ZSM državni odvjetnik

Report
ZAKON O SUDOVIMA ZA
MLADEŽ
POSTUPANJE DRŽAVNOG
ODVJETNIKA
► DRŽAVNI
ODVJETNIK – prava i dužnosti
definirana člankom 38. Zakona o
kaznenom postupku
►u
postupcima iz nadležnosti sudova za
mladež – postupaju državni odvjetnici za
mladež (postavlja ih Glavni državni
odvjetnik RH na rok od 5 godina)
► iznimno
odvjetnici
postupaju
i
drugi
državni
POSTUPAK PREMA
MALOLJETNICIMA
►u
postupku prema maloljetniku ovlašteni tužitelj
je državni odvjetnik - nema preuzimanja
progona od strane oštećenika (članak 51. ZSM)
► za
kaznena djela za koja se postupa po prijedlogu
ili po privatnoj tužbi, ako je počinitelj
maloljetan, državni odvjetnik uvijek postupa po
prijedlogu ovlaštene osobe – mora ga dati u roku
od 3 mjeseca od kad je saznala za kazneno djelo i
počinitelja! (članak 50. ZSM)
U postupku prema maloljetnicima postupaju:
 državni odvjetnici za mladež
 posebno osposobljeni policijski službenici –
provode izvide samostalno ili po nalogu
državnog odvjetnika
 istražitelji za mladež – provode dokazne radnje
po nalogu državnog odvjetnika
 suci za mladež
 odvjetnici za mladež
 suci istrage, drugi državni odvjetnici i istražitelji
– samo iznimno
Kaznena prijava
ako postoje razlozi za odbačaj
kaznene prijave iz članka 206.
stavka 1. ZKP
rješenje o odbačaju kaznene prijave
po članku 70. stavku 1. ZSM
Ako postoje osnove sumnje da je maloljetnik
počinio kazneno djelo
Ocjena osnovanosti primjene načela
svrhovitosti
članci 71. – 73. ZSM
Članak 71. ZSM – bezuvjetna svrhovitost
- za kaznena djela za koja je propisana kazna
zatvora do 5 godina
DVIJE VRSTE:
stavak 1. - bivši članak 63. ZSM (1997.)
stavak 2. – NOVA osnova za primjenu načela
svrhovitosti
Članak 72. ZSM – uvjetovana svrhovitost
► sadržajno
u bitnome podudaran bivšem članku
64. ZSM (1997.)
► predviđene
neke nove obveze kojima se
maloljetniku
može
uvjetovati
nevođenje
kaznenog postupka – sada ih je ukupno 8
► maloljetnik može imati
branitelja
Članak 73. ZSM

sadržajno podudaran bivšem članku 65. ZSM
(1997.)

kao i dosad, jedina osnova za primjenu načela
svrhovitosti koja nije ograničena propisanom
kaznom za kazneno djelo o kojem se odlučuje
Kada ne postoje razlozi za odbačaj kaznene prijave,
a nema niti osnove za primjenu načela svrhovitosti
ili je postupak posredovanja neuspješno okončan
PRIPREMNI POSTUPAK
– u slučajevima kada
se prema ZKP mora ili
može provesti istraga
POJEDINE DOKAZNE
RADNJE – u
slučajevima kada se
prema ZKP ne provodi
istraga
Što je zajedničko?
►
pritvor, mjere opreza, privremeni smještaj maloljetnika,
istražni zatvor i istražni zatvor u domu – određuje rješenjem
sudac za mladež na obrazloženi prijedlog državnog odvjetnika
►
ispitivanje maloljetnika je PRVA dokazna radnja koju će
državni odvjetnik poduzeti, osim onih za koje postoji opasnost
od odgode
►
maloljetnik mora imati branitelja od prvog ispitivanja do
pravomoćnog okončanja postupka (pouka o pravima u tom
smislu)
►
SVAKO ispitivanje maloljetnika se snima – ako se to ne učini,
tada zapisnik o ispitivanju maloljetnika ne može biti
upotrijebljen kao dokaz)
► nakon
što je ispitan, maloljetnik i njegov
branitelj mogu biti prisutni drugim dokaznim
radnjama
► vještačenje psihijatrijskim
pregledom
maloljetnika, tjelesni pregled i uzimanje tjelesnih
uzoraka u dokazne svrhe - nalog suca za mladež
na obrazloženi prijedlog državnog odvjetnika
► prikupljaju
se podaci potrebni za procjenu
psihofizičke razvijenosti maloljetnika i podaci o
njegovim osobnim i obiteljskim prilikama
MJERE OSIGURANJA PRISUTNOSTI
MALOLJETNIKA I DRUGE MJERE

ovaj dio ZSM sadrži odredbe o uhićenju, pritvoru,
mjerama opreza, privremenim mjerama i
istražnom zatvoru

propisane su specifičnosti u postupanju prema
maloljetnicima, dok se u svemu ostalome
primjenjuju odredbe ZKP

uloga je državnog odvjetnika drukčija nego kod
odraslih počinitelja kaznenih djela
UHIĆENJE
pod uvjetima propisanim u ZKP
DOVOĐENJE PRITVORSKOM NADZORNIKU
u rokovima propisanim za odrasle počinitelje računajući od trenutka
uhićenja
PRITVORSKI NADZORNIK OBAVJEŠTAVA
suca za mladež, državnog odvjetnika, roditelje/skrbnika, zavod za
soc.skrb u županiji
SUDAC ZA MLADEŽ ISPITUJE MALOLJETNIKA
u roku od 12 sati od dovođenja pritvorskom nadzorniku
DRŽAVNI ODVJETNIK PODNOSI SUCU ZA MLADEŽ OBRAZLOŽENI
PRIJEDLOG ZA PRITVOR (ili istražni zatvor)
SUDAC ZA MLADEŽ DONOSI ODLUKU O PRITVORU ILI
ISTRAŽNOM ZATVORU U OBLIKU RJEŠENJA
ŽALBA
( rok za žalbu na rješenje o pritvoru je 6 sati, o žalbi odlučuje vijeće u
roku od 8 sati, žalba ne zadržava izvršenje rješenja)
- za istražni zatvor – rokovi iz ZKP
MAKSIMALNI ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O PRITVORU (ILI
ISTRAŽNOM ZATVORU) JE 20 SATI OD DOVOĐENJA
PRITVORSKOM NADZORNIKU
MJERE OPREZA I PRIVREMENE MJERE PREMA
MALOLJETNIKU:
► određuje
ih, produljuje i ukida sudac za mladež do
podnošenja prijedloga za izricanje maloljetničke
sankcije, nakon toga vijeće za mladež
► MJERE OPREZA
– propisane su odredbama ZKP
► PRIVREMENE MJERE
- članak 65. ZSM
ISTRAŽNI ZATVOR
 određuje se
samo kao KRAJNJA MJERA
 izvršava
se smještajem maloljetnika u ZATVORENU
ZAVODSKU USTANOVU (za maloljetnike nema više
izvršavanja ove mjere u zatvorskim uvjetima!)
 ukupno
trajanje istražnog zatvora ne smije prijeći
JEDNU POLOVINU vremena propisanog odredbom
članka 133. stavka 1., 2. i 3. ZKP
PRIPREMNI POSTUPAK
-
provodi ga državni odvjetnik za mladež za
kaznena djela za koja je ZKP predvidio
provođenje istrage
-
nalog o pokretanju pripremnog postupka državni
odvjetnik dostavlja maloljetniku, a oštećeniku
samo pouku o njegovim pravima
► nakon
dovršenog pripremnog postupka DO je
dužan u roku od 8 dana (viši DO ga može
produljiti za još 8 dana):
1. staviti prijedlog za izricanje maloljetničke
sankcije
2. nalogom obustaviti pripremni postupak i to
ako postoje razlozi za obustavu iz članka 224.
stavka 1. ZKP ili ako ocijeni da vođenje postupka
nije svrhovito
► državni
odvjetnik o odluci u roku od 8 dana
obavještava oštećenika i zavod za socijalnu skrb
u županiji
► oštećenik
ima pravo u daljnjih 8 dana od
primitka obavijesti, zahtijevati da vijeće za
mladež (nadležnog suda) odluči o nastavku
postupka prema maloljetniku – ako je zahtjev
osnovan, vijeće donosi rješenje o nastavku
postupka i državni odvjetnik mora postupiti po
tom rješenju
Kad se ne provodi pripremni postupak:
► državni
odvjetnik je dužan donijeti odluku o
kaznenoj prijavi u roku od 6 mjeseci od upisa
kaznene prijave u upisnik kaznenih prijava
(iznimno još 3 mjeseca) – ako to ne učini u tim
rokovima, smatrat će se da je odustao od
vođenja kaznenog postupka
► državni
odvjetnik
može poduzeti pojedine
dokazne radnje (članak 213. stavak 2. i 3. ZKP)
ili ih povjeriti istražitelju za mladež
Uloga državnog odvjetnika nakon
pravomoćnog izricanja maloljetničke sankcije
► zajedno
sa sucem za mladež obilazi najmanje 2
puta godišnje maloljetnike smještene u ustanovu
► prima izvješća o provođenju odgojnih mjera
► predlaže obustavu ili zamjenu odgojne mjere
► predlaže uvjetni otpust u tijeku izvršenja
zavodske mjere i kazne maloljetničkog zatvora
► predlaže naknadno izricanje maloljetničkog
zatvora
MLAĐI PUNOLJETNICI
►nadležan
je sud za mladež i državni odvjetnik za
mladež (osim u spojenim postupcima sa
odraslim počiniteljima)
►mjesna nadležnost prema mjestu počinjenja
kaznenog djela
►moguća primjena načela svrhovitosti u fazi
odlučivanja o kaznenoj prijavi
►pod određenim uvjetima, mogu se izreći
maloljetničke sankcije
KAZNENOPRAVNA
ZAŠTITA DJECE
Članak 113. ZSM
►kaznena
djela počinjena od strane odraslih
počinitelja na štetu djece (osobe do 18 godina
života), a koja su taksativno navedena u toj
odredbi ZSM
►točno
određen broj kaznenih djela koja spadaju
u taj krug (nešto proširen u usporedbi sa starim
zakonom!)
► protiv
spolne slobode i spolnog ćudoređa (Glava XIV)*
► protiv braka, obitelji i mladeži (Glava XVI) *
NADLEŽNOST
► teško ubojstvo (članak 91.)
►
dalje se (članak
određuje
► ičedomorstvo
93.) u pravilu prema mjestu
oštećenika, (članak
iznimno
prema mjestu
►prebivališta
sudjelovanje u samoubojstvu
96.)
►izvršenja
protupravno
oduzimanje
(članak
djela
ako bislobode
se pred
tim 124.)
sudom lakše
►proveo
otmica (članak
125.)
postupak
► zlostavljanje u obavljanju službe ili javne ovlasti (članak
127.)
HITNOST
► trgovanje ljudima i ropstvo
(članak 175.)
međunarodna
prostitucija
(članak
178.) u predmetima
►u
novom ZSM-u
načelo
hitnosti
►kaznenopravne
prenošenje spolne zaštite
bolesti (članak
239.) -NOVO
djece propisano
je općom
►odredbom
nasilničko ponašanje
NOVO
koja se(članak
nalazi331.)
u -uvodnom
dijelu -
članak 4.
►ZSM
i u ovom dijelu propisuje postupanje
državnih odvjetnika za mladež, sudaca istrage za
mladež, sudaca za mladež (u fazi rasprave)
►postupaju
specijalizirani policijski službenici i
istražitelji za mladež
(iznimno, postupaju drugi policijski službenici i
istražitelji ako to okolnosti slučaja nalažu)
ZNAČAJNA NOVOST
Članak 115. stavak 1. ZSM
-
uvodi obvezu policije da za sva kaznena djela iz oblasti
kaznenopravne zaštite djece za koja je propisana kazna
zatvora tri godine ili teža ODMAH obavijesti državnog
odvjetnika kada sazna da je takvo kazneno djelo počinjeno
-
uvodi obvezu državnog odvjetnika da u roku od 3 dana od
zaprimanja kaznene prijave za kaznena djela protiv spolne
slobode i spolnog ćudoređa i protiv braka, obitelji i mladeži
sucu istrage za mladež stavi prijedlog za održavanje
dokaznog ročišta radi ispitivanja djeteta kao svjedoka
Usklađenim odredbama ZKP i ZSM propisano:
► obvezno
ispitivanje djece do 14 godina kao svjedoka
putem audio-video uređaja uz pomoć stručne osobe (bez
obzira jesu li samo svjedoci ili žrtve-svjedoci)
► mogućnost
da se na ovaj način ispitaju i svi maloljetnici
kao svjedoci, pri čemu je takav način ispitivanja obvezan
za mlađe maloljetnike koji su oštećeni kaznenim djelom
iz oblasti kaznenopravne zaštite
► mogućnost
da se na ovaj način ispitaju i različite
kategorije nemoćnih svjedoka (stari, bolesni…), kao i
svjedoci-žrtve seksualnih delikata na njihov zahtjev
SVI POSTUPCI IZ NADLEŽNOSTI SUDOVA ZA
MLADEŽ - obveze državnog odvjetnika
►
►
►
►
►
►
►
hitnost u postupanju
suradnja s drugim tijelima (sud, CZSS, obrazovne ustanove,
policija, zdravstvene ustanove)
specijaliziranost državnih odvjetnika (postavljenje na 5
godina i posebna znanja i sklonosti)
posebnosti kod provođenja izvida
razni oblici sudske kontrole državno-odvjetničkog
postupanja
sudjelovanje u svim fazama postupka
obveze državnog odvjetnika i nakon pravomoćnosti sudske
odluke
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents