bo moral kako dokazovati prihodek iz kmetije?
Glede na to, da bo prvič pričel s kmetovanjem in se bo kmetija prvič vpisal v RKG in on v petih letih pred
vpisom ni bil nosilec kmetije ali pa imel kontrolo pravne osebe, ki se ukvarja s kmetijstvom, bo plačilne
pravice prejel iz nacionalne rezerve. KMG bo morala izpolnjevati tudi splošne pogoje (vsaj 1 ha upravičenih
površin, aktiven kmet – le če je na negativni listi bo moral dokazati, da kmetijska dejavnost KMG ni
zanemarljiva).
11. Ali bodo za vinograde dodeljene plačilne pravice na novo? Kmetija ima 5 ha vinograda, za katerega
nima plačilnih pravic. Jih bo letos dobila?
Če kmetija sodi med »2013 upravičence«, se ji vinogradi upoštevajo pri 2015 hektarjih kmetijskih površin,
za katere se dodelijo PP, vrednost PP pa je odvisna od 2014 izplačila neposrednih plačil po modelu delne
konvergence.
Če pa je kmetija imela izključno vinograde in nobenih plačilnih pravic (niti plačila za ERG ali mleko), potem
bo kmetija PP dobila, če je imela te vinograde vpisane v RKG 15.5.2013 in tako sodi med izjeme od »2013
upravičencev«. Vrednost se določi po modelu delne konvergence (postopno).
25
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA OSNOVNEGA PLAČILA - PRIMERI
12. Kmetija je v letu 2011 zadnjič oddala zbirno vlogo in dobila izplačila. Nato so se zaradi določenih
zapletov odločili, da prenehajo z vlaganjem ZV, posledično pa so izgubili tudi vse plačilne pravice. Ker še
vedno izvajajo kmetijsko dejavnost jih zanima, ali so v letu 2015 upravičeni do pridobitve PP?
Ker KMG ni »2013« upravičenec, se najprej proučijo izjeme:
• nikoli ni imelo plačilnih pravic, a je kmetoval (izdani računi ali vpis govedi v CRG na dan 15.5.2013), ali
• KMG obdelovalo vinograde in so ti 15.5.2013 vpisani v RKG.
Šele nato se preveri, ali gre za primer nacionalne rezerve:
• V primeru, da je KMG vpisano v RKG pred letom 2013 in je njegov nosilec že ves čas, potem ne more
zaprositi za PP iz nacionalne rezerve kot KMG, ki začenja s kmetijsko dejavnostjo. Druga možnost, ali
se KMG lahko šteje kot mladi kmet.
Druge možnosti:
• prenos pravice do dodelitve plačilnih pravic ob nakupu ali zakupu kmetijskega gospodarstva, ki je
upravičeno do dodelitve plačilnih pravic v 2015 (npr. 2013 upravičenec);
• nakup ali najem plačilnih pravic v 2016.
Lahko pa bo prejemala proizvodno vezane podpore.
13. Kmetija je dajala zemljo v najem, sedaj pa lastnik sam obdeluje kmetijska zemljišča. Ta so pred leti
dobili na osnovi dedovanja in darilne pogodbe. Govedo redijo na kmetiji od leta 2014. Na kakšen način bo
KMG pridobilo plačilne pravice, kakšna dokazila bodo morali imeti, kako jih bodo posredovali Agenciji?
Če so s kmetovanjem prvič pričeli leta 2013 ali kasneje (vpis v RKG) in izpolnjujejo druge pogoje, bodo
plačilne pravice lahko prejeli iz nacionalne rezerve kot kmetija, ki je pričela s kmetovanjem.
Lahko pa bo prejemala proizvodno vezane podpore.
26
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
ZELENA KOMPONENTA
 Obvezna shema: KMG, ki je upravičen do plačil iz sheme osnovnega plačila,
mora na svojih upravičenih površinah izvajati kmetijske prakse, ki ugodno
vplivajo na podnebje in okolje → enostavni, splošni, nepogodbeni in letni ukrepi,
ki presegajo navzkrižno skladnost in so povezani s kmetijstvom.
 Praksa 1: Diverzifikacija kmetijskih rastlin (7.5. - 31.7.) – KMG, ki imajo nad 10 ha
ornih zemljišč:
• od 10 – 30 ha = vsaj dve različni kmetijski rastlini, pri tem, da glavna kmetijska
rastlina ne zajema več kot 75% ornega zemljišča;
• nad 30 ha = vsaj tri različne kmetijske rastline, pri tem, da glavna ne zajema več
kot 75% in dve glavni kmetijski rastlini več kot 95% ornega zemljišča.
Okoli 3.000 KMG, ki skupaj obdelujejo 81.000 ha oz 48 % vseh njivskih površin.
 Praksa 2: Ohranjanje trajnega travinja:
• se spremlja na nivoju države;
• na ravni KMG, če se le-ta nahaja na območju »Okoljsko občutljivega trajnega
travinja« - na teh območjih se površine travinja ne smejo spreminjati ali preorati.
»Okoljsko občutljivo trajno travinje« bo moralo ohranjati okoli 9.000 KMG, ki ima
skupaj cca 19.000 ha travinja.
27
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
ZELENA KOMPONENTA
 Praksa 3: Površine z ekološkim pomenom (PEP) - KMG, ki imajo nad 15 ha ornih
zemljišč:
Zagotoviti vsaj 5% ornih zemljišč pod PEP. Kot PEP štejejo sledeče površine:
• zemljišče v prahi: ni kmetijske proizvodnje v času od 1. januarja do 31. julija 30. junija
tekočega leta
• površine s kmetijskim rastlinami, ki vežejo dušik: krmni bob, bob, soja, grašica, volčji
bob (lupina), grahor, krmni grah, lucerna ali detelje. Morajo biti prisotne na njivski
površini od 7. maja do tehnološke zrelost oz. do 30. septembra tekočega leta;
• površine z naknadnimi posevki ali podsevki trave med glavno kmetijsko rastlino: Kot
naknadni posevek se upošteva mešanice vsaj dveh kmetijskih rastlin: bela gorjušica,
facelija, aleksandrijska detelja, perzijska detelja, mnogocvetna ljuljka, inkarnatka, oljna
repica, oljna ogrščica, oljna redkev in grašica. Setev naknadnih posevkov ali trave je
potrebno opraviti med dvema glavnima km. rastlinama od 1. junija do 1.septembra.
tekočega leta, hkrati je potrebno zagotoviti pokritost tal od 15. septembra tekočega leta
do vsaj 16. oktobra tekočega leta.
Okoli 1.700 KMG ima več kot 15 ha ornih zemljišč.
 Višina plačila za zeleno komponento:
• Letno plačilo v obliki sorazmernega deleža skupne vrednosti aktiviranih plačilnih pravic
KMG oz. odvisna od osnovnega plačila.
28
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Primeri za zeleno komponento:
1. Kmet ima v kolobarju koruza-žito-DTM. Do katere faze zrelosti mora biti na njivi, da se še šteje kot
kolobarni člen? (razmišlja, da bi žito posiliral v fazi pred polno voščeno zrelostjo)
Potrebno se je zavedati, da sta diverzifikacijo za zeleno komponento in kolobar za PRP dve različni stvari.
Ukrep diverzifikacije ja potrebno spoštovati v obdobju od 7. maja do 30. julija, v tem obdobju se upošteva
glavna rastlina, ki bo na njivi pretežni del časa. Torej menimo, da je potrebno za namen diverzifikacije na
zbirno vlogo prijaviti žito, vendar je to odvisno tudi od časa siliranja žita.
2. Površne z ekološkim pomenom – naknadni posevki. V tem primeru velja, da se kot naknadni posevek
šteje, če po spravilu glavnega posevka na njivo sejo mešanico semena vsaj dveh rastlin. Ali razumemo
prav?
Razumete prav. Vendar smo morali zaradi pripomb Komisije zožiti nabor rastlin, ki se lahko uporabijo v
mešanici in sicer na bela gorjušica, facelija, aleksandrijska detelja, perzijska detelja, mnogocvetna ljuljka,
inkarnatka, oljna repica, oljna ogrščica, oljna redkev in grašica.
3. Kmetija obdeluje 16 ha njiv in je v okviru zelene komponente obvezna nameniti 5% zemljišč v PEP?
Da. Primer izračuna potrebne površine (naknadni posevek 1ha = 0,3 ha, beljakovinske rast. 1ha=0,7 ha):
5% od 16 ha = 0,8 ha / za dosevek, delimo z 0,3, za rastline, ki vežejo dušik delimo z = 0,7.
Če hočemo zadostiti zahtevi z naknadnim posevkom, moramo posejati 2,6 ha.
Če hočemo zadostiti zahtevi z rastlinami, ki vežejo dušik moramo posejati 1,14 ha.
29
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Primeri za zeleno komponento:
4. 22. člen uredbe (površine z ekološkim pomenom), so navedena praha, površine s kmetijskimi
rastlinami, ki vežejo N in površine pod naknadnimi posevki. V predstavitvi modela reforme neposrednih
plačil je bilo predstavljeno, da 1 ha površine pod rastlinami ki vežejo N, predstavlja samo 0,7 ha prahe in
1 ha pod naknadnimi posevki predstavlja samo 0,3 ha prahe. Ali to še velja saj iz uredbe o neposrednih
plačilih to ni razvidno?
Vse še velja:
praha ima:
koeficient 1
(1ha šteje 1 ha);
podsevek trave ali naknadni dosevek ima
koeficient 0,3
(1ha šteje 0,3ha),
Rastlina, ki fiksirajo dušik ima
koeficient 0,7
(1ha šteje 0,7ha):
5. Kot površine z ekološkim pomenom se šteje »površine pod naknadnimi posevki ali podsevki
trave…..ki so nastale s setvijo vsaj dveh kmetijskih rastlin«. Ali se lahko definira, katere kulture se bodo
štele za ta ukrep, ali bo OK če bo kmet posejal npr. DTM?
Rastlin, ki se lahko uporabijo v mešanici so: bela gorjušica, facelija, aleksandrijska detelja,
perzijska detelja, mnogocvetna ljuljka, inkarnatka, oljna repica, oljna ogrščica, oljna redkev
in grašica. Običajna TDM ali DTM se ne more upoštevati.
6. Ohranjanje trajnega travinja: Prepovedano spreminjanje rabe ekstenzivnega sadovnjaka. Kmetija
ima v RKG registriran ekstenzivni sadovnjak (visokodebelni). Glede na to, da je prepovedano
spreminjanje rabe, ker je sadovnjak na območju Nature 2000, me zanima, ali je možno ta sadovnjak
spremeniti v IS, ker dejansko stanje ustreza novemu opisu za IS (nov pravilnik o RKG). V naravi se stanje
ne bo spremenilo.
Stanje se ne sme spremeniti, ostati mora visokodebelni sadovnjak z dvonamensko rabo.
30
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Primeri za zeleno komponento:
7. Ali je pri direktnih plačilih, torej v prvem stebru, lahko na njivah koruza dve leti zapored?
Ali je obvezno okopavanje koruze?
Da. Z vidika neposrednih plačil je lahko dve leti zapored.
8. Imamo kmetijo, ki bo iz naslova zelene komponente morala upoštevati predpise za
površine z ekološkim pomenom (ima nad 15 ha ornih površin) in bo 5% teh površin imela
kmetijske rastline, ki vežejo dušik. Hkrati pa se bo odločila za uveljavljanje plačila iz
naslova proizvodno vezanih podpor za beljakovinske rastline. Ali dobi plačilo iz naslova
obeh zahtev?
Lahko bo prejela tudi podporo za beljakovinska rastline.
31
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA ZA MLADE KMETE
 Upravičenec tisto KMG, ki so upravičeno do sheme osnovnega plačila in ki:
Če je KMG s.p., kmetija, nosilec KMG:
• v letu 2015 prvič nosilec KMG ali so to postali v petih letih pred prvo predložitvijo
zahtevka za shemo za mlade kmete;
• v letu (prve) predložitve zahtevka niso starejši od 40 let.
Če je KMG pravna oseba:
•
se šteje, da postane fizična oseba nosilec KMG takrat ko postane član poslovodstva
pravne osebe in obenem pridobi vsaj polovico glasovalnih pravic v pravni osebi;
• v letu 2015 postane ta fizična oseba prvič nosilec KMG ali je to postali v petih letih pred
prvo predložitvijo zahtevka za shemo za mlade kmete;
• v letu (prve) predložitve zahtevka niso starejši od 40 let.
 Plačilo se bo izračunalo vsako leto.
Letni znesek za KMG, ki se šteje za mladega kmeta =
[št. aktiviranih plačilnih pravic MK] x [25 % povprečnega nacionalnega NP na ha ]
• Upošteva se največ 90 plačilnih pravic KMG.
 Ovojnica : 1 % nacionalne ovojnice za neposredna plačila.
32
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA ZA MLADE KMETE
 Letno plačilo, ki se odobri posameznemu KMG za največ 5 let. To obdobje se zmanjša
za število koledarskih let, ki so pretekla od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, ko
je mladi kmet postal nosilec, do prve vložitve vloge za plačila mladim kmetom. Vendar
se pri tem leto vzpostavitve ne šteje kot v celoti pretečeno leto.
 Primeri:
•
•
•
•
Kadar mladi kmet postane nosilec med 1.1.2015 in 6.5.2015 (rok za oddajo zbirnih vlog),
mora oddati vlogo za shemo osnovnega plačila in vlogo za plačilo za mlade kmete
najkasneje leta 2016, da bi lahko prejemal plačilo za mlade kmete pet let. Če se tak mladi
kmet odloči za (prvo) oddajo vloge za plačilo v letu 2015, lahko ravno tako prejema to
plačilo za obdobje petih let.
Kadar mladi kmet postane nosilec med 7.5. 2015 in 31.12.2015, mora oddati vlogo za
shemo osnovnega plačila in vlogo za plačilo za mlade kmete najkasneje leta 2016, da bi
lahko prejemal plačilo za mlade kmete pet let. Če tak mladi kmet odda vlogo leta 2017,
potem prejema plačilo za mlade kmete štiri leta.
Kadar mladi kmet postane nosilec kadarkoli v letu 2010, mora oddati vlogo za shemo
osnovnega plačila in vlogo za plačilo za mlade kmete najkasneje leta 2015, da bi lahko
prejemal plačilo za mlade kmete eno leto (za 2015).
Kadar mladi kmet postane nosilec kadarkoli v letu 2014, mora oddati vlogo za shemo
osnovnega plačila in vlogo za plačilo za mlade kmete najkasneje leta 2015, da bi lahko
prejemal plačilo za mlade kmete pet let.
33
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEME PROIZVODNO VEZANIH PODPOR
34
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Podpora za pridelavo strnih žit
 Letno se nameni 5% nacionalne ovojnice za NP (6.899.350,00€ v letu 2015).
 Pogoji:
•
•
•
•
≥ 0,3ha strnih žit na KMG, kamor se štejejo pšenica, trda pšenica, rž, pira,
tritikala, oves, ječmen, soržica in mešanica žit.
Strna žita morajo biti na njivi vsaj do dopolnjene tehnološke zrelosti
ugotovljena upravičena površina kmetijskega gospodarstva znaša najmanj 1 ha;
najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske parcele, za katero
uveljavlja podporo, znaša vsaj 0,1 ha.
Podatki (ZV 2013) o izpolnjevanju pogoja:
22.600 KMG, ki imajo skupaj 57.268 ha strnih žit (cca 33,6% vseh njiv), GVZ
goveda (cca 56% vsega GVZ goveda) in 26.900 GVZ prašičev (cca 88% vsega
GVZ prašičev)
Predvidena vrednost pomoči v letu 2015 114 €/ha.
35
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Podpora za mleko v GO
Po razpoložljivih podatkih bo v ukrep zajetih okoli
2.000 KMG in 42.000 krav.
Predvidena vrednost pomoči v letu 2015 122 €/kravo.
 Letno se nameni 3,5% nacionalne zgornje meje (4.829.545,00 € v 2015).
 Pogoji: KMG je razvrščeno v GO, je v kvotnem letu 2014/2015 oddaja in
neposredna prodaja mleka znašala več kot 5.167 kg in v tekočem letu redi
eno ali več ženskih govedi, ki izpolnjuje ali izpolnjujejo naslednje pogoje:
– je označeno, registrirano ter vodeno v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo
in registracijo goved;
– je prisotno na zadevnem KMG v obdobju obvezne reje, ki traja od začetnega
datuma za oddajo zbirne vloge v tekočem letu iz predpisa, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike, do 30. septembra tekočega leta;
– je na dan 1. januarja 2015 v vpisano v CRG kot rjave, lisaste, črnobele, red
holstein, montbeliard, džersi, ayrshire, blaarkop rood, cika, kraška siva, pincgau ali
siva tirolska pasme oziroma kot križanka izključno med temi pasmami;
– je telilo vsaj enkrat do začetnega datuma za oddajo zbirne vloge v tekočem letu
iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike;
- za telitev se šteje tudi rojstvo mrtvorojenega teleta, ki se rodi mrtvo po najmanj
šestih mesecih brejosti in katerega truplo je odstranjeno v skladu s predpisi, ki
urejajo odstranjevanje stranskih živalskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani
ljudi;
36
- žensko govedo ustrezne pasme je 1. januarja tekočega leta mlajše kot 15 let.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Podpora za rejo govedi
Predvidoma bo v ukrep zajetih okoli 81.000 bikov/volov.
Predvidena vrednost pomoči v letu 2015 50 €/žival.
 letno se nameni 3% nacionalne zgornje meje (4.139.610,00 € v 2015).
 Pogoji:
• Podpora se odobri enkrat v življenju posamezne živali za bika ali vola
starejšega od 9 mesecev.
• Nosilec KMG je upravičen do podpore za rejo bika ali vola, ki:
•
•
•
•
•
je starostni pogoj izpolnil na zadevnem KMG, in sicer za zahtevke leta 2015 v času
od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015, za zahtevke naslednjih let pa v času od 1. 11.
predhodnega leta do 31. 10. tekočega leta;
je na zadevnem KMG neprekinjeno vsaj 6 mesecev, kar se šteje za obdobje
obvezne reje;
pogoj obdobje obvezne reje iz prejšnje alineje mora za zahtevke leta 2015
izpolniti najkasneje do 31.10.2015, za zahtevke naslednjih let pa najkasneje do
31. oktobra tekočega leta.
je označen, registriran ter voden v registru govedi na gospodarstvu v skladu z
Uredbo (EU) št. 1760/2000
Posamezna žival iz prejšnjega odstavka je upravičena do podpore za rejo govedi,
če je 1.januarja tekočega leta mlajša od treh let..
37
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Podpora za zelenjadnice
V letu 2013 je bilo na zbirni vlogi skupaj okoli 1.700 ha zelenjave.
Predvidena vrednost pomoči v letu 2015 533 €/ha.
 Letno se nameni 1,5 % nacionalne zgornje meje (2.069.805,00 € v 2015).
 Pogoji: Do podpore za zelenjadnice je upravičen nosilec KMG, ki:
– prideluje zelenjadnice na prostem ali v zavarovanem prostoru;
– ima zelenjadnico ali zelenjadnice prisotne na površini, za katero uveljavlja
podporo za zelenjadnice, od 7. maja do vključno 30. septembra v tekočem letu;
– skupna površina, za katero uveljavlja podporo za zelenjadnice, znaša vsaj
0,3 ha;
– ugotovljena upravičena površina kmetijskega gospodarstva znaša najmanj 1
ha;
– najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske parcele, za katero
uveljavlja podporo za zelenjadnice, znaša vsaj 0,1 ha.
Zelenjadnice so: brokoli, cvetača, čebula, česen, črni koren, drobnjak, endivija,
feferoni, fižol, hren, jajčevci, vrtne buče oziroma bučke, navadna buča, kitajsko zelje,
kolerabica, korenček in korenje, kumare in kumarice, motovilec, ohrovt (brstični,
glavnati, listnati), sladka paprika, paradižnik, pastinak, peteršilj, por, radič, rdeča
pesa, redkvica, rukola, sladki krompir, solata, šalotka, špinača, novozelandska
špinača, topinambur, vrtna kreša, repa, zelena (belušna, gomoljna), zelje (rdeče,
belo), zimski luk, bob, čičerika, leča, blitva, sladka koruza, šparglji, artičoka, kardij,
38
rabarbara, grah, lubenice, melone, sladki komarček in regrat.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Podpora za beljakovinske rastline
 Letno se nameni 2% nacionalne zgornje meje (2.759.740,00 € v letu 2015).
 Pogoji:
– prideluje lucerno, detelje, krmni bob, sojo, grašico, volčji bob, grahor ali krmni grah;
– ima beljakovinske rastline prisotne na površini, za katero uveljavlja podporo za
beljakovinske rastline, od 7. maja do tehnološke zrelosti oziroma najkasneje do 30.
septembra v tekočem letu;
– skupna površina, za katero uveljavlja podporo za beljakovinske rastline, znaša vsaj 0,3 ha;
– ugotovljena upravičena površina kmetijskega gospodarstva znaša najmanj 1 ha;
– najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske parcele, za katero uveljavlja
podporo za beljakovinske rastline, znaša vsaj 0,1 ha.
V letu 2013 je bilo na zbirni vlogi okoli 4.650 ha beljakovinskih rastlin.
Predvidena vrednost pomoči v letu 2015 419 €/ha.
39
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA ZA MALE KMETE
 Prostovoljna shema:
• KMG, ki bodo upravičena do SOP se lahko odločijo za sodelovanje v shemi.
• Agencija do 1. oktobra 2015 nosilcem pošlje obvestilo o ocenjenem znesku
neposrednih plačil.
• Nosilec mora oddati zahtevek za vključitev v shemo do 15. oktobra 2015.
 Vrednost podpore posameznemu malemu kmetu:
• upoštevala se bodo dejanska plačila, ki bi jih kmet prejel v okviru t.i.
standardnih shem za leto 2015 na podlagi prijavljenih površin in števila živali,
vendar največ 1.050 €.
• sestavljeno bo iz osnovnega plačila, zelene komponente, in/ali dodatka za
mlade kmete in/ali proizvodno vezanih plačil.
• ostala bo vsa leta enaka, prilagajala se bo le linearnemu nižanju nacionalne
ovojnice za neposredna plačila zaradi zunanje konvergence.
Ocenjujemo, da bo okoli 25.000 KMG upravičenih do 1.050 € neposrednih plačil.
40
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SHEMA ZA MALE KMETE
 Klavzula o izogibanju: Nobena ugodnost se ne odobri vlagateljem, za katere
je ugotovljeno, da so po 18. oktobru 2011 umetno ustvarjali razmere, da bi
prejemali ugodnosti sheme za male kmete.
 KMG med sodelovanjem v shemi za male kmete:
• niso zavezana za izvajanje zelene komponente in niso deležna kontrol v
okviru navzkrižne skladnosti;
• morajo izpolnjevati vstopni prag 1 ha upravičenih kmetijskih zemljišč;
• morajo ohraniti vsaj število upravičenih ha, ki ustreza številu plačilnih pravic,
dodeljenih in prijavljenih v letu 2015 => ha morajo biti upravičeni!
• Ni prenosov plačilnih pravice, razen dedovanja vseh plačilnih pravic in če
dedič izpolnjuje splošne pogoje.
41
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO ,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Hvala za pozornost!
42

similar documents