SVETOZNÁME PAMIATKY I.

Report
VLKOLÍNEC
BANSKÁ ŠTIAVNICA
BARDEJOV
LEVOČA
V
L
K
O
L
Í
N
E
C
VLKOLÍNEC – pohľad na domy a potôčik
V
L
K
O
L
Í
N
E
C
VLKOLÍNEC - drevená zrubová zvonica
V
L
K
O
L
Í
N
E
C
VLKOLÍNEC – drevené sochy
VLKOLÍNEC - ovečky
V
L
K
O
L
Í
N
E
C
VLKOLÍNEC – ako to vyzerá v domoch
V
L
K
O
L
Í
N
E
C
 NAjSlÁVNejŠIe
BANSKé meSTo
 Striebro tu pritiahlo prvých
baníkov a hĽadaČov kovov z
celej európy
 Stavali sa tu honosné paláce,
mohutné pevnosti, banícke
domy
 Striebrom platili za umelecké
diela
Pohľad na Banskú Štiavnicu
Námestie Sv. Trojice s morovým stĺpom
PROTITURECKÁ BAŠTA – NOVÝ ZÁMOK
KALVÁRIA
Morový stĺp
zasvätený sv. Trojice
 ROZVOJOM
OBCHODU A REMESIEL SA STAL
KRÁĽOVSKÝM MESTOM
 je TU NAjKRAjŠÍ KoSTol NA SloVeNSKU
 PATRÍ meDZI NAjKRAjŠIe meSTÁ eURÓPY
Námestie
Bazilika sv. Egídia
K
Ú
P
E
L
E
HOTEL - FONTANA
 JE
KLENOTNICOU HISTÓRIE
 NAjVZÁCNejŠÍm KleNoTom je KoSTol
SV.JAKUBA S DREVENÝM OLTÁROM OD
MAJSTRA PAVLA
 ĎAĽŠIe VZÁCNe PAmIATKY: RADNICA,
EVANJELICKÝ KOSTOL, STREDOVEKÝ
PRANIER (KLIETKA HANBY) A VIAC AKO 60
meŠTIANSKYCH DomoV, meSTSKé HRADBY
L
E
V
O
Č
A
NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA
DOMY V LEVOČI
TURZOV
DOM
L
E
V
O
Č
A
L
E
V
O
Č
A
EVANJELICKÝ KOSTOL V južnej časti námestia stojí budova v tvare
gréckeho kríža s obrovskou kopulou. Evanjelický kostol má
klasicistický štýl.
L
E
V
O
Č
A
Vo vnútri sa nachádzajú tri empory, na ktorých je organ, archív
a bohatá , hodnotná knižnica. Zachoval sa aj vzácny barokový drevený
kríž , kovaný kríž. Známy levočský maliar Jozef Czauczik namaľoval
veľký oltárny obraz, predstavujúci Krista kráčajúceho po mori.
L
E
V
O
Č
A
 Svetoznáme
 Medzi
pamiatky I.
vzácne pamiatky zapísané do
Zoznamu svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO patrí, Vlkolínec,
Banská Štiavnica, Bardejov a Levoča.
 Sú to výnimočné miesta na našom území.

similar documents