Analiza plana nabavke

Report
NABAVKA
3.
Teme
obrađene
u delu
Nabavka 1.

Teme
obrađene
u delu
Nabavka 2.







Teme
obrađene
u delu
Nabavka 3.





Pojam i značaj nabavke
Ciljevi i zadaci nabavke
Organizacija nabavne službe
Unutrašnja organizacija nabavke
Odnos nabavke i drugih funkcija
Poslovna politika nabavke
Troškovi nabavke
Planiranje nabavke
Kadrovi u nabavci
Metode i kanali nabavke
Evidencija nabavke
Analiza nabavke
Elektronske reverzne aukcije
2
PLANIRANJE NABAVKE

1.

2.




Planom nabavke utvrđuju se konkretne smernice i zadaci nabavke
Pripremne radnje pri izradi plana – utvrđivanje i usaglašavanje brojnih
parametara plana sa:
a) Proizvodnjom (tehnički parametri: vrsta materijala, količina, pomoćni
materijal, alat, oprema, pribor...)
b) Prodajom (zajednički nastup zbog boljih bonifikacija i uslova nabavki; IT
nabavke, selektiranje dobavljača, informacije o cenama...)
c) Kadrovima (obuka, upoznavanje sa elementima plana)
Tokom pripreme ocenjuje se objektivnost i realnost postavljenih planskih
zadataka i termina za njihovo ostvarenje
Operacionalizacija plana nabavke
Izrada materijalnog bilansa ili materijalnog plana
Materijalni bilans (materijalni plan) se dobija kada se tehnički utrošci
materijala po jedinici proizvoda pomnože sa planiranim obimom proizvodnje
Sastavlja se kao godišnji, ali može se dalje raščlanjivati prema potrebama
proizvodnje
Služi kao osnova za sastavljanje: operativnog plana nabavke, operativnofinansijskog plana i plana obračuna sredstava
3
PLANIRANJE NABAVKE



Materijalni bilans (ili materijalni plan) se sastoji iz sledećih stavki:
- Nomenklaturna šifra materijala
- Naziv materijala
- Jedinična cena materijala
- Jedinična mera
- Ukupna količina materijala
- Ukupna vrednost materijala
- Dinamika i rokovi nabavke
Plan nabavke može se izraziti relacijom: Pn = Pm+ Zs – Zp
(Pn – plan nabavke; Pm – plan materijala; Zs – standardne zalihe;
Zp – prenete zalihe)
Na ukupan plan nabavke, pored plana materijala i režima zaliha,
utiču i nabavna politika, postojeće zalihe, varijacije u nabavnim
cenama, politika prodaje koju vode dobavljači itd.
4
PLANIRANJE NABAVKE

-
-
Razrada plana nabavke po grupama materijala –
taktička rešenja:
Alternativno određene grupe materijala (materijal koji
nema stroge tehničke zahteve, može se nabaviti sličan)
Čvrsto određene grupe materijala (materijal prema
standardima koje propisuje tehnološki postupak ili koje je
prodaja ugovorila sa kupcima)
Slobodan izbor nabavke materijala (proizvodnja i prodaja
nemaju precizno definisane uslove ni porudžbine;
materijal za proizvodnju koja će tek tražiti kupce;
potrebno poznavanje psihologije grupa potencijalnih
kupaca)
5
PLANIRANJE NABAVKE


Plan nabavke može se dalje razrađivati prema raznim
kriterijumima (vrsta materijala u odnosu na namenu
proizvoda; odeljenja u proizvodnji; dobavljači; obim
pojedinačnih narudžbi)
Razrada plana nabavki, po bilo kojem kriterijumu,
zahteva da se odredi nivo zaliha sa kojeg se mora
lansirati nova narudžba – složen problem zbog
dinamičkog karaktera i jakog međusobnog dejstva
većine faktora koji utiču na određivanje tog nivoa zaliha
6
PLANIRANJE NABAVKE

Količina nabavke kod koje je zbir troškova nabavke i
skladištenja, uključujući tu i troškove za obrta sredstva,
najniži – ali da se pri tom garantuje nesmetano odvijanje
procesa proizvodnje, smatra se optimalnom količinom

U trgovinskom preduzeću, optimalna količina nabavke
treba da obezbedi kontinuirano snabdevanje tržišta, a da
pri tome troškovi nabavke i skladištenja budu minimalni
7
PLANIRANJE NABAVKE

Matematičku relaciju za rešavanje problema optimalne količine
nabavke, dao je nemački autor Mellerowitz:
X=
PxPcx(L+K)
2f
X – broj nabavki kod kojih je nabavljena optimalna količina
P – godišnje potrebe u materijalu
Pc – prosečna nabavna cena materijala po jedinici
L – troškovi skladištenja po jedinici
K – kamata na zalihe po jedinici materijala
f – troškovi nezavisni od količine porudžbine (fiksni troškovi)

Optimalna količina pojedinačne nabavke (X*): godišnje potrebe
materijala (P) podeliti sa brojem porudžbi kod kojih je nabavljena
optimalna količina (X) tj.
X*=P/X
8
PLANIRANJE NABAVKE

Osnovni problemi u primeni Mellerowitz-ove relacije:
parametri nisu eksplicitni nego se moraju procenjivati, u
ekonomski nestabilnim uslovima rizik od greške još veći

Preduslov uspešnog korišćenja ovog i svih drugih
metoda – raspolaganje tačnim, pedantnim i efikasnim
izvorima podataka, kao i ažurnom evidencijom
9
PLANIRANJE NABAVKE



U trgovini nabavka se vrši radi prodaje
Između nabavke i prodaje mogu da se urade
samo neznatna dorada, pakovanje,
obeležavanje – nema promene u strukturi i
osobinama robe
Planovi nabavke u trgovini zasnovani isključivo
na planovima prodaje koji se koriguju za nivo
dopune zaliha
10
KADROVI U NABAVCI








Uspešna nabavka ne može se zamisliti bez profesionalnih ljudi visokog stepena
integriteta
U svakodnevnom poslu u nabavci ceni se obrazovna podloga iz sledećih oblasti:
Ekonomija ili poslovna škola: razumevanje komercijalnog poslovanja, poslovne
dokumentacije i računovodstva, statistike, analize, cena i tržišta
Tehničke nauke: nabavljač treba da razume u tehničkom smislu predmete nabavke,
kao i tehničke/tehnološke procese u preduzeću gde se ta roba ili usluge koriste (često
tehničke segmente nabavke vodi inženjer)
Strani jezici: potrebni u komunikaciji sa stranim dobavljačima
Pravo: mada je sama izrada ugovora uglavnom posao pravne službe, nabavljač ne
može uspešno da pregovara sa dobavljačima, ako ne poznaje bar elementarne
osnove poslovnog prava
Informatičke veštine: nabavljač treba da poseduje odgovarajuća informatička znanja
– upotreba osnovnih MS Office aplikacija, interneta i specifičnog poslovnog softvera
kompanije. Napredni korisnici u nabavci imaju i znanja o bazama podataka što im
omogućava da izvrše kompleksnije analize poslovnih podataka
Da bi nabavljač ostvario dobre rezultate, potrebno je da ima i relevantno iskustvo u
obavljanju poslova nabavke
11
KADROVI U NABAVCI








Poželjne osobine kadrova u nabavci:
Kooperativnost - potrebna za stvaranje dobrih odnosa sa ostalim članovima tima,
poslovnih veza sa dobavljačima
Kreativnost - potrebna u svakodnevnim izazovima koje donosi funkcija nabavke i
stalno iznalaženje novih rešenja u cilju veće efikasnosti i postizanja boljih rezultata u
smanjenju troškova i povećanja profita za kompaniju.
Analitičnost - potrebna da se izvrše kompleksne analize koje će podržati strategiju
nabavke
Veština sinteze - omogućava da se iz obilja informacija i analiza izdvoje najbitniji
elementi i formuliše rešenje bilo kog problema
Komunikativnost - važna ne samo u okviru tima nabavke, već i u pregovaranju sa
dobavljačima
Integritet ličnosti - zaposleni u nabavci treba da budu imuni na razne izazove kao što
su korupcija i sukobi interesa
Neophodna je permanentna obuka kadrova u nabavci (ekonomija, komercijalno
poslovanje, planiranje, obuka vezane za predmete nabavke)
12
METODI I KANALI NABAVKE
Direktna nabavka




Podrazumeva da između nabavke i prodavca nema
posrednika - najkraći put ugovaranja i isporuke robe
Direktnu nabavku mogu inicirati i kupac (nabavno
odeljenje) i prodavac (dobavljač), usmenim ili pismenim
putem
Pisana inicijativa kupca za direktnu nabavku:
- Upućivanje upita prodavcu (dobavljaču)
- Upućivanje narudžbe (porudžbenice)
- Dostava specifikacije
Prodavac svoju inicijativu za direktnu nabavku iskazuje
dostavljanjem ponude kupcu
13
METODI I KANALI NABAVKE
Direktna nabavka




Ako nabavku inicira kupac, ona je za njega aktivna direktna
nabavka, ako je inicira prodavac, za kupca je to pasivna
direktna nabavka
Ako su međusobni poslovni odnosi kupca i prodavca dobri i
ako nema poremećaja na tržištu, nije važno koja strana je
inicijator nabavke
Ako je tržište monopolsko ili dođe do nestašice robe, uslove
nabavke diktira prodavac a kupac pokreće inicijativu za
nabavku i ulaže napore da sebi obezbedi traženu robu
Ako je tržište monopsonsko ili ako postoji obilje robe,
prodavac pokreće inicijativu i ulaže napore da proda robu
14
METODI I KANALI NABAVKE
Direktna nabavka


Koristan kanal i za prodavca i za kupca
Prednosti direktne nabavke:
- Efikasan kanal nabavke
- Obezbeđuje najniže troškove nabavke i prodaje
- Stvara međusobno poverenje i dugoročne poslovne
odnose
- Obezbeđuje direktan odnos pri reklamacijama
- Zajednički se stvara sistem zaštite od nelojalne
konkurencije
- Omogućena zaštita autorskih prava i poslovnih tajni
15
METODI I KANALI NABAVKE
Indirektna nabavka




-
Nabavka putem posrednika
Jedan ili više posrednika u lancu nabavke
Više posrednika → obično veća nabavna cena i nepovoljniji ostali
uslovi
Kupac indirektnu nabavku primenjuje ako:
Ne poznaje tržište nabavke i dobavljače
Nema izgrađene poslovne odnose sa dobavljačima (ili su ti odnosi
poremećeni)
Na tržištu vlada nestašica robe a posrednik poseduje tu robu
Tržište je monopolsko a prodavac uslovljava uključivanje posrednika
Roba je uvoznog porekla a kupac nije registrovan za
spoljnotrgovinsko poslovanje
16
METODI I KANALI NABAVKE
Indirektna nabavka

-
-
Sa stanovišta prodavca (dobavljača), indirektna nabavka se
primenjuje ako:
ne želi direktan kontakt sa kupcem
je sklopio ugovor sa posrednikom i dao mu pravo ekskluziviteta
sa posrednikom ima i druge poslovne odnose
posrednik ima ono što kupac i prodavac nemaju (nove
tehnologije, nove proizvode, vrhunske kadrove) pa je oboma
potreban
posrednik prodavcu plaća robu kompenzacijom i to materijalom
koji kupac ne može da isporuči
nije registrovan za izvoz i nema iskustva u međunarodnoj trgovini
17
“JUST IN TIME” (JIT) NABAVKA



-
JIT nabavka podrazumeva nabavku u kojoj se materijal iz
transportnog sredstva prebacuje direktno u proizvodnju (smanjuju se
troškovi nabavke, zaliha, skladištenja), materijal stiže “tačno na
vreme” u proizvodnju (npr. nekoliko sati pre nego što počne da se
koristi)
Izvorno se vezuje za japansku kompaniju Tojota (1984. god.)
Karakteristike JIT nabavke:
jedan dobavljač
isporuka po potrebi
fiksna, dogovorena cena
fiksan, dogovoren kvalitet
fiksno, dogovoreno vreme isporuke
retke izmene u isporuci
poverenje između partnera
poštovanje uslova
nepotrebna je kontrola dobavljača
mesečno plaćanje bez obzira na vreme isporuke
18
“JUST IN TIME” (JIT) NABAVKA

-
-
Koristi od JIT nabavke za kupca:
Niži troškovi nabavke, transporta, zaliha, skladištenja
Brža isporuka, bez zakašnjenja i gubitaka
Veće mogućnosti za dugoročnu i čvrstu saradnju sa
dobavljačima
Efikasnije planiranje proizvodnje zbog sigurnosti isporuke
Efikasna komunikacija
Efikasna obrada dokumentacije
Niža prodajna cena finalnog proizvoda
Veća korist za potrošača
Bolja konkurentska pozicija na ciljnom tržištu
19
“JUST IN TIME” (JIT) NABAVKA


-
-
Koristi od JIT nabavke za dobavljača:
Poznat kupac
Sigurnost isporuke i naplate
Bolje upravljanje kvalitetom
Bolji odnosi u lancu snabdevanja
Potencijalne opasnosti JIT nabavke:
Svaka vezanost dovodi do zavisnosti
Prekidom saradnje obe strane “trpe”
Uvek postoji mogućnost da se isporuka ne obavi blagovremeno ili
ne u obećanim okvirima usled čega može doći do stvaranja “uskih
grla” u proizvodnji
Teško se dolaizi do novih dobavljača, naročito ako je kompanija bila
u dugoročnim odnosima sa JIT dobavljačima
20
EVIDENCIJA NABAVKE

Danas se za čuvanje i obradu svih relevantnih podataka potrebnih
za planove, analize, izveštaje i donošenje poslovnih odluka
uglavnom koriste računari povezani u odgovarajuće informacione
sisteme

U nabavci se obično vode evidencije o:
1. Dobavljačima
2. Vrsti i količini materijala
3. Nabavnim cenama
4. Porudžbinama i ugovorima
5. Reklamacijama
6. Rokovima i načinima plaćanja...
21
EVIDENCIJA NABAVKE
1. Evidencija dobavljača




Posebno za postojeće, posebno za potencijalne dobavljače
Često se dobavljači za isti materijal dupliraju – jedan je glavni
a drugi rezervni (pomoćni) dobavljač
Odnos sa dobavljačima može biti jednosmeran (nabavka
samo kupuje) i dvosmeran (nabavka kupuje a prodaja plaća
kontraisporukom)
Izvori podataka o dobavljačima: interni (memorišu se iz
dokumenata u nabavci, prodaji, računovodstvu preduzeća) i
eksterni (izvori izvan preduzeća: velika udruženja, komore,
asocijacije, privredni registri i sudovi, međunarodni izvori
informisanja, web sajtovi...)
22
EVIDENCIJA NABAVKE
1. Evidencija dobavljača







Jedan od načina vođenja evidencije dobavljača je “program ranga” ili
“model ranga”
Program vodi dnevnu evidenciju za sve dobavljače (ako ih nije mnogo),
ili npr. za prvih 50 većih dobavljača, a za ostale sitne dobavljače
evidenciju vodi nedeljno ili mesečno
Dobavljači se rangiraju po obimu isporuke, rokovima isporuke,
cenama... Svakog dana se izlista spisak dobavljača i prate njihovi
rangovi (da li su rangirani na više ili na niže)
Drugi model evidencije dobavljača se zasniva na matrici opštih i
specifičnih kriterijuma kojima se vrednuju svi dobavljači za isti materijal
Primenjuje se kad se između više želi izabrati najpovoljniji dobavljač
Svaki dobavljač se ocenjuje po istom kriterijumu kvantitativno, (npr
ocenama od 1 do 3) i kvalitativno, jednom od opštih, opisnih ocena
Najpovoljniji dobavljač se određuje na osnovu kvantitativnog zbira i
kvalitativne analize najboljeg opisa
23
EVIDENCIJA NABAVKE
Primer: Matrica za izbor dobavljača
Dobavljači za isti materijal
KRITERIJUMI
Dobavljač A
Dobavljač B
Dobavljač C
Kvalitet
visok
3
srednji
2
srednji
2
Rok isporuke
kratak
3
kratak
3
dug
1
Način isporuke
Franko kupac
3
Franko dobav.
1
Franko kupac
3
Način plaćanja
ček
1
ček
1
menica
3
Cena
niska
3
srednja
2
visoka
1
Udaljenost
velika
1
mala
3
srednja
2
Moguć prevoz
sve vrste prevoza
3
voda, kamion
2
kamion
1
Bonifikacije
visoke
3
niske
1
visoke
3
Asortiman
širok
3
srednji
2
uzak
1
Količina
neograničena
3
neograničena
3
neograničena
3
Pouzdanost
visoka
3
niska
1
srednja
2
UKUPNO POENA
29
21
22
24
EVIDENCIJA NABAVKE
2. Evidencija materijala




Evidencija se mora voditi precizno i efikasno
Koji materijal i koliko materijala koristi preduzeće, cene
materijala, reklamacije na kvalitet i kvantitet...
Može se voditi dnevna, nedeljna, mesečna, kvartalna,
polugodišnja, godišnja evidencija
Savremeni sistemi vođenja evidencije materijala uz
pomoć računara i odgovarajućeg softvera mogu pružiti
brojne korisne informacije za donošenje odluka o
nabavci; značajne prednosti u odnosu na klasično
knjigovodstvo
25
EVIDENCIJA NABAVKE
3. Evidencija nabavnih cena





Moraju se evidentirati svakodnevno, a u određenim
intervalima se analizira tendencija (da li rastu, opadaju,
stagniraju)
Naročito važno je praćenje cena u nestabilnim tržišnim
uslovima i u uslovima inflacije
Treba pratiti i način plaćanja (koliko nabavki sa gotovinskim
plaćanjem i po kojim cenama, koliko na druge načine i po
kojim cenama)
Posebna evidencija uvoznih nabavnih cena i načina plaćanja
Naročito važno voditi evidenciju posebno za deo fakture koji
se plaća u devizama i za deo koji se plaća u dinarima (carina,
porezi, akcize, provizije, osiguranje, špedicija itd)
26
EVIDENCIJA NABAVKE
4. Evidencija ugovora i narudžbi





Svi ugovori se moraju precizno evidentirati
Mora se obezbediti model upozorenja za reagovanje na prispele
obaveze po pojedinim ugovorima
Ugovori se mogu voditi po:
- Abecednom redu dobavljača
- Mestima (tržištima)
- Zemljama
- Robama (materijalima)
- Danima (datumima) itd.
Potrebna povremena analiza izvršenja ugovora
Posebno se evidentiraju ugovori a posebno narudžbe – dobijanje
informacija o obliku saradnje sa dobavljačima
27
EVIDENCIJA NABAVKE
5. Evidencija reklamacija





Reklamacije na kvalitet, količinu ili na odredbe ugovora; moraju se precizno
evidentirati (pokazatelj o dobavljaču)
Kupac šalje reklamaciju na materijal prodavcu sa ciljem da ih prodavac
otkloni
Načini rešavanja reklamacije:
Isporuka novog materijala istog obima i kvaliteta
Isporuka novog materijala nižeg ili višeg kvaliteta a za razliku se priznaje
vrednost u novcu ili drugoj robi
Isporuka istog, ali ispravljenog ili popravljenog materijala
Reklamacija se u celosti priznaje u novcu
Delimično priznavanje reklamacije u novcu
Način rešavanja reklamacije zavisi od poslovnog odnosa kupca i prodavca,
poslovnog morala prodavca, vrste materijala, uzroka nastanka reklamacije
Cilj reklamacije je ukazivanje dobavljaču na učinjene propuste kako se oni
ne bi ponovili; obeštećenje kupca
28
EVIDENCIJA NABAVKE
6. Evidencija rokova i novčana plaćanja




Vodi se da bi se poštovali ugovoreni rokovi i načini
plaćanja
Neophodna precizna evidencija o prispelim obavezama
Uredno izmirenje obaveza utiče na ukupan imidž
preduzeća, otvara bolje mogućnosti i uslove nabavke
Pored ovoga, vode se i evidencije o odobrenim
bonifikacijama svih vrsta
29
ANALIZA NABAVKE




Analiza se vrši po završetku planskog perioda
Podrazumeva skup aktivnosti kojima se ostvareni
rezultati u određenom vremenskom periodu porede sa
planiranim veličinama, kao i sa ostvarenjima u
prethodnim odgovarajućim periodima
Cilj je da se uoče slabosti ili pogodnosti u vezi sa
kontinuiranim odvijanjem procesa proizvodnje, procesa
nabavke, procesa redovnog održavanja zaliha na
skladištima
Dobra analiza ukazuje na mere i zahvate koje treba
preduzeti kako se uočeni problemi ne bi ponovili
30
ANALIZA NABAVKE


Kvalitativna analiza – opisuje stanje, parametri
mogu biti izraženi u relativnim brojevima (%);
može pokazati pravac delovanja u budućnosti
kako bi se izbegli propusti iz prošlosti
Kvantitativna analiza – ne ulazi u opis stanja
nego brojevima izražava stanje; daje pokazatelje
koji služe pri donošenju odluka u narednim
nabavkama
31
ANALIZA NABAVKE



Izvori podataka za analizu nabavke mogu biti interni
(unutar preduzeća) i eksterni (van preduzeća)
Osnovne faze analize:
- Prikupljanje podataka
- Sređivanje podataka
- Obrada podataka
Dinamički metod analize, statički metod, metod
raščlanjavanja, uporedni metod, statistički metod
32
ANALIZA NABAVKE
Analiza politike nabavke



Da li je nabavka ostvarila zacrtanu politiku ili ne; zašto
politika nabavke nije u potpunosti sprovedena; da li su
objektivni ili subjektivni faktori doveli do eventualnog
odstupanja
Kako je politika nabavke delovala unutar službe
nabavke, a kako se odrazila na ukupnu poslovnu politiku
preduzeća
Analizira se i politika izbora dobavljača (rok isporuke,
kvalitet proizvoda, nabavne cene, kanali i putevi prodaje,
bonifikacije)
33
ANALIZA NABAVKE
Analiza istraživanja tržišta






Da li je urađeno planirano IT
Utvrditi status i nivo konkurentnosti; kakav ugled ima nabavka kod
dobavljača i kod konkurencije
Na kojim elementima nastupa na tržištu je bilo propusta; mere za
budući period
Analiza tržišnog ugleda dobavljača; koje metode primenjuje u
prodajnoj politici
Analiza tržišne strukture postojećeg i novog materijala; šta pojava
novog materijala može doneti preduzeću, šta konkurentima
Analiza načina komuniciranja i ponašanja osoblja nabavke na tržištu
i posebno sa osobljem dobavljača
34
ANALIZA NABAVKE
Analiza plana nabavke

Analizom plana nabavke utvrđuju se odnosi nabavke po osnovu:
plana materijala, broja nabavki, strukture nabavke, plana
bonifikacija, plana nabavnih cena itd

Neki od indikatora analize plana nabavke:
vrednost ostvarene nabavke vrednost nabavke pojedinog materijala
vrednost planirane nabavke
vrednost ukup.nabavki
ukupno ostvarena nabavka
ukupno ostvarena nabavka
broj osoblja nabavke
broj dobavljača
ukupan obim ostvarene nabavke
ukupan obim ostvarene nabavke
nabavka od posrednika
ukupan obim nabavke iz uvoza
35
ANALIZA NABAVKE
Analiza troškova nabavke

Troškovi koji nemaju karakter zavisnih troškova nabavke moraju
se evidentirati po mestima i nosiocima i analiziraju se odvojeno
od troškova zavisnog karaktera

Indikatori prilikom analize troškova:
ukupan obim nabavke
troškovi logistike
ukupne plate nabavnog osoblja
ukupan obim nabavke
troškovi putovanja
ukupan obim nabavke
ukupan broj putovanja nabavljača ukupni troškovi zavisnog karaktera
ukupni troškovi zavisnog karaktera
ukupni ostali troškovi nabavke
36
ANALIZA NABAVKE
Analiza nabavnih cena



Pokazatelj uspešnosti rada nabavne službe; ukazuje na
to koliki je udeo nabavljenog materijala u ceni koštanja
Ako su nabavne cene < planiranih, preduzeće može da
snizi prodajnu cenu i da ostvari planiranu dobit; može da
zadrži planiranu prodajnu cenu i ostvari više od planirane
dobiti
Ako su nabavne cene > planiranih, razlika između ovih
cena tretiraće se kao izgubljena dobit (neostvarena
dobit); ukoliko se prodajna cena može povećati, razlika
ovih cena se “prevaljuje” na kupce
37
ANALIZA NABAVKE
Analiza nabavnih cena

Nabavne cene je neophodno analizirati pojedinačno po
dobavljačima, po vrstama materijala, po bonifikacijama

Osnovni indikatori pri analizi nabavnih cena:
nabavna cena
planska cena
vrednost reklamacija
ukupna nabavka naterijala
ukupno realizovani kasa-skonto
ukupna nabavka materijala
ukupno dobijene bonifikacije
ukupna nabavka materijala
nabavna cena materijala
prosečna tržišna cena materijala
ukupno plaćena roba u devizama
ukupno ostvarena nabavka
38
ANALIZA NABAVKE
Analiza zaliha




Zalihe se mogu analizirati po mestima, nosiocima, strukturi
Za analizu zaliha po količini i vrednosti pogodan je model ABC
Analiza zaliha pruža informacije o robno-novčanim tokovima; o
efikasnom ili neefikasnom trošenju finansijskih sredstava, o
koeficijentu obrta zaliha
Osnovni indikatori za analizu zaliha:
vrednost nekurentnih zaliha
vrednost nekurentnih zaliha
ukupna vrednost nabavki
vrednost ukupnih zaliha
vrednost prosečnih zaliha
vrednost zaliha gotovih proizvoda
vrednost optimalnih zaliha
vrednost uk.zaliha
vrednost zaliha u maloprodaji
vrednost ukupnih zaliha
39
ELEKTRONSKE REVERZNE AUKCIJE
- Unapređenje postupka nabavke 


1.
Aukcija je formalizovana procedura trgovine u kojoj se postupa
prema posebnim, unapred utvrđenim pravilima
Specifičan način prodaje robe javnim nadmetanjem – licitacijom
većeg broja potencijalnih kupaca, pri čemu je pobednik onaj koji
ponudi najvišu cenu tokom nadmetanja
Kroz istoriju razvijeni različiti tipovi aukcija pri čemu razlike u
aukcijskim pravilima nastaju zbog razlika u navikama i tipovima
roba:
Engleska aukcija – prodaja počinje najnižom prihvatljivom cenom
(rezervacionom cenom) koju potencijalni kupci postepeno
povećavaju. Robu kupuje kupac koji ponudi najvišu cenu (primer:
prodaja umetničkih dela, vina)
40
ELEKTRONSKE REVERZNE AUKCIJE
- Unapređenje postupka nabavke 2.
3.
4.
5.
Holandska aukcija – počinje sa ekstremno visokom cenom koja se
progresivno snižava sve dok neki od kupaca ne prihvati trenutnu
cenu (primer: prodaja cveća, ribe, proizvoda s kratkim vekom
trajanja)
Aukcije sa zapečaćenim ponudama - učesnici ponude dostavljaju
zapečaćene i ne znaju kakve su ponude ostalih učesnika.
Pobednik aukcije je učesnik koji je dao najveću ponudu.
Vikrijeva aukcija – slična prethodnoj aukciji. Pobednik aukcije je
učesnik koji je dao najveću ponudu, ali plaća drugu po visini
ponuđenu cenu
Dvostruke aukcije – kupci i prodavci daju odvojene ponude koje se
grupišu. Prodavac polazi od maksimalno moguće cene koju
postepeno snižava, kupac od minimalno moguće cene koju
postepeno povećava. U zavisnosti od ponude i tražnje formira se
srednja – tržišna cena.
41
ELEKTRONSKE REVERZNE AUKCIJE
- Unapređenje postupka nabavke 


Internet danas omogućuje potrebnu infrastrukturu za elektronske
aukcije koje karakteriše veći broj potencijalnih kupaca, visok stepen
neizvesnosti i velika brzina izvršenja
Za unapređenje postupka nabavke značajne su elektronske
reverzne aukcije – kupac (nabavka neke organizacije) postavlja
zahtev za ponudu na svom sajtu ili sajtu trećeg lica. Zahtev za
ponudu sadrži detaljan opis i tehničku specifikaciju predmeta
kupovine, rok isporuke i ostale bitne detalje; prodavci proučavaju
zahtev za ponudu i elektronski šalju svoje ponude i ponuđač sa
najnižom cenom pobeđuje na aukciji (prodavci međusobno
konkurišu snižavajući cenu)
Reverzna (Reverse) aukcija podrazumeva jednog kupca i mnogo
potencijalnih ponuđača i snižavanje cene (standardna ili Forward
aukcija podrazumeva jednog prodavca i mnogo potencijalnih kupaca
i povećanje cene)
42
ELEKTRONSKE REVERZNE AUKCIJE
- Unapređenje postupka nabavke 
1.
2.
3.
Ključni faktori sve veće primene elektronskih reverznih aukcija
(ERA):
Stvaraju uštede pri nabavci od 5-40%, u većini slučajeva do 15%
Efikasnost aukcijskog procesa – u prošlosti su kupci “trošili” i do 6
nedelja od trenutka zahteva za nabavku do dobijanja ponuda od
ponuđača, a primenom ERA ovaj proces je redukovan na svega
nekoliko sati
Razvoj informatičkih tehnologija i programskih rešenja koja se
primenjuju u elektronskim reverznim aukcijama – veliki broj
kompanija nudi jednostavna i praktična programska rešenja
43
ELEKTRONSKE REVERZNE AUKCIJE
- Unapređenje postupka nabavke Klasični postupak nabavke








Kupac pregovara s ponuđačem
Komunikacija na papiru
Postupak nabavke traje prosečno
10 nedelja
Postupak pregovaranja traje
prosečno 3 nedelje
Minimalna cenovna sniženja
Nepridržavanje vremen. rokova
Ograničenost na postojeće
dobavljače
Manjak transparentnosti postupka
Elektronska reverzna nabavka








Ponuđači pregovaraju međusobno
Elektronska komunikacija
Postupak nabavke traje prosečno
6 nedelja
Postupak pregovaranja traje od 1
sata do 4 dana
Pros. cenovna sniženja 10-20%
Precizni vremenski rokovi
Otvorenost prema novim
dobavljačima
Transparentnost postupka,
promptne informacije
44
ELEKTRONSKE REVERZNE AUKCIJE
- Unapređenje postupka nabavke 

Elektronske reverzne aukcije sve više koriste velike
kompanije iz automobilske, elektronske, mašinske,
farmaceutske, hemijske industrija, iz građevinskog
sektora
Najprikladnija je za nabavku standardnih proizvoda –
trgovačke robe, kapitalnih proizvoda i usluga koji se
mogu nabaviti od većeg broja dobavljača (nije prikladna
za nabavku složenih, visokosofisticiranih proizvoda koje
samo mali broj dobavljača može ponuditi i koji
podrazumevaju dugoročnu poslovnu saradnju između
kupca i dobavljača)
45

similar documents