Odpov*dnost za vedení ú*etnictví

Report
*
Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová
poradkyně, prezidentka Svazu účetních
* §4 odst. 1 zákona o účetnictví
*Obchodní společnosti a družstva dle
obchodního zákoníku jsou povinny vést
účetnictví od svého vzniku (tj. ode dne
zápisu do obchodního rejstříku) do svého
zániku (tj. do vymazání z obchodního
rejstříku.
*
*Jednatelé jsou povinni zajistit řádné
vedení předepsané evidence a
účetnictví, vést seznam společníků a
informovat společníky o
záležitostech společnosti.
*
* §5 Zákona o účetnictví
*(1) Účetní jednotky mohou pověřit
vedením svého účetnictví i jinou
právnickou nebo fyzickou osobu.
*(2) Pověřením podle odstavce 1 se
nezbavuje účetní jednotka odpovědnosti za
vedení účetnictví.
*
Jednatel se zprostí odpovědnosti za škodu
způsobenou porušením povinností uvedených v
§ 135 ObchZ, jestliže prokáže, že zajistil vedení
předepsané evidence a účetnictví v potřebném
rozsahu kvalifikovanou osobou, které vytvoří pro
výkon činnosti potřebné podmínky (poskytne
potřebnou součinnost).
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22.6.2000,
sp.zn. 29 Cdo 1162/99
*
* Účetní jednotka – podnikatel se dopustí
správního deliktu tím, že
* a) nevede účetnictví podle §4 odst. 1 ,
* b) nesestaví účetní závěrku podle §6 odst. 4 ,
nebo nesestaví účetní závěrku ke dni
stanovenému v §19 odst. 1 , nebo nevyhotoví
výroční zprávu podle §21 odst. 1 až 5 ,
* f) v rozporu s §19a odst. 1 nepoužije pro
účtování a sestavení účetní závěrky
mezinárodní účetní standardy,
*
*c) vede účetnictví v rozporu s §7
odst. 1 a 2 ,
*d) vede účetnictví v rozporu s §8
odst. 2 ,
*e) jí sestavená účetní závěrka
neobsahuje všechny povinné součásti
uvedené v §18 odst. 1 nebo 2 ,
*
* g) v rozporu s §20 odst. 1 nemá účetní závěrku
ověřenou auditorem nebo v rozporu s §21 odst.
6 nemá výroční zprávu ověřenou auditorem,
* h) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční
zprávu podle §21a ,
* i) nesestaví účetní výkazy za dílčí konsolidační
celek státu nebo účetní výkazy za Českou
republiku, ač je k tomu povinna podle §23b ,
* j) v rozporu s §31 neuschová účetní záznamy,
*
*§37aa
*§37ab
*
§ 138
Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k
odstranění poškození životního prostředí a
hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty
*
Typ škody
Výše
Škoda nikoli nepatrná
Nejméně 5 000 Kč
Škoda nikoli malá
Nejméně 25 000 Kč
Větší škoda
Nejméně 50 000 Kč
Značná škoda
Nejméně 500 000 Kč
Škoda velkého rozsahu
Nejméně 5 000 000 Kč
*
Trestný čin
Úvěrový podvod
§ 211
Dotační podvod
§ 212
Legalizace výnosů z trestné činnosti
§ 216
Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti
§ 217
Porušení povinnosti při správě cizího majetku
§ 220
Porušení povinnosti při správě cizího majetku z
nedbalosti
§ 221
Poškození věřitele
§ 222
Zvýhodnění věřitele
§ 223
Způsobení úpadku
§ 224
Některé trestné činy daňové, poplatkové a
devizové
Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné
platby
§ 240
Neodvedení daně, pojistného na sociálního
zabezpečení a podobné povinné platby
§ 241
Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém
řízení
§ 243
Porušení předpisů o nálepkách a jiných
předmětech k označení zboží
§ 244
Neoprávněné podnikání
§ 251
Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
§ 254
1) Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady
sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo
k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen,
* kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných
dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené
údaje, nebo
* kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady
změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo
zatají,
* a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a
řádné vyměření daně, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
*
„Účetnictví musí poskytovat pravdivý obraz o
aktuálním stavu podnikatelského subjektu v
kterémkoli okamžiku příslušného zdaňovacího
období, neboť mohou nastat rozličné situace,
např. prohlášení konkurzu, úmrtí společníka
apod., kdy bude nutné znát přesný stav k
určitému datu, ačkoli nepůjde právě o konec
zdaňovacího období. V tomto směru nepostačí,
když v účetnictví nebudou žádné nepravdivé či
zkreslené údaje k datu 31.12. příslušného roku.“
*
Za nepravdivé se považují údaje,
jejich obsah vůbec neodpovídá
skutečnému stavu, o němž je
podávána informace, a to byť jen
v některé důležité části těchto
dokladů.
*
Za hrubě zkreslující údaje se považují
takové, které mylně nebo neúplně
informují o podstatných a důležitých
okolnostech, sloužících ke kontrole
hospodaření, což může vést k zásadně
nesprávným závěrům.
*
Nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje se musí
týkat závažné skutečnosti v účetních knihách,
zápisech nebo jiných dokladech, sloužících k
přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo jejich
kontrole.
Současně musí dojít k ohrožení majetkových práv
jiného nebo k ohrožení včasného řádného vyměření
daně. Přitom postačí, že včasné a řádné vyměření
daně bylo jen ohroženo a ve skutečnosti k
opožděnému a nesprávnému vyměření daně ani dojít
nemusí.
*

similar documents