Strukturni fondovi -uvod - Primorsko

Report
„JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA NA LOKALNOJ I
REGIONALNOJ RAZINI ZA UČINKOVITU PRIPREMU I
KORIŠTENJE FONDOVA EU“
Radionica:
„Izrada studija predizvedivosti/studija
izvedivosti/analiza troškova i koristi “
REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI
RAZVOJ I INFRASTRUKTURU
Rijeka, 25. i 26. srpnja 2013.
Ekonomski fakultet Rijeka
Strukturni fondovi -uvod
Kronologija fondova fondova EU u Hrvatskoj
Sporazum o stabilizaciji i
pridruživanju
Privremeni sporazum
04/2004
Europsko partnerstvo
s Hrvatskom
CARDS
(2000.-2004./2006.)
Programi
Zajednice
06/2004
Odluka Vijeća kojom Hrvatska
postaje zemlja kandidat
10/2004
Pretpristupna strategija za Hrvatsku
10/2005
Otvaranje pregovora
02/2006
Pret-pristupno partnerstvo
IPA
(od 2007.)
Članstvo u EU
Strukturni fondovi
Kohezijski fond
Fondovi za poljoprivredu i
ribarstvo
FP 2000.-2006.
10/2001
PHARE/ISPA/SAPARD
(2005./2006.)
FP 2007.-2013.
CARDS
2001: 60 milijuna €
2002: 59 milijuna €
2003: 62 milijuna €
2004: 81 milijuna €
UKUPNO: 262 milijuna €
Phare
2005: 87 milijuna €
2006: 80 milijuna €
UKUPNO: 167 milijuna €
ISPA
2005: 25 milijuna €
2006: 35 milijuna €
UKUPNO: 60 milijuna €
SAPARD
2006: 25 milijuna €
IPA
2007: 141,2 milijuna €
2008: 146 milijuna €
2009: 151,2 milijuna €
2010: 153,5 milijuna €
2011: 156,5 milijuna €
UKUPNO: 784,4 milijuna €
IPA - instrument pretpristupne pomoći
• Instrument za pomoć zemljama kandidatkinjama za ulazak u
EU
• Zamjenjuje PHARE, ISPA-u, SAPARD i CARDS
• Financijska alokacija EC za 2007.–2013. oko 50 M EUR za
sedmogodišnje razdoblje
• Vježba za strukturne fondove
Komponente IPA programa za Hrvatsku
1. Pomoć u tranziciji i izgradnja
institucija
2. Prekogranična suradnja
3. Regionalni razvoj
4. Razvoj ljudskih resursa
5. Ruralni razvoj
Dostupne svim IPA
zemljama
Samo za zemlje
kandidatkinje
(priprema za
strukturne i
poljoprivredne
fondove EU)
Višegodišnji indikativni financijski okvir
Višegodišnji indikativni programski dokument
Okvir za usklađenost
strategija
MZOPUG +
MRRŠVG + HV +
FZOEU
MMPI + HŽ
MINGORP+Mrršvg+
MZOŠ
GOSP Slovenija
OP Regionalna konkurentnost
VATI Mađarska
Komponenta 5:
Ruralni razvoj
Plan za poljoprivredu i ruralni razvitak
OP Promet
Abruzzo Italija
Komponenta 4:
Razvoj ljudskih
resursa
OP Razvoj ljudskih resursa
OP Okoliš
MRRŠVG
Uprava za integrirani
regionalni razvoj
Komponenta 3:
Regionalni
razvoj
OP Mediteran
OP Jugoistočni Europski prostor
OP Hrvatska - Srbija
OP Hrvatska – Crna Gora
OP Slovenija - Hrvatska
OP Hrvatska – Bosna i Hercegovina
OP Mađarska - Hrvatska
SDURF
Komponenta 2:
Prekogranična suradnja
OP Jadranska prekogranična suradnja
Kompone
nta 1:
Izgradnja
institucija
i pomoć u
tranziciji
MINGORP+MZO
Š+MZZS+HZZ+A
SO
MPRRR
Programi zajednice
• Programi dostupni svim članicama i “pridruženim zemljama”
• Provedba zajedničkih politika EU
• Povezivanje zemalja članica na promicanju zajedničkih
vrijednosti
• Framework Programme (FP7) – Sedmi okvirni program za
istraživanje i razvoj
• Competitiveness and Innovation Framework Programme
(CIP) - Okvirni program za konkurentnost i inovacije
Kohezijska politika i njezini instrumenti
Strukturni fondovi i kohezijski fond
Regionalna ili kohezijska politika EU
• smanjenje ekonomske razlike među regijama u EU
• inovacija, rast, zapošljavanje i jačanje konkuretnosti
• promicanje održivog razvoja
3 cilja europske kohezijske politike:
1. Konvergencija
2. Regionalna konkurentnost i zapošljavanje
3. Europska teritorijalna suradnja
Rast i zapošljavanje kroz jačanje:
• Kvalitetnih investicija u fizički i ljudski kapital
• Razvoja inovacija i društva znanja
• Prilagodljivosti za ekonomske i socijalne promjene
• Zaštitu i unaprjeđenje okoliša
• Administrativnu učinkovitost
Strukturni fondovi EU- instrument kohezijske politike
Strukturni fondovi
• Fondovi iz kojih se financira kohezijska politika EU za 2007-2013
jesu:
– Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)
– Europski socijalni fond (ESF)
– Kohezijski fond (CF)
• samo za zemlje članice
• prinicipi partnerstva, programiranja, adicionalnosti i
koncentracije
• princip programiranja - novac se alocira temeljem višegodišnjih
strateški programskih okvira – OP
Europe 2020
Strategija razvoja EU:
• Postati pametna, održiva i uključivu ekonomija koja
će ostvarivati visoke stope zaposlenosti,
produktivnosti i društvene povezanosti.
• Gdje EU želi biti 2020.!
Ciljevi EU 2020:
1. Zapošljavanje − 75 % populacije između 20 i 64 godine trebalo bi biti
zaposleno.
2. Inovacije − 3 % BDP-a EU treba investirati u istraživanje i razvoj
3. Klimatske promjene − treba ispuniti klimatsko-energetske ciljeve
“20/20/20” (uključujući i do 30% smanjenja emisije CO2 ako
okolnosti dopuštaju).
4. Obrazovanje − postotak osoba koje rano napuste školovanje trebao
bi biti ispod 10%, a najmanje 40% mlađe generacije trebalo bi
završiti tercijarni (ili njemu odgovarajući) stupanj obrazovanja.
5. Siromaštvo − 20 milijuna manje ljudi trebalo bi biti u opasnosti od
siromaštva.
Europa 2020 – glavni ciljevi
Hrvatska – stanje u 2011. g. u
odnosu na postavljene ciljeve
(%)
Inovacije − 3 % BDP-a EU treba investirati u istraživanje i razvoj 0,75%
Klimatsko-energetski ciljevi “20/20/20”
20% smanjenje emisije u odnosu na razine iz 1990. g.
(30% ako okolnosti dopuštaju)
20% energije iz obnovljivih izvora
13,8%
20% porast energetske učinkovitosti
75% populacije u dobi između 20 i 64 godine trebalo bi biti
zaposleno
57%
Postotak osoba koje rano napuste školovanje trebao bi biti
ispod 10%
4,1%
Najmanje 40 % mlađe generacije (30 − 34. g.) trebalo bi
završiti tercijarni stupanj obrazovanja
24,5%
Kohezijski fond i strukturni fondovi EU
Kohezijski fond/ERDF
• Izgradnja prometne, okolišne i energetske infrastrukture
ESF/ERDF
• Dodjela bespovratnih sredstava i lokalna/regionalna
infrastruktura
EARDF i EFF
• Financiranje poduzetničkih projekata u poljoprivredi i
ribarstvu
Kohezijski fond (CF)
Misija kohezijske politike:
• Ujednačeni razvitak unutar EU kroz smanjenje razlika u razini
razvoja između europskih regija s ciljem jačanja gospodarske,
socijalne i teritorijalne kohezije
• Jačanje globalne konkurentnosti europskog gospodarstva
podupire ostvarivanje ciljeva Strategije Europa 2020 za
„pametan, održiv i uključiv‟ rast
• “Catching up” stope rasta slabije razvijenih regija trebale bi
dostići stope rasta nadprosječno razvijenih regija, ali pri tome
se ne smije ograničavati rast vodećih regija
2014-2020 dva cilja:
- Investicije za rast i radna mjesta
- Europska teritorijalna suradnja
Kohezijski fond (CF) 1
• Fond namijenjen najmanje razvijenim državama EU
Ulaganje u okoliš
• Klimatska prilagodba i prevencija rizika
• Sektori voda i otpada
• Bio-raznolikosti zelena infrastruktura
• Urbani okoliš
• Ekonomija s malim udjelom ugljika
Ulaganja u promet
• Transeuropska transportna mreža (TEN-T)
• izvan TEN-T mreže -infrastruktura koja doprinosi okolišno održivom
urbanom i javnom prometu diljem EU i potiče INTER-MODALNE
prometne sustave (naspram samo
Kohezijski fond - investicijski prioriteti
Uz navedena 3 područja usmjeravanja sredstava Kohezijskog fonda,
definirano je 5 investicijskih prioriteta:
1. potpora prelasku na ekonomiju s niskim udjelom ugljika u svim
sektorima
2. promicanje prilagodbe na klimatske promjene te upravljanje i prevencija
rizika
3. zaštita okoliša i promocija učinkovitosti resursa
4. promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnim mrežama
5. jačanje institucionalnih kapaciteta te jačanje javne administracije
Kohezijski fond (CF) – način prijave
• Države članice podnose zahtjeve za financiranje EC
• EC u roku od 3 mjeseca donosi odluku o financiranju
• Ključni elementi zahtjeva:
- predmet prijave
- zašto se sufinancira
- održivost projekta
• društveno-gospodarski i okolišni utjecaj projekta
• svaki projekt mora biti usklađen s važećim EU propisima (konkurentnost,
okoliš i pravila javne nabave)
• EC provjerava jesu li ispunjeni svi uvjeti (područja Kohezijskog fonda:
promet i okoliš)
• procjena gospodarskih i društvenih učinaka projekta kroz analizu
troškova i koristi (eng. Cost-benefit analiza).
• usklađenost s prioritetima koje su utvrdile države članice EU
• usklađenost s drugim politikama Zajednice i operacijama koje se
poduzimaju kroz ERDF i ESF.
Udio financiranja iz CF
• Maksimalan udio financiranja ne može biti > 85% prihvatljivih
troškova projekta
• Maksimalan iznos javne pomoći, koji obuhvaća i druge potpore
Zajednice, ne može prijeći 90% ukupnih troškova projekta
• Iznimno, EC može odobriti sufinanciranje troškova pripreme
tehničke dokumentacije i potrebnih studija u iznosu od 100%
utrošenih sredstava
• Iznos pomoći može biti umanjen ako projekt po svojoj naravi
generira prihod ili onečišćava okoliš
• Veliki projekti (major projects) moraju biti odobreni od strane EC i
navedeni u OP-u: projektni minimum za okoliš i transport: 50
milijuna eur
ESF-Europski socijalni fond
• glavni europski instrument financiranja namijenjen održavanju
radnih mjesta, stvaranju novih radnih mjesta i poboljšanju radnih
uvjeta za sve građane EU
• investiranje u ljudske potencijale
• Budžet od 10 M EUR/god
– aktivna politika zapošljavanja kako bi se prevenirala nezaposlenost;
– jednake mogućnosti za sve u pristupu tržištu rada;
– unaprjeđenje obrazovanja kao dio politike cjeloživotnog obrazovanja
kako bi se unaprijedio pristup tržištu rada, zadržala zaposlenost te
promovirala mobilnost;
– obrazovana i prilagodljiva radna snaga i nove forme organizacije rada;
– poduzetništvo i uvjeti za stvaranje radnih mjesta.
Prioriteti ESF
• poticanje prilagodljivosti zaposlenika stjecanjem novih vještina
• poticanje prilagodljivosti poduzeća/javnih tijela novim uvjetima
rada
• poboljšanje dostupnosti zapošljavanja (informacije, savjetovanje,
potpora; prvi posao, prekvalifikacija)
• profesionalno usavršavanje (cjeloživotno učenje i stjecanje novih
vještina)
Pojačana socijalna dimenzija
• 20 % ESF alokacije mora biti uloženo u socijalnu uključivost
• Jači naglasak na aktivnosti usmjerene protiv nezaposlenosti mladih
• Posebna potpora za rodnu jednakost & nediskriminaciju
• STOPA SUFINANCIRANJA ESF-a: do 75% za manje razvijene regije
EU.
ESF kontakt u RH
• Ms Ana ODAK
Head od Independent Service for Information and
Educational Activities
Ministry of Regional Development and EU Funds
(MRRFEU)
Dr. Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 6400 687; Fax: +385 1 4569 150
e-mail: [email protected]
www.mrrfeu.hr
Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)
Svrha: „Jačanje ekonomske i socijalne kohezije i smanjivanje razlika
u razvoju između regija unutar EU”
• Potpora regionalnom i lokalnom razvoju kroz ulaganje u:
- malo i srednje poduzetništvo
- istraživanje i razvoj & inovacije
- prilagodba klimatskim promjenama i okoliš
- telekomunikacije
- energetska i prometna infrastruktura održiv urbani razvoj
- zdravstvena, obrazovna i socijalna infrastruktura
ERDF 1
• U manje razvijenim regijama prioriteti ulaganja bit će širi, što
odražava veće potrebe za razvojem.
• najmanje 50 % sredstava ERDF-a za energetsku učinkovitost i
obnovljive izvore energije, inovaciju te podršku malim i
srednjim poduzećima
• STOPA SUFINANCIRANJA EFRR-a: do 75% za manje razvijene
regije EU
ERDF 2
• 2014. – 2020. cilj jačanje ekonomske i socijalne kohezije i smanjivanje razlika
u razvoju između regija unutar EU
• podrška regionalnom i lokalnom razvoju radi doprinosa tematskim ciljevima:
– istraživanje i razvoj te inovacije,
– poboljšani pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama te
veću kvalitetu tih tehnologija,
– klimatske promjene i prijelaz na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika,
– poslovnu podršku malim i srednjim poduzećima,
– usluge od općeg gospodarskog interesa,
– telekomunikacijsku, energetsku i prijevoznu infrastrukturu,
– povećavanje kapaciteta institucija i učinkovitu javnu administraciju,
– zdravstvenu, obrazovnu i socijalnu infrastrukturu te
– održivi urbani razvoj.
ERDF neće financirati:
Jasno definirane investicije u prijedlogu Uredbe o ERDF-u za
razdoblje 2014. – 2020.
• proizvodnja, prerada i reklamiranje duhana i duhanskih
proizvoda
• troškovi zatvaranja nuklearnih elektrana.
Upiti vezani uz EU fondove:
[email protected]
HRVATSKA I STRUKTURNI/KOHEZIJSKI FONDOVI
Što je na raspolaganju RH?
• do 1. srpnja 2013.: IPA
• od 1. srpnja 2013. do konca 2013.: strukturni fondovi
(prioriteti iz IPA sa značajno povećanim sredstvima)
• od 2014. Strukturni fondovi i Kohezijski fond iz nove
financijske perspektive
STRATEŠKI DOKUMENTI ZA STRUKTURNE FONDOVE
STRATEŠKI OKVIR ZA
RAZVOJ 2006. – 2013.
EU KOHEZIJSKA POLITIKA
STRATEGIJA
VLADINIH PROGRAMA
KONVERGENCIJSKI
PROGRAM
NACIONALNI
PROGRAM REFORMI
EUROPSKI FOND ZA
REGIONALNI RAZVOJ
EUROPSKI
SOCIJALNI FOND
KOHEZIJSKI FOND
NACIONALNI STRATEŠKI REFERENTNI OKVIR
OPERATIVNI
PROGRAM 3
OPERATIVNI PROGRAM
ZA PROMET
OPERATIVNI PROGRAM ZA
OKOLIŠ
OPERATIVNI PROGRAM
ZA RAZVOJ LJUDSKIH
POTENCIJALA
OPERATIVNI PROGRAM
ZA REGIONALNU
KONKURENTNOST
OPERATIVNI PROGRAM
ZA RAZVOJ UPRAVNIH
KAPACITETA
Mogućnosti financiranja iz EU fondova u programskom
razdoblju 2014.-2020.
11 tematskih ciljeva
1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
2. Povedanje pristupa, korištenja i kvalitete informacijskih i komunikacijskih tehnologija
3. Povedanje konkuretnosti malih i srednjih poduzeda (za ERDF), poljoprivrednog sektora (za
EAFRD) te ribarskog i akvakulturnog sektora (za EMFF)
4. Podupiranje prijelaza na niskougljično gospodarstvo u svim sektorima
5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizikom
6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
7. Promicanje održivog transporta i otklanjanje čepova u ključnim mrežnim infrastrukturama
8. Promicanje zapošljavanja i podupiranje mobilnosti radne snage
9. Promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva
10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
11. Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovite javne uprave
Nacionalni strateški referentni okvir RH
OPĆI CILJ
Ubrzati stopu ekonomskog rasta i promicati održivi razvoj, s
ciljem ostvarenja realne konvergencije
KLJUČNI STRATEŠKI
CILJEVI
Brži ekonomski rast Veća zaposlenost i
temeljen na tržišnoj brže stvaranje
integraciji i
radnih mjesta
institucionalnim
reformama
SPECIFIČNI
TEMATSKI
PRIORITETI
- Razvoj suvremenih prometnih mreža i povećana dostupnost regije
Promicanje
održivog razvoja
- Ulaganje u infrastrukturu na području zaštite okoliša i energetike
- Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
- Zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa
- Razvoj upravnih kapaciteta
- Uravnotežen regionalni razvoj kao horizontalni prioritet
Operativni programi
• Programi su u izradi
• Osim ciljeva, prioriteta, mjera, načina provedbe, financijskih
alokacija i odgovornih tijela, sadržavaju i popis većih strateških
projekata (“major projects”: više od 50M €, u slučaju zaštite
okoliša > 25 M €) koji moraju biti predefinirani već u samom
programu
• Programi trebaju proći proces javnih konzultacija
• 30.06.2013. dostava projektnih prijedloga za bazu projekata ERDF
Tematska
radna
skupina
Tematski cilj
Vodeće ministarstvo
1.Jačanje istraživanja, tehnološkog
razvoja i inovacija
I.
II.
2.Poboljšani pristup, korištenje
te
kvaliteta informacijskih i
komunikacijskih tehnologija
3.Jačanje konkurentnosti malih i
srednjih poduzeća, poljoprivrednog
sektora te sektora ribarstva i
akvakulture
MINISTARSTVO
GOSPODARSTVA
MINISTARSTVO
PODUZETNIŠTVA I
OBRTA
4.Podrška prijelazu prema
ekonomiji temeljenoj na niskoj
razini emisije CO2 u svim
sektorima
III.
5.Promicanje prilagodbe na
klimatske promjene, prevencija i
upravljanje rizicima
MINISTARSTVO ZAŠTITE
OKOLIŠA I PRIRODE
6.Zaštita okoliša i promicanje
učinkovitosti resursa
IV.
7.Promicanje održivog prometa te
uklanjanje uskih grla u ključnoj
infrastrukturi
MINISTARSTVO
POMORSTVA, PROMETA
I INFRASTRUKTURE
8.Promicanje zapošljavanja i
podrška mobilnosti radne snage
V.
9.Promicanje socijalnog
uključivanja te borba protiv
siromaštva
MINISTARSTVO RADA I
MIROVINSKOG
SUSTAVA
10.Ulaganje u obrazovanje, vještine
i cjeloživotno učenje
VI.
11.Jačanje institucionalnih
kapaciteta te učinkovita javna
MINISTARSTVO
UPRAVE
Preduvjeti za povlačenje sredstava:
1. Pripremljeni strateški dokumenti
2. Pripremljeni projekti
3. Odgovarajući administrativni kapaciteti za provedbu
Korisnici sredstava
• Izrađuju natječajnu dokumentaciju
• Provode javnu nabavu:
- raspisuju natječaje -ugovaraju izvoditelja radova -isplaćuju
izvoditelja radova
• Podnose zahtjeve za sufinanciranjem troškova posredničkom
tijelu › upravljačkom tijelu › tijelu nadležnom za ovjeravanje
plaćanja
Korisnici sredstava:
• poduzetnici, TDU, lokalna i područna samouprava te njihova
tijela i udruženja, NGO, škole, sveučilišta, instituti, poduzetnički
centri, javne kompanije, agencije koje su pravna tijela s javnim
ovlastima…
ERDF poziv 30.06.2013.
• Ministarstvo poduzetništva i obrta - javni poziv poduzetnicima
za identifikaciju projektnih prijedloga
• Usklađenost s relevantnim dokumentima:
- Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast EUROPE
2020
- Operativni program za regionalnu konkurentnost
- svi ostali relevantni strateški dokumenti (Strategija razvoja
turizma RH do 2020, druge relevantne sektorske strategije,
županijske razvojne strategije i dr.)
• priprema projektnih prijedloga za programe bespovratnih
potpora koji će se financirati iz Strukturnih fondova
• najniža ukupna vrijednost prijavljenog projekta 7,5 milijuna kuna
• priprema projekta može uključivati:
- pripremu i pregled studije izvodljivosti, uključujući CBA
- pripremu/reviziju/ažuriranje tehničkog dijela projekta (tehničke
pojedinosti provedbe)
- pripremu relevantne natječajne dokumentacije / tehničkih
specifikacija / troškovnika te dokumentacije za sekundarnu
nabavu
- izrada prijave za projekt
ERDF-dokumentacija
1. Obrazac za prijavu projekta
1.1a Sažetak projekta
1.1b Hodogram
1.2 Troškovnik
1.3 Struktura studije predizvodljivosti / izvodljivosti
2. Kriteriji za odabir

similar documents