Slide 1

Report
FRAME:
Sposobnosti za
budućnost
Podrška za razvoj sveobuhvatnih strateških
vizija za usavršavanje kadrova u zemljama
iz regiona proširenja EU
Priština, 17.12.2013. godine
Suzan Nilsen (Susanne M. Nielsen), ETF
međunarodni stručnjak
1
Obrazloženje
Fokus prezentacije
1. ETF Projekat OKVIR – uvod i kontekst
2. IPA II sektorski pristup
3. Radionice predviđanja
4. Proces planiranja predviđenog
5. Ključni koncepti
3
ETF projekat OKVIR
Uvod:
• Zahtev GD za proširenje
• Novi IPA II program – sektorski pristup
• EVROPA 2020 i Strategija za JIE
Fokus:
• Obrazovanje, zapošljavanje, socijalna inkluzija
Koordinacija i saradnja:
• Kancelarija premijera na Kosovu
4
IPA II sektorski
pristup
A proces namenjen razvoju koherentne
sektorske politike i strategija.
Način zajedničkog rada vlade, donatora i
drugih glavnih interesnih strana u sektoru.
Praktični pristup planiranju i
rukovođenju, koji jača veze između
sektorske politike, budžeta, aktivnosti i
rezultata.
Uvod za IPA II
sektorski pristup
Koncentracija – neguje bolje strateško
korišćenje IPA sredstava
Integracija – kombinovanje različitih vrsta
delovanja
Optimizacija – najefikasnije korišćenje
IPA resursa
Kapitalizacija – nadgradnja postojećih
kapaciteta i korišćenje naučenih lekcija
Kriterijumi za ocenu
sektora
Jasna nacionalna sektorska politika i
strategija
Srednjoročni program troškova koji
odražava sektorsku strategiju
Sistematski aranžmani za planiranje
resursa, odnosno sredstava za sektor
Sistem praćenja učinka kojim se ocenjuje
napredak i uvećava odgovornost
Kriterijumi za ocenu
sektora
Mehanizmi za široke konsultacije koji
uključuju sve bitne interesne strane
Ozvaničeni proces koji vodi vlada za koordinaciju pomoći i dijalog na nivou
sektora
Dogovoreni proces za kretanje ka
usklađenim sistemima za izveštavanje,
budžetiranje, finansijsko rukovođenje i
nabavku
Međusobno povezane
komponente OKVIR-a
1. Predviđanja:
Koje su sposobnosti potrebne za 2020. godinu i kako će
se one dobiti ?
“Kosovska Vizija o sposobnostima za 2020.” – kraći
dokument sa vizijom, prioritetima i planom delovanja.
2. Pregled institucionalnih aranžmana:
Da li glavne institucije imaju kapacitete da realizuju
mere ?
 Plan razvoja prioritetnih kapaciteta za institucije
koje su nadležne za usavršavanje kadrova.
9
Povezane komponente OKVIR-a
3. Praćenje:
Kojim pokazateljima pratiti napredak za Viziju o
sposobnostima za 2020. ?
Sredstvo za ocenu napretka implementacije Vizije o
sposobnostima za 2020. godinu.
4. Regionalno:
Kako u usavršavanju kadrova države mogu da
uspostave sinergije i da uče jedne od drugih?
 Regionalna saradnja i uvećano međusobno učenje, u
skladu sa Strategijom za JIE za 2020.
10
Radionice predviđanja
1
• I Radionica – 17. decembar 2013.
• Utvrđeni nedostaci i problemi
2
• II Radionica – februar 2013.
• Vizija i prioriteti
3
• III Radionica – april 2014.
• Plan delovanja sa pokazateljima
SPOSOBNOSTI u
centru
Sposobnosti su jedan od glavnih elemenata koji doprinose
prosperitetu nacije i boljem životu pojedinaca
Za pojedince:
 sposobnosti znače mogućnost zapošljavanja i socijalnu mobilnost
Za društvo
 Sposobnosti predstavljaju jednu od glavnih komponenti njegove
produktivnosti, konkurentnosti i novina
Nesklad između ponude i potražnje za sposobnostima pravi velike
ekonomske i društvene troškove i posledica je i doprinosi strukturnoj
nezaposlenosti
12
Dokument Vizije
Vizija
Mera 1.1
1. prioritet
2. prioritet
Mera 1.2
Mera 2.1
Mera 2.2
Pristup strateškog
planiranja
Predviđanje
Sredstvo za vođenje promena koje liderima i
onima koji su odgovorni za promene pomaže
da:
 Objasne probleme koje imaju
 Razrade nadobudnu viziju o onom što se
može realizovati
 Prioritizacija mera koje su potrebne
 Shvatanje kakva su koordinacija i saradnja
potrebne za uspeh
Od Vizije do Mera
Vizija o sposobnostima za 2020.: ambiciozna,
zajednička za interesne strane, inspiriše da se
preduzimaju zajedničke mere da se ide ka željenom
stanju
 Kako će se stvari razlikovati kada ovo budemo
realizovali ?
 Kako ćemo oceniti uspeh ?
 Koje probleme imamo prilikom ostvarivanja svojih
ciljeva ?
 Koje su nam zajedničke mere potrebne ?
Šta je to vizija ?
Glavni elementi:
 Željena situacija u budućnosti
 Izjava o Viziji: Kratka, kvalitativna, laka za
razumevanje
U kontekstu OKVIR-a, to je ono gde Kosovo treba
da bude 2020. godine vezano za ljudski kapital
18
Šta je to PRIORITET ?
Glavni elementi:
 Formulisan u obliku zadataka koje treba
realizovati do 2020. godine
 Zadaci treba da budu K.M.O.R.V. – konkretni,
merljivi, ostvarljivi, realistični i vezani za vreme
U kontekstu OKVIR-a fokusiranje na zajedničke
aspekte zapošljavanja, obrazovanja i privrednog
rasta.
19
Šta je to MERA ?
Glavni elementi:
Konkretan opis onoga što treba da se realizuje do
2020. godine za svaki prioritet, i to:
 Glavne aktivnosti
 Rezultati
 Odgovorni akteri
 Troškovi
 Praćenje (pokazatelj, norma i cilj)
U kontekstu OKVIR-a mere čine plan
20
Uputstva za grupni rad
21
SPOSOBNOSTI u
centru
Obrazo
vanje
Zapošljava
nje
Razvijanje
preduzeća
Uputstva za grupni rad
Podela učesnika u grupe sa predstavljanjem
Obrazovanja
Zapošljavanja
Razvoja preduzeća
23
Uputstva za grupni rad
Od svih grupa se traži da:
 Raspravljaju o pitanju A i pitanju B
 Pripreme prezentaciju o dogovorenim
odgovorima i zaključcima
Vreme za grupni rad: 14:00 – 15:30
Prezentacija u plenumu: 15:30 – 16:00
24
Pitanja
A: Koji su trenutno nedostaci sposobnosti i problemi?
- u vezi sledećih kategorija pitanja:
- tržište rada (potražnja za sposobnostima)
- Upravne strukture
- Donošenje politike
- Realizacija politike (ponuda sposobnosti)
- Finansijski problemi odnosno problemi sa sredstvima
- Praćenje tržišta rada i očekivanje sposobnosti
- Ostalo
B: Kakve su veze (uzročno posledične) između
pitanja?
25

similar documents