Metodologija Korak za korakom

Report
Predstavitev na otroka osredinjenih pristopov Korak za korakom,
Mreže korak za korakom in dejavnosti Razvojno raziskovalnega centra
pedagoških iniciativ Korak za korakom
Dr. Tatjana Vonta, vodja RRCPIKZK
Mag. Mateja Režek, asistentka
PROGRAMI
STALNEGA
STROKOVNEGA
SPOPOLNJEVANJA
DELAVCEV V
VZGOJI IN
IZOBRAŽEVANJU
MREŽA VRTCEV IN
ŠOL
...
DEJAVNOSTI
RRCPIKZK
PUBLICISTIČNA
DEJAVNOST
PROJEKTI
MEDNARODNA
DEJAVNOST
MENTORSTVO,
MONITORING
Metodologija Korak za korakom
Pobuda Open Society New York- v sodelovanju z Georgetown University in
Children’s Resources International iz Washingtona
Na osnovi evropske in ameriške vzgojno izobraževalne institucionalne teorije
in prakse.
28 držav srednje, vzhodne Evrope, bivše države sovjetske zveze.
Pomoč državam v tranziciji- v imenu demokratizacije družb.
Širitev Metodologije Korak za korakom v Sloveniji






1995- 7 vrtcev – od 3- 6 leta starosti
1996- prvi razred osnovne šole
1997- oddelki prvega starostnega obdobja
1998- Mreža vrtcev in šol, ki uvajajo
Metodologijo Korak za korakom
2000- RWCT- Branje in pisanje za kritično
mišljenje
 2002- Izobraževanje za socialno pravičnost
 2002- Certifikat ISSA- certifikat učitelja,
vzgojitelja visoke kakovosti
 2010 – ISSA standardi
ISSA pedagoška načela
kakovosti
Vpetost v sistem
PREDŠOLSKA VZGOJA: Metodologija Korak za korakom je bila s strani
Ministrstva za šolstvo in šport potrjena kot izvedbena varianta
nacionalnega Kurikula za vrtce (Strokovni svet RS za splošno izobraževanje,
28.10.1999).
OSNOVNA ŠOLA: V času uvajanja devetletke so bili seminarji v izvedbi RRCPI
KZK priznani kot del dodatnega usposabljanja znotraj sistema Stalnega
strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v VIZ .
Metodologija Korak za korakom
Cilji




Temeljni poudarki in teoretična izhodišča
razviti učence, ki se bodo učili celo življenje  demokratizacija odnosov, pravice otrok
ustvariti učno okolje, ki temelji na
 razvojno, individualno, kulturno
medsebojnem spoštovanju in demokratičnih
primerna praksa
načelih
zagotoviti razvojno kontinuiteto in prakso
 konstruktivizem
zagotoviti, da vsi otroci osvojijo akademske,  individualizacija
umetniške, etične in praktične spretnosti, s
 učno okolje
katerimi bodo uspešno sodelovali v
demokratični družbi.
 vloga vzgojitelja
 sodelovanje s starši in okoljem
Temeljni izzivi ob uvajanju Metodologije Korak za korakom
• Timsko delo
Učeče se skupnosti!
• Celosten in akcijski pristop pri uvajanju
sprememb
• Istočasno izobraževanje vodstvenih in
strokovnih delavcev
• Pripravljenost za strokovno refleksijo
Otroku lahko v enem letu daš samo toliko,
kolikor sam napreduješ v enem letu- pomen
profesionalnega razvoja
Mreža Korak za korakom
ZAKAJ MREŽA
Vrtce in osnovne šole, ki so vključeni v
poglobljeno usposabljanje in uvajanje
novosti združujemo v Mreži vrtcev in
Mreži šol.
•
Prenos “na otroka osredinjenih”
pristopov k vzgoji in izobraževanju v
vzgojno-izobraževalno prakso.
•
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v
vrtcih na podlagi ISSA pedagoških načel
kakovosti.
•
Mrežne povezave omogočajo konstantno
informiranje in usposabljanje vodstvenih
delavcev, koordinatorjev, vzgojiteljev…
•
Pridobivanje in nadgradnja znanj,
izmenjava izkušenj, znanj, virov, primerov
dobrih praks …
•
Omogočanje podpornih sistemov
(mentorstvo in svetovanje, na srečanjih
in prek spletnega portala).
•
Izbira tem glede na potrebe in interes
vrtcev, aktualnost tem.
•
Izhodišče: ISSA pedagoška načela
kakovosti.
Aktivnosti v mreži vrtcev in šol
Mreženje
Srečanja za vodstvene delavce
In koordinatorje
•
vodstveni delavci (2 srečanji)
•
Sestanki v vrtcih/šolah
v izvedbi koordinatorjev- oblikovanje
učečih se skupnosti
koordinatorji (2 srečanji)
Hospitacije v vrtcih/šolah
Opazovanje prakse (inštrument za
spremljanje kakovosti in načrtovanje
profesionalnega razvoja)
namenjene strokovnim delavcem
Aplikacija in dokumentacija primerov
dobrih praks v oddelkih
vzgojitelji/pomočniki vzgojiteljev, učitelji
Kdo je kdo v Mreži in kakšna je njegova vloga
TIM RRCPIKZK
VODSTVENI, SVETOVALNI
KOORDINATOR V VRTCU IN ŠOLI
DELAVCI VRTCA IN ŠOLE
•
Koordinacija, svetovanje,
•
Udeležba na delavnicah
mentorstvo
•
Udeležba na delavnicah
RRCPI KZK.
RRCPI
KZK.
•
Izvedba delavnic za
•
Povezovalni člen med
vodstvene delavce
•
Opazovanje in spremljanje
RRCPIKZK, vodstvom in
•
Izvedba delavnic za
VIZ procesa v
strokovnimi delavci v mreži;
koordinatorje
oddelkih/razredih,
skrb za spremljanje,
podajanje povratnih
izvajanje, evalviranje in
•
Izvedba hospitacij v vrtcu/šoli
informacij
na
podlagi
ter svetovanje
načrtovanje dejavnosti v
opazovanj
v
oddelkih.
okviru mreže.
•
Vrtec/osnovna šola – vsi
vključeni v mrežo imajo
•
Sodelovanje na timskih
•
koordinacija in izvedba
dostop do internega dela
srečanjih v okviru zavoda.
srečanj/delavnic za vse
spletnega portala: forumi,
strokovne delavce
Mentorstvo: v sodelovanju s
elektronska pošta, dnevniki •
vključene v mrežo; zbiranje,
svetovalnim
pedagoških delavcev (blogi),
evalvacija in posredovanje
delavcem/koordinatorjem
gradiva, obrazci, samodokumentacije RRCPIKZK
/pomočnikom ravnatelja/ice
evalvacijski vprašalniki,
moduli za izvedbo delavnic,
navodila za oblikovanje
razvojnih portfolijev, primeri
dobrih praks.
Uvodni seminarji za novo vključene strokovne delavce
•
•
Uvodni: 1-3: Sodobna
spoznanja o razvoju in
učenju dojenčkov in
malčkov
Uvodni: 3-6: Sodobna
spoznanja o učenju in
poučevanju predšolskih
otrok
•
Uvodni seminar šola
•
RWCT šola
Temeljne vsebine
izobraževanj
•
•
•
•
•
•
•
Kako se otroci učijo
Oblikovanje spodbudnega učnega okolja
Spremljanje, opazovanje otrokovega
razvoja in učenja
Načrtovanje vzgojno izobraževalnega
dela
Upravljanje skupine in razreda
Individualizacija
Integracija otrok s posebnimi potrebami
v vrtce in šole
Ovrednotenje aktivnosti v okviru Mreže
•
Vodstveni delavci – potrdila o udeležbi na delavnicah
RRCPIKZK, možnost pridobitve potrdila o razvojnoraziskovalnem delu (3 točke).
•
Koordinatorji – potrdila o udeležbi na delavnicah RRCPI,
potrdila za izvedbo delavnic, možnost pridobitve potrdila o
razvojno-raziskovalnem delu- portfolio (3 točke- OŠ, 4 točke
vrtec).
•
Strokovni delavci – potrdila o prisotnosti na delavnicah,
možnost pridobitve potrdila o razvojno-raziskovalnem delu
(3 oz. 4 točke).
Načrt dejavnosti v Mreži v letu 2013/14
•
•
•
1. Srečanje z ravnatelji in koordinatorji/
dvodnevno usposabljanje: 25., 26. oktober
2013
2. srečanje z ravnatelji in koordinatorji: 26.3.
2014
Obiski:
–
–
„novinci“
Ostali: obisk opcijsko
Cena: 395€
___________
• Konferenca: februar 2013
Nove publikacije:
– Od teorije k praksi: Vodnik po ISSA
pedagoških področjih kakovosti
– Orodje profesionalnega razvoja za večjo
kakovost prakse
Kako se vključiti v Mrežo
• Ponudba s programom in cenikom storitev bo objavljena
na spletni strani: www.korakzakorakom.si
(avgust/september 2013)
• Zbiranje prijav (do 30. september 2013)
• Pošiljanje in podpisovanje pogodb (oktober 2013)
• Začetek dejavnosti v naslednjem šolskem letu (oktober
2013)
Kontakt
PEDAGOŠKI INŠTITUT
Razvojno – raziskovalni center RRCPI KZK
Gerbičeva 62
1000 Ljubljana
www.korakzakorakom.si
Tel.št.: 01 429 20 20
Faks: 01 429 20 25
elektronska pošta: [email protected]

similar documents