Sektor za monitoring i informacioni sistem zivotne sredine

Report
SEKTOR ZA MONITORING I
INFORMACIONI SISTEM ŽIVOTNE
SREDINE
Čine:
Pomoćnik pokrajinskog sekretara i
6 izvršilaca
I USTAV REPUBLIKE SRBIJE
U Ustavu Republike Srbije zaštita životne
sredine je posebno naglašena, čime je utvrđeno
pravo građana na zdravu životnu sredinu, ali i dužnost
građana da štite i unapređuju životnu sredinu u skladu sa
zakonom.
 Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem zaštite i
unapređivanja životne sredine, zaštitu i unapređenje
biljnog i životinjskog sveta donošenjem niza zakona
kojima se ostvaruje održivo upravljanje prirodnim
resursima, zaštita i unapređivanje životne sredine i
obezbeđuje kvalitet života stanovnika Srbije.

ZAKON O UTVRĐIVANJU NADLEŽNOSTI
7. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
ČLAN 25
AP VOJVODINA,
SA ZAKONOM:
PREKO SVOJIH ORGANA, U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, U SKLADU
1) uređuje, unapređuje i obezbeđuje zaštitu
životne sredine za teritoriju AP Vojvodine;
2) donosi akt o stavljanju prirodnog dobra pod
zaštitu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje
zaštita prirode;
3) donosi program zaštite životne sredine na
svojoj teritoriji u skladu sa Nacionalnim
programom, akcionim i sanacionim planom i
svojim interesima i specifičnostima;
4) donosi planove i programe upravljanja
prirodnim resursima i dobrima u skladu sa
strateškim dokumentima;
5) vrši kontrolu korišćenja i zaštitu prirodnih
resursa i dobara na teritoriji AP Vojvodine;
6) obezbeđuje kontinualnu kontrolu i praćenje stanja
životne sredine (monitoring) i donosi program
monitoringa na svojoj teritoriji koji mora biti u skladu
sa programom monitoringa koji donosi Vlada za period
od dve godine;
7) daje uslove za obezbeđenje mera i uslova
zaštite životne sredine, na zahtev organa
nadležnog za pripremu i donošenje
prostornih i urbanističkih planova, a na
osnovu uslova i mišljenja nadležnih stručnih
organizacija;
8) učestvuje u postupku pripreme i
donošenja prostornih i urbanističkih planova
i drugih planova;
9) donosi eksterni plan zaštite od udesa, koji
je sastavni deo plana za reagovanje u
vanrednim situacijama na osnovu
nadležnosti iz propisa kojim se uređuje
materija zaštite i spasavanja;
10) u slučaju udesa, proglašava stanje
ugroženosti životne sredine na teritoriji AP
Vojvodine, u skladu sa zakonom kojim se
uređuje zaštita životne sredine;
11) osniva budžetski fond u skladu sa
propisom kojim se uređuje budžetski sistem,
koji će se finansirati iz prihoda ostvarenih na
teritoriji AP Vojvodine.
ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
1. Monitoring
Obezbeđenje monitoringa
Član 69
 Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne
samouprave u okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom
obezbeđuju kontinualnu kontrolu i praćenje stanja životne
sredine (u daljem tekstu: monitoring), u skladu sa ovim i
posebnim zakonima.
 Monitoring je sastavni deo jedinstvenog informacionog
sistema životne sredine.
 Vlada donosi programe monitoringa na osnovu posebnih
zakona.
 Autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne
samouprave donosi program monitoringa na svojoj teritoriji
koji mora biti u skladu sa programom iz stava 3. ovog člana.
 Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne
samouprave obezbeđuju finansijska sredstva za obavljanje
monitoringa.
ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
Informacioni sistem i način
dostavljanja podataka
Informacioni sistem
Član 74
 Radi efikasnog identifikovanja, klasifikovanja,
obrade, praćenja i evidencije prirodnih vrednosti i
upravljanja životnom sredinom u Republici Srbiji
uspostavlja se i vodi informacioni sistem zaštite
životne sredine (u daljem tekstu: informacioni
sistem)........
MONITORING U AP VOJVODINI

AP Vojvodini se monitoring sprovodi radi dobijanja
pouzdanih i kvalitetnih podataka o stanju i zagađenju
životne sredine koji bi poslužili za:






definisanje mera zaštite;
identifikaciju zagađivača;
donošenje adekvatnih i pravovremenih odluka;
formiranje informacionog sistema;
reagovanje u akcidentnim situacijama i
izveštavanje javnosti
Od 2002.-do danas...
PRELIMINARNI I REDOVNI MONITORING

Redovni Monitoring obuhvata sledeće:





monitoring kvaliteta vazduha
monitoring kvaliteta akvatičnih ekosistema
monitoring kvaliteta zemljišta
monitoring ugroženih biljnih i životinjskih zajednica
(biomonitoring)
monitoring inhalatornih alergena
MREŽA AUTOMATSKIH STANICA ZA KONTINULANO
PRAĆENJE KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA U
AP VOJVODINI

Zbog kontinuiranog praćenja stanja postavljeno
je 7 automatskih stanica za merenje kvaliteta
ambijentalnog vazduha u većim centrima
Vojvodine, kao i u zaštićenim prirodnim dobrima:
u Subotici, Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu,
Kikindi, SRP „Deliblatska peščara“ i SRP
„Obedska Bara“.

U cilju pridruživanja Evropskoj Agenciji za zaštitu
životne sredine (EEA) i Evropskoj informacionoj
osmatračkoj mreži za životnu sredinu (EIONET),
Pokrajinski sekretarijat prikuplja podatke o kvalitetu
vazduha sa teritorije AP Vojvodine, i obrađene rezultate,
dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine Republike
Srbije (SEPA).
DELOKRUG RADA SEKTORA ZA MONITORING I
INFORMACIONI SISTEM ŽIVOTNE SREDINE JE:










Izrada programa, akcionih i sanacionih planova u oblasti zaštite životne
sredine u APV;
Obezbeđuje monitoring kvaliteta životne sredine u APV;
Koordiniranje rada lokalne mreže monitoringa kvaliteta vazduha u APV;
Izrada plana kvaliteta vazduha u zonama i aglomeracijama u kojima je
vazduh III kategorije u APV;
Donošenje programa monitoringa životne sredine u APV;
Upravljanje akcidentima i donošenje planova zaštite od udesa;
Razvoj informacionog podsistema u oblasti zaštite životne sredine, kao dela
jedinstvenog informacionog sistema RS :
Izdavanje dozvola za rad za stacionarne izvore zagađivanja vazduha za koje
nije propisana obaveza izdavanja integrisane dozvole odnosno izrada studije o
proceni uticaja;
Obavljanje studijsko-analitičkih poslova iz delokruga Sektora:
Prikupljanje i obrada rezultata monitoringa po medijumima (ambijentalni
vazduh, površinske i podzemne vode, zemljište, monitoring ekosistema,
ugroženih retkih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih zajednica, otpad, buka,
nejonizujuće zračenje...)
PROJEKTI:
u okviru prekogranične saradnje IPA Hrvatska – Srbija
2007-2013, pod referentnim brojem 143, prijavljen je
projekat: „Water for people“- Cross-border Cooperation on
Sustainable Water Management of the Bosut River Basin
(W4PBRB)„Voda za ljude“ prekogranična saradnja na održivom
upravljanju slivom reke Bosut, gde je Pokrajinski sekretarijat
za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine vodeći
partner (projekat je dobio pozitivnu ocenu i nalazi se na listi
čekanja za finansiranje do 31. maja 2014. godine);
 „Za čistiju i zeleniju Vojvodinu“ 2002-2007.g– podizanje
javne svesti sa posebnim akcentom na upravljanje
otpadom, podizanje vanšumskog zelenila i izrada
promotivnih i edukativnih materijala. Projekat realizovan
u periodu 2002. – 2007. godina
 „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ – (2009. -do danas)
učešće 358 školskih/predškolskih ustanova u APV.


similar documents