konut ve iş yeri tesliminde kdv

Report
Kayseri Mali Müşavirler
ve Muhasebeciler Derneği
KA S E M D E R
GÜNCEL KONULAR
Nevzat ÖZTÜRK
Vergi Müfettişi
15/09/2012
1
Kutsal Kitapların KDV
Oranları Düşürüldü
12.9.2012 tarih ve 28409 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
Bakanlar Kurulu Kararı ile;
 - Kur’an-ı Kerim (Kur’an meal ve tefsir
kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, sûre,
ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dâhil)
ile Tevrat, Zebur ve İncil kitaplarına
uygulanacak KDV oranı %1 olarak
belirlenmiştir.

Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
2
Eğitim Giderlerini Belgelemeyi
Unutmayın-1
Yıllık beyanname veren bütün gelir vergisi
mükelleflerinin, eğitim giderlerini beyan
ettikleri gelirden indirebilmeleri mümkün.
 Bakkal, kasap, manav, lokantacı, mobilyacı,
ayakkabıcı, berber, nakliyeci, yedek parçacı,
avukat, doktor, mimar, mali müşavir, kira geliri
sahibi, kar payı gelirini beyan edenler eğitim
giderlerini vergi matrahından indirebiliyorlar.

Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
3
Eğitim Giderlerini Belgelemeyi
Unutmayın-2

Eğitim harcamalarının gelir vergisi matrahından
indirilebilmesi için iki koşul var.

1-Eğitim harcamalarının Türkiye'de yapılması. Yani,
yurt dışında okuyan çocukların eğitim giderlerinin
indirilmesi söz konusu değil.

2-Eğitim harcamalarının gelir veya kurumlar
vergisine tabi mükelleflerden alınan belgelerle
(fatura, serbest meslek makbuzu, perakende satış
vesikası veya yazar kasa fişi) belgelendirilmesi.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
4
Eğitim Giderlerini Belgelemeyi
Unutmayın-3
Yapılan eğitim harcamasının matrahtan
düşülebilecek kısmı için sınır belirlenmiş
durumda.
 Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesine göre,
indirim konusu yapılabilecek eğitim
harcamasının beyan edilen gelirin yüzde
10'unu aşmaması gerekiyor. Aşması halinde
beyan edilen gelirin yüzde 10'u
indirilebiliyor.(Ücretlilerde indirim yok)

Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
5
Eğitim Harcaması Kapsamı





Eğitim harcaması kavramının kapsamı oldukça geniş. Eğitim ve öğretim
kurumları ile anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan
ödemeler, giyim, defter, kitap, kırtasiye, servis, kurs ücretleri, her türlü
kitap (ders kitabı, hikaye, roman, bilimsel eser) ve kırtasiye alımları bu
kapsamda değerlendiriliyor.
Bunların dışında, özel öğrenci yurtlarına fatura karşılığında yapılan
ödemeler de eğitim harcaması kapsamında.
Okul aile birliğine ya da okul koruma derneklerine 'bağış' adı altında
yapılan ödemeler eğitim harcaması kapsamına girmiyor.
Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim görenlerin yapmış oldukları
'harç' ödemeleri de kapsam dışı.
Vakıflara ait üniversiteler kurumlar vergisi mükellefi olmadığı için
bunlara yapılan 'katkı payı' ödemeleri de indirilemiyor.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
6
İthalat ve İhracat İşlemlerinde
Ba ve Bs

08.09.2012 tarih ve 28405 numaralı Resmi
Gazetede yayınlanan 418 seri numaralı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinden de
görüleceği üzere hem ihracat hem de
ithalat işlemleri bildirim form Ba ve
Bildirim form Bs ile beyan edilmek
zorundadır.Zira, bundan önceki vergi usul
kanunu genel tebliğlerinde de aynı
hükümler yer almaktaydı.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
7
İthalat ve İhracat İşlemlerinde Form BaBs İçin Hangi Tarih Baz Alınacaktır?



İthalat işlemlerinde gümrük giriş beyannamesinin
kapanış tarihi dikkate alınacaktır. Örneğin işletme 28
Ağustos 2012 tarihinde ithalat yapmış (faturanın
üzerindeki tarih) ancak beyanname 01 Eylül 2012
tarihinde kapanmış ise Form Ba’da dikkate alınacak
tarih 01 Eylül 2012 olacaktır.
İhracat işlemlerinde ise Bs bildirim formunun
bildirilmesinde ihracatın fiilen gerçekleştiği tarih
dikkate alınacaktır.
İhracatın fiilen gerçekleştiği tarihi ise
https://uygulamalar.gumruk.gov.tr/vedop/
adresinden sorgulayabilirsiniz.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
8
İthalat İşlemlerinin Ba ile Bildirilmesinde
Tutar Alanına Ne Yazılacaktır?
İthalat işlemlerinin Ba ile bildirilmesinde tutar alanına
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21.
Maddesi hükmü gereğince vergi tarhına esas olan
kıymet değeri yazılacaktır.
 Vergi matrahına esas olan kıymet ise, İthalat sırasında
ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar ile
Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan
diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler
ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı
gibi ödemeler dikkate alınarak belirlenecektir.

Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
9
İthal Edilen Malın Gümrük Vergisinden Muaf
Olması Durumunda Ba ile Bildirilmesinde Tutar
Alanına Ne Yazılacaktır?

İthal Edilen Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olması Durumunda Ba ile
Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır?
Şirketler tarafından ithal edilen bir malın gümrük vergisinden muaf olması
durumunda bildirim Ba formunun tutar alanına katma değer vergisi matrahını
oluşturan katma değer vergisi hariç bedel yazılacaktır

Kısım Kısım Yapılan İthalatta Ba Bildirim Formu
İthal edilen mal gümrük sahasına getirildikten sonra ithalatının kısım kısım
gerçekleştirilmesi durumunda her bir işlemin gerçekleştiği tarih dikkate alınarak
5.000 TL’lik haddin aşılması halinde Ba bildirimine dahil edilecektir.

İthalat İşlemlerinde Satıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır?
İthalat işlemlerinde malı satın aldığımız satıcı firmanın vergi kimlik numarası
bölümüne "1111111111“ yazılacak, İhracat işlemlerinde malı sattığımız alıcı
firmanın vergi kimlik numarası bölümüne "2222222222“ yazılacaktır.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
10
Serbest Bölgedeki Firmanın Türkiye’deki Şube veya
Merkezden Alım Satım Yapması Halinde Bildirim
Formları Nasıl Doldurulacaktır?

Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin
Türkiye'deki merkez veya şubelerinden de alımsatım yapılması hallerinde, Türkiye'den yapılan
alım-satım işlemleri ile serbest bölgedeki şubeden
yapılan alım-satım işlemleri ayrı satırlar şeklinde
bildirilecektir. Bu kapsamda yapılan bildirimlerde
serbest bölgelerden yapılan alım-satım işlemlerinin
bildirildiği satırların ülke kodu kısmında "Serbest
Bölge" ifadesinin seçilmesi gerekmektedir.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
11
Serbest Bölge İşlem Formu

Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan
mükelleflerin yurt içiyle yaptıkları alış-satış
işlemlerinin bildirilmesinde; gümrük giriş
veya çıkış beyannamesi düzenlenmesi
hallerinde bu beyannamelerin kapanma
tarihleri ve tutarları, gümrük giriş veya çıkış
beyannamesi düzenlenmemesi durumlarında
ise serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı
dikkate alınacaktır
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
12
İflas Eden Mükellefler İçin Form
Ba-Bs Bildirim Zorunluluğu


Ticaret şirketlerinin iflas etmesi halinde İflas
eden mükellefler için bildirim yükümlülüğü
iflasın açıldığı tarihi ihtiva eden dönemden sonra
sona erecektir. İflasın kaldırılması durumunda ise
bildirim yükümlülüğü, kaldırılma tarihini ihtiva
eden dönemden itibaren tekrar başlayacaktır.
Örneğin iflasın açıldığı tarih Ekim 2012 ise,
şirket en son Ekim 2012 için Form Ba ve Form
Bs bildiriminde bulunacaktır.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
13
Motorlu Taşıtların Trafikten Çekişi
Trafik sicilinde adlarına model yılı 1990 veya daha eski
taşıt kayıt ve tescilli bulunan gerçek ve tüzel kişilerin,
taşıtlarını en geç 31/12/2014 tarihine kadar il özel
idarelerine veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerine
teslim ederek, Karayolları Trafik
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak
taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve
tescillerini sildirmeleri halinde;
 Tescil kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin olarak
31/12/2014 tarihine kadar tahakkuk
etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile
gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve
28/2/2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari
para cezaları terkin edilir.

Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
14
Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt
Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin
Yapılacak İşlemler
Trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescilli model yılı 2000
veya daha eski taşıtı olup, bu taşıtı 28/2/2009 tarihi itibarıyla mevcut
olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt
vasfını kaybetmiş bulunan gerçek ve tüzel kişilerin;
 Bu durumlarını kanaat verici belgelerle tevsik etmeleri veya trafik
tescil kuruluşları tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü ve bu
taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4'ünü 31/12/2014
tarihine kadar ödemeleri şartıyla,
 kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve
13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 116
ncı maddesine istinaden tescil plakasına kesilen trafik idari para
cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip
trafik tescil kayıtları silinir.

Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
15
Mükellefe Faiz İadesi-1

Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergiler,
fazla veya yersiz tahsilâtın mükelleften
kaynaklanması halinde düzeltmeye dair
müracaat tarihi, diğer hallerde verginin tahsili
tarihinden düzeltme fişinin mükellefe tebliğ
edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı
dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen
tecil faizi oranında hesaplanan faiz ile birlikte,
120 nci madde hükümlerine göre
mükellefe red ve iade edilir.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
16
Mükellefe Faiz İadesi-2
Vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin, ilgili mevzuatı
gereğince mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve
belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade
edilmemesi halinde, bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan itibaren
düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için
aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında
hesaplanan faiz, 120 nci madde hükümlerine göre red ve iadesi
gereken vergi ile birlikte mükellefe ödenir.
 Vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin (örneğin katma
değer vergisi iadeleri) iadesinde ise 6322 sayılı Kanunla herhangi bir
değişiklik yapılmadığından uygulamaya aynı şekilde devam edilecek ve
vergilerin gerekli bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç
ay içinde iade edilmemesi hâlinde, bu tutarlara üç aylık sürenin
sonundan düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar
geçen süre için faiz ödenecektir

Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
17
Şirket Adına Düzenlenmemiş Belgelerin
İndirim Konusu Yapılması Mümkün müdür?



213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227. maddesinin 1. fıkrasında ise; "Bu
kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü
şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki
mecburidir." hükmü yer almaktadır.
Buna göre, kazancın tespitinde dikkate alınacak giderlerin indirim
konusu yapılabilmesi için giderlerin tevsike esas belgelerle
belgelendirilmesi ve bu belgelerin mükellef adına düzenlenmiş olması
gerekmektedir.
Şirket faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamalara ait fatura ve
benzeri vesikaların ilgili şirketin adına düzenlenmiş olması halinde
kayıtlarda gösterilmesi mümkündür. Şirketin adına düzenlenmeyen ve
kayıtlarda gösterilmesi mümkün olmayan belgelerin defter ve kayıtlara
gider olarak yazılması ve ödenen KDV'nin KDV Kanununun 29/1-a
maddesine göre, hesaplanan KDV'den indirilmesi mümkün değildir.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
18
Arsa Sahibi Adına Yapılan
Giderlerin Durumu ve KDV
İndirimi
Maliye Bakanlığı, kat karşılığı inşaat
sözleşmesi uyarınca ödenen ancak faturası
arsa sahibi adına düzenlenmiş bulunan
ve inşa edilecek binanın ruhsatı için çeşitli
kurumlara (Belediye, Su-Elektrik İdaresi, Yapı
Denetim Şirketi vb.) yapılan harç, katılım payı
vb. için ödenen bedellerin, ticari kazancın
tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate
alınamayacağı ve KDV’lerinin indirim konusu
yapılamayacağı görüşündedir.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
19
AVANSLARDA KDV

“Avans” kelime itibariyle “Alacağına sayılmak üzere önceden
yapılan ödeme, öndelik, peşinat,” anlamına gelmektedir.

Mal ve hizmet bedelinin bir kısmının veya tamamının avans
olarak tahsil edilmesi (fatura veya benzeri belge
düzenlenmemesi koşuluyla) tek başına KDV’yi doğuran olay
değildir. Vergilendirme için mutlak suretle teslim ve hizmetin
yapılmış olması gerekir.

Mal ve hizmet satışına mahsuben alınan avanslar, henüz
gerçekleştirilmiş bir mal teslimi ve hizmet ifası söz konusu
olmadığından KDV’ye tabi değildir.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
20
AVANSLARDA KDV

Ancak bunun tek istisnası, tahsil edilen avans bedeli için
fatura veya benzeri belge düzenlenmesidir.

Tahsil edilen avans için fatura veya benzeri belge
düzenlenmesi halinde, KDV Kanunu’nun 10/b maddesine
göre, avans bedeli ile sınırlı olmak üzere belgenin
düzenlendiği anda KDV yönünden vergiyi doğuran olay
meydana gelmektedir. Bu durumda ise, avans bedeli
üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
21
Kredi Kartıyla Alınan Avanslar İçin Nasıl Bir
Belge Düzeni Yapılmalı ve Vergilendirilmelidir?


1 No. lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde beyannameye
eklenecek belgeler sayılmış, Beyannamenin 6 ıncı Tablosunun
45 inci satırına "Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve
Hizmet Bedelleri" nin (Bu dönemde gerçekleştirilen teslim
ve hizmetlere ait bedelin, kredi kartı ile tahsil edilen kısmı )
(e-Beyannamenin Sonuç Hesapları-Diğer Bilgiler-Kredi Kartı
ileTahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin Katma Değer Vergisi
Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel) yazılacağı açıklanmıştır.
Katma değer vergisi beyannamesinin 45 inci satırında
istenen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan
denetim amaçlı bir bilgidir. Burada vergiyi doğuran olay vuku
bulsun bulmasın belirli bir dönemde kredi kartı ile yapılan
tahsilatlar gösterilecektir.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
22
Kredi kartıyla alınan avanslar için nasıl bir belge
düzeni yapılmalı ve vergilendirilmelidir?

Bununla beraber, kredi kartı, satışa konu mal veya hizmetin bedelinin tahsilinde kullanılmakta
olup, kredi kartıyla yapılan tahsilatın, işletme tarafından yapılan bir mal satışı veya sunulan
hizmete ilişkin olduğu kabul edilir. Buna göre fatura, mükellefler tarafından kredi kartıyla
yapılan tahsilata değil, tahsilatın ait olduğu satış veya hizmetin Vergi Usul Kanununda
belirtildiği şekilde belgelendirilmesine yönelik olarak düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, yapılan satışlarda, sözleşme ile satışın yapıldığı tarihte toplam bedel üzerinden
katma değer vergisi hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ödemenin taksitler halinde
yapılması durumunda katma değer vergisi beyanı için taksitlerin tahsili beklenmeyecek,
sözleşme ile satışın yapıldığı dönemde katma değer vergisi toplam tutar üzerinden hesaplanıp
beyan edilecektir.

Yine kredi kartı ile tahsil edilen avans niteliğindeki bedeller, verilecek beyannamenin ilgili
dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin kredi kartı ile tahsil edilen
kısmında yer alacaktır. Ancak, yer alan bu tutarın Tablo I (e-Beyannamede Matrah) de beyan
edilen tutar ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun sorulması halinde,
tahsilatın mal satışlarına ait avans mahiyetindeki bedellere yönelik olduğu ve teslim ve
hizmetin gerçekleştirilmesi anında Vergi Usul Kanununda belirtildiği şekilde belgelendirileceği
"izah" nedeni olarak kullanılabilecektir.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
23
KONUT VE İŞ YERİ TESLİMİNDE
KDV

Bir iktisadi işletmeye dahil olan veya konut alım-satımını
mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürenlerce yapılan
net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimleri % 1
KDV’ye tabidir.

Gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlar
tarafından doğrudan yapılan veya iktisadi bir işletmeye
dahil olmayan konut teslimleri ise KDV’ye tabi değildir.
Ancak, bu konutların icra veya müzayede yoluyla satışı
KDV’ye tabidir.

“Net alan” faydalı alanı yani, konut içerisinde duvarlar
arasında kalan temiz alanı ifade eder.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
24
KONUT VE İŞ YERİ TESLİMİNDE
KDV




150 m2’lik net alanın hesabında, her bağımsız birim ayrı
ayrı dikkate alınmaktadır.
Balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu vb. yerler
konutlardan ayrı olarak kullanılamayacağından, bu yerler
de 150 m2’lik net alanın hesabında gözönünde
tutulacaktır.
Samanlık, ahır, odunluk, ekmek fırını gibi yerler ise net
alanın tespitinde dikkate alınmayacaktır.
Bodrumlarda konut başına bir adet, konutun bulunduğu bina
dışında konut başına 4 m2’den büyük olmamak üzere yapılan
kömürlük veya depo; kalorifer dairesi, yakıt deposu, sığınak,
kapıcı veya kalorifer dairesi, müşterek hizmete ayrılan depo
çamaşırlık faydalı alan dışındadır.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
25
KONUT VE İŞ YERİ TESLİMİNDE
KDV

Bina içindeki garajlar ile bina dışında konut başına 18 m2’den
büyük olmamak üzere yapılan garajlar faydalı alan dışındadır. (30
Seri No.lu KDV G.T. ve 60 Sıra No.lu KDV Sirküleri)

Maliye Bakanlığı verdiği bir özelgede, bloklar arası mesafeler
içindeki sosyal alanlar altında kalan otoparkların bina
içerisinde yapılan garaj olarak değerlendirilmesi gerektiğini
bildirmiştir (MB.nin 30/06/2011 tarihli ve 65722 sayılı özelgesi).

İki katlı bir evin iki katı da ayrı ayrı kullanılabilecek yapıda
ise, 150 m2’lik net alanın hesabında her kat ayrı ayrı, her iki kat
birbirini tamamlayıcı ve birbirine bağlı ise 150 m2’lik net
alanın hesabında (dubleks dairelerde olduğu gibi) iki katın toplam
alanı dikkate alınacaktır.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
26
KONUT VE İŞ YERİ TESLİMİNDE
KDV

Bahçeli konut satışlarında 150 m2’lik alanın hesabında bahçe göz
önünde bulundurulmayacak, konutun bağımsız olarak kullanılmaya
esas her bir bölümü tek başına dikkate alınacaktır. Konutu
çevreleyen arsa ve arazi, bu konutla birlikte değerlendirilecek ve
konutun tabi olduğu oranda KDV’ye tabi olacaktır. Konutla birlikte
değerlendirilecek arsa ve arazinin büyüklüğü ise mahalli örf ve
adete göre tespit edilecektir.

Tapu sicilinde bahçeli ev, bahçeli konut gibi ibarelerle kayıtlı
taşınmazların üzerinde fiilen ve kullanılabilir halde konut
bulunmaması halinde, bu taşınmazlar arsa veya arazi sayılmak
suretiyle genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.
Taşınmaz teslimlerinde teslime konu taşınmazın işlem tarihi
itibariyle geçerli fiili durumunun dikkate alınması gerekmektedir.
Örneğin, tapu sicilinde 120 m² kargir ev olarak kayıtlı bulunan
kullanılamaz haldeki taşınmazın açık artırma yoluyla satışı, konut
satışı değil, arsa satışı olarak değerlendirilecektir.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
27
KONUT VE İŞ YERİ TESLİMİNDE
KDV

Gerçekte bir konut olmasına karşın faturada veya tapuda birden
fazla konut olarak gösterilen evlere ikiz evler denilmektedir.
Tapuda iki ayrı ev olarak gösterilen ancak gerçekte tek ev olan
ikiz evlerin teslimlerinde, net alanı 150 m2’yi geçip geçmediğine
bakılmalı, 150 m2’nin altında ise % 1, 150 m2 ve üzerinde ise %
18 KDV uygulanmalıdır.

Net alanı 150 m2’yi aşan konut teslimleri % 18 KDV’ye tabidir.

3 Temmuz 2009 öncesi ruhsat alan konut yapı kooperatiflerinin
üyelerine konut teslimleri metrekare sınırlaması olmaksızın
KDV’den istisnadır. 3 Temmuz 2009 tarihinden itibaren bina
inşaat ruhsatını almış konut yapı kooperatiflerinin üyelerine
yapacakları konut teslimleri, söz konusu konutlar için belirlenen
oranlarda KDV’ye tabi tutulacaktır.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
28
KONUT TESLİMLERİNDE
YENİ KDV REJİMİ

Konut teslimlerinde yeni KDV uygulamasına ilişkin düzenleme, 6322
sayılı Kanunla KDV Kanununun 28. maddesinde yapılan değişiklikle
hayata geçirildi. 6322 sayılı Kanunun konuya ilişkin 22. maddesi aynen
aşağıdadır.
“MADDE 22 – 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “perakende safhası için” ibaresi “perakende
safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve
bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için” şeklinde
değiştirilmiştir.”
Öte yandan, 6322 sayılı Kanunun 43/c maddesinde, 22. madde ile
yapılan düzenlemenin yapı ruhsatı 1/6/2012 tarihinden önce alınan
konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların
iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten önce yapılan konut inşaatı
projelerine ilişkin konut teslimleri hariç olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
29
KONUT TESLİMLERİNDE
YENİ KDV REJİMİ
Konut Teslimlerine Uygulanacak KDV Oranının
Tespitinde Metrekare Ölçütünden Vazgeçiliyor. Yeni
Ölçütler; Konutun veya Arsanın Vergi Değeri ve
BulunduğuYer
Yapılan yeni düzenlemede, oran belirlemesinde metrekare
ölçütünden vazgeçilerek, arsa veya konutun vergi değeri ve
bulunduğu yer esası getirilmektedir. Madde gerekçesinde,
yapılan düzenleme ile, konut teslimlerinde inşaatın yapıldığı
arsa veya konutun vergi değeri esas alınarak, katma değer
vergisi oranını farklılaştırabilme konusunda Bakanlar Kuruluna
yetki verildiği ifade edilmektedir. Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek ise KDV farklılaştırmasının gerekçesini, lüks ve
barınma amaçlı konut teslimlerinde eşitsizlik yaratan mevcut
uygulamayı düzeltmek şeklinde açıklamaktadır

Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
30
KONUT TESLİMLERİNDE
YENİ KDV REJİMİ
Bakanlar Kurulu, arsa veya konutun,
- Vergi değerini ve
- Bulunduğu yeri
esas alarak, konutlara uygulanacak KDV oranlarını
% 1, 8 ve 18 şeklinde belirleyebilecek.
Değer Esası: Yapılan düzenlemeye göre, Bakanlar Kurulu
değer esasına göre konutta 3 aşamalı KDV oranı
belirleyebilecektir: Ucuz konut % 1, pahalı konut % 8, lüks
konut % 18. Ancak, hangi aralıklarda hangi KDV oranının
uygulanacağı ve ucuz konut, pahalı konut ve lüks konut
tanımının Bakanlar Kurulu tarafından yapılması
gerekmektedir.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
31
BÜYÜK VE STRATEJİK
YATIRIMLARDA KDV İADESİ

KDV Kanununa 6322 sayılı Kanunla eklenen geçici 30. maddeye göre,
31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri
kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım
öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle
yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi
edilemeyen KDV, izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibi
mükellefe iade edilecektir.

Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen
vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren
gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Bu vergiler ve cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın
kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden
takvim yılı başında başlayacaktır.

İstisna uygulamasının Usul ve Esasları Maliye Bakanlığı’nca henüz
belirlenmemiştir.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
32
Sigaradaki Vergi Yükü





Sigaranın bedeli
Özel Tüketim Vergisi
ÖTV Dahil Toplam
Katma Değer Vergisi
GENEL TOPLAM
:1,28.-TL
:4,23.-TL
:5,51.-TL
:0,99.-TL
:6,50.-TL

Perakende satış fiyatı 6.5 TL olan bir ürün için
4.23 TL’si ÖTV ve 0.99 TL’si KDV olmak üzere
toplam 5.22 TL vergi ödeniyor. Bir paket
sigaradaki vergi yükü %80,25.Yani, paketteki 20
sigaradan 16’sı vergi olarak veriliyor.
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
33
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
34
Kayseri Mali Müşavirler
ve Muhasebeciler Derneği
KASEMDER
TEŞEKKÜRLER
Nevzat ÖZTÜRK Vergi Müfettişi
35

similar documents