Delovna praksa v vrtcih

Report
VRTEC JELKA
Glavarjeva ulica 18a
1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 580 91 80
[email protected]
NADA VERBIČ,prof.soc.ped.
[email protected]
Oktober 2011
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE JE…
Oblikovanje
ustreznih splošnih,
predvsem pa
poklicno-delovnih
kompetenc!
Priložnost za
organizacijo, da
prepozna
prihodnje
obetavne kadre.
MENTORSTVO IN USPOSABLJANJE
NA DELOVNEM MESTU
•
je eden od najbolj naravnih in najbolj učinkovitih načinov učenja
pri delu in izboljševanju različnih procesov.
•
prenos znanja in veščin z izkušenih zaposlenih na manj izkušene
pripravnike.
•
je akcijsko učenje, ki je strukturirano, načrtovano in ciljno
usmerjeno.
•
vsebina učenja se nanaša na pridobivanje specifičnih in trenutno
aktualnih znaj.
•
je proces delovne socializacije ter seznanjanje posameznika z
organizacijsko kulturo organizacije.
PRAKSA V VRTCU
 na nivoju celega vrtca glede na različna področja dejavnosti:
 IZOBRAŽEVANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV v okviru rednih hospitacij
obvezne šolske prakse
 IZOBRAŽEVANJE DIJAKOV za strokovne nastope za poklicno maturo
 PROSTOVOLJNO DELO
 PRIPRAVNIŠTVO
 HOSPITACIJE
 COMENIUS ASISTENTI
Izobraževalna ustanova:
SREDNJA ŠOLA
UNIVERZA
MENTOR - profesor
DIJAK
MENTOR - vzgojitelj
Delovno okolje:
VRTEC
Obvezna delovna praksa
Prostovoljno delo
Pripravništvo
ŠTUDENT
PRIPRAVNIK
ZAGOTAVLJA
SODELOVANJE Z
MENTORJI
V USTANOVI
IZDA USTREZNO
POTRDILO
MENTORJU
Izobraževalna ustanova:
SREDNJA ŠOLA
UNIVERZA
MENTOR - profesor
SEZNANI DIJAKE S
PRAVICAMI, DELI IN
NALOGAMI TER
OBVEZNOSTMI V ČASU
PRAKTIČNEGA
USPOSABLJANJA
KOMUNIKACIJA
Z USTANOVO
USTANOVE
PODPORA IN
SVETOVANJE
DIJAKOM ,
ŠTUDENTOM
REŠEVANJE
MOREBITNIH
NESPORAZUMOV
Upoštevanje in spoštovanje:
• dnevne rutine,
• hišnega reda
• in druge z zakonom
predpisane dokumente o
delovni disciplini in varstva
pri delu
DIJAK
ŠTUDENT
PRIPRAVNIK
NALOGE
Upoštevanje
kurikuluma
za vrtce
Aktivno
vključevanje v
neposredni
delovni proces
Upoštevanje določil
splošnih aktov
ustanove
Izpolnjevati vse
obveznosti, ki so
določene s splošnimi
akti ustanove.
Vestno in
odgovorno
opravljanje
del in nalog
Ustrezna
delovna
oblačila
Vodenje
dnevnika
DIJAK
ŠTUDENT
PRIPRAVNIK
UPOŠTEVANJE PRAVIL DOBREGA SODELOVANJA:
•
urejena garderoba,
•
prenosni telefon ostane v garderobi
•
javljanje odsotnosti
PRIČAKOVANJA
VLJUDEN IN SPOŠTLJIV ODNOS
MENTOR
Načrtuje in vodi prakso.
Poskrbi za aktivno udeležbo v vseh delovnih procesih.
Sproti pregleduje dnevnik.
Vodi evidenco prisotnosti.
Ob koncu poda mnenje ter ugotovitve o opravljenem praktičnem delu.
PEDAGOŠKI VODJA:
Seznani z dnevnimi rutinami, hišnim redom in drugimi predpisi o
delovni disciplini in varstvu pri delu.
Določi začetek in konec delovnega časa.
Obvesti šolo, če je kandidat odsoten brez opravičila.
VODSTVO:
Omogoči praktično usposabljanje.
Določi mentorja.
Izda potrdilo o opravljeni praksi.
MENTOR
•
omogoči spoznati organizacijo in osnove delovnega procesa,
•
daje konkretne naloge in opravila, skladno z zahtevami programa, ki ga
kandidat obiskuje.
•
informira o konkretnih zadolžitvah, ga pri tem usmerja, opozarja na napake,
posledice ter od njega pričakuje,
•
ima ustrezen kritičen odnos do opravljanja nalog.
•
Kandidata navaja na samostojno delo, ga primerno motivira – pohvali.
Skupaj analizirata opravljena dela in naloge.
•
Spodbuja k napredovanju in mu dodeljuje kompleksnejše naloge.
Morebitne težave
• Komunikacija
• Pričakovanja – realna situacija
PREDNOSTI pri usposabljanju na delovnem mestu
Prenos znanja od izkušene osebe (mentorja)
na osebo, ki se uči.
Podpora in prenos teoretičnih in drugih znanj v praktično uporabo.
Pomoč bodočim zaposlenim,
Naučiti jih razmišljanja in delovanja za uspešnejše in učinkovitejše delo .
Pomoč pri izgradnji socialne mreže.
Bodočim kadrom omogočiti izgradnjo socialne mreže znotraj ustanove .
Usposabljanje na delovnem mestu
•
POTENCIAL ZA IZVIRNE IDEJE
•
NOVE METODE
•
POMOČ PRI ORGANIZACIJI DELOVNEGA
PROCESA
• IZ TEORIJE V PRAKSO
• DELOVNE KOMPETENCE
•
PRILOŽNOSTI ZA PRIDOBIVANJE in
OBLIKOVANJE NOVIH KADROV.
• SAMOSTOJNOST
•
POMEMBEN VIR PRIDOBIVANJA KLJUČNIH
KOMPETENC ZA DELO
• REFERENCE –BOLJŠE
ZAPOSLITVENE
MOŽNOSTI.
VIRI:
Gradivo Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana:Navodila mentorju pri izvedbi praktičnega usposabljanja z delom
Izziv mentorstva študentom na praksi
http://www.gzdbk.si/si/aktualno/uspeh/detajl/?id=402
Mentorstvo na delovnem mestu
http://www.vodja.net/index.php?blog=1&title=mentorstvo-na-delovnem-mestu&more=1&c=1&tb=1&pb=1

similar documents