CENTAR za OBAVE*TAVANJE *ABALJ

Report
INICIJATIVA PREDSEDNIKA OPŠTINE
ŽABALJ
Čedomira Božića
U Žablju, dana 19-08-2013
BESPLATNI BROJ (0800 810 810)
VAŽI ZA SVE MREŽE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RAZLOZI I POTREBA ZA USPOSTAVLJANJEM SISTEMA
OBAVEŠTAVANJA I INFORMISANJA
SEKTORI I AKTIVNOSTI OBUHVAĆENI SISTEMOM ZA OBAVEŠTAVANJE
I INFORMISANJE
FLEKSIBILNOST SISTEMA I MOGUĆNOST ZA POSTUPNO
POVEĆAVANJE RADA I USLUGA U SVIM SEGMENTIMA OPŠTINE
MENADŽMENT I UPRAVLJANJE SISTEMA, KONTROLA, IZVEŠTAJI,
DOKUMENTI I NJIHOV UTICAJ NA RAD I EFEKTIVNOST SUBJEKATA
POZITIVNA PRAKSA I PRIMENA SISTEMA U NAŠEM OKRUŽENJU, SA
OSVRTOM NA EKONOMSKI I DRUŠTVENI BENEFIT.
MOGUĆNOST ZA KOMERCIJALNU EKSPLOATACIJU SISTEMA I
MAKSIMALNU ISKORIŠĆENOST
KONTINUITET UVOĐENJA NOVINA I POVEĆANJE KAPACITETA
OPŠTINE U KORIST GRAĐANSTVA I POLJOPRIVREDE I PRIVREDE
VREMESKI OKVIR IZVODLJIVOSTI, MERLJIVOST REZULTATA,
OKVIRNI TROŠAK TEHNIĆKOG I KADROVSKOG OPREMANJA.
BESPLATNI BROJ (0800 810 810)
VAŽI ZA SVE MREŽE
1.
2.
3.
4.
RAZLOZI I POTREBA ZA USPOSTAVLJANJEM SISTEMA OBAVEŠTAVANJA I
INFORMISANJA
Napredak tehnologije i komunikacije uslovili su drugačiji pristup, brzinu i
preciznost u komunikacijama, te su promenile i odnos društvenog, poslovnog i
civilnog sektora. Mobilna mreža, sms, mms, e-mail, skype i društvene mreže su
pravno formalno priznata komunikacija i način informisanja.
U svetu, a i u našem okruženju je odavno uspostavljen sistem društvenih i
komercijalnih call-centara sa sve većim brojem usluga i formi delovanja.
Interesantan je podatak da je u Srbiji za poslednje 3 godine formirano i stavljeno
u funkciju 360 call centara i info operatera, taj napredak je spor i nedovoljan
ako znamo da u Mađarskoj u momentu ima preko 20.000 istih.
Glavi razlozi su da je sistem JEFTIN za nabavku, PRILAGODLJIV prema svim
sistemima komunikacije, brz i lak za KONTROLU, veliki PROTOK INFORMACIJA
i lako proširenje, kroz sistem pravilne distribucije i obaveštavanja EFIKASAN i
utiče na ostale subjekte u povećanju RADNIH ZADATAKA, i na kraju analitika i
izveštaji omogućuju otklanjanje USKIH GRLA i neefikasnost organa i službi.
Brzi odgovori i informisanje zainteresovane strane daje POVERENJE U SISTEM i
veću KOOPERATIVNOST GRAĐANA, POLJOPRIVREDNIKA I PRIVREDNIKA, kao
i osećaj zajedništva i brige za javna i privatna dobra.
BESPLATNI
??? )
BESPLATNIBROJ
BROJ(0800
(0800123
810123
810)
VAŽI ZA
ZA SVE
SVE MREŽE
MREŽE
VAŽI
1.
2.
SEKTORI I AKTIVNOSTI OBUHVAĆENI SISTEMOM ZA OBAVEŠTAVANJE I
INFORMISANJE
U prvoj fazi kao nastavak inicijative zaštite atara u opštini, ovom
aktivnosću će se omogućiti prijava KRAĐA, POŽARA, UNIŠTAVANJA
USEVA I ATARSKIH PUTEVA, I SVE PROTIVZAKONITE RADNJE I
NEDOMAĆINSKO POSTUPANJE. Primaoci dojave i prijave su
POLJOČUVARSKA SLUŽBA, POLICIJA, PROTIVPOŽARNA JEDINICA I
INSPEKCIJSKI ORGANI OPŠTINE. U sistemu obaveštavanja će biti uključena
i opština zbog evaluacije, praćenja aktivnosti i izvršavanja istih.
SUBJEKTI KOJI TREBA DA UČESTVUJU U OVOJ AKCIJI
- Policijska stanica Žabalj i Čurug
- Vatrogasna služba sva četir naseljena mesta
- JKP Čistoća – Žabalj
- Poljočuvarska služba OŽ
- ZOO higijena
- JP Razvoj
- Zdravstvene stanice Žabalj i Čurug
-Ambulante Đurđevo i Gospođinci
- Vodovod opštine Žabalj
- Elektrovojvodina Žabalj
- Opštinske nadležne inspekcije
BESPLATNI BROJ 0800 123 123
BESPLATNI
(0800
810 810)
VAŽI BROJ
ZA SVE
MREŽE
VAŽI ZA SVE MREŽE
1.
2.
U drugoj fazi će se uključiti aktivnosti ZOO HIGIJENE, NARUŠAVANJA
I PREKRŠAJI IZ KOMUNALNE SFERE, PROBLEMI I NARUŠAVANJA
NA JAVNIM POVRŠINAMA U I VAN NASELJENIH MESTA. U skladu sa
zakonskim i opštinskim ovlašćenjima, kao i date prinadležnosti.
Informacije i dojave će se upućivati tim organima i institucijama.
U trećoj fazi bi mogle da se uključe sve prijave i dojave SERVISNE,
KOMUNALNE, INFRASTRUKTURNE i dr. važne za naše građane i bolji
kvalitet života i usluga.
BESPLATNI BROJ 0800 123 123
BESPLATNI
(0800
810 810)
VAŽI BROJ
ZA SVE
MREŽE
VAŽI ZA SVE MREŽE
1.
2.
3.
FLEKSIBILNOST SISTEMA I MOGUĆNOST ZA POSTUPNO POVEĆAVANJE
RADA I USLUGA U SVIM SEGMENTIMA OPŠTINE
Predlog inicijativa podrazumeva početak sa minimumom opreme –
jedan broj –kao i sa minimumom operatera samo u dve smene na
sezonskom radu za potrebe prve faze. Sam sistem je moguće brzo i
efektno nadograditi sa više brojeva i 24-časovnom radu bez velikih
ulaganja. Analitika i izveštavanje u periodu od 3 meseca može
svakome da stvori sliku i korisnost ovog sistema, kao i direktne i
indirektne uštede i efekte istog.
Povećanje usluga i prelazak u druge faze značiće i proširenje sistema,
ujedno to je i povećanje uticaja na više segmenata i direktno praćenje
istih kao i realna analitika korisnika.
Sam rad centra je veoma lako kontrolisati i utvrditi potrebe za drugim
rešenjima i opcijama u cilju poboljšanja i povećanja efikasnosti.
BESPLATNI BROJ (0800 123 123 ??? )
BESPLATNI
(0800
810 810)
VAŽI BROJ
ZA SVE
MREŽE
VAŽI ZA SVE MREŽE
1.
2.
3.
MENADŽMENT I UPRAVLJANJE SISTEMA, KONTROLA, IZVEŠTAJI,
DOKUMENTI I NJIHOV UTICAJ NA RAD I EFEKTIVNOST SUBJEKATA
Najveći pozitivni efekat uvođenja ovog sistema je to da ne morate da
pravite specijalna preduzeća, velike radne prostore i skupu
infrastrukturu, niti je potrebno dugo i specijalno obučavanje,
održavanje je minimalno i uslovi za rad skoro spartanski – sto, stolica,
kompjuter, snimač, štampač, telefonska linija i telefon.
MENADŽMENT je programski paket i ne postoji ni jedan šef koji je u
stanju da bolje upravlja radom. Pozive prima operater i u pismenoj
formi ih distribuira na pomenute subjekte, brzina distribucije ili
propušteni unos je lako kontrolisati, jer se ceo postupak snima i
registriruje na nezavisnom serveru. Od istog tog servera i programskog
paketa se izvlači statistika. Isto tako i subjekti daju pismenu
informaciju na dobijeni nalog, tako da se ceo postupak zaokružuje i
vrlo je transparentan.
Faks poruke, e-mail poruke, pismeni izveštaji su osnovni dokumenti.
Snimljeni razgovori i vreme slanja naloga su kontrolni elementi, a
povratne informacije i izveštaji o izvršavanju su kontrola o efikasnosti.
BESPLATNI BROJ 0800 123 123
BESPLATNI
(0800
810 810)
VAŽI BROJ
ZA SVE
MREŽE
VAŽI ZA SVE MREŽE
•
•
•
POZITIVNA PRAKSA I PRIMENA SISTEMA U NAŠEM OKRUŽENJU SA
OSVRTOM NA EKONOMSKI I DRUŠTVENI BENEFIT.
Pogled na listi korisnika call-info centra od republičkih,
pokrajinskih i opštinskih institucija je dovoljan da se pozovemo na
dobru praksu, ali još je važnija lista i broj privrednih subjekata koji
koriste uspešno ove sisteme u povećanju poslovanja i smanjenju
troškova. Previše ZA a skoro nijedan primer protiv – jednostavno u
današnje vreme TO NAM TREBA.
Ukoliko nismo u stanju da prihvatimo ovu inicijativu i pozovemo se
na neophodnost ’’dublje ekonomske analize’’ u tom slučaju potrebno je
i više vremena da se ista izradi i verifikuje.
Od svih elemenata ova inicijativa se najviše bazira na DRUŠTVENI
BENEFIT i dvosmerno delovanje institucija i građana. Nemerljiv
elemenat je uključivanje građana, poljoprivrednika i privrednika u
rad i kontrolu DRUŠTVENOG DELOVANJA. Činjenica da neko ČUJE,
REGISTRUJE I POSTUPA PO NJIIHOVIM DOJAVAMA I PRIJAVAMA
podiže njihovu veru i razumevanje OPŠTINE I OSTALIH SUBJEKATA.
BESPLATNI BROJ (0800 123 123 ??? )
BESPLATNI
(0800
810 810)
VAŽI BROJ
ZA SVE
MREŽE
VAŽI ZA SVE MREŽE
•
•
•
MOGUĆNOST ZA KOMERCIJALNU EKSPLOATACIJU SISTEMA I
MAKSIMALNU ISKORIŠĆENOST
Druga i treća faza su delimično komercijalne i podižu kapacitet JKP,
JP, i INSPEKCIJSKIH ORGANA. Pored toga, ti isti mogu da koriste
sistem za promovisanje aktivnosti, poboljšanje naplate usluga i
poboljšaje KRIZNOG MENADŽMENTA po pitanju havarija, kvarova ili
neizvršavanja redovnih aktivnosti od strane zaposlenih. Neprocenjiva
je pomoć centra u vreme elementarnih nepogoda u cilju uspešnog
savladavanja istih.
Moguće je da se vrše i klasične komercijalne usluge analitike, upitnici,
ponude i potražnja za privrednim subjektima.
U praksi se pomenuti sistemi koriste u svim elementima poslovnih ,
javnih i društvenih aktivnosti.
BESPLATNI BROJ 0800 123 123
BESPLATNI
(0800
810 810)
VAŽI BROJ
ZA SVE
MREŽE
VAŽI ZA SVE MREŽE
KONTINUITET UVOĐENJA NOVINA I POVEĆANJE KAPACITETA OPŠTINE U
KORIST GRAĐANSTVA, POLJOPRIVREDE I PRIVREDE
1.
Od dana formiranja nove opštinske vlasti glavna odlika i energija je
usmerena na pozitivnim promenama, neke aktivnosti su bile
jedinstvene i opšte prihvaćene kao dobre i korisne, tako i ova
inicijativa polazi od toga.
2.
Dugi niz godina postoji negativni stav građanstva prema lokalnoj
samoupravi i administraciji u njoj. Velika je doza dezinformacija i
slab je protok informacija o delovanju, ingerencijama i obavezama
unutar sistema. Pristup preko info–call centra poboljšava te odnose i
nije bitno ko je zadužen za: strvinu u naselju, pregorelu sijalicu ili
rupu na putu. VAŽNO JE REŠAVANJE I DELOVANJE NA PROBLEM.
3.
Brzo rešavanje problema eliminiše više neželjenih reakcija:
preuzimanje zakona u svoje ruke, bahato i neodgovorno ponašanje
pojedinaca, umanjenje šteta i posledica istih i jednostavno uvođenje
reda i zakonitosti u svim elementima života.
BESPLATNI BROJ 0800 123 123
BESPLATNI
(0800
810 810)
VAŽI BROJ
ZA SVE
MREŽE
VAŽI ZA SVE MREŽE
•
•
•
VREMESKI OKVIR IZVODLJIVOSTI, MERLJIVOST REZULTATA, OKVIRNI
TROŠAK TEHNIČKOG I KADROVSKOG OPREMANJA.
Od momenta prihvatanja inicijative u samo nekoliko nedelja je
moguće uspostaviti sistem info–call centra, paralelno sa opremanjem i
uhodavanjem u radu može da se uradi i široka reklamna kampanja u
cilju upoznavanja građanstva sa novinama. Uz dobru koordinaciju i
širim angažmanom eto nam sistem za TRI NEDELJE u osnovnom –
BAZNOM OBLIKU. Za svaku narednu fazu bar još po dve nedelje.
Merljivost je moguće sprovoditi na dnevnoj bazi, ali zbog uhodavanja
svih subjekata i boljeg uzorka poželjno je istu raditi na mesečnom ili
tromesečnom periodu.
Okvirni trošak prve faze inicijative do kraja godine ne bi prešao iznos
od 800.000 dinara. U to ulaze nadoknade za dva – tri operatera,
oprema i tehnologija, programi i sistemi kao i telefonski brojevi,
komunikacioni priključci ( pod pretpostavkom da centar radi 16
časova na dan – dve smene). Marketing i reklamiranje do 100.000
din. KOMPLETNA OPREMA MOŽE DA SE FINASIRA OD ZAKUPA !
BESPLATNI BROJ (0800 123 123 ??? )
BESPLATNI
(0800
810 810)
VAŽI BROJ
ZA SVE
MREŽE
VAŽI ZA SVE MREŽE
BESPLATNI BROJ 0800 123 123
BESPLATNI
(0800
810 810)
VAŽI BROJ
ZA SVE
MREŽE
VAŽI ZA SVE MREŽE
BESPLATNI BROJ 0800 123 123
BESPLATNI
(0800
810 810)
VAŽI BROJ
ZA SVE
MREŽE
VAŽI ZA SVE MREŽE
HVALA NA PAŽNJI
BESPLATNI BROJ 0800 123 123
BESPLATNI
(0800
810 810)
VAŽI BROJ
ZA SVE
MREŽE
VAŽI ZA SVE MREŽE

similar documents