EU Fondovi najava - Ministarstvo poduzetništva i obrta

Report
Potpore iz Europskih
strukturnih i
Toplice Sveti Martin
9.svibnja 2013.
investicijskih fondova u 2015. godini
NAJAVA NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE
Dijana Bezjak, pomoćnica ministra poduzetništva i obrta
www.minpo.hr
Ulaganje u
budućnost
Nacrt Operativnog programa „Konkurentnost
i kohezija” 2014.-2020.
Prioritetna os 3: Poslovna konkurentnost
- nacrt -
Nacrt Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020.
Prioritetna os 3 – Poslovna konkurentnost
INVESTICIJSKI PRIORITET
(IP)
3a
Promicanje poduzetništva, posebno
olakšavajući ekonomsko
iskorištavanje novih ideja i poticanje
stvaranja novih poduzeća,
uključujući putem poslovnih
inkubatora
3d
Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a
za uključivanje u proces rasta na
regionalnim, nacionalnim i
međunarodnim tržištima i
Inovacijskim procesima
SPECIFIČNI CILJ
(SC)
INDIKATIVNE ALOKACIJE
SC 3a1
Bolji pristup izvorima financiranja za male i
srednje poduzetnike
250.000.000 €
SC 3a2
Stvaranje povoljnog okruženja za razvoj
poduzetništva
233.000.000 €
SC 3d1
Povećanje učinkovitosti i rasta MSP
307.000.000 €
SC 3d2
Poboljšanje inovativnosti MSP
180.000.000 €
970.000.000 €
IP 3a1 Promicanje poduzetništva, posebice omogućavanjem gospodarskog iskorištavanja novih
ideja i poticanjem stvaranja novih tvrtki, uključujući i putem poslovnih inkubatora
SPECIFIČNI CILJ
3a1
Bolji pristup izvorima
financiranja za male i srednje
poduzetnike
AKTIVNOSTI
MEUR
• Uvođenje novih i potpora postojećim financijskim instrumentima
• Poduzetnički kapital, garancije za bankovne kredite,
subvencionirane kamatne stope
• Financijski instrumenti prilagođeni za financiranje specifičnih ciljnih
skupina
250
• Potpora poduzetničkim potpornim institucijama (PPI) i poslovnim
udruženjima u razvoju poduzetničkih i poslovnih vještina MSP
83
• Izgradnja i opremanje Regionalnog centra za poduzetničko učenje Projekt SEECEL
40
3a2
Stvaranje povoljnog okruženja
• Podrška stvaranju napredne poslovne infrastrukture i povezanih
za razvoj poduzetništva
naprednih poslovnih usluga koje se nude poduzetnicima, kao i poboljšanje
kvalitete takvih infrastruktura i usluga
• Promidžba poduzetništva, internacionalizacije i investicija
100
10
Ukupno
483
IP 3d Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim,
nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima
SPECIFIČNI CILJ
AKTIVNOSTI
MEUR
• Poboljšanje poslovne uspješnosti i tehničke spremnosti MSP, s ciljem
pokretanja proizvodnje novih (za tržište ili za tvrtku) dobara i usluga ili novih ili
promijenjenih procesa i proširenja kapaciteta (Potpore za materijalna ulaganja)
3d1
Povećanje učinkovitosti i
rasta MSP
3d2
Poboljšanje inovativnosti
MSP
• Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certificiranju proizvoda u svrhu
pristupa međunarodnim tržištima i povećanja konkurentnosti
•
Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti malih i srednjih poduzetnika kroz
mogućnosti koje pružaju ICT alati
197
20
20
• Projekt poticanja umrežavanja malih i srednjih poduzetnika s ciljem jačanja
pozicije na tržištu, financiranje razvoja lanaca ponude, lanaca vrijednosti,
klastera i zadruga,
40
• Internacionalizacija rastućih i inovativnih poduzeća
30
• Uspostava kapaciteta koji se temelje na inovacijama i tehnologijama
namijenjenim konkurentnim proizvodima / uslugama napredne tehnologije sa
visokom dodanom vrijednost u skladu sa S3
100
• Potpore malim i srednjim poduzetnicima s ciljem njihovog uključivanja u
procese vezane za inovacije, odnosno komercijalizacije njihovih rezultata
• Poboljšanje inovacijskog potencijala poduzeća i podrška za zaštitu prava
intelektualnog vlasništva
80
Ukupno
487
PROGRAMSKI OKVIR 2014. – 2020.
PROGRAMIRANJE PREMA FAZAMA :
Kohezijski fond
Strategija
EUROPA 2020
Europski fond
za ruralni razvoj
OP
Konkurentnost
i kohezija
Strategija razvoja
poduzetništva u RH
2013.-2020.
Partnerski
sporazum
Europski fond za
regionalni razvoj
970 MIL EUR za PO3
OP Učinkoviti
ljudski potencijali
Strategija pametne
specijalizacije - S3
Europski fond za ribarstvo
Europski socijalni fond
Programski i strateški dokumenti:
Fondovi EU:
1. Program potpora za
ulaganja u unapređenje
postojećih tehnologija i
razvoj novih proizvoda,
procesa i /ili usluga
2. Podrška poduzećima u
ispunjavanju standarda i
certificiranju proizvoda u
svrhu povećanja
konkurentnosti i pristupa
međunarodnim tržištima
3. Podrška stvaranju napredne
poslovne infrastrukture i
povezanih naprednih poslovnih
usluga koje se nude
poduzetnicima, kao i
poboljšanje kvalitete takvih
infrastruktura i usluga
4. Primjena informacijske i
komunikacijske tehnologije za
poboljšanje
poslovnih procesa
Programi potpora
PRVI PROGRAMI POTPORA 2015.
PROGRAM POTPORA
1. Program potpora za ulaganja u unapređenje postojećih tehnologija i
razvoj novih proizvoda, procesa i /ili usluga
a) Proizvodnja -147 MEUR
INDIKATIVAN
IZNOS
197.000.000
b) Turizam - 50 MEUR
2. Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certificiranju proizvoda
u svrhu povećanja konkurentnosti i pristupa međunarodnim tržištima
20.000.000
3. Podrška stvaranju napredne poslovne infrastrukture i povezanih
naprednih poslovnih usluga koje se nude poduzetnicima, kao i
poboljšanje kvalitete takvih infrastruktura i usluga
70.000.000
4. Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje
poslovnih procesa
3.000.000
TRAJNO OTVORENI POZIVI
= projektni prijedlozi će se moći prijavljivati do iskorištenja sredstava
SVRHA PLANIRANIH POTPORA
1. Program potpora za ulaganja u unapređenje postojećih
tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i /ili usluga
INDIKATIVNO
197.000.000 EUR
Cilj = razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz početna ulaganja te razvoj novih
kompetencija i stvaranje radnih mjesta
Svrha = pokretanje proizvodnje novih (za tržište i/ili za tvrtku) dobara i usluga ili
novih odnosno promijenjenih procesa i proširenja kapaciteta (potpore za
materijalna ulaganja)
 Ulaganja u infrastrukturu - za uvođenje novih i/ili proširenje postojećih
proizvodnih procesa (tehnologije i organizacija);
 Ulaganja u opremu za uvođenje novih i/ili proširenje postojećih
proizvoda/usluga;
 Ulaganja u širenje poslovanja, poboljšanje učinkovitosti upravljanja;
 Ulaganja u razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda i/ili poboljšanje
postojećih, koji doprinose razvoju turističkih destinacija.
SVRHA PLANIRANIH POTPORA
2. Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certificiranju proizvoda
u svrhu povećanja konkurentnosti i pristupa međunarodnim tržištima
INDIKATIVNO
20.000.000 EUR
 Ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i
normi;
 Stjecanje prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Tradicijski i
umjetnički obrt i sličnih priznatih znakova kvalitete;
 Certifikacija proizvoda odnosno potvrđivanje sukladnosti proizvoda s
određenom normom ili specifikacijom.
SVRHA PLANIRANIH POTPORA
3. Podrška stvaranju napredne poslovne infrastrukture i povezanih
naprednih poslovnih usluga koje se nude poduzetnicima, kao i
poboljšanje kvalitete takvih infrastruktura i usluga
INDIKATIVNO
70.000.000 EUR
Cilj = poboljšanje kvalitete takve infrastrukture i usluga kako bi privukli
ulaganja i stvarali mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta među malim
i srednjim poduzećima
 Ulaganje u postojeću i podrška stvaranju nove poslovne infrastrukture (npr.
inkubatori, industrijski parkovi, industrijska područja i logistički centri) koja
pruža odgovarajuće temelje za početak, rast i razvoj MSP;
 Ulaganja u poboljšanje kvalitete postojeće poslovne infrastrukture;
 Naglasak na zadovoljavanje specifičnih potreba inovativnih MSP-ova,
uključujući i start-up
SVRHA PLANIRANIH POTPORA
4. Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje
poslovnih procesa
INDIKATIVNO
3.000.000 EUR
 Ulaganja u uvođenje naprednih e-poslovnih modela analizom postojećih
poslovnih procesa, njihovim unapređenjem, inovacijom i digitalizacijom,
uključujući i izdatke informatičke opreme i softvera sa ciljem poticanja razvoja,
rasta i konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u potpomognutim
područjima (kategorija indeksa razvijenosti).
Prihvatljive aktivnosti mogu uključivati npr.:
- analizu postojećih poslovnih procesa te mogućnost uvođenja IKT rješenja za
poboljšanje poslovnih procesa,
- nabavu, razvoj i provedbu IKT rješenja za informatizaciju analiziranih
poslovnih procesa,
- osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT sustavom/ima, i dr.
PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA/PROJEKATA (Definicija MSP-a)
Definicija malih i srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od
6. svibnja 2003. godine
Kriteriji za definiranje poduzeća (MSP):
1. prema broju zaposlenih i godišnjem prometu ili aktivi /dugoročnoj imovini*
Kategorija poduzeća
Broj zaposlenih
i
Godišnji promet
ili
Aktiva/Dugoročna imovina
Srednje
< 250
≤ 50 milijuna EUR
≤ 43 milijuna EUR
Malo
< 50
≤ 10 milijuna EUR
≤ 10 milijuna EUR
Mikro
< 10
≤ 2 milijuna EUR
≤ 2 milijuna EUR
*poduzeće mora zadovoljiti dva kriterija da bi pripadalo kategoriji MSP-a: broj zaposlenih i godišnji promet ili aktiva i dugoročna imovina *
http://www.minpo.hr/UserDocsImages/Vodic_SME_definicija%20final_sudski_tumac.pdf
2. prema udjelu u poduzeću: 3 kategorije poduzeća
a) neovisna
b) partnerska
c) povezana
ISKUSTVA IZ PRAKSE …
 Ispunjavanje preduvjeta  izdavanje potrebnih dozvola vezanih za gradnju
 Financijski kapaciteti prijavitelja  nemogućnost osiguranja sufinanciranja projekta
(banke/vlastita sredstva)
 Priprema projektne prijave sukladno odredbama Poziva  obratiti pozornost na
cjelovitost projektne prijave (obrasci, prilozi i prateća dokumentacija koja dokazuje
tehničku i financijsku pripremljenost projekta)
 Pozivi otvoreni do iskorištenja sredstava
• prijava korisnika u trenutku kad je sva dokumentacija pripremljena
• manje administrativno opterećenje za obradu prijava
• zbog izdašnih sredstava mogućnost ponovne prijave (učenje od strane prijavitelja)
Javne konzultacije o uvjetima Poziva prije objave natječaja!
INFORMACIJE U VEZI NATJEČAJA
NAJAVA NATJEČAJA
KADA?
I. kvartal 2015. godine
GDJE?
www.strukturnifondovi.hr
www.minpo.hr
NAKON RASPISIVANJA NATJEČAJA SLIJEDI …
Prijava projekta  PRIJAVITELJ
Postupak vrednovanja projektnih prijava  MINPO
Ugovaranje  MINPO + HAMAG/BICRO + KORISNIK
Provedba  KORISNIK + HAMAG/BICRO + MINPO
HVALA NA PAŽNJI!
Detaljne informacije na:
www.mrrfeu.hr
www.strukturnifondovi.hr

similar documents