ตัวอย่างโปสเตอร์ (Template) - มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

Report
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี ปี 2557
(2014 SPUC National Conference)
ตรำประจำ
สถำบันของท่ ำน
(ถ้ ำมี)
ชื่อเรือ่ ง
ชื่อผู้วจิ ยั (ไม่ ต้องมีคำนำหน้ ำชื่อ) ชื่อผู้วจิ ยั (ให้ ระบุตำแหน่ งทำงวิชำกำร)
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี(ถ้ ำเป็ นสถำบันอืน่ ขอให้ ปรับชื่อใหม่ )
บทนา
……….. Angsana New Font (Size 30)…………….
วัตถ ุประสงค์ของการวิจยั
ตำรำง 1 (ตัวอย่ ำง)
ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way Analysis of Variance) เพือ่ ศึกษาปฏิสัมพันธ์ ระหว่ าง
เพศกับสถานการณ์ ทกี่ ่ อให้ เกิดความขัดแย้ งต่ อการแสดงพฤติกรรมก้ าวร้ าวต่ อค่ รู ักโดยรวมของวัยร่ ุนตอนปลาย
ทีม่ ีระดับการควบคมุ ตนเองต่า (N = 150)
แหล่ งควำมแปรปรวน
df
SS
MS
F
Subjects
148
32644.89
220.57
เพศ
1
1266.72
1266.72
5.74*
สถานการณ์
2
287.44
143.72
11.52***
เพศ * สถานการณ์
2
46.19
23.10
1.85
ความคลาดเคลื่อน
296
3693.70
12.48
รวม
449
37938.94
* p < .05, *** p < .001
……….. Angsana New Font (Size 30)…………….
การอภิปรายผล
……….. Angsana New Font (Size 30)…………….
วิธีดาเนินการวิจยั
กลุ่มตัวอย่ ำง :
……….. Angsana New Font (Size 30)…………….
ตัวแปรที่ใช้ ในกำรวิจยั :
ตัวแปรต้ น
……….. Angsana New Font (Size 30)…………….
ตัวแปรตำม
……….. Angsana New Font (Size 30)…………….
สมมติฐำนในกำรวิจยั :
……….. Angsana New Font (Size 30)…………….
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจยั :
……….. Angsana New Font (Size 30)…………….
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล :
……….. Angsana New Font (Size 30)…………….
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล :
……….. Angsana New Font (Size 30)…………….
ผลการวิจยั
รายการอ้างอิง
ตัวอย่ ำงรำยกำรอ้ ำงอิง ยึดตำมรู ปแบบ APA (Angsana New Font Size 30)
……….. Angsana New Font (Size 30)……………. รำยงำนค่ ำสถิตหิ ลังจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ ง
จรัส สุ วรรณเวลำ. (2553). จุดบอดบนทำงสู่ ธรรมำภิบำล บทบำทของบอร์ ดองค์ กำรมหำชน (พิมพ์ครั้งที่
2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่ งจุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย.
บุญเสริม บุญเจริญผล. (2553). จีดพี ี อะไรกันหนักหนำ (ออนไลน์ ). เข้ ำถึงได้
จำก: http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=630 [2553, 9 ตุลำคม].
ฟิ สค์ , ปี เตอร์ . (2553). ลูกค้ ำอัจฉริยะ แปลจำกเรื่อง Customer genius (วัฒนำ มำนะวิบูลย์ , แปล). กรุงเทพฯ:
เนชั่นบุ๊คส์ .
วงศ์ เดือน ภำนุวฒ
ั นำกูล และสุ รพงษ์ ยิม้ ละมัย. (2553). อัตลักษณ์ ของคนไทยเชื้อสำยจีนในเมืองหำดใหญ่ . ศิลป
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ , 2(1), หน้ ำ 26-41.
Davis, Beverly M. (2004). The impact of leadership on employee motivation
(Online). Available: http://www.lib.umi.com/digital dissertations/gateway/fullcitation &
abstract/AAT MQ89924 [2005, May 27].
Morgan, Nigel, Pritchard, Annette, & Pride, Roger. (2010). Destination branding: Creating the unique
destination proposition. London: Elsevier.
Robinson, Peter (Ed.). (2009). Operations management in the travel industry. Cambridge, MA: CAB
International.
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี ปี 2557 (2014 SPUC National Conference)

similar documents