Radionica Pisanje CV-a - Univerzitet u Novom Sadu

Report
Pisanje CV-a
Jelena Ergelašev Tubić
Veoma je važno da dobro prezentujete svoje
sposobnosti, veštine, znanje i iskustvo, na
jasan i strukturisan način – putem CV-a.
CV (Curriculum vitae) je hronološki opis vaših akademskih, vannastavnih i
profesionalnih postignuća i pisanje CV-a je veoma važan korak kada
aplicirate za stipendiju ili posao. Cilj svakog CV-a je da, pre svega,
zainteresuje selekcionu komisiju i da vam obezbedi poziv na intervju.
EU CV
Evropski CV je format CV-a korišćen za akademske i aplikacije za posao.
Preporučen je od strane Evropske komisije
(primer Europass CV-a)
Pisanje CV-a za potrebe stipendije mora imati svrhu – da prikaže vašu
prikladnost za stipendiju, davanjem relevantnih informacija o vama i vašim
postignućima.
Čitanjem teksta konkursa za stipendiju možete doći do informacija šta
selekciona komisija traži od kandidata. Odredbe pokazuju koji kriterijum
postoji pri selekciji. Na primer, to se može odnositi na dosadašnje
akademske zasluge, učešće na (istraživačkim) projektima, doprinos
lokalnoj zajednici... S obzirom na to, potrebno bi bilo da takva vaša
postignuća uključite u CV.
Motivaciono pismo vam pruža dalje šansu da takva iskustva pojasnite, kao
i da naglasite neke aspekte vašeg CV-a na kojima tekst konkursa i insistira.
Akademske zasluge - Ako imate objavljenih radova ili ste učestvovali ili ćete učestvovati na
nekim (naučnim) konferencijama, trebalo bi takve informacije da uključite u svoj CV.
Ukoliko ste student prve godine i nemate još uvek akademskih postignuća, unesite u svoj CV
dosadašnje vannastavne i nastavne uspehe – rezultate sa takmičenja, učešće u školskom
savetu…i kratko ih opišite. Sertifikate različitih vrsta nemojte stavljati u CV, osim ako se ne tiči
stipendije i te oblasti za koju konkurišete.
Univerzitetske/ Istraživačke aktivnosti – Vaš akademski CV ne treba da liči na CV kada
budete konkurisali za posao. Fokus je na vašim aktivnostima u okviru obrazovanja. Ukoliko
ste imali radnog iskustva do sada, a blisko je vezano za oblast za koju konkurišete za
stipendiju, trebalo bi to najpre nasloviti i opisati, a zatim izložiti akademsko iskustvo. U okviru
opisa dosadašnjih akademskog/radnog iskustva, potrebno je prezentovati svoje prenosive
veštine – organizatorske, veštinu komunikacije, istraživačke, kompjuterske veštine…
Doprinos lokalnoj zajednici, kulturnim aktivnostima, liderstvo. U okviru nekih konkursa za
stipendije potrebno je da se prezentuju vaše dosadašnje iskustvo u ovim oblastima. Tu bi
trebalo kratko opisati vaša volonterska ili plaćena angažovanja u lokalnoj zajednici, učešću u
organizaciji kulturnih aktivnosti ili aktivnostima u kojima ste pokazali liderske potencijale i sl.
Korisni saveti pre nego što počnete
Kao prvo, detaljno pročitajte sajt koji pruža informacije o željenoj stipendiji.
Sledeće, razmotrite u konkursu šta se traži od kandidata.
Povežite upravo to – vaše sposobnosti i dostignuća sa onim šta oni traže.
Posvetite se razmišljanju o svojim veštinama i zamislite šta biste voleli da drugi znaju o
vama, a da možete to da uklopite u svoj CV, kako biste bili podesni za izbor između
velikog broja kandidata. Stavite se u poziciju poslodavca i kažite zašto bi baš vas
trebalo da izabere.
Ovakvim strateškim pristupom dolazite do adekvatne forme CV, koja bi trebalo da
zainteresuje Selekcionu komisiju da baš vašu prijavu uzme ozbiljno u razmatranje.
Da biste uspeli što bolje da napišete CV,
potrebno je da dobro poznajete sebe,
postanete svesni svojih znanja i sposobnosti
VAŠA LIČNOST – Kakva ste osoba?
Kako biste se opisali?
Mnogi na to pitanje odgovaraju tako što kažu čime se bave ili eventualno
navedu svoje obrazovanje.
To je dobar početak, ali da biste napisali CV morate preciznije da razmišljate o
vašem znanju, veštinama i stavovima.
Ta tri aspekta su jako povezani sa poslom, sa načinom na koji se odnosite
prema drugima i sa vašom ličnošću.
1. PROFESIONALNE VEŠTINE
Osobine specifične za posao
Opšte osobine
2. INTERPERSONALNE VEŠTINE
3. LIČNE OSOBINE I VREDNOSTI
PROFESIONALNE VEŠTINE
Osobine specifične za posao
Da li možete da se setite osobina koje su specifične za posao
koji ćete raditi (ili radite )?
Npr:
Profesori: Imaju znanja iz predmeta koji predaju, veštine da objasne to i
zainteresovan odnos prema studentima.
Računovođe: Znaju pravne i zahteve za vođenje računa, imaju dobre
matematičke veštine i lične karakteristike da vole da stvari budu uredne
i precizne.
Prodavac: Ima znanje o proizvodima koje prodaje, veštine da ih
atraktivno predstavi i uslužan je prema kupcima.
Opšte osobine
PROFESIONALNE VEŠTINE
Da li možete da se setite osobina koje su uopštene za bilo koji posao?
Znanje: Poznavanje zakona o radu....koja su vam prava?
Organizacione veštine: Da li možete da organizujete nedeljne zadatke?
Analitičke veštine: Da li možete da identifikujete uzroke problema i pronađete
rešenje?
Veštine upravljanja finansijama: Da li možete da postavite budžet i da ga se
držite?
Pouzdanost: Da li stižete na vreme? Da li volite da vidite posao uspešno
urađen?
Prilagodljivost: Da li se brinete kada se rutina promeni?
INTERPERSONALNE VEŠTINE
Svi poslovi podrazumevaju slaganje sa ljudima, zato je
dobro posvetiti malo vremena razmišljanju o vašim
interpersonalnim veštinama.
Diplomatija: Da li ste spremni da prihvatite tuđe ideje kada iznosite
svoje?
Motivacione veštine: Da li ste u stanju da inspirišete druge?
Postavljanje granica: Ako smatrate da imate previše obaveza da li ćete
to reći vašem šefu?
Komunikacione veštine: Da li ste dobar slušalac?
LIČNE OSOBINE I VREDNOSTI
Shvatanje ličnih stavova i vrednosti je takođe relevantno za to
koliko ćete dobro raditi neki posao.
Vrednosti: Da li imate čvrsta uverenja?
Samodisciplina: Da li istrajavate čak i kada su zadaci dosadni i teški?
Samopouzdanje: Da li sa lakoćom govorite pred drugima?
Iskrenost: Koliko Vam je teško da priznate grešku?
Sve ove osobine podjednako su važne. Važno je biti jak u
profesionalnoj, interpersonalnoj i ličnoj sferi. Mnogima je
teško da se suoče sa svojim slabostima, pa biraju da se
usavršavaju u oblastima u kojima su već jaki.
Moguće je da ako ste jaki samo u jednoj ili dve oblasti
postignete uspeh u poslu. Ako ste brilijantni u
profesionalnoj sferi možete možda sebi priuštiti da
budete manje brilijantni u druge dve oblasti.
Zašto se truditi da razvijete te slabije veštine?
Svako mora da shvati važnost timskog rada na poslu/projektu. Ako
ste brilijantni, ali imate slabe lične i interpersonalne osobine bićete
odbačeni iz grupe i biće vam teško da uspostavite kontakte i
napravite mrežu kako unutar tako i van organizacije. Takvi odnosi su
važni za visok standard obavljanja posla.
profesionalne veštine
interpresonalne veštine
lične osobine
Kako treba da izgleda CV?
Ne postoji univerzalan način kojim ćete oblikovati sadržaj CV-a, ali postoji nekoliko
osnovnih pravila koje treba poštovati kako bi izgledao profesionalno i kako bi postigao
svoj cilj: privući pažnju poslodavca i dati mu jasne informacije zbog kojih vas želi uključiti
u ‘uži krug’ i pozvati na intervju.
- Preglednost
- Sažetost
- Stil
- Istinitost
- Slanje email-om / poštom
- Slika
Šta treba da sadrži CV?
Pored ličnih podataka CV za konkurs za stipendiju treba da sadrži i sledeće informacije:
Formalno i neformalno obrazovanje
Radno iskustvo – plaćeno/volontersko (ako je relevantno za aplikaciju)
Jezičke i kompjuterske veštine
Nagrade i priznanja
Objavljeni (naučni) radovi
Prethodne stipendije (ako je traženo)
Ostalo relevantno iskustvo i postignuća
Preporuke (ako je traženo)
Uobičajeno je da CV ima 1-2 stranice, mada negde mogu da se nađu i
sledeći kriterijumi:
1-3 str. za studente osnovnih i postdiplomskih studija
2-5 str. za studente doktorskih studija
5 ili više str. za istraživačke aplikacije
1-2 str. za konkurse za posao
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Slušanje
Mogu razumeti poznate rieči i
osnovne fraze koje se odnose na
mene, moju porodicu i
neposrednu konkretnu okolinu,
ako sagovornik govori polako i
razgovetno.
Mogu razumeti fraze i najčešće
korišćene reči iz područja
neposrednog osobnog interesa
(npr. jednostavne podatke o sebi
i porodici, informacije vezane uz
kupovanje, neposrednu okolinu,
posao). Mogu shvatiti osnovno
značenje kratkih, jasnih i
jednostavnih poruka i javnih
obaveštenja.
Mogu razumeti glavne misli
jasnog standardnog razgovora o
poznatim temama s kojima se
redovno susrećem na poslu, u
školi, u slobodno vrijeme itd.
Mogu razumeti glavne poruke
mnogih radijskih i televizijskih
programa o tekućim događajima
ili temama od ličnog i
profesionalnog interesa ako su
iskazane relativno polako i
razumljivo.
Mogu razumeti duže govore i
predavanja te pratiti čak i složenu
argumentaciju ako mi je tema
barem donekle poznata. Mogu
razumeti veći deo TV vesti i
programa koji se bave tekućim
događajima. Mogu razumjeti
većinu filmova na standardnom
jeziku.
Mogu razumeti dugačak govor
čak i kad nije jasno strukturiran i
kad veze među rečenicama nisu
jasno iskazane, već se samo
podrazumevaju. Mogu bez
prevelikog napora razumeti
televizijske programe i filmove.
Nemam poteškoća u
razumevanju bilo koje varijante
govornog jezika, bilo u direktnoj
komunikaciji, bilo preko medija,
čak ni kad se govori brzinom
izvornog govornika, uz uslov da
imam vremena prilagoditi se
određenom naglasku.
Čitanje
Mogu prepoznati poznata imena,
reči i vrlo jednostavne rečenice,
npr. na oglasima postavljenim na
javnim mestima, plakatima ili u
katalozima.
Mogu čitati vrlo kratke,
jednostavne tekstove. Mogu
pronaći određenu, predvidivu
informaciju u jednostavnim,
svakodnevnim pisanim
materijalima kao što su oglasi,
prospekti, jelovnici i vozni redovi,
te mogu razumeti kratka,
jednostavna privatna pisma.
Mogu razumeti tekstove koji su
uglavnom pisani običnim jezikom
ili jezikom moje struke. Mogu
razumjeti opis događaja, osećaja
i želja u osobnim pismima.
Mogu čitati članke i izveštaje koji
obrađuju savremene probleme u
kojima pisac zauzima određena
stajališta ili izražava određena
mišljenja. Mogu razumeti
savremenu književnu prozu.
Mogu razumeti dugačke i
kompleksne činjenične i
književne tekstove te prepoznati
stilske različitosti. Mogu razumeti
specijalizovane članke i duža
tehnička uputstva, čak i kad se
ne odnose na moje područje.
Mogu bez poteškoća čitati sve
vrste tekstova, uključivši
apstraktne, strukturno ili
lingvistički složene tekstove
poput priručnika, specijalizovanih
članaka i književnih dela.
Govorna
Mogu voditi jednostavan
razgovor uz uslov da je
sagovornik spreman sporije
ponoviti ili preformulisati svoje
rečenice te da mi je spreman
pomoći da izrazim ono što želim
reći. Mogu postavljati i odgovarati
na jednostavna pitanja o dobro
poznatim temama ili da bih
zadovoljio svoje neposredne
potrebe.
Mogu komunicirati u
jednostavnim i uobičajenim
situacijama koje zahtevaju
jednostavnu i neposrednu
razmjenu informacija o poznatim
temama i aktivnostima. Mogu
sudelovati u vrlo kratkim
razgovorima premda obično ne
razumijem dovoljno da bih sam
podržavao konverzaciju.
Mogu se snalaziti u većini
situacija koje se mogu pojaviti
tokom putovanja kroz područje
na kojemu se taj jezik govori.
Mogu se, bez pripreme, uključiti
u razgovor o temama koje su mi
poznate, koje su od osobnog
interesa ili se odnose na
svakodnevni život (npr. na obitelj,
hobi, posao, putovanja i tekuće
događaje).
Mogu komunicirati dovoljno tečno
i spontano, što omogućuje
normalnu interakciju s izvornim
govornikom. Mogu aktivno
sudelovati u raspravama unutar
poznatih situacija obrazlažući i
braneći svoja stajališta.
Mogu se tečno i spontano
izražavati bez vrlo očitog traženja
odgovarajućih reči. Mogu
fleksibilno i delotvorno koristiti
jezik u društvenim i poslovnim
situacijama. Mogu precizno
izraziti svoje ideje i mišljenja te
se svojim doprinosom spretno
uključiti u raspravu drugih
govornika.
Mogu bez napora sudelovati u
bilo kakvom razgovoru ili raspravi
uz dobro prepoznavanje i
korištenje idiomatskih izraza i
kolokvijalizama. Mogu se tečno
izražavati i precizno prenositi i
finije nijanse značenja. Ako ipak
naiđem na problem, mogu se
povući i preformulisanjem
izražaja zaobići prepreku.
Govorna
produkcija
Mogu koristiti jednostavne fraze i
rečenice da bih opisao gde živim
i osobe koje poznajem.
Mogu koristiti niz fraza i rečenica
da bih jednostavnim jezikom
opisao svoju obitelj i druge ljude,
svoje životne uslove, svoje
obrazovanje te svoje sadašnje ili
prethodno radno mjesto.
Mogu jednostavno povezivati
rečenice kako bih opisao
doživljaje i događaje, svoje
snove, nade i težnje. Mogu
ukratko obrazložiti i objasniti
svoja stajališta i planove. Mogu
ispričati priču ili prepričati sadržaj
knjige ili filma te opisati svoje
reakcije.
Mogu jasno i podrobno govoriti o
mnogim temama vezanim uz
područje vlastitoga interesa.
Mogu objasniti svoja stajališta o
nekoj aktuelnoj temi navodeći
prednosti i nedostatke raznih
pristupa.
Mogu izneti jasan, podroban opis
složenih činjenica, povezujući
tematske celine, razvijajući
određene misli i zaokružujući
izlaganje odgovarajućim
zaključkom.
Mogu jasno i tečno iznositi
činjenice ili argumente stilom koji
odgovara kontekstu. Mogu
delotvorno i logično strukturirati
svoj prikaz na način koji
slušatelju pomaže da uoči i
zapamti glavne stavove.
Pisanje
Mogu napisati kratku,
jednostavnu razglednicu, npr.
poslati pozdrave s letovanja.
Mogu ispuniti formulare osobnim
podacima, npr. uneti svoje ime,
državljanstvo i adresu u hotelsku
prijavnicu.
Mogu pisati kratke, jednostavne
biIješke i poruke. Mogu napisati
vrlo jednostavno privatno pismo,
npr. pismo zahvale.
Mogu napisati jednostavan
vezani tekst o poznatoj temi ili
temi od ličnog interesa. Mogu
napisati lično pismo opisujući
svoje doživljaje i utiske.
Mogu napisati jasan, podroban
tekst o velikom broju tema s
područja svog interesa. Mogu
napisati sastav ili izveštaj
prenoseći informaciju ili navodeći
razloge za ili protiv određenog
stajališta. Mogu napisati pismo u
kojemu jasno izražavam
značenje koje osobno pridajem
određenim događajima i
iskustvima.
Mogu se izraziti jasnim, dobro
strukturiranim tekstom te
obrazlagati svoja stajališta. Mogu
pisati o složenim temama u
pismu, sastavu ili izveštaju
naglašavajući ono što smatram
važnim. Mogu odabrati stil koji
odgovara čitatelju kojemu je to
namenjeno.
Mogu napisati jasan, tečan tekst
primerenim stilom. Mogu pisati
složena pisma, izveštaje ili
članke u kojima je određena
tema jasno i logično iznesena
kako bi primatelj mogao uočiti i
zapamtiti bitne stavove. Mogu
pisati sažetke i prikaze stručnih ili
književnih dela.
R
A
Z
U
M
E
V
A
N
J
E
interakcija
G
O
V
O
R
P
I
S
A
N
J
E
Postoje tri osnovna tipa CV-a:
hronološki, funkcionalni i kombinovani.
Hronološki je okrenut ka vašem radnom iskustvu pa u prvi plan stavlja
naglasak na profesionalni razvoj.
Funkcionalni stil bazira se više na isticanju veština
Kombinovani stil pisanja najbolji izbor pri traženju prvog zaposlenja. U
okviru ovog ističete svoje dosadašnje radno iskustvo, a istovremeno
stavljate naglasak i na veštine koje posedujete.
Za vaše stipendije potreban je Europass format CV-a
EUROPASS CV form
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemp
late.csp;jsessionid=82E6795FEFF6C13E3129F7C84D29283D.wpc1
Europass
Curriculum vitae
Personal information
First name(s) / Surname(s)
Address(es)
Telephone(s)
Fax(es)
E-mail(s)
Nationality(-ies)
Date of birth
Gender
Betty HOBKINS
32 Reading rd, Birmingham, B26 3QJ, United Kingdom
Personal: +44 2012345678 Mobile: +44 7123456789
+44 2012345679
[email protected]
British
07.10.1974
Female
Najčešće greške u pisanju CV-a
Evo šta bi trebalo izbegavati prilikom pisanja poslovne biografije.
- Nedostatak osnovnih informacija
- Gramatičke greške
- Odaberite stil pisanja (hronološki, funkcionalni ili kombinovani)
- Ni preopširno, ni prekratko (na najviše dve strane!)
- Ne isticati nebitne pojedinosti (poslodavca ne zanima baš sve što
ste radili u prošlosti.)
- Ne napisati radno iskustvo
- Nikada nemojte lagati!
KORISNI SAVETI
- pisati CV na belom papiru A4 formata
- napravite logičnu strukturu CV-a, da bude lak za čitanje
- istaknite naslove sekcija u CV-u (lični podaci; obrazovanje;...)
- važne informacije u CV-u učinite preglednim i upadljivijim
- bez dugih paragrafa – bolje je da koristite “teze”
- tekst CV-a poravnajte tako da bude uredan
- obratite pažnju na prorede u tekstu
- nemojte praviti gramatičke greške
- vodite računa o email adresi da naziv ne bude šaljiv, vulgaran i dr., nego
profesionalan – npr. [email protected]
- ukoliko prilažete sliku u CV-u, budite odgovorni i nemojte slati slike sa proslava,
godišnjih odmora i dr.
- nemojte da vam CV bude predugačak, ako za tim ne postoji jak razlog
- izbegavajte mnoštvo boja i različite fontove u CV-u
- bez humora
- pitajte nekoga za savet i utisak kada kreirate CV (možda uočite zajedno neke
greške)
UVEK prilagodite CV potrebama aplikacije, tj. nemojte nikad slati isti.
Tretirajte ga kao “rad u toku” i ažurirajte ga s vremena na vreme!
Sve ove odrednice služe kao orijentacija, a vi
kad kreirate vaš CV pročitajte ga još jednom i
sami sebi postavite sledeća pitanja:
Izgled
•Da li pruža vizuelno prijatan, uredan izgled?
•Da li postoje elementi dizajna kao što su
tačke, podebljana slova i crte koje vode
čitaoca kroz dokument i ističu važan
sadržaj?
•Da li postoji ravnoteža između teksta i
praznog prostora?
•Da li su sve margine poravnate sa svih
strana?
•Da li su elementi dizajna kao što su razmaci
i veličina slova korišćeni
dosledno kroz ceo dokument?
•Ukoliko je duži od stranice, da li druga
stranica sadrži naslov?
Prvi utisak
• Jesam li to ja?
•Da li CV izgleda originalno?
•Da li je privlačan za čitanje, sa jasno
razdvojenim delovima i dovoljnim
razmacima?
•Da li dizajn izgleda profesionalno?
•Da li su kvalifikacije navedene tako da
čitalac može odmah da zaključi da li
kandidat zadovoljava uslove?
•Da li je dužina i sveukupan izgled
odgovarajuć, uzimajući u obzir nivo karijere i
cilj?
Delovi
•Da li su svi delovi jasno označeni?
•Da ali su delovi poređani najboljim redom da
istaknu najjače adute kandidata?
•Da li je obrazovanje i radno iskustvo
navedeno obrnutim hronološkim redom
(poslednji posao kao prvi)?
Dostignuća
•Da li su naglašena dostignuća?
•Da li su dostignuća razdvojena od odgovornosti?
Relevantnost
•Da li sadržaj ide u prilog cilju konkursa za stipendiju?
•Da li CV obiluje bogatim rečnikom i odgovarajućim izrazima?
•Da li su priložene dodatne informacije, kao što su nagrade i istraživanja, dok su lični
detalji kao što su bračno stanje, nacionalnost i drugi nerelevantni detalji izostavljeni?
Pisani stil
•Da li je izbegnuto u prvom licu jednine koristeći lične zamenice kao što su ja, moj i
ostale?
•Da li je tok sadržaja logičan i lak za razumevanje?
•Da li je savršen koliko god može da bude, bez nepažljivih pismenih gramatičkih i
rečeničnih grešaka?
• Izbegavajte korišćenje reči - mrzim, ništa, problem, uvek i nikad
Razmotrite da li ste stavili u CV i prikazali
sledeće vaše sposobnosti / veštine /
osobine:
leadership
teamwork
creativity
initiative
problem-solving
self-motivation
discipline
reliability
persistence and determination
compassion and humanity
love and care for others
specific abilities with numbers, language,
communications and ICT (information and
communications technology - especially
computing and websites), fixing and
making things, selling and marketing
something, etc.
kao i:
school or college projects and
responsibilities
part-time jobs
sport
voluntary work
clubs
caring
supervising, teaching, helping young
people
charity work
hobbies and pastimes
outdoor activities
holidays and travel
and any other personal interests which
illustrate your strengths, capabilities and
passions.
Korisne fraze za pisanje CV-a (eng.)
- results-driven, logical and methodical approach to
achieving tasks and objectives
- determined and decisive; uses initiative to develop
effective solutions to problems
- reliable and dependable - high personal standards and
attention to detail
- methodical and rigorous approach to achieving tasks
and objectives
- entrepreneurial and pro-active - strong drive and keen
business mind
- identifies and develops opportunities; innovates and
makes things happen
- good strategic appreciation and vision; able to build
and implement sophisticated plans
- determined and decisive; uses initiative to meet and
resolve challenges
- strives for quality and applies process and discipline
towards optimizing performance
- extremely reliable and dependable - analytical and
questioning, strives for quality
- methodical approach to planning and organizing good time-manager
- excellent interpersonal skills - good communicator,
leadership, high integrity
- strong planning, organizing and monitoring abilities -
an efficient time-manager
- self-driven and self-reliant - sets aims and targets and
leads by example
- good interpersonal skills - works well with others,
motivates and encourages
- high integrity, diligent and conscientious - reliable
and dependable
- self-aware - always seeking to learn and grow
- seeks new responsibilities irrespective of reward
and recognition
-emotionally mature and confident - a calming
influence
- detailed and precise; fastidious and thorough
- decisive and results-driven; creative problem-solver
- good starter - enthusiastic in finding openings and
opportunities
- creative and entrepreneurial networker - effective
project coordinator
- reliable and dependable in meeting objectives hard-working
- emotionally mature; calming and positive
temperament; tolerant and understanding
- seeks and finds solutions to challenges exceptionally positive attitude
- great team-worker - adaptable and flexible
- well-organised; good planner; good time-manager
- resilient and and thorough - detached and unemotional
- seeks new responsibilities and uses initiative; self-sufficient - completer-finisher; checks and follows up - immaculate
- solid approach to achieving tasks and objectives;
record-keeper
determined and decisive
- team-player - loyal and determined
- excellent interpersonal skills - good communicator, high
- technically competent/qualified [state discipline or area, to
integrity
whatever standard or level]
- energetic and physically very fit; quick to respond to
- task-oriented - commercially experienced and aware
opportunities and problems
- excellent inter-personal and communications skills
- active and dynamic approach to work and getting things
- sound planning and organizational capabilities
done
- results oriented - focused on productive and high-yield
- financially astute - conversant with accounting systems and activities
principles
- tolerant and understanding - especially good with young
- tactical, strategic and proactive - anticipates and takes
children/elderly people/needy people/disadvantaged people,
initiative
etc
- systematic and logical - develops and uses effective
- emotionally mature - calming and positive temperament processes
compassionate and caring
- good listener - caring and compassionate
- sensitive and patient interpersonal and communication skills
- critical thinker - strong analytical skills; accurate and probing - high integrity and honesty; ethical and socially aware
- good researcher - creative and methodical - probing and
- energetic and positive outlook, which often inspires others
resourceful
- calm, reliable and dependable in meeting objectives - logical
- facilitative project manager; develops and enables group
and numerate
buy-in
- seeks and finds good outcomes to challenges
-persistent and tenacious sales developer; comfortable with - adaptable and flexible; well-organised planner and
demanding targets
scheduler
- seeks new responsibilities and uses initiative; self-sufficient
Korisne fraze za pisanje CV-a (srpski)
- Efektivan/efektivno;
- Uspešno ostvarivanje dobrih međuljudskih odnosa /
- Iskusan u /stručnjak za;
konstruktivne saradnje u timu;
- Sposoban za samostalno analiziranje problema i
- Veoma dobra koncentracija i usredsređenost na detalje;
osmišljavanje rešenja;
- Samoinicijativano obavljanje poslova;
- Izuzetno razvijene komunikacijske veštine i veštine
- Dobar u komunikaciji;
rukovođenja timom;
- Sposobnost da se organizuju i motivišu saradnici;
- Sposoban za analizu i interpretaciju podataka;
- Dobar u planiranju;
- Dobar u rasuđivanju i donošenju suda;
- Pažljiv i metodičan pristup;
- Odlične analitičke sposobnosti;
- Precizan i tačan rad pod pritiskom;
- Dobar organizator sa posebnim smislom za detalje;
- Dobar timski igrač / u timskom radu;
- Aktivni donosilac odluka;
- Strpljiv, tolerantan i odličan u komunikaciji;
- Odličan u organizaciji vremena;
- U stanju da veoma pažljivo sasluša druge;
- Odlično poznavanje numeričkih operacija i rada na
- Uverljiv, ali i taktičan;
računaru;
-Fleksibilan pristup promenljivim situacijama;
- Sposoban kako za individualni tako i za timski rad;
- Dobro upravljanje promenama;
- Odgovoran u realizaciji zadatih rokova;
- Odlučnost i preduzimljivost u izvršenju projekta do
- Razvijeno vizuelno pamćenje.
uspešnog ostvarenja cilja;
Pre slanja, OBAVEZNO proverite kako ste napisali vaš CV!!!
Kao pomoć u proceni, možete se poslužiti CV kalkulatorom
http://poslovi.infostud.com/info/saveti/cv-kalkulator/
Vaš CV nikada nemojte slati samostalno. Uz njega uvek ide
MOTIVACIONO PISMO.
Pregled sadržaja Europass CV-a
- Personal information
- Desired employment / Occupational field
- Work experience
- Education and training
- Personal skills and competences
- Social skills and competences
- Organisational skills and competences
- Technical skills and competences
- Computer skills and competences
- Artistic skills and competences
-Other skills and competences
-Driving licence
- Additional information
- Annexes
Razmišljanje o vašim veštinama
Svrha ove vežbe je da vam pomogne
da postanete svesniji, pored
profesionalnih veština i vaših
interpersonalnih i ličnih osobina koje
su relevantne za vašu profesiju kao i
načina na koji mogu biti prenesene, tj.
primenjene i na druge oblasti u okviru
obavljanja nekog posla/projekta.
Na primer:
Profesija: Hirurg
Zadatak: Izvođenje operacije
*važno je da shvatite da je neka veština
- veština i vrednost i da ista veština
može biti upotrebljena u različitim
situacijama/poslovima.
Vežba
Interpersonalne
veštine:
Prenosive na:
Veštine liderstva
menadžment
Timski duh
menadžment
Lične veštine:
Prenosive na:
Koncentracija
Istraživanje,
pisanje izveštaja
Staloženost
Rešavanje konflikata,
odnosi sa javnošću
“PRENOSIVO ZNANJE”
Kada krenete u potragu za karijerom (stipendijom, poslom...),
veoma je važno da znate svoje kompetencije. Godinama
unazad ste usavršili mnogo veština preko vaših zadataka,
vannastavnih aktivnosti i životnog iskustva.
Na primer, kada biste istraživali temu za čas i onda napisali,
uredili i prezentovali svoj završni rad svojim vršnjacima, vi
biste koristili veštine (sakupljanje informacija, pisanje,
rešavanje problema, prezentovanje) koje nije ograničeno za tu
specifičnu akademsku disciplinu, nego je „prenosivo” na
različita zanimanja.
U karijeri od vas će se očekivati da primenite veštine koje ste
naučili na radno okruženje.
Zadatak
Razmislite o vašoj profesiji/poslu i napišite 2 zadatka koji su deo vašeg posla.
Nabrojte nekoliko interpersonalnih i ličnih osobina koji su neophodne da bi se
taj zadatak efikasno obavio.
Profesija ………………………………….
Zadatak 1 …………………………………
Interpersonalne
veštine:
Prenosive na:
Lične
osobine
Prenosive na:
Primer lošeg CV-a
Curiclum Veetay
Name: Stephen Terrence Jones
Address: 99 Long Road, Chesterfield, England, CH68 1??
Maritul Status: Divorced
Number of Children: Three
Age of Children: 16, 14 and 5
Health: Good
Telephone number: 01111 333 555
Date of Birth: 26 August 1965
Place of Birth: Surrey
Secondary Education: General School, Edmunds Lane, Surrey
Further Education: None
Professional Qualifications: None
Car: Owner and Driver
Interests: Golf and Fishing
Work History:
1982 to 1992 I worked for the Royal Mail. I started of as a postman on a local
round that used to deliver to many housing estates. After five years I moved I
got moved off the rounds because I had an accident. Then I went in to the
sorting office sorting the mail. In 1991 We had a new sorting system installed
that did the mail automatically if the address was typed on to the envelope. I
left because they wouldn't pay me enough.
From 1992 to 1994 I worked for a haulage company but didn't like the people
there so left
1995 to 2002 I worked for a local firm that sent parcels all over the country.
People used to ring up and ask us to pick up and send all sorts of parcels
from them to other people. I left because I had an argument with the boss.
REFERENCES:
Available on request
Vežba: UOBIČAJENE GREŠKE
Izgled CV-a je veoma važan.
Veoma je bitno da izgled ne bude u suprotnosti sa sadržajem CV-a. Niko
neće poverovati da ste savesna osoba koja je ponosna na svoj rad, ako
vam je CV neuredan.
Svrha ove vežbe je da postanete svesniji najčešćih grešaka koje bi trebalo
izbegavati, prvenstveno kada budete sređivali vaš CV posle ove radionice.
Kako uraditi ovu vežbu:
U vežbi UOBIČAJENE GREŠKE 1 i 2 zaokruži sve greške koje pronađeš.
Uobičajene greške - vežba br. 1
Curriculum Vita * nedostaje slovo E (vitae)
Lični podaci
Name:
Vanja Petrović
Address:
Fruškogorska 17, 21000 Novi Sad
Tel:
021/406-594
* Nema e mail-a? Broj mobilnog telefona?
Radno iskustvo
1980-85
Zaposlen u Ministarstvu za saobraćaj * Više o odgovornostima i dužnostima
1986/87
Kurs iz javnog nastupa * Prebaciti u odeljak kurseva
1985 Zapslen * Greška u pisanju u Gradskoj upravi u Novom Sadu. Moje pozicija je bila u administrativnom
odeljenju * Izgled: Poravnati sa rečenicama iznad
Obrazovanje
1971
Završio srednju školu. Prosek 4,33. * Nije potrebno spominjati srednju školu
1980
Master iz političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu, prosek 6,5
*Najpre upisati najskorije obrazovanje
*Napisati podatke o osnovnim studijama
Hobi
Gledam puno filmova. * Nepotrebno Takođe veoma me interesuju tropske ribe.
Jezici
*Maternji jezik?
* Izgled: bez razmaka
Govorim veoma dobro engleski. * Loše! Veoma nejasno.
Francuski Nivo srednje škole. * Usmeni? Pisani? Osnovni? Konverzacijski?…
* Kursevi
* Reference
Uobičajene greške - vežba br. 2
CURRICULUM VITAE
IME:
VANJA PETROVIĆ * Ne pisati sve velikim slovima
ADRESA: FRUŠKOGORSKA 17, 21 000 NOVI SAD
* Bez slike
021/406-594
RADNO ISKUSTVO
* Previše ukrašen izgled i nepregledno
1985Zaposlen u gradskoj upravi Novog Sada kao savetnik u administraciji. Moja pocizija je bila u
administrativnom odeljenju. *Više o dužnostima i obavezama i do kada („danas”)
1980-85
Administrativni radnik u ministarstvu za saobraća. *Više o dužnostima i obavezama
OBRAZOVANJE
1980
Master iz političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu. *Novi red Specijalizacija iz oblasti državne
administracije.
1971
Završio srednju školu. *Nepotrebno
JEZICI
* Maternji jezik?
Engleski:
Pregovaranje (pisano i govorno)
Francuski: Razumevanje (pisano i govorno) * Nejasan nivo
RAZNO *'Kursevi'
1986–87
Kurs iz javnog nastupa. *Gde?
INTERESOVANJA
Imam posebno interesovanje za filmove kao umetnički izraz. Izučavam i tropske ribice.
* Reference
http://www.unapredicv.com/
HVALA NA PAŽNJI!
PITANJA I ODGOVORI

similar documents