Uporaba lokalnih virov za razvoj socialnega

Report
RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
V POMURJU
Mozaik - društvo za socialno vključenost
Eko-socialna kmetija KORENIKA, Šalovci
Goran Miloševič
Koper, april 2013
Pomurje VČERAJ IN DANES
Regionalna statistika:
–
–
–

1.337 km2 (6,6 % SLO)
121.500 prebivalcev (6,2 % SLO)
BDP/preb.: 65 % SLO
Visoka stopnja brezposelnosti: 18 %
Specifični razvojni problemi:
– Negativna populacijska gibanja; odseljevanje mladih, staranje
– Zaton delovno intenzivnih industrij in majhnih kmetij
– Nizka raven inovativnosti in podjetništva
Razvojne priložnosti:
– Boljše izkoriščanje lokalnih virov– endogeni razvoj.
– Razvoj lokalne ekonomije– SOCIALNO PODJETNIŠTVO.
POSKUS DEFINICIJE
Socialno podjetništvo je
Proces prepoznavanja, razvoja in izkoriščanja novih
razvojnih priložnosti,
z inovativnim kombiniranjem različnih razvojnih virov
katerega namen je
• doseganje družbenega vpliva / sprememb
• ustvarjanja družbene vrednosti z namenom
zadovoljitve družbenih potreb.
Poslovni model socialnega podjetništva
Prirejeno po Hao Jiao, 2011
Dejavniki okolja
• Družbena zavest o pomenu SP
• Podpora iz javnih sredstev – javne politike
• Podpora zasebnega kapitala in fundacij
Razpoložljivi viri
•
•
Človeški kapital
Socialni kapital . . .
Socialno
podjetništvo
Rezultati
• Družbeni vpliv
• Družbena sprememba
• Reševanje družbenih problemov
Poslovni model socialnega podjetništva
Prirejeno po Hao Jiao, 2011
Dejavniki okolja
• Družbena zavest o pomenu SP
• Podpora iz javnih sredstev – javne politike
• Podpora zasebnega kapitala in fundacij
Razpoložljivi viri
•
•
Človeški kapital
Socialni kapital . . .
Družbena
inovativnost
Rezultati
• Družbeni vpliv
• Družbena sprememba
• Reševanje družbenih problemov
Mozaik
Mozaikdruštvo
društvozazasocialno
socialnovključenost
vključenost
• Društvo Mozaik je nevladna organizacija ustanovljena 2003.
• Aktivno posega na področje socialnega vključevanja oseb iz
najranljivejših družbenih skupin v Pomurju z:
– Izboljšanjem delovne usposobljenosti - USPOSABLJANJA
– Odpiranjem novih poti do ZAPOSLITVE v dejavnostih kjer
lahko izkažejo svoje sposobnosti,
– Razvoj in uveljavljanje novih inkluzivnih– vključujočihPOSLOVNIH MODELOV, utemeljenih na lokalnih virih in
potrebah.
MOZAIK
Mozaikdruštvo
društvoza
zasocialno
socialnovključenost
vključenost
POVEZUJEMO lokalne potenciale v dejavnostih:
• Pridelava kakovostne hrane (ekološka in
tradicionalna).
• Obnova in revitalizacija kulturne dediščine.
• Nega krajine in “zeleni programi”.
• Socialni programi na (brezdomci, varstvo starejših).
• Vključevanje v ponudbo ekološkega turizma.
MOZAIK DELUJE NA ŠTIRIH RAVNEH
1. PROGRAMI DELOVNEGA USPOSABLJANJA
• Izboljšanje delovnih zmožnosti.
• Praktična usposabljanja v realnih delovnih okoljih.
• Ekološka pridelava in predelava hrane, tradicionalne obrti…
MOZAIK DELUJE NA ŠTIRIH RAVNEH
2. UVAJANJE NOVIH OBLIK ZAPOSLOVANJA
• Razvoj dejavnosti primernih za zaposlovanje oseb iz ciljnih skupin.
• Uvajanje alternativnih oblik zaposlovanja v socialni ekonomiji.
• TRENUTNO 50 – 70 delovnih mest sezonsko pogojeno.
•
•
•
•
Ekosocialna kmetija Korenika, Šalovci.
Podjetje Pribinovina d.o.o., Murska Sobota.
Zavetišče za brezdomce (Murska Sobota, Lemerje).
Zeleni programi (pridelava lesne biomase, vzdrževanje
vodotokov…)
Eko-socialna kmetija KORENIKA
Eko-socialna kmetija
KORENIKA
Ekološko kmetijstvo
Eko-socialna kmetija
KORENIKA
Ekološko kmetijstvo
Eko-socialna kmetija
KORENIKA
Ekološko kmetijstvo
Eko-socialna kmetija
KORENIKA
Ekološko kmetijstvo
KORENIKA
Sušilnica zelišč, sadja in zelenjave.
KORENIKA
Sušilnica zelišč, sadja in
zelenjave.
NEGA KRAJINE
LESNA BIOMASA
OBNOVA
KORENIKA
prej
RENOVATION
KORENIKA
prej
KORENIKA
potem
3. Razvoj mentorske strukture
• Notranja in zunanja mentorska mreža.
• Vključujemo strokovnjake iz različnih področij (tradicionalna
praktična vedenja in psihosocialna podpora).
4. Razvoj blagovne znamke in trženje
• Krepitev pomena tržnih virov.
• Pomembnost lokalnega trga in turizma.
• Povezovanje z regionalno znamko.
• Etična potrošnja.
VIRI FINANCIRANJA - TRAJNOST
Različni viri financiranja
• Nacionalno financiranje (MDDSZ, MKGP, MK, ZZRS, SVZI)
• Programi EU (ESS, Čezmejno sodelovanje z Avstrijo in
Madžarsko)
• Tržni prihodki
– Povezovanje s kompatibilnimi subjekti v produkcijsko prodajni
verigi izdelkov in storitev.
– Direktna prodaja za lokalno oskrbo prebivalstva Pomurja.
– Okrepljeno vključevanje v turistično ponudbo.
www.korenika.si
Dobrodošli!

similar documents