5. PREDAVANJE Korisnost logisti*ke koncepcije i zapreke za

Report
5. PREDAVANJE
Korisnost logističke koncepcije i zapreke za njezino
provođenje
Odnos logistike i drugih funkcija u poduzeću
Važnost logistike za poduzeće
Razvojne tendencije u logistici
KORISNOST LOGISTIČKE KONCEPCIJE I
ZAPREKE ZA NJEZINO PROVOĐENJE
Korisnost logističke koncepcije:
- podiže se efikasnost poslovanja poduzeća na temelju
sniženja troškova,
- ubrzanje obrta kapitala (olakšava se naplata),
- povišenje razine “servisa”,
- poboljšanje procesa odlučivanja,
- smanjenje konflikata u organizaciji poduzeća,
poboljšanje suradnje između poduzeća i sl.
U prošlosti su se zanemarivali informacija i materijal kao
proizvodni čimbenici. Informacija se nije niti smatrala
proizvodnim čimbenikom, a kod materijala se prvenstveno
promatrala cijena (kao čimbenik troškova) – nedovoljno se u
obzir uzimao utjecaj količina zaliha na troškove.
Međutim, za provođenje logističke koncepcije upravljanje
zalihama i informacijama imaju presudno značenje.
U tu svrhu potrebno je razvijanje informacijskog
menadžmenta i menadžmenta zaliha.
Predmet informacijskog menadžmenta je gospodarsko
ulaganje informacija kao proizvodnog čimbenika.
U tu svrhu razmatraju se troškovi informacijskog sustava i
njegovih supstituta. Razvoj ovakve vrste menadžmenta dovodi
do poboljšanja sustava komuniciranja, lakšeg upravljanja
automatiziranim skladištima, pretovarnim i prijevoznim
uređajima i aparatima.
Menadžment zaliha je integralno promatranje svih zaliha u
poduzeću sa ciljem snižavanja vezanog kapitala i povišenja
rentabilnosti na osnovu bržeg obrtaja kapitala.
U tu svrhu potrebno je smanjiti troškove zaliha u prodajnim
skladištima, u skladištu nabave, te u međuskladištima kako bi
opet u konačnici došlo do bržeg obrtaja kapitala.
U svrhu bolje prilagodbe tržišnim promjenama vrlo je važno
izgraditi planski i kontrolni sustav poduzeća i njegove
instrumente kako bi se što lakše otkrili elementi SWOT analize.
Međutim, rizik poduzetničkih odluka nije moguće u
potpunosti otkloniti, te je u tu svrhu potrebna fleksibilnost
poduzeća.
Fleksibilnost organizacijske strukture se ponajviše postiže
procesom debirokratizacije.
Zapreke za provođenje logističke koncepcije:
- pomanjkanje baze podataka koji su relevantni za
odlučivanje (npr. nedostatne informacije iz računovodstva
troškova),
- pomanjkanje usporednih djelovanja (npr. pomanjkanje
planskih veličina),
- organizacijske granice unutar poduzeća (npr. pomanjkanje
dogovora u rješavanju logističkih problema na strani nabave
i na strani prodaje),
- nedostatni utjecaj na zbivanja izvan poduzeća (npr.
poteškoće u komuniciranju kao posljedica manjkavoga
usklađivanja informacijskih sustava pošiljatelja, njegovoga
špeditera, špeditera , špeditera primatelja i primatelja).
ODNOS LOGISTIKE I DRUGIH FUNKCIJA U
PODUZEĆU
Logistika i marketing
U oblikovanju marketinških instrumenata moraju se u obzir
uzeti i logističke komponente, jer se za zadovoljavanje
potreba kupca proizvode različite vrste koristi koje stvaraju
dobit i utječu na troškove.
Zadovoljavanje potrebe, ili rješavanje problema kupca je u
središtu pažnje marketinške koncepcije.
Može se razlikovati pet vrsta koristi, koje zajedno
omogućavaju zadovoljavanje potrebe kupca:
- koristi od oblika proizvoda - odnose se na zadovoljavanje
potrebe kupca na osnovi kvalitete, dizajna i imidža
proizvoda.
- koristi od prava na proizvod - bez obzira radi li se o
vlasništvu, leasingu, ili najmu.
- koristi od informacije - kupca valja informirati gdje i kakav
proizvod može nabaviti.
- koristi od mjesta - proizvod valja poslati na mjesto koje
odgovara kupcu.
- koristi od vremena - proizvod treba poslati u ono vrijeme
kada je on potreban kupcu.
Na osnovu navedenih koristi kupac prihvaća ponuđeni
proizvod!!!
Logistika distribucije
Logistiku distribucije vodi dobavljač, a logistiku nabave vodi
kupac.
Logistika distribucije određuje se uslugom isporuke, koju
zahtjeva tržište.
Usluga isporuke i instrumenti marketinškog spleta
Usluga isporuke međuovisna je s drugim instrumentima u
okviru marketinškog spleta na područjima:
- Proizvodom - sa politikom proizvoda je usluga isporuke
vezana s obzirom na : proizvodni program, oblikovanje
proizvoda i službu kupaca i garancije.
Sa proširenjem proizvodnoga programa rastu i skladišne
zalihe.
Pri oblikovanju proizvoda valja voditi računa i o podesivosti
njegova oblika za transport, skladištenje i sl.
- Cijenom
- Promocijom
- Distribucijom.
Logistika i proizvodnja
Sa proizvodnjom je logistika trojako povezana:
1. Proizvodnja proizvoda
za anonimno tržište ili za
poznatoga kupca ( po narudžbi). U oba slučaja logistika
distribucije utječe na neke odluke proizvodnje (što, koliko i
kada proizvesti).
2. Drugi je odnos proizvodnje i logistike materijala, koja treba
(logistika materijala) osigurati traženu razinu usluge opskrbe
za proizvodne procese.
3. Logistika nabave bavi se tokom materijala od dobavljača do
poduzeća, a logistika proizvodnje bavi se unutarnjim
tokovima materijala do i unutar proizvodnih mjesta. Obje ove
logistike povezane su sa proizvodnjom, jer za proizvodnju
treba osigurati pravovremenu raspoloživost određenih
materijala uz najniže troškove.
Organizacijski tipovi proizvodnje i logistika proizvodnje
Organizacijski tipovi proizvodnje odlučujuće utječu na logistiku
proizvodnje.
Prema mjestu rada razlikujemo:
1) Radioničku proizvodnju
2) Lančanu proizvodnju
Prema količini proizvoda organizacijski tipovi proizvodnje su:
1) Masovna proizvodnja
2) Masovna proizvodnja, uz određene varijacije proizvoda
(sortna proizvodnje)
3) Serijska proizvodnja
4) Pojedinačna proizvodnja
Obilježja radioničke proizvodnje:
- diskontinuiran transport sirovina, pomoćnih materijala i
poluproizvoda u različitim serijama do slijedećih mjesta
obrade. Uslijed takvog transporta dobara javlja se potreba za
međuskladištenjem. Uglavnom se upotrebljavaju viličari,
električna i ručna kolica, dizalice, kranovi i sl.
Obilježja lančane proizvodnje:
- kod lančane proizvodnje tipičan je kontinuiran transport od
jednoga do drugoga proizvodnog mjesta. Proizvodna mjesta
se redaju prema slijedu radnih tokova. Moguće nedostatne
količine dobara se odražavaju na cijeli proizvodni proces, za
razliku od radioničke proizvodnje gdje se opskrba obavlja sa
međuskladišta. Radi toga je potrebno osigurati raspoloživost
dobara koja može biti ugrožena zastojem u radu, nedostatkom
alata, osoblja i sl. U lančanoj proizvodnji upotrebljavaju se
uglavnom pokretne trake, pokretni stolovi, željeznice na
valjcima, klizišta i sl.
Obilježja masovne proizvodnje:
- logistika ima zadatak opskrbe proizvodnih mjesta ulaznim
materijalima u dugim vremenskim rasponima. Ovdje su
potrebni logistički sustavi koji kontinuirano i bez smetnji
pružaju takvu opskrbu. Takvi sustavi zasnivaju se na visokom
stupnju mehanizacije.
Obilježja pojedinačne proizvodnje:
- proizvodnja se realizira u pravilu za poznatog kupca, po
narudžbi, te stoga logistika mora biti vrlo fleksibilna. Logistika
mora biti u stanju opskrbljivati proizvodna mjesta uvijek
drugim materijalima.
Obilježja sortne i serijske proizvodnje:
- logistika je odgovorna za zalihe koje nastaju osiguranjem
raspoloživih serija pojedinih vrsta materijala i (polu)proizvoda.
Logistika i nabava
Zadatak nabave je osiguranje raspoloživosti, te održavanje i
razvijanje kapaciteta dobave (dobavljača).
Nabava ispunjava svoje zadatke tako da upoznaje dobavne
kapacitete na sadašnjim tržištima i pomoću marketinških
instrumenata utječe na dobavljače da oni poduzeću
dobavljaju željene proizvode.
Tako pribavljene dobavne kapacitete treba njegovati
odgovarajućim instrumentima politike nabave kako bi se
jednom pridobiveni dobavljači sačuvali kao stalni dobavljači.
Logistika nabave koristi postojeće dobavne kapacitete
proizvodeći (nabavljajući) potrebne tokove materijala i
polu(proizvoda) kako bi kupljena dobra vlastitom poduzeću
učinila fizički raspoloživima.
Takva priprema logistike nabave odnosi se na nabavu sirovina,
pomoćnih i pogonskih materijala, dijelova i trgovačke robe.
Takva priprema dobara (nabava) obavlja se prema određenim
međunarodnim pravilima.
Nabava dobara se obavlja na tri načina:
1. Kao pojedinačna nabava prema potrebi
2. Kao nabava uz držanje zaliha
3. Kao nabava na osnovi ugovora sa posebnim utanačenjima.
Svaki način se drugačije odražava na logistiku nabave.
Logistika nabave vezana je sa instrumentima politike
nabave:
- sa politikom proizvoda (logistika nabave povezana je s
oblikovanjem proizvoda, npr. kod oblikovanja pakovanja
logističari zahtijevaju nabavku takvoga materijala za
pakiranje koji se može jednostavno skladištiti i koji ne
zauzima mnogo skladišnoga prostora.
- sa politikom ugovaranja cijene (cjenovni i količinski
popusti)
- sa politikom komuniciranja
- sa politikom dinamike povlačenja, odnosno primanja
dobara
- sa politikom broja, tipova i lokacije dobavljača.
Važnost logistike za poduzeće
Logistika nije jednako važna za sva poduzeća. Njezino mjesto
ovisit će posebno :
- o značenju usluge isporuke za marketing
- o značenju usluge opskrbe za proizvodnju (najvažniji značaj)
- o relativnoj važnosti logističkih troškova
Razvojne tendencije u logistici
Razvojne tendencije u logistici odražavaju se u područjima:
Nabave. Unutar funkcije nabave obavljaju se kontinuirano
istraživanja isplati li više nabaviti ili proizvoditi. Sve više dolazi
do izražaja kooperacija sa dobavljačima, isporuka just in time i
sl.
Proizvodnje. U proizvodnji dolazi do izražaja pojednostavljenje
u oblikovanju proizvoda (standardizacija i tipizacija). Proizvodi
se definiraju u kasnijim fazama proizvodnog procesa kako bi se
mogli prilagoditi stalnim promjenama želja kupaca. Proizvodni
sustavi postaju fleksibilniji u smislu korištenja opreme,
materijala i ljudstva.
Distribucije. U području distribucije ukidaju se pojedine razine
skladišta gotove robe ( spajaju se skladišta), a transportna
sredstva se bolje iskorištavaju. Transport se bolje iskorištava, a
koriste se i usluge logističkih poduzeća.
Skladištenja. U području skladištenja sve se više
upotrebljavaju potpuno automatizirana skladišta .

similar documents