Презентација 1. – Драган Мирковић

Report
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
IZAZOVI POLITIKE RURALNOG
RAZVOJA U REPUBLICI SRBIJI
SEKTOR ZA RURALNI RAZVOJ
Dragan Mirković
ULOGA LOKALNIH AKTERA U RURALNOM
RAZVOJU SRBIJE
• DA LI LOKALNA SAMOUPRAVA TREBA DA UTIČE NA
POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ ?
• DA LI LOKALNA SAMOUPRAVA MOŽE DA UTIČE NA
POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ?
LOKALNA SAMOUPRAVA JE AKTIVNI UČESNIK RURALNOG RAZVOJA
I OD NJENOG ANGAŽOVANJA, DELOVANJA, AŽURNOSTI, OTVORENOSTI,
SPREMNOSTI ZA SARADNJU I KAPACITETA
ZAVISIĆE I REZULTATI NA LOKALU
Na koji način?- TIPOVI PODRŠKE
• Prikupljanje podataka o proizvodnji, prodaji, investicijama, problemima,
mogućnostima ..
• Definisanje i sprovođenje Operativnog programa (aktivnosti) podrške
ruralnom razvoju
• Predstavljanje pred donatorima i centralnim nivoom vlasti
• Pripremanje projekata za potrebe opštine kod Vlade i donatora iz domena
poljoprivrede i ruralnog razvoja
• Promovisanje poljoprivrede, ruralne turističke ponude i ruralnih područja
• Organizacija pripreme i/ili priprema projekata i tehničke dokumentacije za
potrebe opštine u domenu izrade ruralne (seoski vodovodi, kanalizacija...) i
poljoprivredne (navodnjavanje, poljski putevi, pijace...) infrastrukture
• Podrška uspostavljanju i funkcionisanju Lokalnih akcionih grupa (LEADER
program)
• ...
Kako?- ULOGA U PODRŠCI
• Kreiranje i sprovođenje Programa podrške ruralnom razvoju kojim će se
obezbeđivati direktna podrška stanovništvu
• Pripremanje i sprovođenje dugoročnog programa edukacije poljoprivrednika, koje
će se biti zasnovano na sledećim principima:
–
–
Pružanju tržišnih i drugih potrebnih informacija poljoprivrednicima
Pružanju podrške poljoprivrednicima prilikom popunjavanja dokumentacije ili prilikom registracije
• Obezbeđivanje podrške u pripremi projekata i poslovnih planova korisnicima u
domenu poljoprivrede i ruralnog razvoja, a koji se odnose na:
– Podršku izradi izradu poslovnih planova za konkurisanje kredit kod banke
– Podršku i pomoć za prikupljanja potrebne dokumentacije za potrebe prijava na konkurse
– Podršku za konkurisanje za sredstva Ministarstva poljoprivrede i Pokrajinskog IV (za IPARD i NPRR
sredstva)
– Podršku u pripremi prekograničnih projekata i podrška potencijalnim korisnicima ovih projekata u
njihovom sprovođenju
• Uspostavljanje i upravljanje opštinskim garancijskim fondom formiranim kao
podrška korišćenju fondova ruralnog razvoja
• Podrška u pronalaženju novih tržišta i plasmanu lokalnih proizvoda– Izvan regije kroz promovisanje lokalnih proizvoda na sajmovima, otvaranjem specijalizovanih
prodavnica u kojima će se podavati i promovisati lokalni proizvodi...
PROGRAMI- AKTIVNOSTI- MERE PODRŠKE
RURALNOM RAZVOJU
POVEĆANJE POTROŠNJE (OPŠTINSKIH/REGIONALNIH)
PROIZVODA
1.Pronalaženjem novih tržišta
1. Na drugim tržištima
i. Promocija na sajmovima u zemlji i inostranstvu
ii. Podrška u pripremi proizvoda za tržište
iii.Zakup prostora u većim objektima, lokacijama… u kojima
se prodaju specifični lokalni proizvodi
iv.Obezbedjivanje tržišnih informacija
2. Osiguravanje da turisti koji dolaze u opštinu koriste lokalne
proizvode
POVEĆANJE KONKURENTNOSTI (OPŠTINSKIH/REGIONALNIH)
PROIZVODA
2. Snižavanjem proizvodnih troškova
1.Investiranjem u opremu
i. Stvaranjem konkurentne poslovne klime za investitore
ii. Podrška proizvodjačima u pripremi i prezentovanje poslovnih planova
iii. Direktnom podrškom kroz investicionu ili kreditnu podršku
2.Investiranjem u znanje
i. Pripremom i sprovodjenjem sveobuhvatnog dugoročnog programa
edukacije – ekonomika proizvodnje, udruživanje, standardi Q...
3.Boljim organizovanjem
i. Podrška u povezivanju, registrovanju i radu asocijacija, zadruga,
udruženja i proizvođačkih grupa
ii. Obezbedjivanje prostora za rad
iii. Podrška za grupne aktivnosti
4.Unapredjenjem poljoprivredne infrastrukture
i. Poljski putevi, šumarski putevi, navdnjavanje, pijace ...
5.Direktna podrška poljoprivrednicima
i. Premiranje cene
ii. Subvencija inputa
iii. Plaćanja po hektaru/grlu
DODAVANJE VREDNOSTI LOKALNIM PROIZVODIMA
1.Zaštitom porekla (Robna marka, GI, PDO,PGI..)
i.Podrškom procesu registracije
ii.Podrška u formiranju udruženja
iii.Promocija zaštićenog proizvoda i oznake
2.Integralna, Organska, Biodinamička ...
i.Direktna subvencija ili plaćanje certifikacije i sl.
3.Upostavljenje loklanog/regionalnog znaka kvaliteta
JAČANJEM SLABIH KARIKA TRŽIŠNOG LANACA
1. Poznavanjem tržišta- analize, studije izvodljivosti
2. Povećanjem konkurencije na nivou otkupa
3. Boljim organizovanjem pregovaranja aktera na tržištu
DIVERZIFIKACIJA AKTIVNOSTI
1.Poljoprivredne i
2.Ne poljoprivredne aktivnosti (ne mogu svi na selu živeti samo od
poljoprivrede)
PODRŠKA KREIRANJU I TRANSFERU ZNANJA
1. Finansiranje naučno istraživačkih radova, studija…
2. Podrška obavljanju savetodavnih poslova
3. Organizacija edukacija, seminara, promocija...
ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE
1. Agro ekološke mere (zemljište, zaštita voda i vodotokova…)
2.Očuvanje krajolika
3. Obnovljivi izvori energije (kogeneracija, toplotna energija,
solarna)
UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA
1. Podrška mladima (domovi kulture i mladih)
2. Kulturno istorijsko nasleđe (manifestacije, stari zanati, folklor,
kulturno istorijska baština, graditeljstvo, …)
PODRŠKA DOHOTKU
- Za mala i staračka domaćinstva- smanjenje siromaštva
KAPACITET LOKALNIH AKTERA
RURALNOG RAZVOJA
• Ljudski resuresi
• Unapređenje komunikacije i saradnje (svih aktera sa lokalnog i
regionalnog nivoa)
• Spremnost za usvajanje novih metodologija rada
• Potreba treninga
– Priprema projekta i uloga opština u implementaciji IPA
projekta (IPARD, prekogranična saradnja ...)
– Sprovođenje Zakona o poljoprivrednom zemljištu
– Vezana za uslove korišćenje fondova ministarstava i donatora i
načinima kako ih učiniti što dostupnijim krajnjim korisnicima
– Primena dobrih poljoprivrednih praksi
– Izrada Programa podrške poljoprivredi i
Ruralnom razvoju
PRETPRISTUPNA POMOĆ EU
IPARD 2
€ na raspolaganje
IPARD- Instrument for Pre-accession Assistance Rural Development 20014-2020
IPARD- Instrument predpristupne pomoći
za ruralni razvoj- 2014- 2020
Zrenjanin, Jun 2010
IPA STRUKTURA
EVROPSKA KOMISIJA
IPA
Nadzorni
odbor
Competent
Accrediting
Officer
DRŽAVNA
REVIZIJA
Nacionalni
IPA
Koordinator
reporting
IPARD
Nadzorni
odbor
Upravljačko telo
Delegirana tela
National Authorising Officer
Nacionalni fond
Interna revizija
IPARD Agencija
Interna revizija
Regionalne
kancelarije
KRAJNJI KORISNICI
13
audit, control
management and
control system
(MCS)
Delegirana tela
IPARD – PRINCIPI KOFINANSIRANJA
Ukupna pomoć u investiciji za korisnika
sredstava iznosi 50% (do 55%) od ukupne
vrednosti investicije u projektu.
Komplementarnost programa
NPRD
NPRD 2
ПРАВИЛНИЦИ
NPRD + IPARD II
IPARD II
2014
2015
2016
IPARD III
2020
Mere IPARD II Programa 2014.-2020.
Prva faza:
 Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava;
 Investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i ribarskih
proizvoda;
 Investicije u diversifikaciju aktivnosti i razvoj biznisa na
gazdinstvu;
 Tehnička pomoć
Druga faza:
 Priprema i sprovođenje lokalnih akcionih strategija – LEADER
pristup,
 Agro- ekološke mere – organska poljoprivreda;
Nacionalni standardi
 Najkasnije do konačne isplate, gazdinstvo mora poslovati u
skladu sa odgovarajućim nacionalnim standardima
(pravilnici i zakoni) vezanim za zaštitu životne sredine i
dobrobit životinja.
 Podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu,
potvrdu iz nacionalne veterinarske i uprave za zaštitu
životne sredine da se na gazdinstvu primenjuju i poštuju
nacionalni standardi.
EU standardi
 Predmet investicije mora da ispunjava odgovarajuće EU
standardе
Производња
Производња
MESO
MLEKO
VOĆE I POVRĆE
USEVI
Mera „Investicije u materijalna sredstva
poljoprivrednih gazdinstava“
Производња
Intenzitet pomoći i stopa doprinosa EU
Intenzitet pomoći iznosi do:
• 60% ukupnih prihvatljivih troškova,
• 65% za mlade poljoprivrednike (mlađi od 40 godina u trenutku
podnošenja zahteva),
• 70% u planinskim oblastima.
Minimalni i maksimalni iznos podobnih investicija po sektorima je
sledeći:
• Za voće, povrće i ostale useve:
• min. 10.000 €, maks. 700.000 €;
• Za sektor mleka, mesa, useva i industrijskog bilja:
• min. 15.000€, maks 1.000.000 €
Korisnik može dobiti podršku maksimalno 1,5 miliona evra pomoći u
toku programskog perioda.60%
Mera „Investicije u materijalna sredstva za preradu i
marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva “
Прерада
Visina pomoći – udeo javne podrške
Intenzitet pomoći:
• 50% ukupnih prihvatljivih troškova, ili
• Investicije koje se odnose na tretman otpadnih voda može biti veći za 10%
(maksimalno 60%)
Minimalni i maksimalni iznosi ukupnih prihvatljivih investicija
• Prerada mleka (min 20.000 €; maks 2.000 .000 €);
• Prerada mesa (min 20.000 €; maks 1 000 000 €);
• Prerada voća i povrća (min 20.000 €; maks 1 000.000 €);
Korisnik ne može da primi više od 2 miliona evra javne podrške u periodu 20142020.
Mera „Diversifikacija ruralne ekonomije“
Диверсификација
Visina pomoći – udeo javne podrške
Intenzitet pomoći:
iznosi do 65% vrednosti invsticije (ukupnih prihvatljivih troškova)
Korisnici mogu da prijave više od jednog projekta u periodu 2014 2020.
Aplikacija za naredni investicioni projekat može se podneti nakon
finalizacije (konačne isplate) prethodnog projekta.
Minimalni i maksimalni iznosi ukupnih prihvatljivih investicija
•
Minimalni iznos prihvatljivih investicija je 5.000 EUR
Maksimalni iznos prihvatljivih investicija je 300.000 EUR
Korisnik može dobiti maksimalnu podršku od 400.000 evra
podrške u toku perioda 2014-2020.
HVALA NA PAŽNJI!
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
SEKTOR ZA RURALNI RAZVOJ
Odeljenje za ruralni razvoj
Dragan Mirković

similar documents