Presentatie_P5. - TU Delft Institutional Repository

Report
Faalkosten voorkomen tijdens de
realisatiefase met interventie van BIM
Een verkennend onderzoek naar faalkosten indicatoren in de
realisatiefase en een bijdrage tot het oplossen van juridische
implicaties voor het samenwerken met BIM.
Afstudeerpresentatie P5
Door: Prakash Sewlal
Technische Universiteit Delft
Master Real Estate & Housing
Afstudeerbedrijf: BAM Utiliteitsbouw
05 juli 2012
Mentoren:
TU Delft:
TU Delft:
BAM:
Dr. Ir. A. Koutamanis
Prof. Dr. Mr. M.A.B Chao-Duivis
Ir. D. Lok
IJsberg van de verborgen kosten. Wij zien
slechts het topje van de ijsberg.
Bron: Google; afbeeldingen (iceberg.jpg)
Doel van het onderzoek:
 Verkennen wat de mogelijkheden van BIM zijn om
faalkosten in de uitvoeringsfase te voorkomen.
Doelgroep:
 Direct: Bouwbedrijven
 Indirect: Bouwkolom
3 van 29
Overzicht Presentatie
Introductie
Onderzoeksopzet en methodologie
Hypothese
Kruisanalyse Casestudies
Bouwrecht: juridische vraagstuk
Conclusies & Aanbevelingen
4 van 29
Introductie
Probleemanalyse
De zaagtandeffect
Ontwerp
Voorbereiding
Uitvoering
Beheer
= Ideale situatie
Waarde
= Huidige situatie
Tijd
Bron: COINS-systematiek (jan. 2010)
5 van 29
Introductie
Hoofdvraag:
Hoe kan BIM bijdragen aan het voorkomen van vermijdbare kosten in de
realisatiefase en welke juridische vraagstuk dient hierbij opgelost te
worden?
6 van 29
Onderzoeksopzet en methodologie
Literatuuronderzoek: BIM + Faalkosten (hypothesevorming)
CASE 1: Medimall
CASE 1:
2: Sportpaleis Ahoy
CASE 3:
1: Stadskantoor Leyweg
Kruisanalyse Casestudies
Output Bouwrecht
Output BIM-Faalkosten
Bouwrecht: Juridische
vraagstuk
Synthese
Synthese:
en Conclusie
Aanbevelingen
& Aanbevelingen
7 van 29
Hypothese
Hypothese in 2 stappen:
#1. Oorzaken van faalkosten door gebrekkige communicatie:
Oorzaken (WAT?)
Oplossen met BIM (HOE?)
Inefficiënte uitwisseling van informatie
Synchroniseren
Slechte/ gebrekkige coördinatie van informatie
BIM coördinator
Onvoldoende uitwisseling van kennis en kunde
Blootstellen van informatie, je leert van elkaar
Slechte onderlinge samenwerking
BIM= samenwerken
8 van 29
Hypothese
#2. BIM- Classificatiematrix
Belangrijk voor bepalen juridische vraagstuk
Authorship:
identificeren, labelen en beschermen van data Het gaat hierbij om het correct coördineren
van data en erop toezien dat alle aangeleverde data consistent. (Kramer, 2003: 212).
Custodianship: up-to-date houden van de informatie. Het gaat hierbij om het wijzigen, aanpassen,
beheren, onderhouden van data (Kramer, 2003: 212).
9 van 29
Casestudies: Kruisvergelijking
Medimall
Ahoy
Leyweg
Design & Build
Oorzaken vermijdbare kosten (VK):
Traditioneel
Oorzaken vermijdbare kosten (VK):
Traditioneel
Oorzaken vermijdbare kosten (VK):












Aannemen bestaand D&B ontwerp
Inconsistente tekeningen
Onduidelijke afspraken
Coördinatie wijzigingen
Tekortkomingen installateur
Gemis engineeringsmanager
Coördinatie, onderhoud/ beheer en
gegevensbehoefte.
48 % reductie VK met BIM
Resultaat, van 2,7mln. naar 3,5mln.
Geringe voorbereidingstijd.
Consistentie tekeningen.
Extreem veel meerwerk.
Aanpassen PvE
Krappe bouwplanning.
Coördinatie, gegevensbehoefte.
37 % reductie VK met BIM.
Resultaat, van -1,7mln. naar -0,7mln.



Traditioneel contractvorm met
verplichtingen van D&B
Verwerking van optimalisatie
Onvoldoende voorbereidingstijd
Passieve regievoering opdrachtgever
Onderhoud/ beheer, gegevensbeh.
46 % reductie VK met BIM.
Resultaat, van -3,1mln. naar -0,9mln
10 van 29
Casestudies: Kruisvergelijking
Generaliserend; totaal 6 constateringen.
Hieronder de 4 belangrijkste:
1.
2.
3.
4.
Kettingreactie van oorzaken en gevolgen
Direct en indirect te beïnvloeden kostenposten met BIM
Hoofdoorzaken van vermijdbare kosten
Conclusie o.b.v. classificatiematrix
11 van 29
Casestudies: Kruisvergelijking
#1. Kettingreactie van oorzaken en gevolgen
Oorzaak
macro niveau
(statistisch onderzoek)
Nr. 1 oorzaak in
statistische onderzoeken:
 Gebrekkige
communicatie en
gegevensuitwisseling
Gevolg
Oorzaak
meso niveau
(projectniveau)
Oorzaak
micro niveau
(budgetniveau)
Optredende complicaties:
 Inconsistente tekeningen
 Gevolg effecten van
aangebrachte wijzigingen
 Onvoldoende
voorbereidingstijd
Oorzaak voor
organisatorische
en maatschappelijke
complicaties
(Indirecte) Overschrijding
nevenposten:
 Salarissen
 Materieel
 Onderaannemers
 Lonen
(Directe) Overschrijding
kostenposten:
 Algemene bouwplaats
kosten
 Directe kosten
 Koop materiaal
Gevolg
Gevolg
Omvang vermijdbare kosten
met gemiddeld 43% te
reduceren met BIM
12 van 29
Casestudies: Kruisvergelijking
#2. Direct en indirect te beïnvloeden kostenposten met BIM
BIM
Direct te reduceren met BIM:
Algemene bouwplaats kosten
Directe kosten
Koop materiaal
Indirect te reduceren met BIM:
Salarissen
Materieel
Onderaannemers
Lonen
Overschrijding
Manuren
13 van 29
Casestudies: Kruisvergelijking
#3. Hoofdoorzaken van vermijdbare kosten
Oorzaken 1e orde
Medimall
Ahoy
Leyweg
1. Inconsistente tekeningen
●
●
-
2. Organisatievorm met onduidelijkheden
●
-
●
3. Onduidelijke afspraken directe partners/
opdrachtgever
●
4. Gevolg effecten van aangebrachte wijzigingen
●
-
●
5. Onvoldoende voorbereidingstijd
-
●
●
6. Tekortkomingen installateur
●
-
-
7. Gemiste rol van engineeringsmanager
●
-
-
8. Krappe bouwplanning
-
●
-
9. Aanpassen PvE door aanvullende wensen.
-
●
-
10. Extreem veel meerwerk
-
●
-
-
●
14 van 29
Casestudies: Kruisvergelijking
#3. Hoofdoorzaken van vermijdbare kosten:
Procesplan werken met BIM
1.
Inconsistente tekeningen
Wie, wat, hoe, wanneer?
2.
Gevolg effecten van
aangebrachte wijzigingen
3.
Onvoldoende
voorbereidingstijd
15 van 29
Casestudies: Kruisvergelijking
#3. Hoofdoorzaken van vermijdbare kosten:
Procesplan werken met BIM
Voldoet BIM, JA… mits:
A: BIM goed wordt toegepast
B: Juridisch wordt gefaciliteerd
16 van 29
Casestudies: Kruisvergelijking
#4. Conclusie o.b.v. classificatiematrix
Juridische vraagstuk:
Plichten en bevoegdheden van partijen m.b.t.
wijzigen, aanpassen, onderhouden en beheren
van data in de shared BIM server.
17 van 29
Bouwrecht: juridische vraagstuk
Hoofdvraag bouwrecht concreter geformuleerd
Hoofdvraag:
Hoe kan BIM bijdragen aan het voorkomen van vermijdbare kosten in de
realisatiefase en welke juridische vraagstuk dient hierbij opgelost te
worden?
Custodianship
Hoofdvraag (herformuleerd):
Welke juridische bepalingen dienen minimaal tot stand te komen om het
custodianship bij het werken met BIM efficiënt te laten verlopen?
18 van 29
Bouwrecht: juridische vraagstuk
Uitgangspunten en randvoorwaarden
Vier belangrijke pijlers:
1. Interactieve communicatie (Van Gulijk, 2011)
2. Contractuele prikkels (Chao-Duivis, 2009a)
3. Dejuridiseren van gedrag van partijen (Van Wassenaar en Thomas, 2008)
4. Samenwerking faciliteren (Eastman, 2008)
19 van 29
Bouwrecht: juridische vraagstuk
Conclusie vooronderzoek:




Interactief communiceren gaat om proactief zijn. Huidige bepalingen zijn echter reactief.
Contractuele prikkels en dejuridiseren van regels zijn noodzakelijk voor een open
communicatiestructuur.
Geïntegreerde contractvormen hebben de voorkeur voor het werken met BIM.
Iedere bepaling zodanig opstellen dat de 4 pijlers hierin te herkennen zijn.
20 van 29
Additional slides
Custodianship bepalingen
Figuur: Verplichtingen en bevoegdheden
21 van 29
Opdrachtgever
Communicatieprocesmodel:
 art. 1 lid 1 en 2
 art. 3 lid 1
 art. 1 lid 3 en 4
 art. 4 lid 5 sub c
 art. 2 lid 5
 art. 4 lid 5 sub c
 art. 2 lid 5
 Data ownership
Zender
A
 art. 5 lid 1 en 2
 art. 2 lid 6
 art. 6
Projectteam
Bepalingen idem voor ontvangers
Multiple-ontvangers
 art. 2 lid 1,2,4
 art. 3 lid 3
 art. 5 lid 3
BIM
shared dataserver
 art. 3 lid 2
B
 art. 4 lid 3
Coördinatie-overeenkomst op basis van:
- Samenwerken
- Interactief communiceren
- Projectbelang
 art. 4 lid 4
 art. 4 lid 5 sub a, en b
 art. 2 lid 3
 art. 4 lid 2 en 6
Unilateraal
Bilateraal
Multilateraal
22 van 29
Opdrachtgever
Communicatieprocesmodel:
 art. 1 lid 1 en 2
 art. 3 lid 1
 art. 1 lid 3 en 4
 art. 4 lid 5 sub c
 art. 2 lid 5
 art. 4 lid 5 sub c
 art. 2 lid 5
 Data ownership
Zender
A
 art. 5 lid 1 en 2
 art. 2 lid 6
 art. 6
Projectteam
Bepalingen idem voor ontvangers
Multiple-ontvangers
 art. 2 lid 1,2,4
 art. 3 lid 3
 art. 5 lid 3
BIM
shared dataserver
 art. 3 lid 2
B
 art. 4 lid 3
Coördinatie-overeenkomst op basis van:
- Samenwerken
- Interactief communiceren
- Projectbelang
 art. 4 lid 4
 art. 4 lid 5 sub a, en b
 art. 2 lid 3
 art. 4 lid 2 en 6
Unilateraal
Bilateraal
Multilateraal
23 van 29
Opdrachtgever
Communicatieprocesmodel:
 art. 1 lid 1 en 2
 art. 3 lid 1
 art. 1 lid 3 en 4
Art. 1 lid 2: De opdrachtgever of de
door namens hem aangestelde partij
is verantwoordelijk voor het
 art. 4 lid 5 sub c
verlenen
van autorisaties aan
 art. 2 lid 5
opdrachtnemers tot het datamodel.

Art. 3 lid 2: Alle partijen dienen
 art. 4 lid 5 sub c
minimaal leesbevoegdheid te
 art. 2 lid 5
hebben voor alle data die worden
Data ownership
gesynchroniseerd met de shared
dataserver.
Zender
A
Multiple-ontvangers
 art. 2 lid 1,2,4
 art. 3 lid 3
 art. 5 lid 3
Art. 3 lid 3: De opdrachtnemers
bepalen zelfstandig voor het
 art. 5 lid 1 en 2
aanwijzen van
art. schrijfbevoegdheden
2 lid 6
aan mede opdrachtnemers.
Hierin
art. 6
laat het de in artikel 4 lid 4 bepaalde
Projectteam
wijzigingsverzoek
onverlet.
Bepalingen
idem voor ontvangers
BIM
shared dataserver
 art. 3 lid 2
B
 art. 4 lid 3
Coördinatie-overeenkomst op basis van:
- Samenwerken
- Interactief communiceren
- Projectbelang
 art. 4 lid 4
 art. 4 lid 5 sub a, en b
 art. 2 lid 3
 art. 4 lid 2 en 6
Unilateraal
Bilateraal
Multilateraal
24 van 29
Conclusies & Aanbevelingen
Wat zijn de besparingen?
Gemiddeld 43% van de totale vermijdbare kosten per project
Hoe dient BIM hiervoor ingezet te worden?
 sturen op coördinatie van informatie
 sturen op consistentie van informatie
 anticiperen op gegevensbehoefte van informatie
Op welke begrotingsonderdelen moet gestuurd en geanticipeerd worden?
 Algemene bouwplaats kosten (ABK)
 Directe kosten
 koop materiaal
25 van 29
Conclusies & Aanbevelingen
Aanbevelingen:
#1. Het BIM-proces dirigeren
#2. Focus op beheers-aspect: kwaliteit
#3. Engineeringsmanager als BIM-coördinator
#4. Stel kennismanagement voorop
#5. Efficiënter project voorbereiden
#6. BIM in traditioneel contractvorm
#7. Integreren groeikansen: Duurzaamheid en Lean Bouwen integreren in het BIMwerken
26 van 29
Conclusies & Aanbevelingen
#2. Focus op beheers-aspect: kwaliteit
27 van 29
Conclusies & Aanbevelingen
#6. BIM in traditioneel contractvorm



Validatie en consistentiecheck BIM data model
Ontwerpende partijen langer betrokken houden in het bouwproces
Ontslag ontwerpende partijen wanneer gegevensbehoefte toereikend is
Toepassing:
 Als addendum op de BIM voorwaarden voor geïntegreerde contracten
28 van 29
Faalkosten voorkomen tijdens de
realisatiefase met interventie van BIM
11,3%
Faalkosten reductie ca. 3%
besparing € 1,8 mld. per jaar
Prakash Sewlal
Technische Universiteit Delft
Master Real Estate & Housing
BAM Utiliteitsbouw
05 juli 2012
8,3%
Additional slides
Lean Bouwen betekent dat een volgende activiteit pas wordt uitgevoerd
wanneer de voorgaande erom vraagt, meerwaarde:
 meer klantwaarde
 minder faalkosten
 Meer commitment
 kortere doorlooptijden
30 van 29
Additional slides
BIM- coördinatoren
31 van 29
Additional slides
BIM- coördinatoren:
BIM
coördinator
BIM coördinator
BIM coördinator
BIM shared
dataserver
Art. 4 lid 2
Art. 4 lid 2
Art. 6 lid 1
Projectteam
BIM coördinator
BIM coördinator
Art. 5 lid 3
BIM coördinator
Digitaal archief
Opdrachtnemer,
Bijv. aannemer
Projectteams/ Opdrachtnemers
Afgevaardigde BIM-coordinatoren
32 van 29
Additional slides
Toetsing informatieverplichtingen:
 opdrachtgever
 aannemer
 adviseurs
Toetsingskader:
 UAV 2012
 UAV-GC 2005
 DNR 2011
 VGBouwmodel 1992
33 van 29
Additional slides
1. Interactieve communicatie
Informatieplicht opdrachtgever:
Art.12 DNR 2011
Par. 12.3 en 12.4 UAV 2012
Par. 3. UAV-GC 2005
Art.5 lid 1 VGBouwmodel
Art.6:58 BW
; algemene zorgplicht jegens adviseurs
; onderzoeks- en klachtplicht
; tijdig verstrekken van informatie aan opdrachtnemers
; tijdig kenbaar maken van wensen en verlangens
; een medewerkingsplicht van de opdrachtgever (schuldeiser)
Geen specifieke verplichting voor de opdrachtgever om (interactief) informatie uit te wisselen.
34 van 29
Conclusies & Aanbevelingen
Kan BIM helpen faalkosten te voorkomen?
Jazeker
Oorzaak
1. Inconsistente tekeningen
2. Organisatievorm met onduidelijke afspraken
3. Onduidelijke afspraken directe partners/ opdrachtgever
4. Gevolg effecten van aangebrachte wijzigingen
5. Onvoldoende voorbereidingstijd
Op te lossen met BIM
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
35 van 29
Additional slides
1. Interactieve communicatie
Informatieplicht aannemer:
Par. 6.14 UAV 2012
; waarschuwingsplicht
Par. 4 lid 7 en 8 UAV-GC 2005 ; waarschuwingsplicht
Art.6 VGBouwmodel
; ter beschikking stellen van ervaring en deskundigheid
Geen specifieke verplichting voor de opdrachtgever om (interactief) informatie uit te wisselen.
36 van 29
Additional slides
1. Interactieve communicatie
Informatieplicht adviseurs:
DNR 2011
Art. 11 lid 5 DNR 2011
; precontractuele plicht tot het uitwisselen van informatie.
; informeren over uitvoering opdracht.
Geen specifieke verplichting voor de opdrachtgever om (interactief) informatie uit te wisselen.
37 van 29
Additional slides
4. Samenwerking faciliteren
Bouwcontractmodellen:
Koopmodellen
Delegatiemodellen
Onderhandelingsmodellen
Turnkey
Brochureplan
Traditionele bouwproces
Management contracting
General contracting
Bouwteam
Design and Build
Bron: Maas (1997)
Voorkeur:
 Design & Build
 Bouwteam
 Turnkey

UAV 2012 behoort niet meer tot toetsingskader
38 van 29
Additional slides
Proces TO BE
Overschreden kostenposten
[%]
overschrijding
% BIM kans
Stafkosten
40%
Tijdelijke install. bouw
60%
22%
37%
Stroomverbruik
60%
131%
Onderstempeling zwembad
70%
65%
Levering beton
90%
5%
Kalkzandsteen
90%
61%
Kant en klaar mortels
90%
90%
Steni panelen
80%
35%
diverse staal
80%
353%
Aanbrengen Steni-panelen
60%
zaag en boorwerk
70%
24%
Brandwerend afwerken
5%
70%
sparingen
34%
40%
stucwerk hout
109%
40%
Constructeur
5%
40%
Adviseur install.
5%
20%
Plantoetsen bouwk.
157%
20%
Plano kosten
20%
Note: Percentages ‘BIM kans’ zijn
een indicatie en vormen derhalve geen
Bron: EGM Architecten
wetenschappelijk onderbouwde getallen.
39 van 29
Additional slides
3. Maatregelen van BAM:

Engineeringsmanager

XD4ALL (BIM)
Programma
Traditioneel
Opdrachtgever
Design & Build
Opdrachtgever
Bouwteam
Opdrachtgever
Turnkey
Opdrachtgever
Design, Build,
Maintain
Design, Build,
Finance, Maintain,
Operate
Ontwerp
Uitwerking
Realisering
Architect
Arch.
Exploitatie
Beheer
Aannemer
Opdrachtgever/ exploitant
Aannemer
Bouwteam(aann., arch..,
opdrg.)
Financiering
Opdrachtgever/ exploitant
Aannemer
Opdrachtgever/ exploitant
Aannemer
Opdrachtgever/ exploitant
Opdrachtgever
Arch.
Aannemer
Opdrachtgever
Arch.
Concessiehouder (aannemer., financier,
exploitant, beheerder)
Opdrachtgever/ exploitant
O
G
Conc
.
OG
Conc.
Bron: Koolwijk (2006) Projectalliantie.
Werkveld E-manager
40 van 29
Additional slides
Contractuele relaties:
41 van 29
Proces TO BE
Factsheet
€ 360,000
€ 340,000
€ 320,000
€ 300,000
€ 280,000
€ 260,000
€ 240,000
€ 220,000
€ 200,000
€ 180,000
€ 160,000
€ 140,000
€ 120,000
€ 100,000
€ 80,000
€ 60,000
€ 40,000
€ 20,000
€-
42 van 29
Additional slides
Meerwaarde opdrachtgever en opdrachtnemer
Meerwaarde voor opdrachtgever
(benefit)
Waarde
Prijs
Meerwaarde voor opdrachtnemer
(profit)
Kosten
43 van 29
Additional slides
Interne en externe succesfactoren en regievoering
Regievoering/ Proces management
Interne voorwaarden:
vakmanschap
motivatie van projectteammedewerkers
kwaliteit van hun tools
Bezettingsgraad personeel
Externe voorwaarden:
Samenwerking participanten
Projectbelang voorop
Heldere afspraken
Kennismanagement
Projectevaluatie a.d.h.v. prestatie-indicatoren
44 van 29
Additional slides
SWOT-analyse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
Cultuuromslag
Tijdrovend in de beginfase
Afhankelijkheid van andere partners
Juridische onvolwassenheid
Kennis en kunde
7.
8.
Integratie van ontwerp en uitvoering
3D gebouw geometrie
1 centrale bouw- én datamodel
Hoge betrokkenheid en motovatie
Kostenverlaging en tijdsreductie
In een vroeg stadium de mogelijkheid tot
bijsturen
Minder (geen) informatieverliezen
Model analyse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Openheid en vertrouwen
Commitment/ BIM denken
Samenwerken
Vroege betrokkenheid
Complexe projecten
Tijdwinst
Kwaliteit
Data snel (re)produceerbaar
1.
2.
3.
4.
Data uitwisseling standaard IFC
ICT systeemvereisten
Toegankelijkheid
Digitaal beveiligen
S
O
W
T
45 van 29

similar documents