Instrument za MSP

Report
Instrument za mala i srednja preduzeća u
okviru programa Horizont 2020
Nataša Vujnović Sedlar,
Beograd, 20.03.2014.
MSP u EU
Preporuka Komisije 2003/361/EC koja je objavljena
u Službenom listi Evropske Unije L 124, str. 36 iz 20.
May 2003, predstavlja osnov za utvrđivanje u
pogledu kvalifikacija da li je neko preduzeće MSP.
MSP u EU
MSP u EU
• 99% preduzeća u EU su MSP
• 2002-2010. godine 85% novih poslova u EU su kreirala MSP
• Istraživačke i razvojne aktivnosti MSP u EU su na mnogo nižem nivou nego
MSP u SAD
• Manje od trećine MSP u EU inovira svoje proizvode, procese i usluge
MSP iz perspektive EU
• Mala i srednja preduzeća (MSP) su ključni igrači u trasformaciji evropske
ekonomije znanja.
• Oni imaju jedinstvenu sposobnost da primene, prilagode i šire nove
tehnologije, kao i da ih stvore i razviju ih.
• MSP su esencijalni deo strategije Evropske Unije za održavanje prosperiteta
i visokog zapošljavanja.
MSP u 7OP: 16,7%
MSP u 7OP
• Samo oko 22% MSP koje učestvovali u 7OP su inovatori
• Saradnja akademije sa industrijom imala je cilj produbi istraživanja, a ne i da
ih komercijalizuje
• Projekti nisu bili usmereni ka eksploataciji rezultata
• MSP program nisu shvatila kao podršku internacionalizacije
• MPS nisu nalazila da su istraživanja i razvoj u okviru Programa interesantna
za njih
MSP u 7OP
Nove perspektive MSP u H2020
• Kroz ceo program stimuliše se učešće MSP
• Akcenat je stavljen na “close-to-market ” podršci
• Očekuje se da 20% ukupnog budžeta od Societal Challenges and određenih
programa u okviru Leadership in Enabling and Industrial Technologies
(LEITs) bude usmereno ka MSP - 8.65 milijardi €
Nove perspektive MSP u H2020
Benefit for SMEs
SME Instrument
Instrument za MSP
• Direktna podrška
• Inovativna preduzeća
• MSP treba da pokaže jaku želju rastom, razvojem i internacionalizacijom
• Visokorizična inovativna ideja sa velikim tržišnim potencijalom
• Za period od 2014-2020.godine 3 milijarde €
Instrument za MSP
Instrument za MSP – Prva faza
• Ideja na 10 strana – inicijalni biznis plan
• Ideja – novi proizvod, procesi, usluge, tehnologije ili novo tržište za stare
tehnologije
• Studija izvodljivosti – procena rizika, istraživanje tržišta, strategija razvoja
inovacije, intelektualna sredina, traženje partnera
• 50.000 €
• 6 meseci
Instrument za MSP – Druga faza
• Razrađen biznis plan dobijen kroz prvu fazu ili na drugi način
• Posebna pažnja treba da bude posvećena intelektualnoj svojini
• Predlog projekta treba da jasno naznači rezultate projekta, plan
komercijalizacije i kriterijume za postizanje uspeha
• Aktivnosti - demonstracije, testiranja, izradu prototipa, pilot projekti,
istraživanje - sve što može da obezbedi zrelost MSP za tržišnu utakmicu
• Od 0,5 do 2,5M €
• Od 12 do 24 meseca
Instrument za MSP – Treća faza
• Nema direktnog finasiranja
• Predviđena je podrška u vidu treninga, širenju i dobijanju informacija,
umrežavanju itd.
• Pristup finasijama iz drugih izvora
• Ostale vrste podrške koje obezbeđuje EMP
Instrument za MSP
Instrument za MSP – coaching
• U okviru prve i druge faze predviđen je coaching
• Prva faza: 3 dana
• Druga faza 12 dana
• Coaching se realizuje uz podršku EPM
• Key account manager, predstavnik EPM, koji pomoću određenih alata i
samog MSP određuje njegove slabe tačke
• U trećoj fazi Key account manager povezuje MSP sa nacionalnim i
internacionalnim investitorima
Instrument za MSP – učesnici
• Inovativno preduzeće koje ima potencijal da se razvija, raste i može da
obezbedi internacionalno tržište
• Moguće je da aplicira jedno preduzeće
• Nije obavezno da učesnik prođe kroz sve tri faze
• 70% finasiranja
Instrument za MSP – Predaja projekata
Instrument za MSP – Budžet po oblastima
Instrument za MSP – Budžet po oblastima
Instrument za MSP – Budžet po oblastima
Instrument za MSP – Evaluacija
• Evaluacija projekata se radi po njihovom pristizanju, ali rangiranje posle
označenih datuma
• Ocenjuje se uticaj, izvrsnost i implementacija
• Prvo se ocenjuje uticaj
• Prva faza – prag za svaki pojedinačni kriterijum je 4, a za predlog projekta 13
• Druga faza - prag za svaki pojedinačni kriterijum je 4, a za predlog projekta 12
Instrument za MSP – Vremenski okviri
Evaluacija:
• Prva faza: dva meseca od označenih datuma
• Druga faza: četiri meseca od označenog datuma
Potpisivanje ugovora:
• Prva faza: jedan mesec od zvaničnog obaveštenja MSP
• Druga faza: dva meseca od zvaničnog obaveštenja MSP
• Ukoliko učestvuje više preduzeća, moraju da dostave Consortium Agreement
Instrument za MSP – Linkovi
• http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/smes
• http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding
• https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smeinstrument
• http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme_partici
pation.html
• http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/crosscutting-issues/sme_en.htm
HVALA NA PAŽNJI!
EVROPSKA PREDUZETNIČKA MREŽA SRBIJE
Univerzitet u Novom Sadu
Trg Dositeja Obradovića 5
21000 Novi Sad
www.een-srbija.rs
[email protected]

similar documents