2. mabes unsur pelaksana tugas p

Report
2.
Struktur Organisasi Baintelkam Polri
KABAINTELKAM POLRI
WAKABA
URKEU
UNSUR PIMPINAN
TAUD
ROANALIS
RORENMIN
URTU
BAG
DETEKSI
BAG
PROD
URMIN
POK
ANALIS
TAKTICAL
SUBBAG
PRODIK
URTU
BAG
DOKLIT
URMIN
SUBBAG
PRODSUS
BAG
REN
URMIN
SUBBAG
DOK
SUBBAG
LITUR
BAG
SUMDA
URMIN
SUBBAG
PROGAR
SUBBAG
DALGAR
BAG
BINFUNG
URMIN
SUBBAG
PERS
SUBBAG
SARPRAS
BAG
OPSNALLAT
URMIN
SUBBAG
LATFUNG
SUBBAG
BINSISMET
URMIN
SUBBAG
BIN
OPSNAL
SUBBAG
LAT
OPSNAL
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKS STAF
BID
SANDI
BID
INTELTEK
URMIN
URMIN
SUBBID
UMSAN
SUBBID
OPSNALSAN
SUBBID
PALSAN
BID
YANMAS
SUBBID
IT
SUBBID
BANTEK
BID
KERMA
URMIN
SUBBID
ALSUS
SUBBID
GIATMAS
SUBBID
ORAS
URMIN
SUBBID
SENDAK
SUBBID
KERMA
DAGRI
SUBBID
KERMA
LUGRI
UNSUR PELAKSANA STAF KHUSUS/ TEKNIS
DIT
POLITIK
DIT
EKONOMI
DIT
SOSBUD
DIT
KAMNEG
UNSUR PELAKSANA UTAMA
DIREKTUR
WADIR
DIT POLITIK
DIT EKONOMI
DIT SOSBUD
DIT KAMNEG
URTU
SUBDIT - I
SUBDIT - II
URMIN
UNIT
OPSNAL (4)
SUBDIT - III
URMIN
UNIT
OPSNAL (4)
URMIN
UNIT
OPSNAL (4)
3.
Daftar Susunan Personel (DSP) Baintelkam Polri
DAFTAR SUSUNAN PERSONEL BAINTELKAM POLRI
NOMOR
UNIT
JAB
1
2
URAIAN
PANGKAT
ESELON
JUMLAH
KETERANGAN
3
4
5
6
7
KOMJEN
IRJEN
IA
IB
1
1
2
UNSUR PIMPINAN
16
00
01
02
PIMPINAN
Kabaintelkam Polri
Wakabaintelkam Polri
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN & PELAKSANAAN STAF
01
01
02
03
URKEU
Kaurkeu
Pamin
Bamin/Banum
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS I / II
III B
IV B
-
1
4
4
9
02
01
02
03
TAUD
Kataud
Pamin
Bamin/Banum
AKBP
AKP/PNS III c/d
BA/PNS I / II
III A
IV A
-
1
2
2
5
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
ROANALIS
Karoanalis
Kaurtu
Bamin/Banum
Kabagdeteksi
Kaurmin
Paur pada Bag
Kapokanalistaktical
Paur
Bamin/Banum
BRIGJEN
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
KBP
KP/PNS IV a/b
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
II A
III B
II B
III B
III B
IIIA
III B
-
1
1
2
1
1
1
1
4
4
2
1
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
3
Kabagprod
Kaurmin
Kasubbagprodik
Kasubbagprodsus
Paur pada Bag
Bamin/Banum
Kabagdoklit
Kaurmin
Kasubbagdok
Kasubbaglitur
Paur pada Bag
Bamin/Banum
04
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
RORENMIN
Karorenmin
Kaurtu
Bamin/Banum
Kabagren
Kaurmin
Kasubbagprogar
Kasubbagdalgar
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kabagsumda
Kaurmin
Kasubbagpers
Kasubbagsarpras
4
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
5
II B
III B
III A
III A
III B
II B
III B
III A
III A
III B
-
6
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
30
BRIGJEN
KP/PNS IV a/b
PNS II / I
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
PNS III a/b
BA/PNS II / I
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
II A
III B
II B
III B
III A
III A
III B
IVB
II B
III B
III A
III A
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
7
3
1
2
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
3
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kabagbinfung
Kaurmin
Kasubbaglatfung
Kasubbagbinsismet
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kabagopsnallat
Kaurmin
Kasubbagbinopsnal
Kasubbaglatopsnal
Paur
Pamin
Bamin/Banum
4
KP/PNS IV a/b
PNS III a/b
BA/PNS II / I
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
PNS III a/b
BA/PNS II / I
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
PNS III a/b
BA/PNS II / I
5
III B
IVB
II B
III B
III A
III A
III B
IVB
II B
III B
III A
III A
III B
IV B
-
6
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
44
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
PNS III a/b
BA/PNS II / I
AKBP
PNS III a/b
BA/PNS II / I
AKBP
PNS III a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
IV B
III A
IV B
III A
IV B
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
UNSUR PELAKSANA UTAMA
05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
BIDSANDI
Kabidsandi
Kaurmin
Kasubbidumsan
Pamin
Bamin/Banum
Kasubbidopsnalsan
Pamin
Bamin/Banum
Kasubbidpalsan
Pamin
Bamin/Banum
7
4
1
2
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
BIDINTELTEK
Kabidinteltek
Kaurmin
Kasubbid IT
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kasubbidbantek
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kasubbidalsus
Kanit
Panit
Banit
Bamin/Banum
3
07
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
BIDYANMAS
Kabidyanmas
Kaurmin
Kasubbidgiatmas
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kasubbidoras
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kasubbidsendak
Paur
Pamin
Bamin/Banum
4
5
6
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
AKBP
KP
AKP/PNS III c/d
BA
BA/PNS II/I
II B
III B
III A
III B
IV A
III A
III B
IV A
III A
III B
IV A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
29
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III B
IV A
III A
III B
IV A
III A
III B
IV A
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
7
5
1
2
08
01
02
03
04
05
06
07
08
BIDKERMA
Kabidkerma
Kaurmin
Kasubbidkermadagri
Paur
Bamin/Banum
Kasubbidkermalugri
Paur
Bamin/Banum
3
09
01
01
02
4
5
6
II B
III B
III A
III B
III A
III B
-
1
1
1
1
1
1
1
1
8
DIT (POLITIK, EKONOMI, SOSBUD, KAMNEG)
PIMPINAN
Direktur
BRIGJEN
Wadir
KBP
II A
II B
4
4
8
02
01
02
URTU
Kaurtu
Bamin/Banum
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
III B
-
4
8
12
03
01
02
03
04
05
06
SUBDIT (12)
Kasubdit
Kanit
Panit
Kaurmin
Banit
Banum
KBP
AKBP
KP
PNS IV a/b
BA
PNS I /II
II B
III A
III B
III B
-
12
48
48
12
144
24
288
KBP
KP/PNS VI a/b
AKBP
KP/PNS VI a/b
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS VI a/b
BA/PNS II / I
7
REKAPITULASI DAFTAR PERSONEL BAINTELKAM POLRI
UNIT
NO
ORGANISASI
POLRI
KOMJEN IRJEN BRIGJEN KBP
1
AKBP
PNS
KP
AKP
IP
BA/TA
1
JML
IV
1
PIMPINAN
2
RORENMIN
1
4
8
8
21
5
3
ROANALIS
1
3
5
7
16
4
4
TAUD
5
URKEU
6
BIDSANDI
1
3
7
8
BIDINTELTEK
BIDYANMAS
1
1
3
3
6
3
4
1
16
2
48
2
48
6
27
73
74
JUMLAH
1
1
II/I
2
1
9 BIDKERMA
10 DITPOLITIK,
DITEKONOMI,
DITSOSBUD,
DITKAMNEG
III
1
6
6
JML
2
10
23
44
ANALIS
10
14
30
AHLI SANDI : 13
2
2
4
5
1
4
4
9
9
4
1
3
3
7
11
24
7
1
1
3
4
3
5
7
29
14
144
5
260
1
16
2
32
3
48
8
308
152
340
30
70
120
460
20
KET
0
0
8
0
8
JML
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
14
September
: 24
2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI
2.
Struktur Organisasi Baharkam Polri
3.
Daftar Susunan Personel (DSP) Baharkam Polri
DAFTAR SUSUNAN PERSONEL BAHARKAM POLRI
NOMOR
UNIT
JAB
1
2
URAIAN
PANGKAT
ESELON
JUMLAH
KETERANGAN
3
4
5
6
7
KOMJEN
IRJEN
IA
IB
1
1
2
UNSUR PIMPINAN
17
00
01
02
PIMPINAN
Kabaharkam Polri
Wakabaharkam Polri
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN & PELAKSANAAN STAF
01
01
02
03
TAUD
Kataud
Paur
Bamin/Banum
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
III A
III B
-
1
2
4
7
02
01
02
03
URKEU
Kaurkeu
Pamin
Bamin/Banum
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
III B
IV B
-
1
4
4
9
03
01
02
03
04
05
06
07
RORENMIN
Karorenmin
Kaurtu
Bamin/Banum
Kabagren
Kaurmin
Kasubbagprogar
Kassubbagdalgar
BRIGJEN
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
II A
III B
II B
III B
III A
III A
1
1
2
1
1
1
1
2
NOMOR
UNIT
JAB
1
2
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
04
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
URAIAN
3
PANGKAT
ESELON
JUMLAH
KETERANGAN
7
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kabagbinfung
Kaurmin
Kasubbaglatfung
Kasubbagbinsismet
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kabagsumda
Kaurmin
Kasubbagpers
Kasubbagsarpras
Paur
Pamin
Bamin/Banum
4
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
PNS III a/b
BA/PNS II / I
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
5
III B
IV B
II A
III B
III A
III A
III B
IV B
II A
III B
III A
III A
III B
IV B
-
6
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
34
ROBINOPSNAL
Karobinopsnal
Kaurtu
Bamin/Banum
Kabagbinlat
Kaurmin
Kasubbagrenopsnalat
Kasubbaglatopsnal
Paur
Pamin
Bamin/Banum
BRIGJEN
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
II A
III B
II B
III B
III A
III A
III B
IV B
-
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
3
NOMOR
UNIT
JAB
1
2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
URAIAN
PANGKAT
ESELON
JUMLAH
KETERANGAN
3
4
5
II B
III B
III A
III A
III B
IV B
II B
III B
III A
III A
III B
IV B
-
6
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
34
7
Kabagkerma
Kaurmin
Kasubbagkermaopsnal
Kasubbagkermalat
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kabagtahti
Kaurmin
Kasubbagwattah
Kasubbagbarbuk
Paur
Pamin
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
REKAPITULASI DAFTAR PERSONEL BAHARKAM POLRI
UNIT
POLRI
PNS
NO
JML
ORGANISASI
KOMJEN IRJEN BRIGJEN KBP
KP
AKP
IP
BA/TA
IV
III
PIMPINAN
2
RORENMIN
1
3
6
6
16
4
6
3
ROBINOPSNAL
1
3
6
6
16
4
6
4
TAUD
1
1
2
1
5
URKEU
0
1
36
10
1
1
JML
1
JUMLAH
1
AKBP
1
II/I
2
2
6
13
13
0
0
0
KET
JML
0
2
8
18
34
8
18
34
4
5
7
4
4
9
9
16
24
50
86
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
14
September
2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI
2.1.
Struktur Organisasi Ditbinmas
DIRBINMAS
WADIR
URKEU
UNSUR PIMPINAN
URTU
SUBBAGOPSNAL
UR
OPSNALLAT
SUBBAGRENMIN
UR
ANEV
UR
REN
UR
SUMDA
UR
BINFUNG
UNSUR PEMB PIMP DAN PELAKS STAF
SUBDIT
BINTIBMAS
SUBDIT
BINKAMSA
URMIN
SI
BINPENAKTA
SI
TIBSOS
SI
KORREHAB
SUBDIT
BINPOLMAS
URMIN
SI
BINSATPAM
SI
WASJAS
PAM
SI
JEMENPAM
SUBDIT
BINPOLSUS
URMIN
SI
BINPUAN
SI
BINPOT
MAS
SI
BINSISKAM
LING
URMIN
SI
BINLAT
SI
KORWAS
SI
ANEV
UNSUR PELAKS UTAMA
3.1.
Daftar Susunan Personel (DSP) Ditbinmas
DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DITBINMAS
NOMOR
UNIT
JAB
1
2
URAIAN
PANGKAT
ESELON
JUMLAH
KETERANGAN
3
4
5
6
7
BRIGJEN
KBP
II A
II B
1
1
2
UNSUR PIMPINAN
17.1
00
01
02
PIMPINAN
Dirbinmas
Wadirbinmas
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN & PELAKSANAAN STAF
01
01
02
03
URKEU
Kaurkeu
Pamin
Bamin/Banum
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS I / II
III B
IV B
-
1
4
4
9
02
01
02
03
URTU
Kaurtu
Pamin
Bamin/Banum
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS I / II
III B
IV A
-
1
1
2
4
03
01
02
03
04
05
06
SUBBAGRENMIN
Kasubbagrenmin
Kaurren
Pamin
Bamin/Banum
Kaursumda
Pamin
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS I / II
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
III A
III B
IV A
III B
IV A
1
1
2
1
1
2
2
1
2
07
08
09
10
04
01
02
03
04
05
06
07
3
Bamin/Banum
Kaurbinfung
Pamin
Bamin/Banum
4
BA/PNS I / II
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS I / II
5
III B
IV A
-
6
1
1
2
1
13
SUBBAGOPSNAL
Kasubbagopsnal
Kauropsnallat
Pamin
Bamin/Banum
Kauranev
Pamin
Bamin/Banum
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS I / II
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS I / II
III A
III B
IV A
III B
IV A
-
1
1
1
1
1
1
1
7
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS I / II
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS I / II
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS I / II
II A
III B
III A
III B
III A
III B
III A
III B
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
UNSUR PELAKSANA UTAMA
05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
SUBDITBINTIBMAS
Kasubditbintibmas
Kaurmin
Kasibinpenakta
Paur
Bamin/Banum
Kasitibsos
Paur
Bamin/Banum
Kasikorrehab
Paur
Bamin/Banum
7
3
NOMOR
UNIT
JAB
1
2
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
07
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
URAIAN
PANGKAT
ESELON
JUMLAH
KETERANGAN
3
4
5
6
7
SUBDITBINKAMSA
Kasubditbinkamsa
Kaurmin
Kasibinsatpam
Paur
Bamin/Banum
Kasiwasjaspam
Paur
Bamin/Banum
Kasijemenpam
Paur
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS I / II
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS I / II
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS I / II
II A
III B
III A
III B
III A
III B
III A
III B
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
SUBDITBINPOLMAS
Kasubditbinpolmas
Kaurmin
Kasibinpuan
Paur
Bamin/Banum
Kasibinpotmas
Paur
Bamin/Banum
Kasibinsiskamling
Paur
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III B
III A
III B
III A
III B
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
4
NOMOR
UNIT
JAB
1
2
08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
URAIAN
PANGKAT
ESELON
JUMLAH
KETERANGAN
3
4
5
6
7
II B
III B
III A
III B
III A
III B
III A
III B
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
SUBDITBINPOLSUS
Kasubditbinpolsus
Kaurmin
Kasibinlat
Paur
Bamin/Banum
Kasikorwas
Paur
Bamin/Banum
Kasianev
Paur
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
REKAPITULASI DAFTAR PERSONEL DITBINMAS POLRI
UNIT
POLRI
PNS
NO
JML
ORGANISASI
KOMJEN IRJEN BRIGJEN KBP
AKBP
KP
AKP
IP
BA/TA
JML
IV
III
1
PIMPINAN
2
URTU
0
1
1
3
URKEU
0
1
4
SUBBAGRENMIN
1
3
5
SUBBAGOPSNAL
1
6
7
SUBDITBINTIBMAS
1
SUBDITBINSATPAM
8
9
2
2
4
4
4
4
9
9
4
6
3
9
13
2
3
2
2
4
7
3
3
7
1
3
4
11
1
3
3
7
1
3
4
11
SUBDITBIMPOLMAS
1
3
3
7
1
3
4
11
SUBDITBINPOLSUS
1
3
3
7
1
3
4
11
5
14
17
37
6
23
42
79
0
0
1
1
2
0
0
0
13
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
14
KET
JML
0
JUMLAH
1
II/I
September
2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI
2.2.
Struktur Organisasi Ditsabhara
DIRSABHARA
WADIR
UNSUR PIMPINAN
URKEU
URTU
SUBBAG
OPSNAL
UR
OPSNALLAT
SUBBAG
RENMIN
UR
REN
UR
ANEV
UR
SUMDA
UR
BINFUNG
UNSUR PEMBANTU PIMP DAN PELAKS STAF
SUBDIT
GASUM
SUBDIT
HARTIBUM
URMIN
SI
GATUR
SI
BAN SAR
SUBDIT
DALMAS
URMIN
SI
TIPIRING
SI
TPTKP
SUBDIT
PATWAL
URMIN
URMIN
SI
PAM TKI
SI
NEGO
SI
BINDALMAS
SI
PATROLI
SI
WAL
DEN
PERINTIS
SUBDEN
PERINTIS (3)
UNSUR PELAKSANA UTAMA
3.2.
Daftar Susunan Personel (DSP) Ditsabhara
DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DITSABHARA
NOMOR
UNIT
JAB
1
2
URAIAN
PANGKAT
ESELON
JUMLAH
KETERANGAN
3
4
5
6
7
BRIGJEN
KBP
II A
II B
1
1
2
UNSUR PIMPINAN
17.2
00
01
02
PIMPINAN
Dirsabhara
Wadirsabhara
UNSUR PEMBANTU PIMP & PELAKSANAAN STAF
01
01
02
03
URKEU
Kaurkeu
Pamin
Bamin/Banum
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
III B
IV B
-
1
4
4
9
02
01
02
03
URTU
Kaurtu
Pamin
Bamin/Banum pada urtu
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
III B
IV A
-
1
1
2
4
03
01
02
03
04
05
06
SUBBAGRENMIN
Kasubbagrenmin
Kaurren
Pamin
Bamin/Banum
Kaursumda
Pamin
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
III A
III B
IV A
III B
IV A
1
1
2
1
1
2
2
1
2
08
09
10
11
Bamin/Banum
Kaurbinfung
Pamin
Bamin/Banum
3
4
BA/PNS II / I
KP/PNS IV a/b
I P/PNS III c/d
BA/PNS II / I
5
III B
IV A
-
6
1
1
2
1
13
04
01
02
03
04
05
06
07
SUBBAGOPSNAL
Kasubbagopsnal
Kauropsnallat
Pamin
Bamin/Banum
Kauranev
Pamin
Bamin/Banum
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
III A
III B
IV A
III B
IV A
-
1
1
1
1
1
1
1
7
UNSUR PELAKSANA UTAMA
05
01
02
03
04
05
06
07
08
SUBDITGASUM
Kasubditgasum
Kaurmin
Kasigatur
Paur
Bamin/Banum
Kasibansar
Paur
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III B
III A
III B
-
1
1
1
1
1
1
1
1
8
06
01
02
SUBDITHARTIBUM
Kasubdithartibum
Kaurmin
KBP
KP/PNS IV a/b
II B
III B
1
1
7
3
1
2
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Kasitipiring
Paur
Bamin/Banum
Kasi TPTKP
Paur
Bamin/Banum
Kasipam TKI
Paur
Bamin/Banum
3
4
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
5
III A
III B
III A
III B
III A
III B
-
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
07
01
02
03
04
05
06
07
08
SUBDITDALMAS
Kasubditdalmas
Kaurmin
Kasinego
Paur
Bamin/Banum
Kasibindalmas
Paur
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III B
III A
III B
-
1
1
1
1
1
1
1
1
8
08
01
02
03
04
05
06
07
08
SUBDITPATWAL
Kasubditpatwal
Kaurmin
Kasipatroli
Paur
Bamin/Banum
Kasiwal
Paur
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III B
III A
III B
-
1
1
1
1
1
1
1
1
8
7
4
1
2
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
3
DENPERINTIS
Kadenperintis
Paur
Kasubdenperintis I
Kanit
Banit
Banum
Kasubdenperintis II
Kanit
Banit
Banum
Kasubdenperintis III
Kanit
Banit
Banum
4
5
6
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA
PNS II / I
II A
III B
III A
III B
III A
IIII B
III A
III B
-
1
1
1
1
31
1
1
1
31
1
1
1
31
1
104
7
REKAPITULASI DAFTAR PERSONEL DITSABHARA
UNIT
NO
ORGANISASI
POLRI
KOMJEN IRJEN BRIGJEN
1 PIMPINAN
1
KBP
AKBP
PNS
KP
AKP
IP
BA/TA
1
JML
IV
III
II/I
2
JML
JML
0
2
2 URTU
0
1
1
2
4
4
3 URKEU
0
1
4
4
9
9
4 SUBBAGRENMIN
1
3
4
6
3
9
13
5 SUBBAGOPSNAL
1
2
3
2
2
4
7
6
SUBDITGASSUM
1
2
2
5
1
2
3
8
7
SUBDITHARTIBUM
1
3
3
7
1
3
4
11
8
SUBDITDALMAS
1
2
2
5
1
2
3
8
9
SUBDITPATWAL
1
2
2
5
1
2
3
8
1
3
3
93
100
1
3
4
104
6
14
17
93
131
7
23
43
174
10 DENPERINTIS I/II/III
JUMLAH
0
0
1
0
0
13
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
14
September
KET
2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI
2.3.
Struktur Organisasi Ditpamobvit
DIRPAMOBVIT
WADIR
URKEU
UNSUR PIMPINAN
URTU
SUBBAG
OPSNAL
UR
OPSNALLAT
SUBBAG
RENMIN
UR
REN
UR
ANEV
UR
SUMDA
UR
BINFUNG
UNSUR PEMBANTU PIMP DAN PELAKS STAF
SUBDIT
PAMWASTER
SUBDIT
PAM VVIP/VIP
URMIN
URMIN
SI
PAMWASIN
SI
PAMWAS
TAM
SI
PAMWAS
PERHUB
SUBDIT
PAMWISATA
SI
PAMWAS
INSTAL
SI
PAM VVIP
SI
PAM VIP
URMIN
SI
PAMOBWIS
SI
PAMWISWAN
DEN PAM
OPSNAL
SUBDEN
(3)
UNSUR PELAKSANA UTAMA
3.3.
Daftar Susunan Personel (DSP) Ditpamobvit
DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DITPAMOBVIT
NOMOR
UNIT
JAB
1
2
URAIAN
PANGKAT
ESELON
JUMLAH
KETERANGAN
3
4
5
6
7
BRIGJEN
KBP
II A
II B
1
1
2
UNSUR PIMPINAN
17.3
00
01
02
PIMPINAN
Dirpamovit
Wadir
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN & PELAKSANAAN STAF
01
01
02
03
URKEU
Kaurkeu
Pamin
Bamin/Banum
KP/NS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
III B
IV B
-
1
4
4
9
02
01
02
03
URTU
Kaurtu
Pamin
Bamin/Banum
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
III B
IV A
-
1
1
2
4
03
01
02
03
04
SUBBAGOPSNAL
Kasubbagopsnal
Kauropsnallat
Pamin
Bamin/Banum
AKBP
KP/PSN IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
III A
III B
IV A
-
1
1
1
1
2
1
2
05
06
07
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
3
Kauranev
Pamin
Bamin/Banum
4
KP/PSN IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
5
III B
IV A
-
6
1
1
1
7
SUBBAGRENMIN
Kasubbagrenmin
Kaurren
Pamin
Bamin/Banum
Kaursumda
Pamin
Bamin/Banum
Kaurbinfung
Pamin
Bamin/Banum
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
III A
III B
IV A
III B
IV A
III B
IV A
-
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
13
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III B
III A
III B
III A
III B
-
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
UNSUR PELAKSANA UTAMA
04
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
SUBDITPAMWASTER
Kasubditpamwaster
Kaurmin
Kasipamwasin
Paur
Bamin/Banum
Kasipamwastam
Paur
Bamin/Banum
Kasipamwasperhub
Paur
Bamin/Banum
7
3
1
2
12
13
14
3
Kasipamwasinstal
Paur
Bamin/Banum
05
01
02
03
04
05
06
07
08
4
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
5
III A
III B
-
6
1
2
1
18
SUBDITPAM VVIP / VIP
KasubditPam VVIP/VIP
Kaurmin
Kasi PamVVIP
Paur
Bamin/Banum
Kasipam VIP
Paur
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III B
III A
III B
-
1
1
1
2
1
1
2
1
10
06
01
02
03
04
05
06
07
08
SUBDITPAMWISATA
Kasubditpamwisata
Kaurmin
Kasipamobwis
Paur
Bamin/Banum
Kasipamwiswan
Paur
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III B
III A
III B
-
1
1
1
2
1
1
2
1
10
07
01
02
03
04
05
06
DENPAMOPSNAL
Kadenpamopsnal
Kaurmin
Kasubden I
Kanit
Banit
Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA
PNS II / I
II B
III B
III A
III B
-
1
1
1
3
30
2
7
4
1
2
07
08
09
10
11
12
13
14
3
Kasubden II
Kanit
Banit
Banum
Kasubden III
Kanit
Banit
Banum
4
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA
PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA
PNS II / I
5
III A
III B
III A
III B
-
6
1
3
30
2
1
3
30
2
110
7
REKAPITULASI DAFTAR PERSONEL DITPAMOBVIT
UNIT
NO
ORGANISASI
POLRI
KOMJEN IRJEN BRIGJEN
KBP
AKBP
PNS
KP
AKP
IP
BA/TA
JML
IV
1
PIMPINAN
2
URTU
3
URKEU
4
SUBBAGRENMIN
1
3
6
10
5
6
SUBBAGOPSNAL
1
2
2
5
SUBDITPAMWASTER
1
4
9
14
7
SUBDITVVIP/VIP
1
2
4
7
1
8
SUBDITPAMWISATA
1
2
4
7
9
DENPAMOPSNAL
1
3
9
90
5
13
31
90
JUMLAH
1
0
0
1
1
III
II/I
2
8
0
JML
JML
0
2
4
0
1
1
2
4
0
1
4
4
9
9
3
3
13
2
2
7
4
4
18
2
3
10
1
2
3
10
103
1
6
7
110
148
5
25
35
183
5
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
14
September
KET
2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI
2.4.
DIRPOLAIR
WADIR
Struktur Organisasi Ditpolair
URKEU
UNSUR PIMPINAN
URTU
SUBBAG
OPSNAL
UR
OPSNALLAT
SUBBAG
RENMIN
UR
ANEV
UR
REN
UR
SUMDA
UR
SARPRAS
UR
BINFUNG
UNSUR PEMBANTU PIMP DAN PELAKS STAF
SUBDIT
OPSNAL
SUBDIT
GAKKUM
URMIN
SI
RENDALOPS
SI
SAR
SUBDIT
FASHARKAN
URMIN
SI
TI
SI
LIDIK
SI
TINDAK
SUBDIT
KERMA
URMIN
SI
SI
SI
DOKPAL HARSINLIS JIANTEK
URMIN
SI
KERMADAGRI
SI
KERMALUGRI
SATROLNUS
SI
PATWALAIR
URKU
URKU
KAPAL
SI
BINMASAIR
UNSUR PELAKSANA UTAMA
STRUKTUR ORGANISASI KAPAL POLRI
KLAS “A-2” dan “A-3”
KLAS “A-2”
DANKAPAL
PANOPS
KKM
PANAT
PATEK
BAKOMLEK
BAKES
ABK
JURSAK
PELAYAN
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1 AKBP
1 KP
1 KP
3 IP
3 IP
1 BA
1 BA
22 BA
1 PNS II
2 PNS II
JUMLAH
: 36
KLAS “A-3”
DANKAPAL
JURSAK
BAKOMLEK
BAKES
PELAYAN
PANOPS
DANKAPAL
PANOPS
KKM
PANAT
PATEK
BAKOMLEK
BAKES
ABK
JURSAK
PELAYAN
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
JUMLAH
: 25
KKM
PANAT I
(NAV)
PANAT II
( MIN )
PANAT III
(SENBAH)
PATEK I
(M. INDUK)
PATEK II
( M.BANTU)
PATEK III
(LISPOM)
ABK
ABK
ABK
ABK
MESIN
ABK
MESIN
ABK
MESIN
1 KP
1 AKP
1 AKP
3 IP
3 IP
1 BA
1 BA
12 BA
1 PNS II
1 PNS II
STRUKTUR ORGANISASI KAPAL POLRI
KLAS “B-2” dan “B-3”
KLAS “B-2”
DAN KAPAL
PANAT
PATEK
BANAT
BATEK
BAKES
BAKOMLEK
ABK
JURSAK
PELAYAN
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1 AKP
1 IP
1 IP
3 BA
3 BA
1 BA
1 BA
11 BA
1 PNS
1 PNS
JUMLAH
: 24
KLAS “B-3”
DANKAPAL
JURSAK
BAKOMLEK
BAKES
PELAYAN
PANOPS
DAN KAPAL
PANAT
PATEK
BANAT
BATEK
BAKOMLEK
ABK
JURSAK
PELAYAN
:
:
:
:
:
:
:
:
:
JUMLAH
: 18
KKM
PANAT I
(NAV)
PANAT II
( MIN )
PANAT III
(SENBAH)
PATEK I
(M. INDUK)
PATEK II
( M.BANTU)
PATEK III
(LISPOM)
ABK
ABK
ABK
ABK
MESIN
ABK
MESIN
ABK
MESIN
1
1
1
3
3
1
6
1
1
AKP
IP
IP
BA
BA
BA
BA
PNS
PNS
STRUKTUR ORGANISASI KAPAL POLRI
KLAS “C-1”
DANKAPAL
PANAT
PATEK
ABK
JURSAK
: 1 IP
: 1 IP
: 1 IP
: 6 BA
: 1 PNS
JUMLAH
: 10
DANKAPAL
JURSAK
BAKOMLEK
PANAT
PATEK
ABK
ABK
STRUKTUR ORGANISASI KAPAL POLRI
KLAS “C-2” dan “C-3”
DANKAPAL
KLAS “C-2”
KLAS “C-3”
DANKAPAL
BANAT
BATEK
: 1 BA
: 3 BA
: 2 BA
DANKAPAL
BANAT
BATEK
: 1 BA
: 2 BA
: 1 BA
JUMLAH
:6
JUMLAH
:4
BANAT
BATEK
3.4.
Daftar Susunan Personel Ditpolair
DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DITPOLAIR
NOMOR
UNIT
JAB
1
2
URAIAN
PANGKAT
ESELON
JUMLAH
KETERANGAN
3
4
5
6
7
BRIGJEN
KBP
II A
II B
1
1
2
UNSUR PIMPINAN
17.4
00
01
02
PIMPINAN
Dirpolair
Wadirpolair
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN & PELAKSANAAN STAF
01
01
02
03
URKEU
Kaurkeu
Pamin
Bamin/Banum pada urku
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
III B
IV B
-
1
4
4
9
02
01
02
03
URTU
Kaurtu
Pamin
Bamin/Banum pada urtu
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
III B
IV A
-
1
1
2
4
03
01
02
03
04
SUBBAGOPSNAL
Kasubbagopsnal
Kauropsnallat
Pamin
Bamin/Banum
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II/I
III A
III B
IV A
-
1
1
2
12
2
1
2
05
06
07
Kauranev
Pamin
Bamin/Banum
3
4
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
5
III B
IV A
-
6
1
1
12
30
04
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SUBBAGRENMIN
Kasubbagrenmin
Pamin
Kaurren
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kaursumda
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kaursarpras
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kaurbinfung
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Bawalprot
AKBP
AKP/PNS III c/d
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
BA
III A
IV A
III B
IV A
IV B
III B
IV A
IV B
III B
IV A
IV B
III B
IV A
IV B
-
1
1
1
2
2
4
1
3
2
6
1
2
1
14
1
2
1
4
15
64
KBP
KP/PNS IV a/b
II B
III B
1
1
UNSUR PELAKSANA UTAMA
05
01
02
SUBDITOPSNAL
Kasuditopsnal
Kaurmin
7
3
1
2
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
3
Kasirendalopsnal
Paur
Bamin
Banum
Kasi SAR
Paur
Bamin
Banum
Kasi TI
Paur
Bamin
Banum
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
07
01
02
03
4
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA
PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA
PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA
PNS II / I
5
III A
III B
III A
III B
III A
III B
-
6
1
2
16
2
1
2
30
2
1
2
16
2
79
SUBDITGAKKUM
Kasubditgakkum
Kaurmin
Kasilidik
Paur
Bamin
Banum
Kasitindak
Paur
Bamin
Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA
PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA
PNS II / I
II B
III B
III A
III B
III A
III B
-
1
1
1
3
9
2
1
3
9
2
32
SUBDITFASHARKAN
Kasubditfasharkan
Kaurmin
Kasidokpal
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
II B
III B
III A
1
1
1
7
4
1
2
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Paur
Bamin
Banum
Kasiharsinlis
Paur
Bamin
Banum
Kasijiantek
Paur
Bamin
Banum
3
4
KP/PNS IV a/b
BA
PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA
PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA
PNS II / I
5
III B
III A
III B
III A
III B
-
6
2
10
2
1
2
10
2
1
2
6
2
43
08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
SUBDITKERMA
Kasubditkerma
Kaurmin
Kasikermadagri
Paur
Bamin
Banum
Kasikermalugri
Paur
Bamin
Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA
PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA
PNS II / I
II B
III B
III A
III B
III A
III B
-
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
14
09
01
02
03
04
SATROLNUS
Kasatrolnus
Kaurmin
Kasipatwalair
Paur
KBP
PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
II B
III B
III A
III B
1
1
1
1
7
5
1
2
05
06
07
08
09
10
3
Bamin
Banum
Kasibinmasair
Paur
Bamin
Banum
10
KAPAL *)
4
BA
PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA
PNS II / I
AKBP
KP
AKP
IP
BA/PNS II / I
5
III A
III B
-
6
2
1
1
1
2
1
12
III A
III B
IV A
2
13
50
160
854
1079
-
7
*) - Sesuai dengan Tipe dan
Jumlah Kapal yang ada
REKAPITULASI DAFTAR PERSONEL DITPOLAIR
UNIT
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ORGANISASI
POLRI
KOM IR
BRIGJEN
JEN JEN
PIMPINAN
URTU
URKEU
1
SUBBAGRENMIN
SUBBAGOPSNAL
SUBDITOPSNAL
SUBDITGAKKUM
SUBDIT FASHARKAN
SUBDITKERMA
SATROLNUS
PERS KAPAL
JUMLAH
0
0
1
KBP
AKBP
PNS
KP
AKP
IP
BA/TA
1
4
2
6
6
6
4
2
9
3
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
2
6
2
16
13
43
50
62
160
160
JML
JML
IV
III
II/I
JML
2
0
0
1
1
1
4
2
4
0
4
9
2
4
9
7
1
1
1
1
1
28
4
6
4
12
2
4
35
4
7
5
13
3
5
64
30
79
32
43
14
12
7
98
164
98
183
1079
1368
15
20
62
18
20
4
2
29
26
72
27
30
11
7
756
897
981
1185
12
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
14
KET
- NAVIGATOR LAUT: 25
- TEKNISI LAYAR
September
2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI
: 98
2.5.
Struktur Organisasi Ditpoudara
DIRPOLUDARA
WADIR
UNSUR PIMPINAN
URKEU
URTU
SUBBAG
RENMIN
SUBBAG
OPSNAL
UR
OPSNALLAT
UR
TELEMATIKA
UR
SELBANGJA
UR
REN
UR
ANEV
UR
SUMDA
UR
BINFUNG
UR
KESBANG
UNSUR PEMBANTU PIMP DAN PELAKS STAF
SUBDIT
TRANSUD
SUBDIT
OPS
URMIN
SI
TRANS
VIP
SI
SI
SI
TRANS POLMAS
OPSPUS
PERSLOG DIRGA
SUBDIT
FASHARKAN
URMIN
URMIN
SI
SAR
SI
OPS
WIL
SUBDIT
KATPROF
SI
FAS
SI
JIAN
TEK
SI
HAR
KAN
URMIN
SI
SI
OPS
KORSIS
JARLAT
SI
GADIK
SI
DIKLAT
PROF
UNSUR PELAKSANA UTAMA
3.5.
Daftar Susunan Personel (DSP) Ditpoludara
DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DITPOLUDARA
NOMOR
UNIT
JAB
1
2
URAIAN
PANGKAT
ESELON
JUMLAH
KETERANGAN
3
4
5
6
7
BRIGJEN
KBP
II A
II B
1
1
2
UNSUR PIMPINAN
17.5
00
01
02
PIMPINAN
Dirpoludara
Wadir
UNSUR PEMBANTU PIMP & PELAKSANAAN STAF
01
01
02
03
URKEU
Kaurkeu
Pamin
Bamin/Banum
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
III B
IV B
-
1
4
4
9
02
01
02
03
URTU
Kaurtu
Pamin
Bamin/Banum
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
III B
IV A
-
1
1
2
4
03
01
02
03
04
SUBBAGOPSNAL
Kasubbagopsnal
Kauropsnallat
Pamin
Bamin/Banum
AKBP
KP
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
III A
III B
IV A
-
1
1
2
6
2
1
2
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Kaurtelematika
Pamin
Bamin/Banum
Kaurselbangja
Pamin
Bamin/Banum
Kauranev
Pamin
Bamin/Banum
3
4
KP
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
KP
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
KP
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
5
III B
IV A
III B
IV A
III B
IV A
-
6
1
2
4
1
1
4
1
1
4
29
04
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
SUBBAGRENMIN
Kasubbagrenmin
Pamin
Kaurren
Pamin
Bamin/Banum
Kaursumda
Pamin
Banum
Kaurbinfung
Pamin
Bamin/Banum
Kaurkesbang
Pamin
Bamin/Banum
AKBP
AKP/PNS III c/d
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
III A
IV A
III B
IV A
III B
IV A
III B
IV A
III B
IV A
-
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
18
7
3
1
2
3
UNSUR PELAKSANA UTAMA
4
5
6
05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
SUBDITTRANS
Kasubdittrans
Kaurmin
Kasitrans VIP
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kasitransperslog
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kasipolmasdirga
Paur
Pamin
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III B
IV A
III A
III B
IV A
III A
III B
IV A
-
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
17
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
SUBDITOPS
Kasubditops
Kaurmin
Kasiopspus
Paur
Pamin
Banum
Kasisar
Paur
Pamin
Banum
Kasiopswil
KBP
PNS IV a/b
AKBP
KP
AKP
PNS II / I
AKBP
KP
AKP
PNS II / I
AKBP
II B
III B
III A
III B
IV A
III A
III B
IV A
III A
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
7
4
1
2
12
13
14
3
Paur
Pamin
Banum
07
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
08
01
02
03
4
KP
AKP
PNS II / I
5
III B
IV A
-
6
1
1
2
17
SUBDITFASHARKAN
Kasubditfasharkan
Kaurmin
Kasifas
Paur
Bamin
Banum
Kasijiantek
Paur
Bamin
Banum
Kasiharkan
Paur
Bamin
Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA
PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA
PNS II / I
II B
III B
III A
III B
III A
III B
III A
III B
-
1
1
1
3
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
24
SUBDITKATPROF
Kasubditkatprof
Kaurmin
Kasiopsjarlat
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
II B
III B
III A
1
1
1
7
5
1
2
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
3
Kaur
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kasikorsis
Kaur
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kasigadik
Kaur
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kasidiklatprof
Kaur
Paur
Pamin
Bamin/Banum
4
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
5
III B
IV A
IV B
III A
III B
IV A
IV B
III A
III B
IV A
IV B
III A
III B
IV A
IV B
-
6
2
2
2
4
1
2
2
2
4
1
2
2
2
4
1
2
2
2
4
46
7
REKAPITULASI DAFTAR PERSONEL DITPOLUDARA
UNIT
NO
ORGANISASI
POLRI
KOMJEN IRJEN
BRIGJEN
KBP
1
1
AKBP
PNS
KP
AKP
IP
BA/TA
JML
IV
III
1
PIMPINAN
2
URTU
0
1
1
3
URKEU
0
1
4
4
SUBBAGRENMIN
1
4
8
1
5
SUBBAGOPS
1
4
6
6
SUBDITTRANSUDARA
1
3
3
3
10
7
SUBDITOPSUDARA
1
3
3
3
10
8
SUBDITFASHARKAN
1
3
7
9
SUBDITKATPROF
JUMLAH
0
0
1
II/I
2
8
JML
KET
0
2
2
4
4
- PILOT
4
9
9
- CO PILOT : 57
4
5
18
- TEKNISI
8
8
29
- GADIK/
1
6
7
17
INSTR
1
6
7
17
19
1
4
5
24
13
10
JML
21
1
4
8
8
8
8
37
1
5
15
29
28
8
26
112
6
6
8
9
46
42
54
166
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
14
September
2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI
: 57
: 80
: 30
2.6.
DIRSATWA
WADIR
Struktur Organisasi Ditsatwa
UNSUR PIMPINAN
URKEU
URTU
SUBBAG
OPSNAL
UR
OPSNALLAT
SUBBAG
RENMIN
UR
ANEV
UR
REN
UR
SUMDA
UR
BINFUNG
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKS STAF
SUBDIT
HARVET
SUBDIT
CAKKAL
URMIN
SI
HAR
SUBDIT
LATSATWA
URMIN
URMIN
SI
VET
SI
OPSJARLAT
DENJING
SUBDEN
CAKUM
SUBDEN
CAKSUS
SI
SISWA
SI
GADIK
DENDA
SUBDEN
DALMAS
SUB DEN SUB DEN
PATWAL DALMAS
SUBDEN
SAR
UNSUR PELAKSANA UTAMA
3.6.
Daftar Susunan Personel (DSP) Ditsatwa
DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DITSATWA
NOMOR
UNIT
JAB
1
2
URAIAN
PANGKAT
ESELON
JUMLAH
KETERANGAN
3
4
5
6
7
BRIGJEN
KBP
II A
II B
1
1
2
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
III B
IV B
-
1
4
4
9
KP/PNS IV a/b
III B
1
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
IV A
-
1
2
4
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
III A
III B
III B
-
1
1
1
1
1
5
UNSUR PIMPINAN
17.6
00
01
02
PIMPINAN
Dirpolsatwa
Wadir
UNSUR PEMBANTU PIMP & PELAKSANAAN STAF
01
01
02
03
URKEU
Kaurkeu
Pamin
Bamin/Banum
02
01
02
03
URTU
Kaurtu
Pamin
Banum
03
01
02
03
04
05
SUBBAGOPSNAL
Kasubbagopsnal
Kauropsnallat
Bamin/Banum
Kauranev
Bamin/Banum
2
1
2
04
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
3
SUBBAGRENMIN
Kasubbagrenmin
Kaurren
Pamin
Bamin/Banum
Kaursumda
Pamin
Bamin/Banum
Kaurbinfung
Pamin
Bamin/Banum
4
5
6
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
III A
III B
IV A
III B
IV A
III B
IV A
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
UNSUR PELAKSANA UTAMA
05
01
02
03
04
05
06
07
08
SUBDITHARVET
Kasubditharvet
Kaurmin
Kasihar
Paur
Bamin/Banum
Kasivet
Paur
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III B
III A
III B
-
1
1
1
1
2
1
1
2
10
06
01
02
03
04
SUBDITCAKKAL
Kasubditcakkal
Kaurmin
Kadenjing
Kasubdencakum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
II B
III B
III A
III B
1
1
1
1
7
3
1
2
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Kanit
Banit
Kasubdencaksus
Kanit
Banit
Kasubdendalmas
Kanit
Banit
Kadenda
Kasubdenpatwal
Kanit
Banit
Kasubdendalmas
Kanit
Banit
Kasubden SAR
Kanit
Banit
3
4
AKP/PNS III c/d
BA
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA
5
IV A
III B
IV A
III B
IV A
III A
III B
IV A
III B
IV A
III B
IV A
-
6
1
30
1
1
30
1
1
30
1
1
1
30
1
1
30
1
1
30
196
07
01
02
03
04
05
06
07
08
SUBDITLATSATWA
Kasubditlatsatwa
Kaurmin
Kasiopsnaljarlat
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kasisiswa
Paur
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
II B
III B
III A
III B
IV A
III A
III B
1
1
1
2
4
6
1
2
7
4
1
2
09
10
11
12
13
14
3
Pamin
Bamin/Banum
Kasigadik
Paur
Pamin
Bamin/Banum
4
5
6
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
IV A
III A
III B
IV A
-
3
5
1
2
3
5
37
7
REKAPITULASI DAFTAR PERSONEL DITSATWA
UNIT
NO
ORGANISASI
POLRI
KOMJEN IRJEN BRIGJEN KBP AKBP
KP
AKP
IP
BA/TA
IV
III
PIMPINAN
2
URTU
0
1
1
3
4
URKEU
0
1
4
SUBBAGRENMIN
1
3
4
3
5
SUBBAGOPSNAL
1
2
3
6
SUBDITHARVET
1
2
2
5
1
7
SUBDITCAKKAL
1
2
6
6
180
195
1
8
SUBDITLATSATWA
1
3
6
10
10
30
1
4
9
19
16
190
239
5
0
0
1
1
JML
1
JUMLAH
1
PNS
II/I
2
0
8
JML
JML
0
2
2
4
4
4
9
9
3
6
10
2
2
5
4
5
10
1
196
6
7
37
21
34
273
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
14
September
KET
2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI
2.
Struktur Organisasi Bareskrim Polri
KABARESKRIM POLRI
WAKABA
URKEU
UNSUR PIMPINAN
TAUD
RO
WASSIDIK
RO
KORWAS PPNS
RO
BINOPSNAL
URTU
BAG
WAS
SIDIK
URMIN
BAG
BIN PPNS
URMIN
BAG
BANOPS
URMIN
BAG
MINPERS
PPNS
URMIN
BAG
MINDIK
URMIN
SUBBAG
LITKARA
SUBBAG
BINSIS
SUBBAG
BINPUAN
SUBBAG
MIN
SUBBAG
WASMIN
SUBBAG
SUBBAG
MINSIDIK
MINSIDIK
SUBBAG
BANTIS
SUBBAG
BINDIK
LAT
SUBBAG
PERS
SUBBAG
WAS
MATKAS
RO
RENMIN
URTU
BAG
VISILAP
BAG
RENOPS
NAL
BAG
KERMA
BAG
ANEV
URTU
BAG
RESMOB
URMIN
URMIN
URMIN
URMIN
URMIN
SUBBAG
VISI
SUBBAG
RENMIN
OPSNAL
SUBBAG
LUGRI
SUBBAG
JIANTA
UNIT
(3)
SUBBAG
LAP
SUBBAG
LATOPS
NAL
SUBBAG
DAGRI
SUBBAG
DAL
KARA
BAG
REN
BAG
MON
BAG
BINFUNG
BAG
SUMDA
BAG
TAHTI
URMIN
URMIN
URMIN
URMIN
SUBBAG
DALSISDUR
SUBBAG
PROGAR
SUBBAG
LATFUNG
SUBBAG
PERS
SUBBAG
WATTAH
SUBBAG
PAM
DUK
SUBBAG
DALGAR
SUBBAG
BINSISMET
SUBBAG
SARPRAS
SUBBAG
BARBUK
URMIN
SUBBAG
HARBANG
TIM
MONITOR
UNSUR PEMBANTU PIMP DAN PELAKS STAF
PUS
IKNAS
DIT
TIPIDUM
DIT
TIPIDEKSUS
PUS
INAFIS
DIT
TIPIDKOR
PUS
LABFOR
DIT
TIPIDNARKOBA
UNSUR PELAKSANA TEKNIS
DIT
TIPIDTER
UNSUR PELAKSANA UTAMA
2.1.
Struktur Organisasi Dittipidum
DIRTIPIDUM
WADIR
URTU
SUBBAG
OPSNAL
SUBBAG
RENMIN
SUBDIT
I
SUBDIT
II
SUBDIT
III
SUBDIT
IV
SUBDIT
V
KANIT
(5)
KANIT
(5)
KANIT
(5)
KANIT
(5)
KANIT
(5)
2.2.
Struktur Organisasi Dittipideksus
DIRTIPIDEKSUS
WADIR
URTU
SUBBAG
OPSNAL
SUBBAG
RENMIN
SUBDIT
I
SUBDIT
II
SUBDIT
III
SUBDIT
IV
SUBDIT
V
SUBDIT
VI
KANIT
(5)
KANIT
(5)
KANIT
(5)
KANIT
(5)
KANIT
(5)
KANIT
(5)
2.3.
Struktur Organisasi Dittipidkor
DIRTIPIDKOR
WADIR
URKEU
URTU
SUBBAG
OPSNAL
SUBBAG
RENMIN
SUBDIT
I
SUBDIT
II
SUBDIT
III
SUBDIT
IV
SUBDIT
V
KANIT
(5)
KANIT
(5)
KANIT
(5)
KANIT
(5)
KANIT
(5)
2.4.
Struktur Organisasi Dittipidnarkoba
DIRTIPIDNARKOBA
WADIR
URKEU
URTU
SUBBAG
OPSNAL
SUBBAG
RENMIN
SUBDIT
I
SUBDIT
II
SUBDIT
III
SUBDIT
IV
SUBDIT
V
KANIT
(5)
KANIT
(5)
KANIT
(5)
KANIT
(5)
KANIT
(5)
2.5.
Struktur Organisasi Dittipidter
DIRTIPIDTER
WADIR
URTU
SUBBAG
OPSNAL
SUBBAG
RENMIN
SUBDIT
I
SUBDIT
II
SUBDIT
III
SUBDIT
IV
SUBDIT
V
KANIT
(5)
KANIT
(5)
KANIT
(5)
KANIT
(5)
KANIT
(5)
3. Daftar Susunan Personel (DSP) Bareskrim Polri
DAFTAR SUSUNAN PERSONEL BARESKRIM POLRI
NOMOR
UNIT
JAB
1
2
URAIAN
PANGKAT
ESELON
JUMLAH
KETERANGAN
3
4
5
6
7
KOMJEN
IRJEN
IA
IB
1
1
2
UNSUR PIMPINAN
18
00
01
02
PIMPINAN
Kabareskrim Polri
Wakabareskrim Polri
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN & PELAKSANAAN STAF
01
01
02
03
URKEU
Kaurkeu
Pamin
Bamin/Banum
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
III B
IV B
-
1
4
4
9
02
01
02
03
TAUD
Kataud
Paur
Banum
AKBP
KP/PNS IV a/b
PNS II / I
III A
III B
-
1
2
2
5
03
01
02
03
04
05
ROWASSIDIK
Karowassidik
Kaurtu
Kabagmindik
Kaurmin
Kasubbagwasmin
BRIGJEN
KP/PNS IV a/b
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
II A
III B
II B
III B
III A
1
1
1
1
1
2
1
2
06
07
08
09
10
11
12
3
KasubbagwasmaTkas
Bamin/Banum
Kabagvisilap
Kaurmin
Kasubbagvisi
Kasubbaglap
Bamin/Banum
04
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ROBINOPSNAL
Karobinopsnal
Kaurtu
Bamin/Banum
Kabagrenopsnal
Kaurmin
Kasubbagrenminopsnal
Kasubbaglatopsnal
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kabagkerma
Kaurmin
Kasubbaglugri
Kasubbagdagri
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kabaganev
Kaurmin
Kasubbagjianta
Kasubbagdalkara
4
AKBP
BA/PNS II/I
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
BA/PNS II / I
5
IIIA
II B
III B
III A
III A
-
6
1
2
1
1
1
1
2
14
BRIGJEN
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
II A
III B
II B
III B
III A
III A
III B
IV A
II B
III B
III A
III A
III B
IV A
II B
III B
III A
III A
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
7
3
1
2
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
3
Paur
Pamin
Bamin/Banum
Kabagresmob
Kaurmin
Kanit
Panit
Banit
Kabagmon
Kaurmin
Kasubbagdalsisdur
Kasubbagpamduk
Kasubbagharbang
Bamin/Banum
Tim Monitor
Paur
Pamin
Bamin
Banum
4
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKP
BA
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
BA/PNS II / I
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA
PNS II / I
5
III B
IV A
II B
III B
III A
IV A
II B
III B
III A
III A
III A
III A
III B
IV A
-
RORENMIN
Karorenmin
Kaurtu
Banum
Kabagren
Kaurmin
Kasubbagprogar
Kasubbagdalgar
Paur
Bamin/Banum
BRIGJEN
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
III B
II B
III B
III A
III A
III B
-
6
1
1
2
1
1
3
9
45
1
1
1
1
1
2
1
1
2
12
2
112
1
1
2
1
1
1
1
1
2
7
4
1
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
3
Kabagbinfung
Kaurmin
Kasubbaglatfung
Kasubbagbinsismet
Paur
Banum
Kabagsumda
Kaurmin
Kasubbagpers
Kasubbagsarpras
Paur
Banum
Kabagtahti
Kaurmin
Kasubbagwattah
Kasubbagwatbarbuk
Paur
Pamin
Bamin / Banum
06
01
01
01
02
03
4
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
5
II B
III B
III A
III A
III B
II B
III B
III A
III A
III B
II B
III B
III A
III A
III B
IV A
-
6
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
33
RO KORWAS PPNS
Karokorwas
BRIGJEN
II A
1
1
URTU
Kaurtu
Pamin
Bamin/Banum
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
III B
IV B
-
1
2
2
5
7
5
1
2
3
5
6
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III A
III B
-
1
1
1
1
2
2
8
BAGBANOPS
Kabagbanops
Kaurmin
Kasubbagbinsis
Kasubbagbantis
Paur
Banum
KBP
PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
PNS II / I
II B
III B
III A
III A
III B
-
1
1
1
1
2
2
8
04
01
02
03
04
05
06
BAGBIN PPNS
Kabagbin PPNS
Kaurmin
Kasubbagbinpuan
Kasubbagbindiklat
Paur
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III A
III B
-
1
1
1
1
2
2
8
05
01
02
03
BAGMINPERS PPNS
Kabagminpers PPNS
Kaurmin
Kasubbagmin
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
II B
III B
III A
1
1
1
02
01
02
03
04
05
06
BAGWASSIDIK
Kabagwasdik
Kaurmin
Kasubbaglitkara
Kasubbagminsidik
Paur
Bamin/Banum
03
01
02
03
04
05
06
4
7
6
NOMOR
UNIT
JAB
1
2
04
05
06
URAIAN
PANGKAT
ESELON
JUMLAH
KETERANGAN
3
4
6
1
2
2
8
7
Kasubbagpers
Paur
Bamin/Banum
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
5
III A
III B
-
07
01
01
02
UNSUR PELAKSANA UTAMA
DITTIPIDUM
PIMPINAN
Direktur
Wadir
BRIGJEN
KBP
II A
II B
1
1
2
02
01
02
03
URTU
Kaurtu
Pamin
Banum
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
PNS II / I
III B
IV B
-
1
1
1
3
03
01
02
03
SUBBAGRENMIN
Kasubbagrenmin
Paur
Banum
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II/I
III A
III B
-
1
1
1
3
04
01
02
03
SUBBAGOPS
Kasubbagops
Paur
Banum
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II/I
III A
III B
-
1
1
1
3
7
1
5
6
KBP
AKBP
KP
AKP
BA
PNS II/I
II B
III A
IV A
IV B
-
5
25
25
25
25
10
115
DITTIPIDEKSUS
PIMPINAN
Direktur
Wadir
BRIGJEN
KBP
II A
II B
1
1
2
02
01
02
03
URTU
Kaurtu
Pamin
Banum
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
PNS II / I
III B
IV B
-
1
1
1
3
03
01
02
03
SUBBAGRENMIN
Kasubbagrenmin
Paur
Banum
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II/I
III A
III B
-
1
1
1
3
04
01
02
03
SUBBAGOPS
Kasubbagops
Paur
Banum
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II/I
III A
III B
-
1
1
1
3
2
05
01
02
03
04
05
06
SUBDIREKTORAT
Kasubdit
Kanit
Kasubnit
Panit
Banit
Banum pada Subnit
3
08
01
01
02
4
7
8
1
2
05
01
02
03
04
05
06
3
SUBDIREKTORAT
Kasubdit
Kanit
Kasubnit
Panit
Banit
Banum pada Subnit
09
01
01
02
4
5
6
KBP
AKBP
KP
AKP
BA
PNS II/I
II B
III A
IV A
IV B
-
6
30
30
30
30
12
138
DITTIPIDKOR
PIMPINAN
Direktur
Wadir
BRIGJEN
KBP
II A
II B
1
1
2
02
01
02
03
URTU
Kaurtu
Pamin
Banum
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
PNS II / I
III B
IV B
-
1
1
1
3
03
01
02
03
URKEU
Kaurkeu
Pamin
Banum
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
PNS II / I
III B
IV B
-
1
4
4
9
03
01
02
03
SUBBAGRENMIN
Kasubbagrenmin
Paur
Banum
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II/I
III A
III B
-
1
1
1
3
7
9
1
2
04
01
02
03
3
SUBBAGOPS
Kasubbagops
Paur
Banum
05
01
02
03
04
05
06
4
5
6
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II/I
III A
III B
-
1
1
1
3
SUBDIT
Kasubdit
Kanit
Kasubnit
Panit
Banit
Banum pada Subnit
KBP
AKBP
KP
AKP
BA
PNS II/I
II B
III A
IV A
IV B
-
5
25
25
25
25
10
115
10
01
01
02
DITTIPIDNARKOBA
PIMPINAN
Direktur
Wadir
BRIGJEN
KBP
II A
II B
1
1
2
02
01
02
03
URTU
Kaurtu
Pamin
Banum
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
PNS II / I
III B
IV B
-
1
1
1
3
03
01
02
03
URKEU
Kaurkeu
Pamin
Banum
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
PNS II / I
III B
IV B
-
1
4
4
9
7
10
1
2
03
01
02
03
3
SUBBAGRENMIN
Kasubbagrenmin
Paur
Banum
04
01
02
03
4
5
6
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II/I
III A
III B
-
1
1
1
3
SUBBAGOPS
Kasubbagops
Paur
Banum
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II/I
III A
III B
-
1
1
1
3
05
01
02
03
04
05
06
SUBDIT
Kasubdit
Kanit
Kasubnit
Panit
Banit
Banum pada Subnit
KBP
AKBP
KP
AKP
BA
PNS II/I
II B
III A
IV A
IV B
-
5
25
25
25
75
10
165
11
01
01
02
DITTIPIDTER
PIMPINAN
Direktur
Wadir
BRIGJEN
KBP
II A
II B
1
1
2
02
01
02
03
URTU
Kaurtu
Pamin
Banum
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
PNS II / I
III B
IV B
-
1
1
1
3
7
11
1
2
03
01
02
03
3
SUBBAGRENMIN
Kasubbagrenmin
Paur
Banum
04
01
02
03
05
01
02
03
04
05
06
4
5
6
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II/I
III A
III B
-
1
1
1
3
SUBBAGOPS
Kasubbagops
Paur
Banum
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II/I
III A
III B
-
1
1
1
3
SUBDIT
Kasubdit
Kanit
Kasubnit
Panit
Banit
Banum pada Subnit
KBP
AKBP
KP
AKP
BA
PNS II/I
II B
III A
IV A
IV B
-
5
25
25
25
25
10
115
7
REKAPITULASI DAFTAR PERSONEL BARESKRIM POLRI
UNIT
POLRI
PNS
NO
JML
ORGANISASI
KOMJEN IRJEN BRIGJEN
1
KBP
AKBP
KP
AKP
IP
BA/TA
1
PIMPINAN
1
2
TAUD
3
URKEU
4
ROWASIDIK
1
2
4
3
5
RORENMIN
1
4
8
4
1
6
ROBINOPSNAL
1
5
13
4
14
7
ROKORWAS PPNS
1
4
8
8
1
6
27
28
25
25
1
7
32
33
30
1
6
27
29
25
1
6
27
29
25
1
6
27
28
25
9
46
174
167
145
10 DITTIPIDKOR
11 DITTIPIDNARKOBA
12 DITTIPIDTER
JUMLAH
1
1
IV
III
II/I
2
1
8 DITTIPIDUM
9 DITTIPIDEKSUS
JML
1
2
1
0
1
4
10
0
2
2
3
5
4
9
9
4
4
14
18
5
10
15
33
94
6
12
18
112
21
5
2
10
17
38
112
1
13
14
126
30
133
1
15
16
149
2
27
117
3
15
18
135
2
77
167
3
15
18
185
25
112
1
13
14
126
241
788
15
113
146
934
57
4
18
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
14
KET
JML
September
- PENYIDIK
UTAMA
2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI
: 15
2.6.
Struktur Organisasi Puslabfor
KAPUSLABFOR
UNSUR PIMPINAN
URKEU
SET
BAG
JEMENMUT
URTU
URMIN
SUBBAG
INSTAL
SUBBAG
BANGMET
SUBBAG
REN
SUBBAG
STANMUT
SUBBAG
SUMDA
SUBBAG
BINFUNG
UNSUR PEMBANTU PIMP DAN PELAKS STAF
BID
DOKUPALFOR
BID
BALMETFOR
URMIN
SUBBID
DOKPAL
SUBBID
UPAL
SUBBID
PRODCET
BID
FISKOMFOR
URMIN
SUBBID
SENPI
SUBBID
HANDAK
SUBBID
METAL
URMIN
SUBBID
DETEKSUS
SUBBID
LAKA
BAKAR
SUBBID
KOMFOR
BID
NARKOBA
FOR
BID
KIMBIOFOR
URMIN
SUBBID
KIM
SUBBID
BIOSER
SUBBID
TOKLING
URMIN
SUBBID
NARKO
SUBBID
PSIKO
SUBBID
BAYA
LABFORCAB
(6)
LABFORCAB
LABFORCAB
UNSUR PELAKSANA UTAMA
3.6. Daftar Susunan Personel (DSP) Puslabfor
DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PUSLABFOR
NOMOR
UNIT
JAB
1
2
URAIAN
PANGKAT
ESELON
JUMLAH
KETERANGAN
3
4
5
6
7
BRIGJEN
II A
1
1
UNSUR PIMPINAN
18.2
00
01
PIMPINAN
Kapuslabfor
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN & PELAKSANAAN STAF
01
01
02
03
URKEU
Kaurkeu
Pamin
Bamin/Banum
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
III B
IV B
-
1
4
4
9
02
01
02
03
04
05
06
07
08
SET
Ses
Kaurtu
Banum
Kasubbagren
Kasubbagsumda
Kasubbagbinfung
Paur
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
AKBP
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III A
III A
III B
-
1
1
2
1
1
1
6
3
16
03
01
02
03
BAGJEMENMUT
Kabagjemenmut
Kaurmin
Kasubbaginstal
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
II B
III B
III A
1
1
1
2
1
2
04
05
06
07
3
Kasubbagbangmet
Kasubbagstanmut
Paur
Bamin/Banum
4
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
5
III A
III A
III B
-
6
1
1
3
3
11
UNSUR PELAKSANA UTAMA
04
01
02
03
04
05
06
07
08
09
BIDDOKUPALFOR
Kabiddokupalfor
Kaurmin
Kasubbiddokpal
Kasubbidupal
Kasubbidprodcet
Kaur
Paur
Pamin
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS c/d
PNS III a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III A
III A
III B
IV A
IV B
-
1
1
1
1
1
3
6
3
3
20
05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
BIDBALMETFOR
Kabidbalmetfor
Kaurmin
Kasubbidsenpi
Kasubbidhandak
Kasubbidmetal
Kaur
Paur
Pamin
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS c/d
PNS III a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III A
III A
III B
IV A
IV B
-
1
1
1
1
1
3
6
3
3
20
7
3
1
2
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
3
4
5
6
BIDFISKOMFOR
Kabidfiskomfor
Kaurmin
Kasubbiddeteksus
Kasubbidlakabakar
Kasubbidkomfor
Kaur
Paur
Pamin
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
PNS III a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III A
III A
III B
IV A
IV B
-
1
1
1
1
1
3
6
3
3
20
07
01
02
03
04
05
06
07
08
09
BIDKIMBIOFOR
Kabidkimbiofor
Kaurmin
Kasubbidkimia
Kasubbidbioser
Kasubbidtokling
Kaur
Paur
Pamin
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
PNS III a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III A
III A
III B
IV A
IV B
-
1
1
1
1
1
3
6
3
3
20
08
01
02
03
04
05
BIDNARKOBAFOR
Kabidnarkobafor
Kaurmin
Kasubbidnarko
Kasubbidpsiko
Kasubbidbaya
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
II B
III B
III A
III A
III A
1
1
1
1
1
7
4
1
2
06
07
08
09
09
01
02
03
04
05
06
3
Kaur
Paur
Pamin
Bamin/Banum
4
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
PNS III a/b
BA/PNS II / I
5
III B
IV A
IV B
-
6
3
6
3
3
20
LABFOR CAB (6)
Kalabforcab
Wakalabforcab
Kaur
Paur
Pamin
Bamin/Banum
KBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
PNS III a/b
BA/PNS II / I
II B
III A
III B
IV A
IV B
-
6
36
36
48
42
90
258
7
REKAPITULASI DAFTAR PERSONEL PUSLABFOR
UNIT
NO
ORGANISASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PIMPINAN
SET
URKEU
BAGJEMENMUT
BIDDUKOPALFOR
BIDBALMETFOR
BIDFISIKOMFOR
BIDKIMBIOFOR
BIDNARKOBAFOR
10
LABFORCAB
JUMLAH
POLRI
KOMJEN
IRJEN
BRIGJEN KBP
AKBP
PNS
KP
AKP
IP
BA/TA
1
1
0
0
1
3
1
10
0
8
13
13
13
13
13
6
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
13
36
57
36
61
48
78
JML
12
12
0
138
222
IV
III
JML
II/I
JML
0
6
9
3
7
7
7
7
7
1
16
9
11
20
20
20
20
20
120
173
258
395
1
1
4
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
5
4
3
3
3
3
3
3
7
30
49
90
117
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
14
KET
- ANALIS : 8
- RIK FOR : 46
September
2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI
2.7.
Struktur Organisasi Pusiknas
KAPUSIKNAS
UNSUR PIMPINAN
URKEU
SET
URTU
SUBBAG
REN
SUBBAG
SUMDA
SUBBAG
BINFUNG
UNSUR PEMB PIMP DAN PELAKS STAF
BID
BANGSIS
BID
YANINFOKRIM
URMIN
SUBBID
APLIK
SUBBID
JARING
BID
KERMA
URMIN
SUBBID
WASDASTIK
SUBBID
YANINFO
URMIN
SUBBID
TARINS
KEMKOM
SUBBID
TARNEG
BID
PDAKT
URMIN
TIM
ANALIS
UNSUR PELAKS UTAMA
3.7. Daftar Susunan Personel Pusiknas
DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PUSIKNAS
NOMOR
UNIT
JAB
1
2
URAIAN
PANGKAT
ESELON
JUMLAH
KETERANGAN
3
4
5
6
7
BRIGJEN
II A
1
1
UNSUR PIMPINAN
18.3
00
01
PIMPINAN
Kapusiknas
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN & PELAKSANAAN STAF
01
01
02
03
URKEU
Kaurkeu
Pamin
Bamin/Banum
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
III B
IV A
-
1
4
4
9
02
01
02
03
04
05
06
07
08
SET
Ses
Kaurtu
Banum
Kasubbagren
Kasubbagsumda
Kasubbagbinfung
Paur
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
AKBP
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III A
III A
III B
-
1
1
2
1
1
1
6
3
16
03
01
02
UNSUR PELAKSANA UTAMA
BIDBANGSIS
Kabidbangsis
Kaurmin
KBP
KP/PNS IV a/b
II B
III B
1
1
2
1
2
03
04
05
06
07
Kasubbidaplik
Kasubbidjaring
Paur
Pamin
Bamin/Banum
3
4
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
5
III A
III A
III B
IV B
-
6
1
1
2
2
2
10
04
01
02
03
04
05
06
07
BIDYANINFOKRIM
Kabidyaninfokrim
Kaurmin
Kasubbidwasdastik
Kasubbidyaninfo
Paur
Pamin
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III A
III B
IV B
-
1
1
1
1
2
2
2
10
05
01
02
03
04
05
06
07
BIDKERMA
Kabidkerma
Kaurmin
Kasubbidtarinskemkom
Kasubbidtarneg
Paur
Pamin
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III A
III B
IV B
-
1
1
1
1
2
2
2
10
06
01
02
03
BID PDAKT
Kabid PDAKT
Kaurmin
Tim analis
KBP
PNS IV a/b
KBP
II B
III B
II B
1
1
8
10
7
REKAPITULASI DAFTAR PERSONEL PUSIKNAS
NO
UNIT
POLRI
IPS
JML
ORGANISASI
KOMJEN IRJEN BRIGJEN
KBP
AKBP
1
PIMPINAN
2
SET
3
URKU
4
BIDBANGSIS
1
2
5
BIDYANINFOKRIM
1
6
BIDKERMA
1
7
BID PDAKT
JUMLAH
KP
AKP
IP
BA/TA
1
0
0
3
6
III
II/I
13
KET
JML
0
1
5
6
16
- ANALIS
:8
:4
10
1
0
1
4
4
9
9
- TEKNISI
2
5
1
2
2
5
10
- OPERATOR : 4
2
2
5
1
2
2
5
10
2
2
5
1
2
2
5
10
9
1
1
10
35
6
31
66
9
1
IV
1
1
0
JML
9
12
0
0
0
10
15
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
14
September
2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI
2.8.
Struktur Organisasi Pus INAFIS
KAPUSINAFIS
UNSUR PIMPINAN
URKEU
SET
BAG
SISINFO
URTU
URMIN
SUBBAG
INFOSIRI
SUBBAG
SISKOM
SUBBAG
REN
SUBBAG
SUMDA
SUBBAG
BINFUNG
UNSUR PEMBANTU PIMP DAN PELAKS STAF
BID
DAKTIUM
URMIN
SUBBID
PROSIRI
SUBBID
DOKSIRI
BID
TOPOL
BID
DAKTIKRIM
URMIN
URMIN
SUBBID
DOKIDENTKRIM
SUBBID
RIKSASIRI
SUBBID
OLAH TKP
SUBBID
AVIS
SUBBID
DENJAH
UNSUR PELAKSANA UTAMA
3.8. Daftar Susunan Personel (DSP) Pus INAFIS
DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PUSINAFIS
NOMOR
UNIT
JAB
1
2
URAIAN
PANGKAT
ESELON
JUMLAH
KETERANGAN
3
4
5
6
7
BRIGJEN
II A
1
1
UNSUR PIMPINAN
18.4
00
01
PIMPINAN
Kapusinafis
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN & PELAKSANAAN STAF
01
01
02
03
URKEU
Kaurkeu
Pamin
Bamin/Banum
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II / I
III B
IV A
-
1
4
4
9
02
01
02
03
04
05
06
07
08
SET
Ses
Kaurtu
Banum
Kasubbagren
Kasubbagsumda
Kasubbagbinfung
Paur
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
AKBP
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III A
III A
III B
-
1
1
2
1
1
1
6
3
16
03
01
02
03
04
BAGSISINFO
Kabagsisinfo
Kaurmin
Kasubbaginfosiri
Kasubbagsiskom
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
II B
III B
III A
III A
1
1
1
1
2
1
2
05
06
Paur
Bamin/Banum
3
4
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II / I
5
III B
-
6
2
4
10
04
01
02
03
04
05
06
07
UNSUR PELAKSANA UTAMA
BIDDAKTIUM
Kabiddaktium
Kaurmin
Kasubbidprosiri
Kasubbiddoksiri
Paur
Pamin
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
PNS III a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III A
III B
IV B
-
1
1
1
1
4
2
2
12
05
01
02
03
04
05
06
07
08
BIDDAKTIKRIM
Kabiddaktikrim
Kaurmin
Kasubbiddokidentkrim
Kasubbidriksasiri
Kasubbidolah TKP
Paur
Pamin
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
PNS III a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III A
III A
III B
IV B
-
1
1
1
1
1
6
3
3
17
06
01
02
03
04
05
06
07
BIDTOPOL
Kabidtopol
Kaurmin
Kasubbidavis
Kasubbididentjah
Paur
Pamin
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
PNS III a/b
BA/PNS II / I
II B
III B
III A
III A
III B
IV B
-
1
1
1
1
4
2
2
12
7
REKAPITULASI DAFTAR PERSONEL PUSINAFIS
UNIT
POLRI
PNS
NO
JML
ORGANISASI
KOMJEN IRJEN BRIGJEN KBP
AKBP
1
PIMPINAN
2
SET
3
URKEU
4
BAGSISINFO
1
2
5
BIDDAKTIUM
1
6
BIDDAKTIKRIM
7
BIDTOPOL
AKP
IP
BA/TA
1
0
0
1
JML
IV
III
II/I
1
1
JUMLAH
KP
3
6
KET
JML
0
1
5
6
16
4
9
9
-RIK UTAMA
:1
4
5
10
-RIK MADYA
:1
:1
10
1
0
1
2
5
1
2
4
7
1
2
2
5
12
-RIK MUDA
1
3
6
10
1
3
3
7
17
-RIK PERTAMA : 1
1
2
4
7
1
2
2
5
12
5
12
22
40
6
11
20
37
77
0
0
0
4
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
September
2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI
KAKORLANTAS POLRI
2. Struktur Organisasi Korlantas Polri
WAKA
UNSUR PIMPINAN
URKEU
BAGKAMSEL
TAUD
BAGOPS
URMIN
URMIN
URMIN
SUBBAG
JAKSTRA
SUBBAG
OPSLAT
SUBBAG
REN
SUBBAG
KERMA
SUBBAG
RENOPS
SUBBAG
SUMDA
SUBBAG
AUDIT
SUBBAG
TAHTI
SUBBAG
ADA
BID
BINGAKKUM
BID
DIKMAS
URMIN
SUBBID
SIDIK
LAKA
BAGRENMIN
SUBBID
DAKGAR
SUBBID
TATIB
SUBBID
MITRA
SUBBID
DIKPEN
BID
JEMEN
OPSREK
BID
REGIDENT
URMIN
SUBBID
DUK
DIKMAS
UNSUR PEMB PIMP DAN PELAKS STAF
URMIN
SUBBID
SUBBID
PENGEMUDI RANMOR
BID
TEK INFOKOM
URMIN
SUBBID
MAT
SBST
SUBBID
INVIDREK
SUBBID
JIANREK
SUBBID
OPSNAL
REK
URMIN
SUBBID
PULLAH
JIANTA
SUBBID
BANG
SISTEK
SUBBID
SIS
INFOKOM
KADENWAL PJR
WAKADEN
URMIN
SUBDEN
WAL
SUBDEN
PJR
UNSUR PELAKSANA UTAMA
3. Daftar Susunan Personel Korlantas Polri
DAFTAR SUSUNAN PERSONEL KORLANTAS POLRI
NOMOR
UNIT
JAB
1
2
URAIAN
PANGKAT
ESELON
JUMLAH
KETERANGAN
3
4
5
6
7
IRJEN
BRIGJEN
IB
II A
1
1
2
UNSUR PIMPINAN
19
01
01
02
PIMPINAN
Kakorlantas Polri
Wakakorlantas Polri
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF
02
01
02
03
URKEU
Kaurkeu
Pamin
Bamin/Banum
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS II /I
III B
IV B
-
1
4
4
9
03
01
02
03
TAUD
Kataud
Pamin
Bamin/Banum
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II/I
III B
IV A
-
1
2
4
7
04
01
02
03
04
05
06
07
BAGOPS
Kabagops
Kaurmin
Kasubbagopslat
Kasubbagrenops
Kasubbagtahti
Paur
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II/I
II B
III B
III A
III A
III A
III B
-
1
1
1
1
1
6
12
23
2
1
2
05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
4
5
6
BAGKAMSEL
Kabagkamsel
Kaurmin
Kasubbagjakstra
Kasubbagkerma
Kasubbagaudit
Kaur
Paur
Pamin
Bamin/Banum
3
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
PNS III a/b
BA/PNS II/I
II A
III B
III A
III A
III A
III B
IV A
IV B
-
1
1
1
1
1
3
3
3
12
26
06
01
02
03
04
05
06
07
BAGRENMIN
Kabagrenmin
Kaurmin
Kasubbagren
Kasubbagsumda
Kasubbagada
Paur
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
BA/PNS II/I
II B
III B
III A
III A
III A
III B
-
1
1
1
1
1
6
6
17
07
01
02
03
04
05
06
07
08
09
UNSUR PELAKSANA UTAMA
BIDBINGAKKUM
Kabidbingakkum
Kaurmin
Kasubbidsidiklaka
Kasubbiddagar
Kasubbidtatib
Kaur
Paur
Pamin
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
PNS III a/b
BA/PNS II/I
II B
III B
III A
III A
III A
III B
IV A
IV B
-
1
1
1
1
1
3
3
3
12
26
7
3
1
2
08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
3
4
5
6
BIDDIKMAS
Kabiddikmas
Kaurmin
Kasubbidmitra
Kasubbiddikpen
Kasubbidprodukdikmas
Kaur
Paur
Pamin
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
PNS III a/b
BA/PNS II/I
II B
III B
III A
III A
III A
III B
IV A
IV B
-
1
1
1
1
1
3
3
3
12
26
BIDREGIDENT
Kabidregident
Kaurmin
Kasubbidpengemudi
Kasubbidranmor
Kasubbidmat SBST
Kaur
Paur
Pamin
Bamin/Banum
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
PNS III a/b
BA/PNS II/I
II B
III B
III A
III A
III A
III B
IV A
IV B
-
1
1
1
1
1
3
3
3
12
26
7
4
1
2
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
BIDJEMENOPSREK
Kabidjemenopsrek
Kaurmin
Kasubbidinvidrek
Kasubbidjianrek
Kasubbidopsnalrek
Kaur
Paur
Pamin
Bamin/Banum
3
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
BIDTEKINFOKOM
Kabidtekinfokom
Kaurmin
Kasubbidpullahjianta
Kasubbidbangsistek
Kasubbidsisinfokom
Kaur
Paur
Pamin
Bamin/Banum
4
5
6
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
PNS III a/b
BA/PNS II/I
II A
III B
III A
III A
III A
III B
IV A
IV B
-
1
1
1
1
1
3
3
3
12
26
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
PNS III a/b
BA/PNS II/I
II A
III B
III A
III A
III A
III B
IV A
IV B
-
1
1
1
1
1
3
3
3
56
70
7
5
1
2
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
3
DENWAL PJR
Kadenwal PJR
Wakaden
Paurmin
Banum
Kasubdenwal
Kainduk
Kanit
Kasubden PJR
Pamin
Bamin/Banum
Banit Wal
Banit PJR
Banum pada Subdenwal
Banum pada Subden PJR
4
5
6
KBP
AKBP
PNS III a/b
PNS II/I
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
AKP/PNS III c/d
PNS III a/b
PNS II/I
BA
BA
PNS II/I
PNS II/I
II B
III A
IV B
III A
III B
IV A
IV A
IV B
IV B
-
1
1
1
1
2
8
26
6
2
8
192
48
3
2
287
7
REKAPITULASI DAFTAR PERSONEL KORLANTAS POLRI
UNIT
NO
ORGANISASI
POLRI
KOMJEN IRJEN BRIGJEN KBP
PNS
AKBP
KP
AKP
IP
BA/TA
JML
IV
III
II/I
JML
JML
1
PIMPINAN
0
2
2
BAGRENMIN
1
3
6
10
1
6
7
17
3
BAGOPS
1
3
6
10
1
12
7
23
4
BAGKAMSEL
1
3
3
16
1
3
6
10
26
5
TAUD
0
1
2
4
7
7
6
URKEU
0
1
4
4
9
9
7
BIDBINGAKKUM
1
3
3
3
6
16
1
3
6
10
26
8
BIDDIKMAS
1
3
3
3
6
16
1
3
6
10
26
1
1
2
3
6
9
BIDREGIDENT
10
BIDJEMENOPSREK
1
1
3
3
3
3
3
3
6
6
16
16
1
1
3
3
6
6
10
10
26
26
11
BIDTEKINFOKOM
1
3
3
3
40
50
1
3
16
20
270
12
DENWALPJR
248
285
3
6
9
294
318
437
10
27
78
115
552
JUMLAH
0
1
1
1
2
8
26
9
26
38
44
0
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
14
September
KET
2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI
2. Struktur Organisasi Korbrimob Polri
KAKORBRIMOB POLRI
WAKA
UNSUR PIMPINAN
URKEU
BAG
REN
TAUD
BAG
INTEL
URMIN
SUBBAG
JIANBANG
SUBBAG
PROGAR
BAG
OPS
URMIN
URMIN
SUBBAG
ANEV
SUBBAG
PRODUK
SUBBAG
OPSNAL
SUBBAG
ANALIS
BAG
SDM
SUBBAG
MINOPS
SUBBAG
DALOPS
SUBBAG
LATOPS
BAG
SARPRAS
URMIN
URMIN
SUBBAG
BINPERS
SUBBAG
BINKAR
SUBBAG
BINDIKLAT
SUBBAG
PAL
SUBBAG
BEKUM
SUBBAG
KONBANG
UNSUR PEMBANTU PIMP DAN PELAKS STAF
SI
PROPAM
SUBSI
PAMINAL
SUBSI
PROVOS
SI
TEKKOM
SUBSI
BINPROF
SUBSI
YANKOM
SUBSI
BINSISKOM
SI
KESJAS
SUBSI
BINJAS
SUBSI
DUKKESLAP
SUBSI
MATFASKES
SI
YANMA
RUMKIT
UNIT
YANUM
UNIT
WALPROT
UNIT
ANG
UNIT
KORSIK
UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN
SAT I
GEGANA
SAT II
PELOPOR
SAT III
PELOPOR
SAT IV
DEMLAT
UNSUR PELAKSANA UTAMA
2.1. Struktur Organisasi
KASAT I GEGANA
WAKASAT I GEGANA
UNSUR PIMPINAN
URKU
SEKSI
REN
SEKSI
OPS
TAUD
SEKSI
SDM
SEKSI
SARPRAS
UNSUR PEMBANTU PIMP DAN PELAKS STAF
SI
PROVOS
SI
YANMA
UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN
DEN
RESINTELMOB
DEN
JIBOM
DEN
WANTEROR
DEN
AA
DEN
KBR
UNSUR PELAKSANA UTAMA
2.2. Struktur Organisasi
JIBOM,
WANTEROR,
RESINTELMOB
AA
KBR
KADEN
WAKADEN
UNSUR PIMPINAN
PAURTU
PASI
OPS
PASI
MIN
PASI
SARPRAS
UNSUR PEMBANTU PIMP DAN PELAKS STAF
PASI
YANMA
UNSUR PELAYANAN
SUBDEN 1
SUBDEN 2
SUBDEN 3
SUBDEN 4
UNSUR PELAKSANA UTAMA
2.3. Struktur Organisasi
KASAT POR
SAT II PELOPOR
SAT III PELOPOR
WAKASAT
UNSUR PIMPINAN
URKU
SI
REN
SI
OPS
TAUD
SI
SDM
SI
SARPRAS
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKS STAF
SI
PROVOS
SI
YANMA
UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN
DEN A
DEN B
DEN C
DEN D
UNSUR PELAKSANA UTAMA
2.4. Struktur Organisasi
DEN A
DEN B
DEN C
DEN D
KADEN
WAKADEN
UNSUR PIMPINAN
PAURTU
PASI
OPS
PASI
SARPRAS
PASI
MIN
UNSUR PEMBANTU PIMP DAN PELAKS STAF
PASI
YANMA
UNSUR PELAYANAN
SUBDEN 1
SUBDEN 2
SUBDEN 3
SUBDEN 4
UNSUR PELAKSANA UTAMA
2.5. Struktur Organisasi
KASAT IV
DEMLAT
WAKASAT
UNSUR PIMPINAN
TAUD
SI REN
SI OPSLAT
SI SDM
SI SARPRAS
UNSUR PEMBANTU PIMP DAN PELAKS STAF
YANMA
UNSUR PELAYANAN
KAPLATINA
KAKORTA
KAKORINS
UNSUR PELAKSANA UTAMA
3. Daftar Susunan Personel Korbrimob Polri
DAFTAR SUSUNAN PERSONEL KORBRIMOB POLRI
NOMOR
UNIT
JAB
1
2
URAIAN
PANGKAT
ESELON
JUMLAH
KETERANGAN
3
4
5
6
7
IRJEN
BRIGJEN
IB
II A
1
1
2
UNSUR PIMPINAN
20
00
01
02
PIMPINAN
Kakorbrimob Polri
Wakakorbrimob Polri
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF
02
01
02
03
URKEU
Kaurkeu
Pamin
Bamin/Banum
KP/PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS II /I
III B
VB
-
1
4
4
9
03
01
02
03
TAUD
Kataud
Pamin
Banum
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II/I
III B
IV A
-
1
2
2
5
04
01
02
03
04
BAGREN
Kabagren
Kaurmin
Kasubbagjianbang
Kasubbagprogar
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
II B
III B
IIIA
IIIA
1
1
1
1
2
1
2
05
06
07
08
3
Kasubbaganev
Paur
Pamin
Bamin/Banum
05
01
02
03
04
05
06
07
08
4
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II/I
5
III A
III B
IV A
-
6
1
3
3
2
13
BAGINTEL
Kabagintel
Kaurmin
Kasubbagproduk
Kasubbagopsnal
Kasubbaganalis
Paur
Pamin
Bamin/Banum
KBP
KP / PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
KP / PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II/I
II B
III B
III A
III A
III A
III B
IV A
-
1
1
1
1
1
3
3
12
23
06
01
02
03
04
05
06
07
08
BAGOPS
Kabagops
Kaurmin
Kasubbagminops
Kasubbagdalops
Kasubbaglatops
Paur
Pamin
Bamin/Banum
KBP
KP / PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
KP / PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II/I
II B
III B
III A
III A
III A
III B
IV A
-
1
1
1
1
1
3
3
3
14
07
01
02
BAG SDM
Kabag SDM
Kaurmin
KBP
KP / PNS IV a/b
II B
III B
1
1
7
3
1
2
3
4
5
6
03
04
05
06
07
08
Kasubbagbinpers
Kasubbagbinkar
Kasubbagbindiklat
Paur
Pamin
Bamin/Banum
AKBP
AKBP
AKBP
KP / PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II/I
III A
III A
III A
III B
IV A
-
1
1
1
3
3
3
14
08
01
02
03
04
05
06
07
08
BAGSARPRAS
Kabagsarpras
Kaurmin
Kasubbagpal
Kasubbagbekum
Kasubbagkonbang
Paur
Pamin
Bamin/Banum
KBP
KP / PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
KP / PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II/I
II B
III B
III A
III A
III A
III B
IV A
-
1
1
1
1
1
3
3
12
23
AKBP
KP
KP
KP
AKP
IP
BA
III A
III B
III B
III B
IV A
IV B
-
1
1
1
1
3
5
30
42
UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN
09
01
02
03
04
06
07
08
SIPROPAM
Kasipropam
Kasubsipaminal
Kasubsiprovos
Kasubsibinprof
Kanit
Panit
Banit
7
4
1
2
10
01
02
03
04
05
06
SITEKKOM
Kasitekkom
Kasubsiyankom
Kasubsibinsiskom
Pamin
Pamin
Bamin
3
11
01
02
03
04
05
06
07
08
12
01
02
03
04
05
06
07
08
4
5
6
AKBP
KP
KP
AKP
IP
BA
III A
III B
III B
IV A
IV B
-
1
1
1
2
2
4
11
SIKESJAS
Kasikerjas
Kasubsibinjas
Kasubsidukeslap
Kasubsimatfaskes
Karumkit
Paur
Pamin
Bamin/Banum
AKBP
KP
KP
KP
KP
AKP/PNS III c/d
IP/PNS III a/b
BA/PNS II/I
III A
III B
III B
III B
III B
IV A
IV B
-
1
1
1
1
1
4
8
8
25
SIYANMA
Kasiyanma
Kasubsiyanum
Kasubsiwalprot
Kasubsiang
Kasubsikorsik
Kaur
Pamin
Bamin/Banum
AKBP
KP
KP
KP
KP
AKP
IP
BA/PNS II/I
III A
III B
III B
III B
III B
IV A
IV B
-
1
1
1
1
1
4
8
125
142
7
5
1
2
13
01
01
02
3
UNSUR PELAKSANA UTAMA
SAT I GEGANA
PIMPINAN
Kasat
Wakasat
02
01
02
03
4
5
6
KBP
AKBP
II B
III A
1
1
2
URKU
Kaurku
Pamin
Bamin/Banum
AKP
IP/PNS III a/b
BA/PNS II/I
IV A
IV B
-
1
2
4
7
03
01
02
03
TAUD
Kataud
Pamin
Bamin/Banum
AKP
IP/PNS III a/b
BA/PNS II/I
IV A
IV B
-
1
1
2
4
04
01
02
03
04
SIREN
Kasiren
Kasubsiprogar
Kasubsianev
Bamin/Banum
KP
AKP
AKP
BA/PNS II/I
III B
IV A
IV A
-
1
1
1
6
9
05
01
02
03
04
SIOPS
Kasiops
Kasubsiminops
Kasubsilatops
Bamin/Banum
KP
AKP
AKP
BA/PNS II/I
III B
IV A
IV A
-
1
1
1
6
9
7
6
1
2
3
4
5
6
06
01
02
03
04
05
SI SDM
Kasi SDM
Kasubsi Bindiklat
Kasubsi Binkar
Kasubsi Binpers
Bamin/Banum
KP
AKP
AKP
AKP
BA/PNS II/I
III B
IV A
IV A
IV A
-
1
1
1
1
6
10
07
01
02
03
04
05
SISARPRAS
Kasie Sarpras
Kasubsipal
Kasubsibekum
Kasubsiekonbang
Bamin/Banum
KP
AKP
AKP
AKP
BA/PNS II/I
III B
IV A
IV A
IV A
-
1
1
1
1
7
11
08
01
02
03
04
05
SIPROVOS
Kasiprovos
Kasubsihartib
Kasusbsiidik
Pamin
Bamin/Banum
KP
AKP
AKP
IP/PNS III a/b
BA/PNS II/I
III B
IV A
IV A
IV B
-
1
1
1
1
16
20
09
01
02
03
04
05
06
SIYANMA
Kasiyanma
Kasubsiyanum
Kasubsiprotokol
Kasubsiang
Pamin
Bamin/Banum
KP
AKP
AKP
AKP
IP/PNS III a/b
BA/PNS II/I
III B
IV A
IV A
IV A
IV B
-
1
1
1
1
1
37
42
7
7
1
2
3
4
5
6
10
01
01
02
DENJIBOM, DENWANTEROR, DENRESINTELMOB
PIMPINAN
Kaden
Wakaden
AKBP
KP
IIIA
IIIB
3
3
6
02
01
02
03
URTU
Paurtu
Bamin
Pasiops
IP/PNS III a/b
BA
AKP
IVB
IVA
3
6
3
04
05
06
07
Pasimin
Pasisarpras
Pasiyanma
Bamin
AKP
AKP
AKP
BA
IVA
IVA
IVA
-
3
3
3
54
75
03
01
02
03
04
05
06
07
SUBDEN
Kasubden
Wakasubden
Pa Ops
Pamin
Kanit
Panit
Banit
KP
AKP
IP
IP
AKP
IP
BA
IIIB
IVA
IVB
IVB
IVA
IVB
-
12
12
12
12
36
36
360
480
7
8
1
2
11
01
01
02
DENKBR
PIMPINAN
Kaden
Wakaden
3
02
01
02
03
04
05
06
07
4
5
6
AKBP
KP
III A
III B
1
1
2
URTU
Paurtu
Bamin
Pasiops
Pasimin
Pasisarpras
Pasiyanma
Bamin
IP
BA
AKP
AKP
AKP
AKP
BA
IV B
IV A
IV A
IV A
IV A
-
1
2
1
1
1
1
11
18
03
01
02
03
04
05
06
07
SUBDEN
Kasubden
Wakasubden
Paops
Pamin
Kanit
Ba Unit
Bamin
KP
AKP
IP
IP
AKP
BA
BA
III B
IV A
IV B
IV B
IV A
-
3
3
3
3
6
78
24
120
11
01
01
02
DEN AA
PIMPINAN
Kaden
Wakaden
AKBP
KP
III A
III B
1
1
2
7
9
1
2
3
4
5
6
02
01
02
03
04
05
06
07
URTU
Paurtu
Bamin
Pasiops
Pasimin
Pasisarpras
Pasiyanma
Bamin
IP
BA
AKP
AKP
AKP
AKP
BA
IV B
IV A
IV A
IV A
IV A
-
1
2
1
1
1
1
18
25
03
01
02
03
04
05
06
07
08
SUBDEN
Kasubden
Wakasubden
Pasiops
Pamin
Kanit
Panit
Ba Unit
Bamin
KP
AKP
AKP
AKP
AKP
IP
BA
BA
III B
IV A
IV A
IV A
IV A
IV B
-
4
4
4
4
12
12
488
20
548
12
01
01
02
SAT II/III PELOPOR
PIMPINAN
Kasat II/III Pelopor
Wakasat
KBP
AKBP
II B
III A
2
2
4
02
01
02
URKU
Kaurku
Bamin/Banum
AKP
BA/PNS II/I
IV A
-
2
12
14
7
10
1
2
3
4
5
6
03
01
02
03
TAUD
Kataud
Bamin
Bamin/Banum
AKP
BA
BA/PNS II/I
IV A
2
2
8
12
04
01
02
03
04
05
SIREN
Kasiren
Kasubsiprogar
Kasubsianev
Pamin
Bamin/Banum
KP
AKP
AKP
IP/PNS a/b
BA/PNS II/I
IV A
IV A
IV A
IV B
-
2
2
2
2
10
18
05
01
02
03
04
05
SIOPS
Kasiops
Kasubsiminops
Kasubsilatops
Pamin
Bamin/Banum
KP
AKP
AKP
IP/PNS a/b
BA/PNS II/I
III B
IV A
IV A
IV B
-
2
2
2
2
12
20
06
01
02
03
04
05
06
SI SDM
Kasi SDM
Kasubsibindiklat
Kasubsibinkar
Kasubsibinpers
Pamin
Bamin/Banum
KP
AKP
AKP
AKP
IP/PNS a/b
BA/PNS II/I
III B
IV A
IV A
IV A
IV B
-
2
2
2
2
2
8
18
7
11
1
2
3
4
5
6
07
01
02
03
04
05
06
SI SARPRAS
Kasisarpras
Kasubsipal
Kasubsibekum
Kasubsikonbang
Pamin
Bamin/Banum
KP
AKP
AKP
AKP
IP/PNS a/b
BA/PNS II/I
III B
IV A
IV A
IV A
IV B
-
2
2
2
2
2
12
22
08
01
02
03
04
05
SIPROVOS
Kasiprovos
Kasubsihartib
Kasubsiidik
Pamin
Bamin
KP
AKP
AKP
IP
BA
III B
IV A
IV A
IV B
-
2
2
2
2
32
40
09
01
02
03
04
05
YANMA
Kayanma
Kanityanum
Kanitprotokol
Kanitang
Bamin/Banum
KP
AKP
AKP
AKP
BA/PNS II/I
III B
IV A
IV A
IV A
-
2
2
2
2
72
80
10
01
01
02
DEN PELOPOR A, B, C & D
PIMPINAN
Kaden
Wakaden
AKBP
KP
III A
III B
8
8
16
7
12
1
2
3
4
5
6
02
01
02
03
04
05
06
07
URMINTU
Paurmintu
Bamin
Pasiops
Pasimin
Pasisarpras
Pasiyanma
Bamin
IP
BA
AKP
AKP
AKP
AKP
BA
IV B
IV A
IV A
IV A
IV A
-
8
40
8
8
8
8
120
200
11
01
02
03
04
05
06
SUBDEN PELOPOR
Kasubden Pelopor
Waka
Pa Ops
Pa Min
Kanit
Anggota
AKP
IP
IP
IP
AKP
BA
IV A
IV B
IV B
IV B
IV A
-
32
32
32
32
160
4992
5280
13
01
01
02
SAT IV DEMLAT
PIMPINAN
Kasat IV Demlat
Waka
KBP
AKBP
II B
III A
1
1
2
02
01
02
TAUD
Kataud
Bamin
AKP
BA
IV A
-
1
4
5
7
13
1
2
03
01
02
03
04
05
3
SIREN
Kasiren
Kasubsiprogar
Kasubsianev
Pamin
Bamin
04
01
02
03
04
05
06
07
08
4
5
6
KP
AKP
AKP
IP
BA
III B
IV A
IV A
IV B
-
1
1
1
1
4
8
SIOPSLAT
Kasiopslat
Kasubsirenlat
Kasubsiopslat
Kasubsikermalat
Kasubsiujibang
Pamin
Ba Opslat
Bamin
KP
AKP
AKP
AKP
AKP
IP
BA
BA
III B
IV A
IV A
IV A
IV A
IV B
-
1
1
1
1
1
1
10
2
18
05
01
02
03
04
05
06
SI SDM
Kasi SDM
Kasubsibindiklat
Kasubsibinkar
Kasubsibinpers
Pamin
Bamin
KP
AKP
AKP
AKP
IP
BA
III B
IV A
IV A
IV A
IV B
-
1
1
1
1
1
4
9
06
01
02
SI SARPRAS
Kasisarpras
Kasubsipal
KP
AKP
III B
IV A
1
1
7
14
1
2
03
04
05
06
3
Kasubsibekum
Kasubsimanase
Pamin
Bamin
07
01
02
03
04
05
06
07
08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
4
AKP
AKP
IP
BA
5
IV A
IV A
IV B
-
6
1
1
2
10
16
YANMA
Kayanma
Kanityanum
Kanitang
Kanitprotokol
Bamin
Ba Protokol
Ba Angkutan
KP
AKP
AKP
AKP
BA
BA
BA
III B
IV A
IV A
IV A
-
1
1
1
1
8
20
10
42
PLATINA
Ka Platina
Waka
Paurmin
Kasiops
Paurrenlat
Paurops
Ba Ops
Bamin
Kasibin
Paurmin
Paurpers
Bamin
AKBP
KP
IP
AKP
IP
IP
BA
BA
AKP
IP
IP
BA
III A
III B
IV B
IV A
IV B
IV B
IV A
IV B
IV B
-
1
1
1
1
1
1
10
5
1
1
1
7
7
15
1
2
13
14
15
3
Kanit
Panit
Banit
09
01
02
03
04
06
10
01
02
03
04
05
4
AKP
IP
BA
5
IV A
IV B
-
6
4
4
40
48
KORTA
Kakorta
Wakakorta
Paur
Pamin
Bamin
AKBP
KP
AKP
IP
BA
III A
III B
IV A
IV B
-
1
1
5
2
8
17
KORINS
Kakorins
Pamin
Bamin
Pa Instruktur
Ba Instruktur
AKBP
AKP
BA
IP-KP
BA
III A
IV A
IV B-III B
-
1
1
1
19
58
80
7
REKAPITULASI DAFTAR PERSONEL KORBRIMOB POLRI
UNIT
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ORGANISASI
POLRI
KOMJEN IRJEN BRIGJEN KBP AKBP
PIMPINAN
TAUD
URKEU
BAGREN
BAGINTEL
BAGOPS
BAG SDM
BAGSARPRAS
SIPROPAM
SITEKKOM
SIKESJAS
SIYANMA
SAT I GEGANA
DEN
SAT II/III PELOPOR
DEN PELOPOR
(A,B,C,D)
17 SAT IV DELMAT
JUMLAH
1
14
15
16
1
KP
AKP
IP
BA/TA
1
1
1
1
1
1
0
PNS
1
JML
5
2
3
8
3
9
30
2
4
100
70
2
0
0
10
19
10
10
19
42
9
15
117
98
101
34
83
6
1063
140
1276
196
224
32
435
104
30
244
5152
201
6780
5496
276
7595
1
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
2
4
4
6
3
3
3
3
3
3
2
3
4
17
2
5
2
24
12
1
9
8
4
39
8
8
86
9
IV
1
1
1
1
1
1
1
III
JML
JML
2
2
4
25
14
0
5
9
3
4
4
4
4
0
2
10
25
16
2
5
9
13
23
14
14
23
42
11
25
142
114
4
28
0
32
1276
228
93
0
0
118
5496
276
7713
2
4
6
7
II/I
18
2
4
2
3
3
3
3
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
14
September
KET
2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI
KADENSUS 88 AT POLRI
WAKA
2. Struktur Organisasi Densus 88 Polri
URKEU
UNSUR PIMPINAN
TAUD
BAG
OPS
BAG
RENMIN
URMIN
SUBBAG
BINOPS
SUBBAG
KERMA
URMIN
SUBBAGTAHTI
SUBBAG
REN
SUBBAG
SUMDA
SUBBAG
BINFUNG
UNSUR PEMBANTU PIMP DAN PELAKS STAF
BID
INTELIJEN
BID
INVESTIGASI
URMIN
SATGASWIL
SUMBAGUT
SATGASWIL
SUMBAGSEL
BID
TINDAK
BID
CEGAH
URMIN
SUBBID
RIKSA I
SUBBID
BINLUH
SUBBID SF I
SUBBID
SURVEILLANCE
SUBBID
RIKSA II
SUBBID
DERADIKAL
SUBBID SF II
SUBBID DF
SUBBID
RIKSA III
SUBBID
DETEK
SUBBID
DANATEROR
SUBBID
KONTRAINTEL
SUBBID
NUBIKARA
SATGASWIL
JABAR
SATGASWIL
JATENG DIY
URMIN
URMIN
URMIN
SUBBID
ANALIS
SATGASWIL
DKI BANTEN
BID
BANOPS
SUBBID
DUKNIS
SUBBID
LAT
SUBBID SF III
UNSUR PELAKSANA TINGKAT PUSAT
SATGASWIL
JATIM
SATGASWIL
BALI NTB NTT
SATGASWIL
KALIMANTAN
SATGASWIL
SULAWESI
SATGASWIL
MALUKU MALUT
PAPUA
UNSUR PELAKSANA TINGKAT WILAYAH
3. Daftar Susunan Personel (DSP) Densus 88 AT Polri
DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DENSUS 88 AT POLRI
NOMOR
UNIT
JAB
1
2
URAIAN
PANGKAT
ESELON
JUMLAH
KETERANGAN
3
4
5
6
7
BRIGJEN
KBP
II A
II B
1
1
2
UNSUR PIMPINAN
21
00
01
02
PIMPINAN
Kadensus 88 AT Polri
Waka
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF
01
01
02
03
URKEU
Kaurkeu
Pamin
Bamin/Banum
KP / PNS IV a/b
IP/PNS III a/b
BA/PNS II /I
III B
IV B
-
1
4
4
9
02
01
02
03
TAUD
Kataud
Pamin
Bamin/Banum
KP / PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA/PNS II/I
III B
IV A
-
1
2
2
5
2
1
2
3
03
BAGOPS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Kabagoperasi
Kaurmin
Kasubbagbinops
Kaur
Kasubbagkerma
Kaur
Kasubbag Tahti
Kaur
Bamin/Banum
04
BAGRENMIN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Kabagrenmin
Kaurmin
Kasubbagren
Kaur
Kasubbagsumda
Kaur
Kasubbagbinfung
Kaur
Paur pada subbag
Bamin/Banum
4
5
6
KBP
KP / PNS IV a/b
AKBP
KP / PNS IV a/b
AKBP
KP / PNS IV a/b
AKBP
KP / PNS IV a/b
BA/PNS II/I
II B
III B
III A
III B
III A
III B
III A
III B
-
1
1
1
2
1
2
1
2
8
19
KBP
KP / PNS IV a/b
AKBP
KP / PNS IV a/b
AKBP
KP / PNS IV a/b
AKBP
KP / PNS IV a/b
AKP/ PNS III c/d
BA/PNS II/I
II B
III B
III A
III B
III A
III B
III A
III B
IV A
-
1
1
1
2
1
2
1
2
3
8
22
7
3
1
2
3
05
BIDINTELIJEN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Kabidintelijen
Kaurmin
Kasubbid Analisis
Kasubbid Surveillance
Kasubbid DF
Kasubbid Deteksi
Kasubbid Kontraintel
Kanit
Panit
Pamin
Banit
06
BIDINVESTIGASI
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Kabidinvestigasi
Kaurmin
Kasubbid Riksa I
Kasubbid Riksa II
Kasubbid Riksa III
Kasubbid Danateror
Kasubbid Nubikara
Kanit
Panit
Pamin
Banit
4
5
6
KBP
KP / PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
AKBP
AKBP
KP / PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
IP/PNS III a/b
BA
II B
III B
III A
III A
III A
III A
III A
III B
IV A
IV B
-
1
1
1
1
1
1
1
10
20
10
50
97
KBP
KP / PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
AKBP
AKBP
KP / PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
IP/PNS III a/b
BA
II B
III B
III A
III A
III A
III A
III A
III B
IV A
IV B
-
1
1
1
1
1
1
1
10
20
5
25
67
7
4
1
2
07
01
02
03
04
05
06
07
08
3
4
5
6
BIDTINDAK
Kabidpenindakan
Kaurmin
Kasubbid SF I
Kasubbid SF II
Kasubbid SF III
Kanit
Panit
Banit
KBP
KP / PNS IV a/b
AKBP
AKBP
AKBP
KP / PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA
II B
III B
III A
III A
III A
III B
IV A
-
1
1
1
1
1
6
12
60
83
08
01
02
03
04
05
06
07
BIDBANOPS
Kabidbanops
Kaurmin
Kasubbiddukunganteknis
Kasubbidlat
Kanit
Panit
Bamin
KBP
KP / PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP / PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA
II B
III B
III A
III A
III B
IV A
-
1
1
1
1
4
4
8
20
09
01
02
03
04
05
06
07
BIDCEGAH
Kabidcegah
Kaurmin
Kasubbidbinluh
Kasubbidderadikalisasi
Kanit
Panit
Bamin
KBP
KP/PNS IV a/b
AKBP
AKBP
KP/PNS IV a/b
AKP/PNS III c/d
BA
II B
III B
III A
III A
III B
IV A
-
1
1
1
1
4
8
8
24
7
5
1
2
3
4
5
6
10
01
SATGASWIL 1-10
Kasatgaswil 1-10
KBP
II B
10
10
01
02
URMIN
Paurmin
Bamin/Banum
IP/PNS III a/b
BA/PNS II/I
IV B
-
10
20
30
01
02
03
UNIT ANALIS
Kanit Analis
Panit
Banit
AKBP
AKP
BA
III A
IV A
-
10
20
20
50
01
02
03
UNIT OPSNAL (3 UNIT)
Kanit Opsnal
Panit
Banit
AKBP
AKP
BA
III A
IVA
-
30
60
120
210
7
REKAPITULASI DAFTAR PERSONEL DENSUS 88 AT POLRI
UNIT
NO
ORGANISASI
1
2
3
4
5
6
PIMPINAN
BAGRENMIN
BAGOPS
TAUD
URKEU
BIDINTELIJEN
7
8
9
10
11
POLRI
KOMJEN IRJEN BRIGJEN KBP AKBP
1
KP
AKP
IP
JML
BA/TA
JML
IV
III
II/I
JML
1
1
1
1
1
3
8
8
2
4
0
12
9
5
9
1
2
22
19
5
9
97
1
5
20
10
10
50
2
10
10
0
0
96
BIDINVESTIGASI
1
5
10
20
5
25
66
1
1
67
BID CEGAH
BIDTINDAK
BIDBANOPS
SATGASWIL
JUMLAH
1
1
1
10
18
2
3
2
40
63
4
6
4
8
12
4
80
144
23
82
19
290
598
1
1
1
10
25
8
60
8
150
301
1
1
1
10
50
24
83
20
300
648
0
0
1
1
1
1
PNS
3
3
6
6
46
9
2
4
9
10
32
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
14
September
KET
2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI

similar documents