nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj

Report
NACIONALNA STRATEGIJA
STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA
ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA
U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge:
iskustva u izradi i praćenju provedbe strateškog
dokumenta
ZAŠTO JE VAŽNO IMATI STRATEŠKI DOKUMENT O STVARANJU
POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA?
Važno je postići i imati konsenzus organizacija
civilnog društva i tijela državne uprave o ciljevima
koje država želi postići u sferi razvoja civilnoga
društva, suradnje civilnog, javnog i privatnog
sektora te građana u zajedničkom radu za opće
dobro u narednom (petogodišnjom) razdoblju
PRVI POKUŠAJ IZRADE NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA
POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA
2005. GODINE
• najavljena u nacrtu Programa suradnje
Vlade Republike Hrvatske i nevladinog,
neprofitnog sektora 2001. godine
• prvu inicijativu potaknuo Savjet za razvoj
civilnoga društva 2002. g
• prvi nacrt izradio tim stručnjaka,
provedena javna predstavljanja, ali bez
aktivnog sudjelovanja OCD-a u definiranju
mjera
IZRADA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG
OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA I OPERATIVNOG
PLANA PROVEDBE 2006. GODINE
• radna skupina Vlade RH osnovana početkom 2006.
godine
• u rad na nacrtu strategije uključeni predstavnici
OCD-a, jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, tijela državne uprave, akademske
zajednice i poslovnog sektora
• preko 1.000 osoba dalo svoj doprinos konačnom
sadržaju Strategije kroz javne rasprave
• Operativni plan provedbe usvojen početkom 2007.
• Ured za udruge koordinator provedbe mjera
Operativnog plana
• godišnja izvješća o provedbi Operativnog plana
NACIONALNA STRATEGIJA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA
ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA 2006. – 2011.
• osnovne smjernice za unaprjeđenje
postojećeg i stvaranje novog pravnog,
financijskog i institucionalnog sustava
potpore razvoju civilnoga društva
• vrijednosno utemeljenje odnosa države i
civilnoga društva
• osnovni preduvjet za daljnji razvoj:
–
–
–
–
socijalna kohezija
sudionička demokracija
filantropija i volonterstvo
obrazovanje za demokratsko građanstvo i
ljudska prava
– unaprjeđivanje zakonskog, financijskog,
poreznog i institucionalnog okvira za
potporu razvoju civilnoga društva
CILJ NACIONALNE STRATEGIJE
Stvoriti uvjete za razvoj
zajednice
u kojoj građani i organizacije
civilnoga društva
u sinergiji s drugim
sektorima, aktivno,
ravnopravno i odgovorno
na načelima održivog razvoja
i djelovanja za opće dobro,
sudjeluju u ostvarivanju
društva blagostanja
i jednakih prilika za sve
NAJVAŽNIJA POSTIGNUĆA I IZAZOVI
POSTIGNUĆA:
• izgradnja institucionalnog i normativnog okvira za
potporu razvoju civilnoga društva
• izgradnja sustava financiranja iz javnih izvora
• donošenje Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih
propisa i akata
IZAZOVI:
• socijalno poduzetništvo
NACIONALNA STRATEGIJA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA
ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA 2012. – 2016.
 na početku - široka rasprava o dosezima
javne politike putem inovativne metode
savjetovanja (metoda otvorenog prostora
- Open space)

inicijalni radni sastanak




Analiza dionika
Izgled strateškog dokumenta
Evaluacija provedbe prethodnog
strateškog dokumenta
javna rasprava o polazišnim osnovama za
izradu strateškog dokumenta



struktura i sadržaj strateškog dokumenta
hodogram aktivnosti
metodologija rada
AKTERI U IZRADI I PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE
 politička razina – odlučivanje o strateškom dokumentu
i usvajanje izvještaja o provedbi (Vlada RH)
 operativna i administrativna razina – priprema,
provedba i praćenje provedbe strateškog dokumenta
 načelo podijeljene odgovornosti i zajedničke vizije svih
dionika:

tijela državne uprave, Vladini uredi

javne institucije (Nacionalna zaklada za
razvoj civilnoga društva i dr.)

jedinice lokalne samouprave (putem svojih udruga)

akademska zajednica

OCD-i (putem Savjeta za razvoj civilnoga društva i neposredno)
ULOGA SAVJETOVANJA
U POSTUPKU IZRADE NACIONALNE STRATEGIJE
Kombinacija metoda savjetovanja
 kvalitetniji dokument
 Metoda otvorenog prostora
(open space)
 Javna rasprava/sastanak
 Radne skupine/podskupine
 Internetsko savjetovanje
 Društvene mreže
TEMELJNA OBILJEŽJA NACIONALNE STRATEGIJE KOJA JE REZULTAT
PROCESA PARTICIPATIVNOG STRATEŠKOG PLANIRANJA
 cilj strateškog dokumenta:
„stvoriti uvjete za razvoj zajednice u kojoj građani i organizacije civilnoga
društva u sinergiji s drugim sektorima, aktivno, ravnopravno i odgovorno, u
skladu s načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u
ostvarivanju društva blagostanja i jednakih mogućnosti za sve”
 vizija:
„Koncept zajedništva i suradnje državne vlasti s civilnim društvom u
stvaranju, provedbi i nadzoru politika koje su od neposredna interesa za
opće dobro među temeljnim je obilježjima suvremene države koja služi
svojim građanima.“
 misija:
„stalan rad na preispitivanju i širenju prostora za razvoj civilnoga društva
kao i suradnje među sektorima u društvu: javnom, profitnom i neprofitnom;
pritom država treba raditi na jačanju svoje uloge medijatora i partnera u
društvenim i ekonomskim promjenama”
STRUKTURA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG
OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA OD 2012. – 2016.
 Vrijednosno utemeljenje odnosa države i civilnoga društva
 Kratki pregled razvoja civilnoga društva u Hrvatskoj
i ocjena stanja u pojedinom području
 četiri skupine strateških ciljeva:

Institucionalna potpora razvoju civilnoga društva

Civilno društvo i sudionička demokracija

Osnaživanje uloge organizacija civilnoga društva za društveno-ekonomski
razvoj


Pružanje socijalnih usluga od strane OCD—ova

Socijalne inovacije i razvoj socijalnog poduzetništva
Djelovanje i daljnji razvoj civilnoga društva u međunarodnom kontekstu
12
STRUKTURA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG
OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA OD 2012. – 2016.
 u strateškom dokumentu ima ukupno:




26 ciljeva (prioriteta)
27 mjera
91 provedbena aktivnost
251 pokazatelj provedbe (indikator)
 uz svaku provedbenu aktivnost definiran je:




nositelj, sunositelj i suradnici u provedbi
vrijeme provedbe ili rok za početak provedbe
potrebna sredstva
pokazatelji provedbe
STRUKTURA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG
OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA OD 2012. – 2016.
 Pojmovnik
Strateški dokument sadrži i pojašnjenje 30-tak pojmova koji se
često koriste, kako bi se omogućilo lakše čitanje i onima kojima
„terminologija civilnoga društva“ još uvijek nije „u uhu“
 Evaluacija prethodnog strateškog dokumenta
U prilogu je sažeti pregled vrednovanja provedbe Operativnog
plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za
razvoj civilnog društva u razdoblju 2006. - 2011.
POVEZIVANJE NACIONALNE STRATEGIJE
S PRORAČUNSKIM PLANIRANJEM
 sredstva za provedbu Nacionalne
strategije planirana na razini pojedinih
nositelja
 većinu mjera odnosno aktivnosti moguće
provesti u okviru redovitih sredstava za
funkcioniranje pojedinog tijela
 nema jasne poveznice između
Nacionalne strategije kao strateškog
dokumenta i proračuna svih tijela
državne uprave koja participiraju kao
nositelji (ili sunositelji) pojedinih mjera i
aktivnosti (odnosno državnog proračuna
u cjelini)
PRAĆENJE PROVEDBE
STRATEŠKOG DOKUMENTA
Vladin Ured za udruge prati i koordinira provedbu mjera i
aktivnosti putem posebne internetske platforme:
http://strategija.uzuvrh.hr/
Praćenje provedbe svih aktivnosti u realnom vremenu omogućeno
svim tijelima državne uprave, organizacijama civilnoga društva i
svima zainteresiranima
PORUKA ZA KRAJ
Aktivno i snažno civilno društvo ključno je za
održivost svih reformi koje se provode u procesu
pristupanja Europskoj uniji te općenito kao
jedan od temelja suvremene države koja služi
svojim građanima
www.uzuvrh.hr

similar documents