prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

Report
Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
seminar Osijek/Zagreb/Rijeka/Split 2012.
globalna
ratificirana
nema obrazloženje, no Odbor za prava djeteta daje
opće komentare o značenju i očekivanom dosegu
pojedine odredbe
međunarodni ugovor o posebnoj kategoriji ljudskih
prava
evolutivno tumačenje – potreba praćenja
pravo na participaciju (sudjelovanje)
jedno od četiri općih načela Konvencije
pravo na nediskriminaciju
pravo na život i razvoj
primat najboljeg interesa djeteta
pravo na slobodno izražavanje svojih stavova
(unutar njega - “pravo da bude saslušano”)
značaj načela – primjena i na sve ostala prava iz
Konvencije
participacija djece – razvojni proces:
razmjena informacija i dijalog između djece i odraslih
zasniva se na međusobnom poštovanju djece i odraslih
djeca uče kako da se uvažavaju njihova shvaćanja i shvaćanja
odraslih
svijest o teškoćama primjene – uvriježene drugačije prakse i
stavovi, političke i ekonomske prepreke za prihvaćanje
široko područje primjene, ne samo u sudskim i upravnim
postupcima
pravo da bude saslušano
1. Države stranke osigurat će djetetu koje je u stanju
oblikovati vlastito mišljenje,
pravo na slobodno izražavanje svojih stavova o svim
stvarima koje se na njega odnose, te ih uvažavati u
skladu s dobi i zrelošću djeteta.
2. U tu svrhu, djetetu se izravno ili preko posrednika,
odnosno odgovarajuće službe, mora osigurati da bude
saslušano u svakom sudbenom i upravnom postupku
koji se na njega odnosi, na način koji je usklađen s
proceduralnim pravilima nacionalnog zakonodavstva.
obvezujuće za države
dijete ima pravo odlučiti da ne ostvaruje to pravo!
iskazivanje mišljenja izbor za dijete, ne obveza
dužnost države – osigurati da dijete primi sve potrebne
informacije i savjet kako bi moglo o tome donijeti
odluku koja je u skladu s njegovim najboljim interesom
obveza nadležnih tijela utvrditi sposobnost djeteta da samo
oblikuje mišljenje
predmnijeva se da je dijete sposobno
nema dobne granice i ne bi je trebalo ni nametati
verbalno i neverbalno izražavanje djeteta (igra, govor tijela,
izraz lica, crtanje i slikanje…)
nije nužno da dijete ima sveobuhvatno i detaljno znanje o
svim aspektima problema, već ono koje je dostatno da
oblikuje mišljenje
i djeca s teškoćama u razvoju
primjena prava obazriva – voditi računa o zaštiti djeteta (nije
u interesu jako male djece, ili ako je dijete žrtva)
nije dostatno samo saslušati dijete, mišljenje i stavovi moraju
biti ozbiljno uzeti u obzir → odraz u obrazloženju (A.K.G.)
dob i zrelost – individualna procjena (primljene informacije,
iskustvo, okolina, društvena i kulturološka očekivanja, stupanj
potpore utječu na sposobnost djeteta)
zrelost – mogućnost razumijevanja i prihvaćanja posljedica
pojedinog djeteta
uzeti u obzir razvojne sposobnosti djeteta, i usmjeravanje i
vodstvo njegovih roditelja
obiteljski, građanski, kazneni, prava imigranata, zdravstvena
prava, obrazovanje…
obiteljski predmeti
centar za socijalnu skrb (mjere, posvojenje, skrbništvo, davanje
odobrenja roditeljima za upravljanje imovinom…)
promjena podataka u državnim maticama,
obiteljski parnični i izvanparnični postupci pred sudovima
nadležna tijela moraju obrazložiti u kojoj mjeri su uzeto u obzir
mišljenje djeteta i posljedice uvažavanja za dijete
osigurati odgovarajuću sredinu prikladnu za djecu
obrazovani stručnjaci, uređenje sudnice, odjeća sudaca i
odvjetnika, čekaonica i sl.
Odbor : kad god je to moguće, djetetu mora biti dana
mogućnost da bude neposredno saslušano u postupku
posredno - zastupnik:
roditelj/i (rizik – sukob interesa)
odvjetnik
neka druga osoba (npr. socijalni radnik)
važnost ispravnog prenošenja stavova i mišljenja djeteta
dostatno znanje i razumijevanje različitih aspekata postupka
donošenja odluka te iskustvo u redu s djecom
priprema
saslušanje
procjena sposobnosti djeteta
povratna informacija o tome kakvo je značenje pridano
stavovima/mišljenju djeteta
djeci treba omogućiti postupak povodom primjene
pravnih lijekova za zaštitu prava na saslušanje
priprema
osigurati da je dijete obaviješteno o svojem pravu (i o pravu
da ne bude saslušano)
dijete treba imati mogućnost izbora – posredni ili
neposredni iskaz
svijest o mogućim posljedicama izbora
saslušanje
dijete mora znati da ga odrasla osoba pred kojom daje iskaz
uzima ozbiljno u obzir
pred – osobom koja skrbi o njemu, socijalnim radnikom,
ovlaštenom osoba ili stručnjakom (psiholog )
razgovor je prikladniji od ispitivanja
dijete ne bi trebalo davati iskaz u sudnici, već u
prilagođenom prostoru (snimanje kao u kaznenom? A.K.G.)
procjena sposobnosti djeteta
prema analizi konkretnog slučaja
na razuman, neovisan način
povratna informacija o tome kakvo je značenje pridano
stavovima/mišljenju djeteta
dužnost onoga tko donosi odluke (sudski postupak u RH?,
nadležno upravno tijelo) – mogućnost poduzimanja radnji
djeci treba omogućiti postupak povodom primjene pravnih
lijekova za zaštitu prava na saslušanje (sigurno za dijete)
(mora biti stranka u postupku , kad se uključuje? A.K.G.)
transparentni i informativni (informacija prilagođena dobi
djeteta)
dobrovoljni
s poštovanjem
prijateljski djeci (okruženje i način pribavljanja mišljenja)
inkluzivni (izbjegavati stereotipe diskriminacije)
podrška uključenima (odgovarajuće obrazovani)
sigurni i osjetljivi na mogući rizik - odgovornost odraslih u
odnosu na djecu (mogućnost prilagodbe okolnostima
konkretnog slučaja? A.K.G. )
mjerljivi s obzirom na učinke
iz 3. i 4. izvješća RH – 2010. god.:
czss u pravilu na odgovarajući način (razgovorom psihologa ili socijalnog radnika)
upoznaju dijete s bitnim okolnostima kada se radi o razvodu roditelja ili
rješavanju pitanja susreta i druženja s drugim roditelje
kroz upravni nadzor je zatraženo od centara da to čine → zar to ne bi bila
dužnost suda da pribavi – A.K.G.?
od drugih mjera spominje se samo mjera nadzora nad roditeljskom skrbi
(nedostatno uključena djeca), no što je s drugim postupovnim pravima?
načelo poštivanja mišljenja djeteta u svim postupcima - u sudskoj praksi
(pribavljena Općinskog građanskog suda u Zagrebu) – uvijek se poštuje
na sud se pozivaju djeca starije dobi koja izraze želju
istraživanje – diplomski rad iz 2011. – u postupcima izricanja
mjera za zaštitu osobnih interesa djeteta (izdvajanje) – iz spisa
nije vidljivo da je dijete saslušano
nedostatak volje (i znanja) da se primijene postupovna prava
djece
nedostatni prostorni i kadrovski uvjeti
nedovoljno jasne postupovne odredbe u specifičnim obiteljskim
postupcima (npr. tko bi bio zastupnik i koje bi mu bile dužnosti –
bolje razjašnjavaju Smjernice o pravosuđu naklonjenom djeci
(VE)
otpor prema priznanju procesne sposobnosti djeteta (teorija i
praksa)
nužnost promjene shvaćanja na pravnopolitičkoj, zakonodavnoj i
osobnoj razini
novi postupovni propis prilagođen potrebama obiteljskih
postupaka i novim shvaćanjima prava djece

similar documents