Za Vulovica

Report
NOVINE U CARINSKOM
POSLOVANJU

Serbian Customs Administration
Agenda
 Projekat IPA 2011
 Realizacija projekta
 Plan budućih aktivnosti
 Pojednostavljeni postupci, kućno carinjenje
 Razvoj e-carine
Serbian Customs Administration
Rezultati projekta
Rezultat 1
Uskladiti srpski carinski tranzitni sistem i procedure sa propisima Konvencije o
zajedničkom tranzitnom postupku i sa propisima NCTS putem implementacije
NCTS kompatibilne nacionalne aplikacije za nacionalni tranzit i Sistem
upravljanja obezbeđenjem.
Rezultat 2
Uskladiti postupke kontrole srpske carine sa sistemima EU za upravljanje
rizikom putem implementacije IT sistema za upravljanje rizikom kao i
tehnikama i tehnologijom upravljanja rizikom.
Rezultat 3
Uvesti Sistem ovlašćenog privrednog subjekta (AEO) i sprovesti obuku
carinskih službenika koji obavljaju operativne poslove radi upoznavanja s
procedurama koje treba usvojiti i postupaka koje treba preduzeti za AEO.
Serbian Customs Administration
Realizacija projekta (rezultat 1)
Rezultat 1- NCTS
Usvojen NPP
Mart 2013.
Podnet nacrt funkcionalne
specifikacije za NCTS
Podnet nacrt funkcionalne
specifikacije za GMS
21. Maj 2013.
Radionica za NCTS i GMS FS
Jun i jul 2013
Odobrena funkcionalna
specifikacija za NCTS
24. Septembar 2013
Odobrena funkcionalna
specifikacija za GMS
Predlog za izmenu Carinskog
zakona
CCN/CSI Gateway
15. Jul 2013
15. Jul 2013
3. oktobar 2013
Serbian30.
Customs
Administration
Maj 2014.
Realizacija projekta ( rezultat 2)
Rezultat 2 – Analiza rizika
Podnet nacrt funkcionalne
specifikacije za analizu rizika
4. Jun 2013
Obrazac zapisnika o kontroli
Jul 2013
Radionica za predstavljanje
funkcionalne specifikacije za
analizu rizika
Jul 2013
Odobrena funkcionalna
specifikacija za analizu rizika
8. Avgust 2013
Serbian Customs Administration
Realizacija projekta (rezultat 3)
Rezultat 3 - AEO
Nacrt funkcionalne
specifikacije za AEO
Radionica za funkcionalnu
specifikaciju za AEO
Usvojena funkcionalna
specifikacija za AEO
2.Jul 2013.
12. Jul 2013.
8. Avgust 2013.
Serbian Customs Administration
PLAN BUDUĆIH AKTIVNOSTI
Izgradnja sistema
15.2.2013.
27.5.2014.
Testiranje
1.6.2014.
9.12.2014.
Obuka
6.08.2014.
31.12.2014.
Pilot implementacija
1.9.2014.
15.12.2014.
Nacionalni NCTS
15.12.2014.
15.1.2015.
Zajednički tranzit
1.6.2015
Serbian Customs Administration
Pojednostavljeni postupci
 Kućno carinjenje
 postupak u prostoru primaoca robe
 postupak u prostoru pošiljaoca robe
 Pojednostavljenje na osnovu fakture
 Upotreba zajedničkog obezbedjenja u
postupku tranzita robe
Serbian Customs Administration
Šema e-carine
Integrated Tariff Environment
EU Risk Management Framework
IMPORT TRANZIT EXPORT
CCP
AIS
Common
Customs
Information ICS
Portal
Authorisation
Management
System
NCTS-TIR
AES
NCTS
ECS
EMCS
AEO / EORI
Guarantee
Management
System
Single
Window
SEAP
Single Electronic
Access Point
Risk Management
System
Serbian Customs Administration
Hvala na pažnji !
Pitanja, komentari ...
Milošević Veselin
telefon 011 2690 822
email:[email protected]
Serbian Customs Administration

similar documents