Patent nedir?

Report
Eczacılıkta
Patent
ve
CE Belgesi
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
2012
1
2
Patent nedir? Buluş nedir?
 Bir
buluş için buluş sahibine devlet tarafından
verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan
başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını
veya
satmasını
belirli
bir
süre
boyunca
engelleme hakkı vermektedir.
 Patentli
bir buluş; alınıp, satılabilen, kiraya
verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin
mülkiyeti haline gelir.
3
Patent nedir? Buluş nedir?
 Patentler
alındıkları ülkeler için hak sahipliği
doğurur.
 Türkiye'de
alınmış bir patent, sadece Türkiye
içinde hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri
başkalarının
Türkiye'ye
ithal
etmesi
durumunda, hak sahibine ithali durdurma
hakkı verir.
 Buluş
ise tarım dahil sanayideki teknik bir
problemin
çözümü
olarak
tanımlanır.
4
Patent ve faydalı model
arasındaki farklar nelerdir?
 Faydalı
Model, kimyasal maddeler ve usuller
hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye
sahip bütün ürünler için verilebilir.
 Yurt
içinde özellikle KOBİ'lerimiz ve geliştirmiş
oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle
koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için
tavsiye edilebilecek bir sistemdir.
5
Patent ve faydalı model arasındaki farklar nelerdir?

Buluşu için Patent ya da faydalı model başvuru
sistemlerinden hangisinin seçileceğine başvuru sahibi
kendisi karar verir.

Faydalı model başvurusu için dikkat edilecek en
önemli husus, yeni olmayan ürünler için başvuru
yapılmaması gerektiğidir.

Yeni olmayan ürünler için başvuru yapılıp faydalı
model belgesi alınsa dahi, ürünün yeni olmadığının
üçüncü
kişilerce
ispatlanabilmesi
durumunda,
mahkeme yolu ile belgenin iptali söz konusudur.
6
Markama patent alabilir miyim?
 Hayır!!
 Marka;
işletmelerin mal ve hizmetleri için
ayırt edici özelliği olan sözcükler, şekiller,
harfler ve sayılardan oluşabilen her türlü
işarete verilen addır.
 Markalar da Türk Patent Enstitüsünde
tescil ettirilir.
 Patent ise, teknik özelliği olan buluşların
korunması
hakkında
kullanılan
bir
terimdir.
7
Patent başvurusunda bulunmak için
vekil tutma zorunluluğu var mıdır?
 Türk
başvuru
sahipleri
ve
için
Türk
Patent
Enstitümüz nezdinde yapılan işlemlerde vekil
tutma zorunluluğu yoktur.
 Patent
ya
da
Faydalı
Model
başvurularını
başvuru sahipleri kendileri de hazırlayıp takip
edebilir.
8
Patent başvurusunda bulunmak için vekil tutma zorunluluğu var mıdır?
 Başvurusunun
yapılması ve daha sonraki sürecin
takibi, teknik ve hukuki bilgi gerektirdiğinden,
zamanı olmayan başvuru sahipleri için vekil
tutmaları tavsiye edilebilir.
 Burada
bahsedilen vekiller herhangi bir kişi değil,
Enstitümüz
siciline
kayıtlı,
başarılı olmuş kişilerdir
vekillik
sınavında
9
Patent maliyetleri ne kadardır?
 Patentler
için net bir maliyet vermek mümkün
değildir.
 Başvurudan belge aşamasına kadar ödenecek
ücretler çeşitlilik göstermekte ve daha sonraki 20
yıllık koruma süresi boyunca ödenecek yıllık
ücretler her yıl yeniden düzenlenmektedir.
 İnternet
sitemizde ve başvuru kılavuzlarında
yayınlanan ücret tablolarından bilgi alınabilir.
 Ayrıca yurt dışında koruma elde etmek için yapılan
başvurular için de farklı ücretler söz konusudur.
Ödenecek ücretler koruma talep edilecek her ülke
için farklılık gösterir.
 Ayrıca 23 Ağustos 2006 tarihinden sonra yapılmış
başvurular
için
TÜBİTAK
teşviklerinden
faydalanılması da sözkonusudur
10
Buluşumu Enstitüye başvurmadan önce
noterden tasdik ettirdim. Yasal bir koruma
elde etmiş olur muyum?
 Hayır!!
 Noterden
tasdik ettirilmiş buluşa dair bir
açıklamanın patent hakkı sağlaması mümkün
değildir.
 Buluşlara
patent koruma hakkı sağlayan
ülkemizdeki tek yetkili kuruluş Türk Patent
Enstitüsüdür
11
Patent dokümanlarında ne tür
bilgiler var?
 Patent
dokümanlarında, buluş konusunda
uzman bir kişinin dokümanı okuduğunda
buluşu uygulayabileceği kadar açık ve
ayrıntılı yazılmış teknik bilgiler ve başvuruda
verilmişse teknik çizimler bulunur.
 Patente ait başvuru ya da belge numarasını
veya başvuru ve buluş sahibini biliyorsanız ve
başvuru yayınlanmışsa, bu yerli ya da
yabancı
dokümana
internetten
yine
http://ep.espacenet.com
ağlantısından
erişim mümkündür.
12
Buluşun patent ile korumanın
avantajları nedir?
 Patenti
olan ya da olmayan bir buluş için üretim
yapılabilir. Ancak, patentli bir buluş, buluş
sahibinin izni olmadan başkaları tarafından
üretilemez,
satılamaz,
ihracatıithalatı
yapılamaz.
 Patentli bir ürün hakkında başvuru sahibinden
izin alınmadan yapılan faaliyetler için cezai
yaptırımlar vardır.
13
Buluşun patent ile korumanın avantajları nedir?
 Özel
haklar - Patentler, sadece patent sahibine
özel olan , başvuru tarihinden itibaren 20 yıl
boyunca
buluşun
kullanımı,
üretilmesi
ve
satılması ile ilgili haklar sağlar
 Pazarda
güçlü yer - Elde edilen bu özel haklarla,
başkalarının
buluşunuzu
ticari
anlamda
kullanmasını engelleyebilir, rekabet gücünüzü
artırarak pazarda ön sıralarda yer alan bir
konuma erişebilirsiniz.
14
Buluşun patent ile korumanın avantajları nedir?
 Yatırımların
kâra dönüşmesi - Gelişmiş ürünler
üretmek için ciddi miktarda zaman ve para
yatırımı
sağlanan
yapılmaktadır.
özel
haklar
Patent
koruması
şemsiyesi
ile
altında,
yatırımlarınız için yapılan harcamalarınızı kara
dönüştürebilirsiniz.
15
Buluşun patent ile korumanın avantajları nedir?

Buluş için lisans ve devir anlaşması yapabilme fırsatı Buluşunuzu kendiniz üretmek istemiyorsanız, başka
bir firmayla lisans ya da devir anlaşması yaparak
gelir elde edebilirsiniz.

Şirketiniz için pozitif imaj - Patent sayınızın çok olması,
iş ortaklarınız ve yatırımcılar açısından, firmanızın
yüksek
seviyede
teknolojik
algılanacak,
uzmanlığa
kapasitesinin
ve
bir
şirketinizin
yükselmesini sağlayacaktır
sahip
olduğu
göstergesi
Pazar
ve
olarak
değerinin
16
Patent bilgileri yayınlanıyor mu?
Erken yayın nedir?
 Patent
ve Faydalı Model başvuruları, başvuru
tarihinden itibaren 18 aylık süre sonunda
yayınlanır.
 Başvuru sahibi tarafından erken yayın talebi
yapılması durumunda, faydalı model başvuruları
için talep tarihinden sonraki ilk yayın tarihinde,
Patent Başvuruları ise araştırma talebi yapılıp,
talebe ilişkin ücretler ödendikten sonra erken
yayınlanabilir.
 Başvurunun
erken yayınlanmasının başvuru
sahibi açısından avantajı, işlem sürecinin
kısalması, yayın ile korumasının daha etkin bir
özellik kazanmasıdır.
 Türk Patent Enstitüsünün Resmi Patent Bültenleri
her ayın 21'inde yayınlanmaktadır
17
Patent hakkının sona ermesinin
sebepleri nelerdir?
Patent hakkı;
1. Koruma süresinin dolması
2. Patent sahibinin patent hakkından
vazgeçmesi;
3. Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen
sürelerde ödenmemesi
sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer
18
Türkiye'de kaç çeşit patent sistemi
vardır?

İncelemesiz Patent; İncelemesiz sistemde, ülkemizde
mali kaynakları kısıtlı olan buluş sahiplerine süratli,
ancak süresi nisbeten kısıtlı, 7 yıllık bir koruma
sağlanmaktadır.

İncelemeli Patent: İncelemeli sistemde işlemler daha
uzun
sürmekte,
ancak
incelemeli
patent,
başvurusunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup
olmadığını
gösteren
bir
inceleme
raporuna
dayanarak verildiği için daha sağlam ve daha uzun
bir koruma elde edilmektedir.
İncelemesiz patent, gerekli şartlar yerine getirilmek ve incelenmek
şartıyla incelemeli patente dönüştürülebilmektedir.
Patent ile aynı nitelikte hakları ve korumayı sağlayan faydalı modelin
ise koruma süresi 10 yıldır. Faydalı model sisteminde araştırma ve
inceleme işlemleri bulunmamaktadır.
19
Patent verilemeyecek konular ve
buluşlar var mıdır?
Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları
için patent kapsamı dışında kalır ve bunlar için
koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.
a- Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları
b- Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan,
usul ve kurallar
c- Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik
niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları
20
Patent verilemeyecek konular ve buluşlar var mıdır?
d- Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması
ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan
usuller
e- İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak
cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu
ile ilgili teşhis usulleri.
(e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde
kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine
uygulanmaz
21
Patent verilemeyecek konular ve buluşlar var mıdır?
Patent verilerek korunmaz buluşlar:
a - Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka
aykırı olan buluşlar.
b - Bitki veya hayvan türleri veya önemli
ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya
hayvan yetiştirilmesi usulleri.
22
Patentlenebilirlik kriterleri nelerdir?
Hangi buluşlar patent ile korunabilir?
Patentle
korunacak
Yenilik,
tekniğin
buluşlarda
bilinen
aranan
durumunun
kriterler
şunlardır;
aşılması,
sanayiye
uygulanabilirlik.
Yenilik, başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı,
sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak
yeniliktir. Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri ise "konuda
uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı"
nitelik anlamındadır. Sanayiye uygulanabilirlik, buluşun tümüyle
kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması
demektir. Bu üç kriteri taşıyan buluşlar patent ile korunurlar
23
Patentli bir ürünün izinsiz
kullanılması durumunda ne tür
cezalar verilmektedir?
Patent veya Faydalı Model Haklarının Korunması
Hakkında KHK'nin 73/A maddesinde, patent veya
faydalı model hakları konusundaki ihlal ve tecavüz
hallerine ilişkin suçlar üç ayrı grupta toplanmış ve
herbiri için ayrı cezai hükümler getirilmiştir.
24
Patentli bir ürünün izinsiz kullanılması durumunda ne tür cezalar verilmektedir?
Birinci grupta; patent veya faydalı model hakkı sahibi olarak
belirtilmesi gereken kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak
yapılması; patent veya faydalı model koruması olan bir eşya veya
ambalajı üzerine konulmuş, patent veya faydalı model koruması
olduğunu belirten işaretin, yetkisi olmadan kaldırılması; bir kişinin
kendisini haksız olarak patent/faydalı model başvurusu veya
patent/faydalı model hakkı sahibi olarak göstermesi durumları
tanımlanmış ve bu durumda suçlular hakkında bir yıldan iki yıla
kadar hapis cezasına veya 14000 liradan 27000 liraya kadar ağır
para cezasına veya her ikisine
25
Patent aldığımda, bütün dünyada
koruma elde etmiş olur muyum?
Buluşların patent ile korunması her ülkede geçerli olan ulusal
yasalar çerçevesinde sağlanmaktadır. Yani bir buluşun patent ile
korunması için, korunma istenen her ülkede tek tek patent
başvurusunun
yapılması
zorunludur.
Dünya
Patenti
veya
Uluslararası Patent gibi bir hedef olmakla birlikte bu hedefe henüz
ulaşılamamıştır. Ancak çok sayıda ülkede başvuru yapabilmeyi
sağlayan ve işlemleri standartlaştırıp kolaylaştıran uluslararası
anlaşmalar bulunmaktadır. PCT (Patent İşbirliği Anlaşması) Dünya
üzerindeki çoğu ülkeyi, EPC(Avrupa Patent Sözleşmesi) Avrupa
sathında otuzun üzerinde ülkede patent koruması elde etmeye
yönelik kolaylaştırılmış düzenlemeler getiren sistemlerdir
26
Rüçhan hakkı nedir?
Eğer buluşun birden fazla ülkede korunması istenirse, ilk patent
başvurusunun herhangi bir ülkede yapılması tarihinden itibaren 12
aylık bir süre içinde aynı buluş için başka bir ülkede başvuru
yapma konusunda bir haktan yararlanılabilir, buna rüçhan hakkı
denir.
Rüçhan hakkı öncelik hakkı anlamına gelir. İlk defa başvuru
yapacaklar için rüçhan hakkı söz konusu değildir. Daha önce
yapılmış başvurular için rüçhan (öncelik) hakkı söz konusudur.
Rüçhan hakkı nedir?
27
Bir başvuru sahibinin herhangi bir ülkede yaptığı başvurunun tarihi ile bu
başvurusuna dayanarak daha sonra yaptığı başvurunun tarihi arasında
üçüncü kişilerce buluş konusuna benzer bir konu için patent başvurusu
yapılırsa, o başvuru karşıt doküman olarak gösterilemez.
Başvuru sahibi, yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuru ile birlikte
veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde talep eder. Bununla ilgili
rüçhan hakkı belgesini, patent başvurusu tarihinden itibaren üç ay
içerisinde vermediği takdirde rüçhan hakkından yararlanma talebi
yapılmamış sayılır.
Yabancı ülkelerde patent verilmesi için yapılan bir başvurunun farklı
ülkelerde yapılmış olmasına bakılmaksızın birden çok rüçhan hakkı
talebinde bulunulabilir
28
Patenti kullanım zorunluluğu nedir?
Patent sahibi buluşunu, patentin verildiğinin Resmi Patent
Bülteni'nde ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde
kullanmak
zorundadır
Kullanımın
değerlendirilmesinde
önünde
bulundurulur.
(551
Sayılı
KHK'nın
pazar
Objektif
M.96).
şartları
nitelik
göz
taşıyan
ruhsatlandırma, standartlara uygunluk, değişik alanlarda
yeni uygulamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaması
gibi teknik, ekonomik veya hukuki sebepler patentin
kullanılamamasının haklı sebepleri olarak kabul edilir.
29
Patenti kullanım zorunluluğu nedir?
Patent konusu buluşun kullanılmasını engelleyecek nitelikte kabul
edilen bu sebepler, patent sahibinin kontrolü ve iradesi dışındaki
sebeplerdir. Patentin kullanılamamasının haklı sebeplerine ilişkin
bilgi ve belgeler, patent sahibi tarafından patentin verildiğine
ilişkin ilanın ilgili bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl
içinde Enstitü'ye verilir ve Patent Siciline kaydedilir. Buluşun
kullanıldığını kanıtlayacak resmi nitelikli kullanım belgesi, patentin
kullanıldığı hakkındaki beyanı kapsamalı ve ticaret veya sanayi
odaları, konu ile ilgili diğer meslek kuruluşları veya ilgili başka
kurumlarca
onaylanmalıdır.
kullanım belgesi yerine geçer.
İthalat
halinde,
ithalat
belgesi
30
Patenti kullanım zorunluluğu nedir?
Kullanım belgesinde; patentin tarihi, numarası, buluş başlığı,
kullanımın başladığı tarih, beyanda bulunanın adı, adresi, imzası
ve
tanzim
tarihi
bulunmalıdır.
Kullanım
belgesi
ve
ithalat
belgesinin Patent Siciline kayıt edilebilmesi için ücret listesinde
belirtilen ücret ödenmelidir
31
Patent koruma süreleri ne
kadardır?
İncelemeli patent
20 yıl
İncelemesiz patent
7 yıl
Faydalı Model
10 yıl koruma sağlar
32
İLAÇTA PATENT
33
Patent, bir ülkenin resmi bir kurumu tarafından
veya
birçok
ülke
adına
hareket
etme
yetkisine sahip bölgesel bir ofis tarafından
başvuruya
dayanılarak
verilen,
buluşu
tanımlayan ve patentli buluşun ancak patent
sahibinin
yetkisiyle
üretilmesine,
kullanılmasına, satılmasına, vb. izin veren ve
hak yaratan belgedir
34
İlaçta patent,
yeni bir ilacın üretimi ve satışı ile ilgili tüm
hakların belirli bir süre için yalnızca o ilacı
bulan kişi ya da firmaya ait olması
35
1879
Fransız
Patent
Tarihçe
Kanunu’nun
birkaç
maddesi hariç aynısını alarak, “İhtira Beratı
Muvakkat Kanunu” adı ile sinai haklarını
imtiyaz altına almıştır
İhtira Beratı Kanunu, yazım dilinin eskiliği
dışında en büyük eleştiriyi üçüncü maddesi
nedeniyle almıştır.
36
İhtira beratı kanunu 3. Maddesi
• İnsan ve hayvan sağlığı ile ilgili ürünler
•
Kurucu
Meclis
kararı
ile
ilaç
üretim
yöntemleri ve ürünleri
kapsam dışında
Zirai ilaçlar ile ilgili buluşlar 1879 yılından beri
patent koruması altında
http://www.basalanpatent.com.tr/
37
İLAÇ PATENT
TÜRLERİ
http://www.basalanpatent.com.tr/
38
İLAÇ PATENT TÜRLERİ
- ÜRÜN PATENTLERİ (PRODUCT)
• Molekül Patenti
• Türev Patenti
• Kristal Form (Polimorf) Patenti
• Etkin Madde Karışım Patenti
- FORMÜLASYON (KOMPOZİSYON PATENTİ)
- ENDİKASYON PATENTİ
- USUL (PROSES) PATENTİ (PROCESS)
http://www.basalanpatent.com.tr/
39
ÜRÜN (PRODUCT) PATENTLERİ
Molekül Patenti:
Herhangi bir tıbbi ya da veteriner amaçlı,
yeni bir molekül ya da doğadan elde edilen
aktif (etkin) madde ile ilgili patentlerdir
http://www.basalanpatent.com.tr/
40
ÜRÜN PATENTLERİ
Türev Patenti:
Herhangi
yeni
ya
molekül/moleküllerden
da
bilinen
hareketle
bir
elde
edilen, yeni bir molekülle ilgili patentler
http://www.basalanpatent.com.tr/
41
ÜRÜN PATENTLERİ
Kristal Form (Polimorf) Patenti:
Herhangi bir yeni molekülün yeni bir kristal
formu (polimorf yapısı) ile ilgili patentler
http://www.basalanpatent.com.tr/
42
ÜRÜN PATENTLERİ
Etkin Madde Karışım Patenti:
Herhangi birden fazla bilinen ya da etkin
maddelerin
veya
türevlerinin
bir
karışım
olarak kullanımı ile ilgili patentler
http://www.basalanpatent.com.tr/
43
FORMÜLASYON (KOMPOZİSYON) PATENTİ
Herhangi
bir
aktif
maddenin
etkisinin
sağlanması için değişik katkı maddeleri ile
birleştirilmesi ve ayrıca vücuda veriliş biçimi,
dozajı vs. gibi konuları içeren patentlerdir.
http://www.basalanpatent.com.tr/
44
ENDİKASYON PATENTİ
Herhangi
getirildikten
bir
molekülün
sonra
ilaç
vücuda
biçimine
uygulanması
sonrasında elde edilecek endikasyon(lar) –
etki(ler) – sonuç(lar) ile ilgili patentler
http://www.basalanpatent.com.tr/
45
USUL (PROSES) PATENTİ
Herhangi bir ürünün, kristal formun, türevin ya
da ilacın üretilmesi ya da hazırlanması için
uygulanan proses (usul, yöntem, metot) ile
ilgili patentler.
http://www.basalanpatent.com.tr/
46
Ek Patent Sertifikası SPC
(SUPPLEMENTARY PATENT CERTIFICATE)
Tıbbi ürünler ve Bitki Koruma Ürünleri piyasaya
çıkmadan
önce
pazar
onayı
(Market
Approval) almaları gerekmektedir
Pazar onayı için, uzun süren ve pahalı
araştırmalar sonucu elde edilen klinik çalışma
sonuçlarının
ülkenin
yetkili
makamına
sunulması gerekmektedir
http://www.basalanpatent.com.tr/
47
Pazar
onayı
için
başvuru,
patent
başvurusundan sonra yapılmakta ve onayın
alınması birkaç yıl sürebilmektedir ve bu
sürede
patent
hakkından
yararlanılamamaktadır
http://www.basalanpatent.com.tr/
48
İlaç patentlerinde, başvurudan itibaren ilacın
denenmesi, etkinliğinin kanıtlanması, klinik
deneyler yaklaşık 10-15 yıl sürmektedir
Bu durumda, geriye patentin kullanılabilmesi
için yaklaşık 5 yıl gibi bir süre kalmaktadır. Bu
süre de yeterli bir süre değildir
http://www.basalanpatent.com.tr/
49
Bu süreyi 5 yıl daha uzatabilmek için patent
ofislerine başvurarak ek patent sertifikası
almak mümkündür
HENÜZ TÜRKİYE’DE GEÇERLİ DEĞİLDİR!!
http://www.basalanpatent.com.tr/
50
Türk Patent Enstitüsü nezdinde
1995 yılında
yerli 170, yabancı 1520
2009 yılında
yerli 2588, yabancı 4653
adet patent başvurusu yapılmıştır
ilerleyen yıllar ve sürekli gelişen teknoloji,
buluşların
tescilini
ve
patent
belgesine
bağlanmasını bir gereksinim haline getirmiştir
http://www.basalanpatent.com.tr/
51
PATENT / FAYDALI MODEL İTİRAZLAR
Patentle korunacak buluşların;
-Yenilik
-Tekniğin bilinen durumunun aşılması
-Sanayiye uygulanabilirlik
koşullarına sahip olması gerekmektedir
Faydalı modelle korunacak buluşların;
-Yenilik,
-Sanayiye uygulanabilirlik
koşullarına sahip olması gerekmektedir
http://www.basalanpatent.com.tr/
52
İTİRAZLAR
Bu koşullara sahip olmayan 3. kişi başvurularına
Resmi Patent Bülteni ilan tarihinden itibaren;
• patentler için
• faydalı modeller için
6 ay
3 ay
içerisinde itiraz edilebilir.
Ayrıca başvurularınıza yapılan itirazlara, bildirim
tarihinden itibaren 3 ay içerisinde cevap
dosyalanabilir
http://www.basalanpatent.com.tr/
53
Patent/Faydalı Model Tescilinin Sağladığı Haklar:
Patent hakkı sahibi; buluşun yeri, teknoloji alanı ve
ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı
konusunda herhangi bir ayrım yapmaksızın patent
hakkından yararlanır
Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz
olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme
hakkı vardır:
- Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması,
kullanılması yada ithal edilmesi veya bu amaçlar
için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenlerle olursa
olsun elde bulundurulması
http://www.basalanpatent.com.tr/
54
Haklar
- Patent konusu olan bir usulün kullanılması,
- Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi
gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü
kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi
- Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde
edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması
veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel
ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde
bulundurulması
http://www.basalanpatent.com.tr/
55
Patent/Faydalı Model Tescilinin Sağladığı
Cezalar
1) Patent hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken
kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması;
sınai mülkiyet koruması olan bir eşya veya ambalajı
üzerine konulmuş , sınai mülkiyet koruması olduğunu
belirten işaretin, yetkisi olmadan kaldırılması; bir
kişinin kendisini haksız olarak patent başvurusu veya
patent hakkı sahibi olarak göstermesi durumları
tanımlanmış ve bu durumda suçlular hakkında
14000 Türk Lirasından (on dört milyar liradan) 27000
Türk Lirasına (yirmi yedi milyar liraya) kadar ağır para
cezası ve 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası
öngörülmüştür.
http://www.basalanpatent.com.tr/
56
Cezalar
2) Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi
bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde,
patent korumasına ilişkin mevzuatın devir ve intikal,
rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan
birini veya bu haklarla ilgili lisansı, başkasına
devretme veya verme veya rehnetme veya bu
haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunulması,
korunan bir patent hakkının sahibi olmadığı veya
koruma süresi bittiği veya herhangi bir sebeple
patent hakkının hükümsüzlüğü veya sınai mülkiyet
korumasından doğan hakkının sona ermesi
durumlarında; kendisinin veya başkasının imal ettiği
veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına
veya ticari evrakına veya
http://www.basalanpatent.com.tr/
57
Cezalar
2 (Devam)
ilanlarına, hukuken korunan bir patent hakkı ile ilgili
olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyma
veya bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve
reklamlarda , bu tarzda yazı, işaret veya ifadelerin
kullanılması durumları tanımlanmış ve bu durumda
suçlular hakkında 27000 Türk Lirasından (yirmi yedi
milyar liradan) 46000 Türk Lirasına (kırk altı milyar
liraya) kadar ağır para cezası ve 2 yıldan 3 yıla
kadar hapis cezası öngörülmüştür.
http://www.basalanpatent.com.tr/
58
Cezalar
3) Patent haklarına tecavüz sayılan fiillerden birini
işleyenler hakkında, 27000 TL (yirmi yedi milyar
liradan) 46000 TL (kırk altı milyar liraya) kadar para
cezası ve 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası
öngörülmüştür.
Ayrıca, haklarında bu tür suçlardan dolayı cezalara
hükmolunanların, varsa işyerlerinin 1 yıldan az
olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre
ticaretten men edilmelerine hükmolunacağı hüküm
altına alınmıştır.
http://www.basalanpatent.com.tr/
59
Patent/Faydalı Model Belgelerinin
Geçerlilik Süreleri
- İncelemeli patent belgeleri başvuru tarihinden
itibaren 20 yıl süre ile
- İncelemesiz patent belgeleri başvuru tarihinden
itibaren 7 yıl süre ile
- Faydalı Model belgeleri başvuru tarihinden
itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir
http://www.basalanpatent.com.tr/
60
PATENT BAŞVURUSU İŞLEM
BASAMAKLARI
61
Patent Başvurusu İşlem Basamakları:
- Başvuru TPE’de dosyalanır. (1 gün)
- Başvuru
TPE’de
şekli
şartlara
uygunluk
açısından incelenir. (1-1,5 ay)
- Patent başvurusu 3. şahıslara duyurulması için
yayınlanır. (6 ay)
- Başvuru, araştırma işlemi için TPE’nin anlaşmalı
bulunduğu
araştırma
ofislerinden
birine
gönderilir. (10-12 ay ilgili ofisin yoğunluğuna
göre değişir.)
62
Patent Başvurusu
İşlem Basamakları
- Alınan araştırma raporu yayınlanır. (6 ay)
- Araştırma raporu
veya
incelemesiz
alındıktan sonra incelemeli
patent
sistem
tercihi
dosyalanır. (3 ay)
http://www.ilacpatenti.com
63
A- İncelemeli patent sisteminde:
-
-
-
Başvuru inceleme işlemi için TPE’nin anlaşmalı
bulunduğu
inceleme
ofislerinden
birine
gönderilir. (10-12 ay ilgili ofisin yoğunluğuna
göre değişir)
İnceleme raporunun sonucu olumsuz ise 3 kez
inceleme hakkı vardır
İnceleme
sonucu
olumlu
ise
belgeye
bağlanma işlemleri başlar
TPE Belgeye Bağlanma kararını bildirir. (3 ay)
Belgeye bağlanma harcı yatırılır. (3 ay)
Başvurunun belgeye bağlandığına ilişkin ilan
yayınlanır.
TPE’den Belge gönderilir. (1-3 ay)
64
B- İncelemesiz patent sisteminde:
Başvuruda inceleme işlemi yapılmadan yukarıda
bahsedilen belgeye bağlanma aşamaları başlar
65
Faydalı Model Başvurusu İşlem Basamakları
-
Faydalı model başvurusu dosyalanması (1 gün)
- Başvurunun şekli uygunluğunun bildirilmesi (yaklaşık 1
ay)
- Başvurunun ilanı (3. kişilerin itirazı için 3 ay ilanda kalır)
- Tescil kararı (karardan itibaren en geç 3 ay içerisinde
tescil harcı yatmalıdır)
- Tescil ilanı
- Belge gönderilmesi (tescil ilanından itibaren en geç 3
ay içinde belge gönderilir)
66
CE İŞARETİ
67
• CE
İşareti
malların
serbest
dolaşımını
sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin,
1985 yılında oluşturduğu"Yeni Yaklaşım"
çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve
güvenlik işaretidir.
• Kelime anlamı
anlamına gelir
olarak
“Avrupa
Uygunluk”
• CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan,
hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve
güvenli
olduğunu
gösteren
Avrupa
Birliği'nin
Yeni
Yaklaşım
Direktiflerine
uygunluk işaretidir.
68
• Şu an sayısı 25'i bulan Yeni Yaklaşım
Direktiflerinden biri veya bir kaçı
kapsamına giren bir ürünün CE İşareti
taşımadan AB pazarına girebilmesi
mümkün değildir.
• CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp
üzerine
iliştirildiği
ürünün
ilgili
yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı
anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi
ülkeler
arasında
malların
serbest
dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya
çıkan bir işarettir.
69
"CE" uygunluk işaretini müteakip, işlemleri
yapan onaylanmış kuruluşun kimlik
numarası yer almalıdır.
Örneğin TSE için; "CE 1783" şeklindedir.
70
Hangi Ürünler CE İşareti Taşımalıdır?
CE işareti gerektiren direktifler arasında
bulunan,
Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde
üretilmiş tüm yeni ürünlerin,
Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmış
veya ikinci el ürünlerin,
Direktiflerin hükümlerine yeni ürünmüş gibi
tabi olan, önemli ölçüde değişikliğe
uğratılmış ürünlerin,
CE işareti taşıması gerekmektedir.
-
71
CE İşareti İliştirme İşlemleri:
-
-
Ürün ile ilgili direktif / direktifleri belirlenir.
Varsa uyumlaştırılmış standartlar tespit
edilir.
Modül veya modüller kombinasyonu seçilir.
Onaylanmış kuruluş gerekip gerekmediğini
belirlenir.
Uygunluk değerlendirmesine müteakiben,
uygunluk beyanı ve gerekiyorsa diğer
dokümanlar hazırlanır.
Teknik dosya düzenlenir ve muhafaza edilir
Ürünün üzerine ve / veya ambalajına ve
beraberindeki belgeye '' CE '' işareti iliştirilir
ve piyasaya arz edilir.
72
Direktiflere uygunluk, direktiflerde belirtilen ilgili
uygunluk değerlendirme prosedürlerini takip
ederek direktiflerin temel gereklerini karşılamak
anlamına gelmektedir.
73
Uygunluk Değerlendirme Modülleri:
1. Modül A : İç Üretim Kontrolü
2. Modül B : Tip İncelemesi
3. Modül C : Tipe Uygunluk Beyanı
4. Modül D : Üretim Kalite Güvencesi
5. Modül E : Ürün Kalite Güvencesi
6. Modül F : Ürün Doğrulaması
7. Modül G : Birim Doğrulaması
8. Modül H : Tam Kalite Güvencesi
74
CE Belgesi Alınma Aşamaları:
75
CE işaretinin Kalite Yönetim Sistemleriyle
(TS EN ISO 9001) doğrudan bir ilişkisi
yoktur.
CE işareti herhangi bir ürünün Avrupa
Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine ve ilgili
harmonize Avrupa Standartlarına uygun
olarak tasarlanıp, üretildiğini simgeler.
Modüler sistemde bazı ürün grupları için
Kalite Yönetim Sistemlerinin şart
olduğu görülmektedir.
76
CE Belgesi Türkiye’de Zorunlu mudur?
"Evet.4703 sayılı ürünlere ilişkin teknik
mevzuatın hazırlanması ile ilgili
yönetmeliğe göre Türkiye Avrupa Birliği
uyum yasaları gereği 23 adet ürün
gurubunda CE işareti belgesi zorunluluğu
vardır."
77
CE Belgesi Kapsamındaki Ürünler ?
-Oyuncaklar
-Asansörler
-Yapı İnşaat Malzemeleri
-Makinalar
-Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
-Otomatik olamayan tartı aletleri
-Tıbbi Cihazlar (medikal aletler)
-Vücuda içerisine giren aktif tıbbi cihazlar
-Basit Basınçlı Kaplar
-Gaz Yakan Cihaz ve Aletler
-Sıcak Su Kazanları
-Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Cihazlar
-Gezi Tekneleri
-Radyo Telokominikasyon Ekipmanları
-Sivil Amaçlı Patlayıcılar
-Radyo Telekominikasyon Ekipmanları

similar documents