Etno eko sela Splitsko-dalmatinske županije

Report
ETNO EKO SELA
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Jelena Petrov, mag.oec.
SADRŽAJ
1.
Uvod – ciljevi i svrha projekta
2.
Financiranje etno eko sela kroz proračun SDŽ
3.
IPA Adriatic: Projekt Adristorical Lands
IPA CBC BiH: Razvoj prekograničnog etno eko turizma
4.
Eko etno sela i strukturni fondovi
2
CILJEVI PROJEKTA
Specifični
ciljevi
Stvaranjeuvjeta
preduvjeta
za obnovu
selai kako
bi onasela
mogla
•Stvaranje
za obnovu
napuštenih
zapuštenih
koja
bipostati
trebalaturistička
postati turistička
odredišta,
a
time
i
izvor
prihoda
odredišta, a time i izvor prihoda za lokalno
za
lokalno stanovništvo
stanovništvo
•Uspostava sustava financijske i savjetodavne podrške
Uspostava sustava financijske i savjetodavne podrške
poduzetnicima (lokalnom stanovništvu)
poduzetnicima (lokalnom stanovništvu)
•Definiranje kategorije eko-etno sela (ruralni i uspostava
jasnog
modela
upravljanja
svakim
pojedinim
selompojedinim
Uspostava
jasnog
modela
upravljanja
svakim
•Uspješna
selom promocija etno-eko destinacija i oblika etno-eko
turizma
Uspješnaruralnog
promocija
etno-eko
i oblika
etno-eko
•Očuvanje
prostora
SDŽ i destinacija
zaštita prirodnih,
kulturnih
i turizma
povijesnih vrijednosti
•Oživljavanje
tradicijske
proizvodnje
Očuvanje ruralnog
prostora
SDŽ i starih
zaštitaobrta
prirodnih,
•Očuvanje
kulturnihtradicionalne
i povijesnih arhitekture
vrijednosti
Oživljavanje tradicijske proizvodnje i starih obrta
Očuvanje tradicionalne arhitekture
Opći cilj
Poticanje
gospodarskog razvoja
obogaćivanjem
turističke ponude kroz
obnovu etno-eko sela i
života u njima
3
IZVORI SREDSTAVA
Strukturni fondovi
CBC IPA Adriatic
SD županija
•
Projekt Adristorical Lands
•
Ukupna vrijednost
projekta: 3.900.000 €
Od čega na području SDŽ:
500.000,00 €
•
•
•
U razdoblju od 2005-2012 iz
županijskog proračuna
izdvojeno je 9.557.400 HRK
Financirani su troškovi za
projektnu dokumentaciju za
33 sela za području Splitsko –
dalmatinske županije
Financirani su troškovi:
• Priprema dokumentacije
potrebne za izvođenje
radova predviđenih
projektom
• Infrastrukturni zahvati
• Promidžba etno eko sela
kao jedinstvenog
turističkog proizvoda
Tehnička pomoć MRRFEU za
razradu projektne
dokumentacije za:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Velo Grablje (grad Hvar)
Malo Grablje (grad Hvar)
Humac (općina Jelsa)
Murvica (općina Bol)
Dol (općina Postira)
Topići (općina Baška Voda)
Tugare Ume (grad Omiš)
Veliki Godinj (grad Vrgorac)
Gornja Podstrana (općina
Podstrana)
4
PROGRAM ETNO EKO SELA SPLITSKODALMATINSKE ŽUPANIJE
Bekavci Kričak
Blace (Solin)
Botić-Opor
Brusje
Etno eko sela financirana iz proračuna SDŽ
Čažin Dolac
Divojevići Brdaci
Dol
Ukupan iznos dodijeljenih sredstava u
razdoblju 2005.-2012. : 9.557.400 HRK
Drvenik Veli (Kačine)
Duće
Dusina (Mihaljevići)
Gornja Podstrana
Gornje Voštane i Grubišići
Gornji Proložac Podi
Grohote
Humac
Jesenice
Karoglani
Geodetske
podloge
Kokorić
Lolić i Mijanovići
Urbanistič
ki planovi
uređenja
Obnova
tradicijskih
obrta
Mala Rudina
Malo Grablje
Murvica
SUO
Naklo-tavnice
Podhumlje
Podi Grab Bugar.
Topići
Topići-Bast
Tugare Ume
Veliki Godinj
Velo Grablje
Zorače
Uređenje
kom.
infrastrukt
ure
Model
upravljanja
Radošić
Rušinovići( Drvenik Veliki)
Otkup
objekata za
zajedničke
potrebe
Odvjetničke
usluge za
rješavanje
imovinskopravnih odnosa
Projektna
dokumentacija
Infrastruktura
Usluge
5
ADRISTORICAL LANDS
Vrijednost projekta: Ukupno 3.900.000 € od toga 500.000 € u SDŽ
Ukupno 15 projektnih partnera, vodeći - regija Molise
JU RERA SD zadužena za WP 5 – pilot projekte
6
LOKACIJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI
Male Rudine
Zarace
Humac
Velo Grablje
7
Malo Grablje
Brusje
PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Tehnička dokumentacija za hvarska sela obuhvaćena projektom: Projekti za
obnovu starih javnih zgrada u Zaraću, Brusju i Malom Grablju, projekt
odvodnje u Malom Grablju i Humcu.

Priprema troškovnika potrebnih za izvođenje radova

Infrastrukturni radovi:
 uređenje trga u selu Male Rudine
 uređenje trga i okoliša oko etno zbirke u Humcu
 uređenje kućice u Humcu za buduću namjenu etno zbirke
 uređenje tradicionalne gustirne u Malom Grablju
 uređenje gustirne u Zaraću s prilaznim putem
 uređenje vidikovaca u okolici Velog Grablja, čišćenje i uređenje putova i
pripadajućih suhozida u selima Brusje i Malo Grablje
8
PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Educational Tour 2013 – PRESS TRIP, 8 londonskih novinara u organizaciji
udruge Le Marche Segrete i JU RERA SD sudjelovat će u zajedničkom
itineraru Regije Marche i Splitsko-dalmatinske županije s temom Kuće
umjetnika

Organizacija događanja u etno-eko selima
sudjelovanje u organizaciji 5. po redu
Festivala Lavande

Snimanje dokumentarnog filma te izrada
fotografija o etno-eko selima na otoku Hvaru koje će biti izložene u
prestižnoj 12 Star Gallery u Londonu
–
9
RAZVOJ PREKOGRANIČNOG ETNO EKO TURIZMA


Projekt u pripremi, HR proračun 300.000 €
Grad Vrgorac:
Dušina Mihaljevići (geodetsko - konzervatorska podloga, uređenje
pristupnog puta, postavljanje signalizacije)
 Veliki Godinj (obnova guvna, uređenje javnih površina, turistička
signalizacija)


Grad Trilj
Gornje Voštane (izrada Plana upravljanja destinacijom, uređenje
javnih površina)
 Grubišići (arheološko istraživanje prapovijesne gradine)




DNŽ – Napoleonovi putovi na otoku Pelješcu
BiH – uređenje tradicionalne seoske kuće u Rabini,
renoviranje stećaka u selu Žulja
Niz „soft” aktivnosti – radionica o tradicionalnoj gradnji,
poduzetništvu u ruralnim područjima, razvoj prekograničnih
itinerara
10
PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA
FINANCIRANJE IZ STRUKTURNIH FONDOVA
Etno eko sela jedan su od četiri projekta koji su primili sredstva za
tehničku pomoć u razradi projekta MRRFEU na području SDŽ
Tehnička pomoć se odnosi na

razradu projekta i investicijskog ciklusa

izradu studije izvedivosti i analize
troškova i koristi

Izradu aplikacijskog obrasca za
strukturne fondove
Sela uključena u projekt:

Velo Grablje (grad Hvar)

Malo Grablje (grad Hvar)

Humac (općina Jelsa)

Murvica (općina Bol)

Dol (općina Postira)

Topići (općina Baška Voda)

Tugare Ume (grad Omiš)

Veliki Godinj (grad Vrgorac)

Gornja Podstrana (općina Podstrana)
11
HVALA NA
PAŽNJI!
www.rera.hr
12

similar documents