univerzitet u sarajevu fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i

Report
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I
SIGURNOSNE STUDIJE
POLICIJSKI SISTEM ITALIJE
POLITIČKI SISTEM







02. juna 1946. godine u Italiji je uvedeno republikansko
državno uređenje u formi parlamentarne demokratije;
Ustavom koji je stupio na snagu u januaru 1948. godine,
Italija je proglašena demokratskom republikom;
Na čelu države se nalazi predsjednik, koji se bira na
period od sedam godina;
Njega biraju oba doma Parlamenta: Skupština i Senat;
Zakonodavna vlast je povjerena Parlamentu;
Izvršnu vlast vrši Ministarski savjet, na čijem se čelu
nalazi predsjednik Ministarskog savjeta (šef vlade),
kojeg imenuje predsjednik Republike.
Ostale ministre imenuje predsjednik republike na
prijedlog premijera vlade.
Policijski sistem




Republika Italija je teritorijalnom organizacijom
podijeljena na 20 regija, 103 provincije i oko 8.ooo
opština;
Istorijski razvoj u oblikovanju države pratio je i različit
pristup u organizaciji i ovlaštenjima policije;
Policija Italije je uspostavljena na dva nivoa;
Tako da danas u Italiji postoje policije na nacionalnom i
lokalnom nivou, koje u skladu sa zakonskim propisima,
preduzimaju mjere iz svoje nadležnosti;
Policijski sistem

U Italiji postoje sljedeće organizovane policijske snage:
1. Odjel javne sigurnosti MUP;
2. Državna policija;
3. Karabinijeri;
4. Policijska služba za nadziranje finansija (finansijska);
5. Lučka policija;
6. Sudska policija;
7. Policija nadležna za polja i šume;
8. Lokalna policija (gradska)
Državni nivo (Odjel javne sigurnosti)
Uspostavljen u okviru MUP-a;
 Njegovu organizacionu strukturu čine:
- centralna direkcija policije koja je zadužena za borbu protiv
kriminala;
- centralna direkcija za borbu protiv droga;
- centralna direkcija za borbu protiv terorizma;
- centralna direkcija za opće poslove;
- centralna direkcija za saobraćaj, željeznicu, granice i poštansku
policiju;
- centralni personalni odjel;
- centralni odjel za obrazovne djelatnosti;
- centralni odjel tehničko-logističkih službi i za raspolaganje i
upravljanje imovinom;

Državna policija (Polizia di stato)






Državna policija je jedna od nacionalnih policijskih snaga
Italije;
Bila je vojna snaga do 1981. godine, kada je postala civilna;
Broji oko 110.000 pripadnika;
Organizacija ove policije je uspostavljena shodno
teritorijalnoj podjeli Italije (na regije i provincije);
U svakoj regiji uspostavljene su međuregijske direkcije, dok
u svakoj provinciji (103) uspostavljene su tzv. kvesture na
čijem se čelu nalazi načelnik policije (kvestor);
Glavni zadaci ovih policijskih snaga su održavanje javnog
reda i mira, borba protiv kriminala, patroliranje autocestama,
nadzor nad željeznicom, aerodromima, carinama, kao i
pomoć lokalnim policijama;
Državna policija (Polizia di stato)
1. Prometna policija
- zadužena je za prevenciju i istraživanje saobraćajnih
nezgoda, sprečavanje saobraćajnih prekršaja, nadziranje
autoputeva (7000 km), regulisanje prometa, sudjelovanje
u akcijama spašavanja, prikupljanje i distribucija
podataka o saobraćajnim nezgodama;
2. Zatvorska policija osnovana je 1990. godine:
- zadužena je za očuvanje javnog reda i mira u
zatvorima;
- prijevoz osuđenika (do suda, medicinske ustanove)
Državna policija (Polizia di stato)
3. Željeznička policija:
- Zadužena je za osiguranje sigurnosti putnika i njihove prtljage u
vozovima na dužim relacijama. Pripadnici ovih policijskih snaga
osobito patroliraju noćnim linijama i kolodvorima u većim
gradovima;
4. Poštanska policija
- U njenoj nadležnosti jeste istraživanje svih zločina koji su povezani
sa zloupotrebom pošte i telekomunikacija;
- U njenoj nadležnost je i istraživanje kompjuterskih zločina:
sprečavanje dječije pornografije, prevare putem kreditnih kartica,
širenja kompjuterskih virusa, zaštita softverskih prava.
5. Granična policija:
- sprečavanje ilegalnih migracija;
- poslovi vezani za boravak stranaca u Italiji;
- izdavanje putnih isprava, dozvola boravka.
- kontrola granica.
6. Mobilne jedinice :
- njih trinaest, lociranih u glavnim talijanskim gradovima;
- U slučajevima prirodnih katastrofa respoređuje su u
područje koje je pogođeno istom;
7. Antiteroristička policija: stručno tijelo sastavljeno od
Središnje uprave za borbu protiv terorizma i Uprave
policije za opšte istrage i specijalne operacije;
- U okviru Središnje uprave policije za borbu protiv
terorizma uspostavljena su dva odjela: jedan odgovoran
za prikupljanje podataka o terorističkim aktivnostima;
dok drugi koordinira antiteroristčku aktivnost.
Karabinijeri
Posebne policijske snage koje su za razliku od
prethodnih pod direktnom komandom vojnog, a ne
policijskog stožera (Ministarstva odbrane);
 Osnovani 1814. godine kraljevskim ukazom;
 Imaju dvostruko zaduženje: braniti državu i sve njene
institucije kao vojna snaga, i očuvati javni red i mir, kao
policijska snaga;
Komponente Karabinijera su:
1. Generalna komanda: nalazi se u sastavu Ministarstva
odbrane. Riječ je o ključnoj rukovodnoj organizacionoj
strukturi. Sjedište komande je u Rimu.
2. Organizacija za obrazovanje;

Karabinijeri
3. Teritorijalna organizacija:Karabinijeri su ustanovljeni
kao pokretne teritorijalne jedinice, te kao takve nisu
isključivo vezane za određeni teritorij;
- Njihova ključna uloga dolazi do izražaja kada treba
pojačanje za ponovno uspostavljanje javnog reda i mira,
gušenje demonstracija i štrajkova:
Teritorijalna organizacija:
- 3 divizije: u Milanu, Rimu i Napulju;
- 9 brigada u Torinu, Milanu, Padovi, Firenci, Rimu,
Napulju, Bariju i Palermu;
- 24 legije;
- 100 skupine ili grupa
- 499 kompanija,
Karabinijeri
Teritorijalnom organizacijom pokriva čitavo područje
Italije;
 U svakoj opštini nalaze koje su zadužene za očuvanje
javnog reda mira, se karabinijerske stanice otkrivanje
izvršilaca prekršaja i krivičnih djela, ispitivanje
osumnjičenih lica, prikupljanje dokaza, hapšenje,
privođenje i drugo.
 Pri
oružanim snagama uspostavljene su čete
karabinijera, koje izvršavaju zadatke vojne policije;
 Karabinijeri
raspolažu pješadijskim naoružanjem,
oklopnim vozilima, transporterima, tenkovima i
helikopterima;
 Posjeduju sopstvenu tv mrežu;

Lokalna policija




Pod direktnom je ingerencijom gradonačelnika;
Njena nadležnost je ograničena na očuvanje javnog reda
i mira;
Glavna nadležnost ovih policijskih snaga jeste kontrola
saobraćaja i nadziranje radnog vremena radnji i dućana;
U Italiji ima oko 60,000 lokalnih policajaca, a sa
pojedinačnom lokalnom policijom prednjači Rim;

similar documents