Sheme energetskih pregleda za industriju i uvo*enje efikasnih

Report
Shema energetskih pregleda za industriju i uvođenje
efikasnih elektromotornih pogona
(Mjere I.3 i I.6 2. NAPEnU-a)
Izrada i provedba ciljeva Sheme
dr. sc. Željko Plantić, univ. dipl. ing. el.
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR
Zagreb, 14. 10. 2014.
Shema energetskih pregleda za industriju i
uvođenje efikasnih elektromotornih pogona

naručitelj izrade studije je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

mjere kao sastavni dio Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti temeljenog
na važećim direktivama EU i postojećoj nacionalnoj legislativi

tematika uključena i u plan i program rada Fonda
CILJEVI SHEME:

smanjiti potrošnju (primarne) energije namijenjene za industriju te time i
smanjiti negativan utjecaj na okoliš

izraditi metodologiju energetskih pregleda i definirati mjere uštede energije s
naglaskom na elektromotorne pogone

izraditi ekonomsko-financijske modele poticanja provođenja energetskih
pregleda za industriju i poticanja mjera uštede koje proizlaze iz energetskih
pregleda (u ovom slučaju s naglaskom na modernizaciju elektromotornih
pogona)
2
Shema energetskih pregleda za industriju i
uvođenje efikasnih elektromotornih pogona
ENERGETSKI PREGLEDI U INDUSTRIJI

velika poduzeća imaju obvezu provoditi energetski pregled, dok mala i srednja poduzeća
mogu dobrovoljno provoditi

najveći udio industrijskih subjekata u Republici Hrvatskoj čine mala i srednja poduzeća –
potrebno ih je poticati kako bi se opovrgavali energetskim pregledima

energetskim pregledima moguće je pratiti potrošnju električne i toplinske energije te
potrošnju vode

osim praćenja potrošnje energije i vode moguće je i praćenje općeg stanja industrijskih
subjekata i procesa unutar njega

navedeno predstavlja ulazne podatke u analizu koja iskazuje potencijal uštede energije
pojedinog industrijskog subjekta

oko 20 % energije svih vrsta troši se u industriji; oko 25 % potrošnje električne energije
otpada na industriju => velik potencijal uštede energije!

problem: nedostatak informacija o stvarnom općem stanju industrijskih subjekata i
načinu potrošnje energije unutar industrijskih subjekata pojedine grane – nije poznat
stvaran potencijal uštede energije – otežano određivanje modela sufinanciranja
energetskih pregleda za industriju
3
Shema energetskih pregleda za industriju i
uvođenje efikasnih elektromotornih pogona
UVOĐENJE EFIKASNIH ELEKTROMOTORNIH POGONA

oko 3/4 potrošnje električne energije u industriji otpada na elektromotorne pogone –
veliki potencijal za uštedu (oko 30 %)

potrebno je gledati efikasnost čitavog pogona, a ne samo pojedinog dijela – središnji
element elektromotornog pogona predstavlja elektromotor

normama je propisana razina efikasnosti elektromotora te potrebna zamjena
neučinkovitih elektromotora (IE1) s učinkovitijima (IE3) ili ugradnja regulacije kod
razreda efikasnosti IE2

modelima financiranja ili sufinanciranja poticati modernizaciju industrijskih postrojenja
(mjera proizašlih iz energetskog pregleda)

osim očuvanja prirode i okoliša, smanjenjem potrošnje energije uvođenjem efikasnih
elektromotornih pogona uzrokuje se konkurentnost industrijskih subjekata na tržištu te
potiče gospodarski rast

problem: radi nepoznavanja stvarnog stanja elektromotornih pogona u industriji teško je
odrediti stvarni potencijal i zainteresiranost industrijskih subjekata za modernizaciju
elektromotornih pogona – otežana izrada modela poticanja ove mjere
4
Hvala na pozornosti!
dr.sc. Željko Plantić, univ. dipl. ing. el.
Energetski institut Hrvoje Požar

similar documents