PP-presentatie

Report
Paardondersteunde interventies
kritische reflecties
door dr.M.J.Enders-Slegers
“Meer paarden in de Zorg”, Drachten,
3 november 2011
Wie zijn AAIZOO EN IAHAIO?


ANIMAL ASSISTED INTERVENTIONS
IN ZORG, ONDERZOEK EN
ONDERWIJS (NEDERLAND)
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
HUMAN ANIMAL INTERACTION
ORGANIZATIONS
(WERELDWIJD LEDEN)
DOELSTELLINGEN AAIZOO





Stimuleren van onderzoek op het
gebied van AAI
Uitwisselen van informatie, kennis
en ervaring d.m.v. congressen en
symposia
Verlagen van de drempels m.b.t.
inzetten AAI
Professionaliseren van AAI
Publieksvoorlichting
Doelstellingen IAHAIO



To promote new research, educational
and practical development in the field
of human-animal interaction
To provide a forum for sharing ideas
and information between IAHAIO
member organisations
To educate policy makers at local,
national and international levels about
the benefits of human-animal
interaction.
UITDAGINGEN ZIJN
HEBBEN WE HET OVER HETZELFDE?
(DEFINITIES)
ZIJN DE SPELERS HETZELFDE?
(WELKE PROFESSIONALS DOEN MEE
en MET WELKE OPLEIDING?)
WAT ZIJN DE METHODIEKEN?
(PROTOCOLLEN, BEST PRACTICES?)
EN NOG MEER


WELKE KWALITEITSEISEN WORDEN
ER GESTELD AAN MENS, DIER,
WERKZAAMHEDEN?
HOE VINDT DE FINANCIERING
PLAATS?
Probleem 1: Definiëring
In de verschillende landen worden vaak
verschillende begrippen gebruikt voor
dezelfde activiteiten en dezelfde namen
gebruikt voor verschillende activiteiten
B.v. AAT, AAA, AAI, AMAT, DOT, of
equitherapie,
hippotherapie,hipporehabilitation
pedagogisch paardrijden, EFP (equine
facilitated psychotherapy) enz
Aaizoo gebruikt internationaal erkende
definities


Animal-assisted therapy is a goal-oriented
intervention to promote the functioning and/or
welfare of an individual patient or client, which is
conducted by, or at least conducted under the
supervision of, medical or therapeutic
professionals (psychiatrist, psychologist,
occupational or speech therapist etc.)
The use of the title ‘therapist’ is usually
regulated by national laws, often including
required membership in professional
organizations.
Animal assisted pedagogy


or animal-assisted (special) education,
can be conducted by a regular school
teacher with knowledge of the animals
involved
when conducted by a remedial (special
education) teacher, a social
pedagogue, or teacher working in a
correctional school – it is also
considered to be therapeutic and a
goal-oriented intervention.
AAT. AAP, AAA ontleend aan ISAAT
www.isaat.org (Zwitserland)


Animal-assisted activities
are most often conducted on a
volunteer basis by people and animals
(usually dogs), who have received at
least introductory training and
preparation for visitation in social
institutions for motivational,
educational and/or recreational
reasons.
Situatie in Nederland?





Snel groeiend aantal aanbieders
Enorme diversiteit in aanbod
(therapie, pedagogie, coaching,
training )
Grote verschillen in opleidingen van
aanbieders
Verschillen financiële vergoedingen
Meer info in ‘ Het paard als partner’
van Annet Geerling (2011)
Probleem 2: wie zijn de spelers
in dit veld in Nederland?




HBO’ers en WO ers zonder opleiding op
paardengebied (psychologen,
pedagogen, logopedisten)
Alleen opleiding op paardengebied (MBOHBO)
Opleiding mens en zorg en paarden
(HBO-MBO niveau)
Speciale equitherapie opleiding SPH-Ne
Toepassingen
In nederland
Voorbeelden uit Europa: Polen,
terminologie en spelers


Equitherapie ( algemene term): doelgerichte
therapeutische activiteit met een speciaal
opgeleid paard en door een
paardeninstructeur in samenwerking met
psycholoog, opvoeder, bezigheidstherapeut
of onder hun supervisie
Hippotherapy
Fysiotherapie op het paard, door of onder
begeleiding fysiotherapeut
En :



Psychopedagogisch rijden en vaulting:
aktiviteiten door paardrij-instructeur,
geleid door psycholoog, pedagoog,
opvoeder, bezigheidstherapeut of onder
hun supervisie
Therapie contact met het paard: doel
contact maken met client via het paard en
de omgeving, interventie door
psycholoog, psychiater, counseler, of
onder hun supervisie
Rijden voor gehandicapten
Situatie Frankrijk
Therapie met paarden
 door psychomotore therapeuten
 fysiotherapeuten, dokters
 verpleegsters, opvoeders, die
 een training hebben gevolgd
 op paardengebied




voor mensen met een handicap en
met problemen op het sociale vlak
equitherapeut is niet erkende, niet
beschermde titel
Naast paarden ook veel inzet van ezels
Situatie Duitsland
Vooral gebruikt in pedagogie en fysiotherapie: goed
geregelde opleidingen

Hippotherapie ( fysiotherapeutische behandeling
door fysiotherapeut)

Speciaal onderwijs, remedial rijden en vaulting

Rijden als sport voor de gehandicapten

Kwalificatie: kan erg divers zijn op alle gebieden:
“ Therapeutic pedagogy work with the horse
corresponds to a profession as well as an equestrian
education within the range of individual equestrian
styles “
Probleem 3: methodieken



Hoe wordt paard
ingezet?
Wat voor welke
doelgroep?
Wat is bekend
over ‘best
practices”?
In Nederland diversiteit in






Training paarden
Training behandelaars en coaches
Gebruik terminologie
Gebruik methodieken
Kwaliteit van het gebodene
Gevolg: onduidelijkheid voor zorgvrager;
onduidelijkheid voor zorgfinancierders
Buiten Nederland?



Precies dezelfde mechanismes
Diversiteit in opleidingen
aanbieders, terminologie, kwaliteit
interventies, opleidingen paarden
Goede voorbeelden: Oostenrijk,
Duitsland
Probleem 4: kwaliteitseisen




Hoe wordt dierenwelzijn
gewaarborgd?
Wie bepaalt wat kwaliteit van
interventie is?
Wie bepaalt hoe opleiding eruit
moet zien?
Hoe zit het met de Veiligheid?
Uitdagingen zijn





Definitieproblemen oplossen
Verzorgen van goede opleidingen
Zorgen voor Evidence:
dierondersteunde interventies
helpen de client
Zorgen voor kwaliteitsstandaarden
van interventies
Beroepsgroep oprichten?
Hoe komen geldstromen op gang?



Goed onderzoek is nodig om
‘bewijslast’’ te leveren ( sluit aan
bij onderzoek AAIZOO en IAHAIO)
Branche moet transparanter
worden: over wat ze doen en voor
wie, over wie ze zijn
Delen van kennis en kunde !
Situatie buiten Nederland



Men kampt met dezelfde problemen
In VS meer erkenning en inbedding
(ook onderzoeksgrants): o.a.
programma’s ‘probleemkinderen’en
veteranen
In Europa grote groei van AAI,
eveneens veel wildgroei
Gaan we dit oplossen?

Samenwerken is toverwoord

Vragen?

Dank voor uw aandacht!

VOOR MEER INFORMATIE:
[email protected]

similar documents