Podr*ka digitalizaciji za bioskope u okviru Eurimages mre*e

Report
Podrška digitalizaciji za bioskope
u okviru Eurimages mreže
Beograd – 7. septembar 2011.
Podrška digitalizaciji za 2K kopije

U periodu između 2007. i 2010: podrška digitalizaciji kroz
produkciju 2K kopija (horizontalne rezolucije od 2048
piksela) namenjenih producentima filmova koji imaju
podršku Eurimagesa.

Od 1. januara 2011 svi projekti koje podržava Eurimages u
okviru programa podrške koprodukciji moraju da kao stavku
u budžetu sadrže digitalnu master kopiju za bioskopsko
prikazivanje.

Filmovi koje podržava Eurimages mogu se digitalno
prikazivati
Podrška za digitalnu opremu

Započela 1. januara 2011 u Albaniji, Bosni i Hercegovini,
Ruskoj Federaciji, Srbiji, Makedoniji i Turskoj.

Otvorena za bioskope koji su učlanjeni u Eurimages mrežu
(u saradnji sa Europa Cinemas): 34 bioskopa sa 150 sala –
u Srbiji: 5 bioskopa sa 9 sala.

Obaveze za bioskopske operatere su uglavnom vezane za
repertoar (50% projekcija moraju biti evropski filmovi). Više
detalja se može naći u pravilniku o podršci.

Preduslov je da u bioskopu nije već na neki način započeta
digitalizacija
Podrška za digitalnu opremu

Na javnom tenderu održanom 2010. pobedio je XDC, koji je
postao ekskluzivni snabdevač digitalne opreme za
Eurimages. XDC centralizuje svu nabavku i proces
instalacije u bioskopima koji dobiju podršku.

Izbor ekskluzivnog snabdevača je omogućio nabavku
opreme različitih tipova i proizvođača, i to po boljm
cenama. Time je obezbeđeno da celokupan program bude
efektniji.

Eurimages je primio 11 prijava (3 iz Srbije) i očekujemo da
ćemo prve ugovore o podršci potpisati u oktobru, kao i da će
instaliranje opreme započeti ubrzo po tom.
Informacije o programu

Mogu se naći na “Theatre Digitisation” odeljku Eurimages
web sajta



Prezentacija programa
Propisi
Formular za prijavu
www.coe.int/eurimages
Rok za prijavu

Sledeći rok za prijavu je:
24. oktobar

Rokovi za 2012. će biti određeni na jesen i verovatno će biti
isti kao i rokovI za dobijanje podrške za koprodukciju.

Proveravajte odeljke “News” i ”Theatre Digitisation” na
Eurimages web sajtu.

Bioskopski operateri mogu da pošalju po jednu prijavu za
jednu salu za svaki bioskop u okviru jednog roka.
Kako teče postupak?

Informacije o tehničkoj i finansijskoj ponudi: bioskopski
operateri treba da stupe u kontakt sa XDC-jem pre nego što
pošalju prijavu.

Prijava: bioskopski operater i formalno pokazuje svoju
zainteresovanost time što šalje popunjen formular za prijavu
Eurimagesu (1 sala po bioskopu).

Tehnička poseta: ako je prijava prihvatljiva, Eurimages
zakazuje tehnički obilazak koji obavlja XDC.

Završavanje prijave: bioskopski operater pruža dokaze o
finansijama i dokaze da su ispunjeni tehnički uslovi ili
dokaze da će radovi na adaptaciji biti obavljeni u okviru
tačno definisanog vremenskog roka.
Odluka o podršci i isplati

Sastanak Upravnog Odbora: odluka Odbora (u slučaju da su
finansije u redu i da su obavljeni neophodni radovi na adaptaciji)

Porudžbina opreme od XDC-a, plaćanje unapred (50% ukupne
cene, minus €20,000), posle čega sledi potpisivanje ugovora o
podršci između Eurimagesa i bioskopskog operatera.

Isplata finansijske podrške od strane Eurimagesa: €20,000 se
plaća XDC-u po isporuci i prijemu robe.

Vremenski raspored zavisi od konačnog dostavljanja kompletne
prijave i dostupnosti tražene opreme.
Popunjavanje formulara za prijavu
Prijava mora da sadrži:
 jednu stranicu opštih informacija o bioskopu i sali
budžet u kome su navedeni troškovi investicija u vezi sa
digitalnom opremom


finansijski plan za otplatu investicije
bilans uspeha (ili bilans stanja),
=> Formular za prijavu treba potpisati, skenirati i poslati emailom.

Budžet za investicije
TROŠKOVI DIGITALIZACIJE
Troškovi
Samostalni sistem
• Projektor
• Server
• Dodatna oprema….
Detaljno
€39,000
Server XDC Solo
G3
€12,500
Pedestal XDC Cabi
€900
Audio converter
XDC Dian
€600
Predinstalacija i
logistika
Instalacija na licu
mesta
%
65%
€500
€2,000
13%
Ventilacija
€1,000
3%
Mrežni kablovi
€1,000
Struja i kablovi za
ozvučenje
€1,000
3D Volfoni Edge
Medium Kit
(sa 250 pari
naočara)
Radovi na adaptaciji
• Procena troškova za radove (ventilacija,
projekciona kabina, kablovi i ozvučenje)
Carinski troškovi
Porez
Alarm za 3D
naočare
Dostavlja
XDC, na
osnovu
potreba
investitora
€3,500
€11,500
Opcionalna oprema
• 3D sistem
• Sistem elektronskog upravljanja
• Dostavljanje sadržaja
UKUPNI TROŠKOVI DIGITALIZACIJE
Iznos
(u evrima)
Projector Barco
DP2K-20C
Media scaler Barco
ACS2048
Ostalo
• Carine i porez
• ostalo (molimo navedite) :
Iznos
(u nacionalnoj
valuti)
€2,500
€10,000
19%
€5,000
€91,000
100%
Procena
bioskopskog
operatera
Ukupan budžet
odgovara
ukupnim
finansijama
Finansijski plan
FINANSIJSKI PLAN
Iznos
Izvor finansija
Državna podrška
• Nacionalni filmski centar
• Ministarstvo kulture (ili druga
ministarstva)
Detalji
15/01/11
Ministarstvo kulture
(prijava)
€ 10,000
Lokalna samouprava
(pismo o namerama)
€ 10,000
Distributer (potpisan
ugovor)
€ 8,000
Investicioni fond
€ 5,000
Lokalne kablovske i
IT kompanije
€ 2,000
Sopstvena investicija
(potvrđena)
€ 10,000
Kredit (Raiffeisen
banka/ u
pregovorima)
€ 20,000
1/03/11
• Lokalna ili regionalna podrška (opštine,
regioni)
Privatne investicije
• Investicije distributera
15/02/11
• Privatni kapital
• Sufinansijeri
Sopstvene investicije
• Sopstveni novac
• Bankarski kredit
Ostalo
• Sponzori
• Drugi izvori finansija (molimo navedite) :
Iznos
Datum
10/02/11
Sponzor (potpisan
ugovor)
(u nacionalnoj
valuti)
(u evrima)
%
22%
16%
33%
€ 5,000
Navesti datum (za
prijavu, pismo o
namerama, kontakt…)
Navesti ime i tip
finansijera
Navesti vrstu
finansija
7%
Dobrovoljni prilozi
(prikupljanje)
€ 1,000
EURIMAGES
€ 20,000
22%
TOTAL
€ 91,000
100%
Ukupne finansije
moraju da
odgovaraju
ukupnom budžetu
Finansijski plan
Eurimages će zahtevati sve vrste dokaza o finansiranju pre
donošenja odluke o pružanje podrške:
Ugovore,
Pisma o namerama,
Potvrde o podršci od strane nacionalnih institucija,
Izvode iz banke, itd…
Bilans uspeha

Finansijski izveštaj (bilans stanja) mora da pokazuje
stvarnu finansijsku situaciju u vašem preduzeću.

Cilj: procena kapaciteta vašeg preduzeća da podnese
dodatne troškove digitalne opreme.
Bilans uspeha

Dostavlja se u saradnji s vašim računovođom, za 2009. i
2010.

Iznosi za 2011. i 2012. treba da budu procenjeni u skladu sa
prethodnim godinama.

Primer bilansa uspeha
Sample income statement
Bilans uspeha

•
•
•
Finansijski izveštaj treba da sadrži:
Gubitak vrednosti digitalne opreme
Kamate (u slučaju da je za kupovinu opreme neophodan
bankarski kredit)
Proviziju za održavanje.
•
Ukratko obrazložite:
Sva povećanja ili smanjenja posete i prosečnu cenu karte,
Šta su sve “dodatni prihodi” ili “dodatni troškovi”

Navedite broj zaposlenih u bioskopu.

•
European Digital Cinema Forum

Eurimages je od nedavno član Evropskog foruma digitalnih
bioskopa, evropskog saveza za stručnu razmenu
informacija i znanja o digitalnim bioskopima.

Bioskopski operateri koji pripadaju Eurimages mreži mogu
dobiti određene usluge od strane ovog strukovnog
udruženja: tehničke informacije, prisustvo na
koferencijama...

Molimo vas da pogledate EDCF’s web sajt: www.edcf.net i
ne ustručavajte se da kontaktirate Eurimages ako vas
interesuju konkretni podaci.
Kontakt
Eurimages
Mr Thierry Hugot
+33 3 88 41 20 53
[email protected]
XDC International / FTT
Mr Till Cussmann
+32 4 364 12 18 / +32 495 57 37 92
[email protected]
www.xdcinema.com

similar documents