Een nieuw Financieel Toetsingskader vanaf 2015

Report
Een nieuw Financieel Toetsingskader
vanaf 2015
De belangrijkste wijzigingen in vogelvlucht
Dit document is gebaseerd op het wetsvoorstel van 25 juni 2014
Adri Jansen – 1 oktober 2014
© Copyright 2012 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document of een deel van het document
mag worden gekopieerd, verspreid, geciteerd tenzij Sprenkels & Verschuren schriftelijke toestemming heeft verleend.
www.sprenkelsenverschuren.nl
Vooraf
Op dit moment nog een wetsvoorstel
Beoogde ingang: 1 januari 2015 (sommige delen 1 juli 2015)
FTK geldt voor pensioenfondsen (verzekeraars hebben WTV)
FTK betreft de risico’s die pensioenfonds verzekert, dus:
• Uitkeringsovereenkomst (Defined Benefit):
• Premieovereenkomst (Defined Contribution):
– Tijdens opbouwfase (zuiver DC)
– Tijdens uitkeringsfase:
ja
nee
ja
Nieuw FTK in feite een update van huidig FTK
Reële kader onderweg gesneuveld; FTK is nominaal kader
SV-2014-0911
1
Uitgangspunten nFTK
Bescherming opgebouwde aanspraken
Stelsel blijft gebaseerd op 97,5% zekerheid: buffer gemiddeld met 5%
omhoog.
Korten blijft uiterste redmiddel.
Korting vindt plaats indien naar verwachting niet binnen 10 jaar het
vereist eigen vermogen (VEV) wordt bereikt of als de
beleidsdekkingsgraad gedurende 5 achtereenvolgende jaren lager is
dan het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV).
SV-2014-0911
2
Uitgangspunten nFTK
Stelsel gericht op lange termijn
Beleidsdekkingsgraad: 12-maands middeling van de dekkingsgraad
i.p.v. dagkoers.
10-jaars lange termijn herstelperiode, waarbij jaarlijks een nieuw
herstelplan opgesteld moet worden.
Telkens opnieuw uitgaan van 10-jaars herstelperiode.
Herziening UFR per 1 januari 2015 conform advies commissie UFR.
SV-2014-0911
3
Uitgangspunten nFTK
Toekomstbestendige indexatie en realistische indexatieambitie
Indexatie besluit zodanig dat deze naar verwachting voor lange termijn
kan worden toegekend.
• Geen indexatie bij een dekkingsgraad lager dan 110%.
• Indicatie: 2% indexatie bij een dekkingsgraad van 130%.
Inhalen van gemiste indexaties of kortingen mogelijk nadat reguliere
indexatie volledig is toegekend.
Consistentie tussen indexatieambitie en verwachte realisatie, aan te
tonen door jaarlijkse haalbaarheidstoets:
• Op basis van uniforme scenarioset (nog te publiceren).
SV-2014-0911
4
Uitgangspunten nFTK
Stabiele kostendekkende premie
De eis dat de premie moet bijdragen aan herstel in een situatie van
onderdekking vervalt.
Kostendekkende premie mag gedempt worden.
Gedempte kostendekkende premie:
• Middeling rente over 10 jaar
• O.b.v. verwacht rendement, onder voorwaarden
Hogere eisen aan premiekorting:
• Beleidsdekkingsgraad > VEV.
• Indexatieambitie moet waargemaakt zijn in de afgelopen 10 jaar.
SV-2014-0911
5
Beleidskader van gemiddeld fonds
Nieuw FTK
Huidig FTK
Dekkingsgraad op dagbasis
12-maands gemiddelde dekkingsgraad
Inhaalindexatie / premiekorting
Volledige indexatie
IndexatieDG1
130% bij 2% indexatie
Toekomstbestendige indexatie
VEV:
(Volledige) indexatie
100%
VEV:
120%
Reservetekort
Toekomstbestendige indexatie
Jaarlijkse 10-jaars herstelperiode
(voortschrijdend)
115%
Reservetekort
Gedeeltelijke indexatie
15 jaar herstelperiode
(aflopend)
110%
Geen indexatie
Korting indien o.b.v.
10-jaars herstelperiode
noodzakelijk
MVEV:
105%
Kritieke
Dekkingsgraad
SV-2014-0911
MVEV:
Dekkingstekort
Geen indexatie
Geen korting
3 jaar herstelperiode
Minimale premie bij
onderdekking
Korting
Minimale premie bij onderdekking
105%
Dekkingstekort
Geen indexatie
Korting indien o.b.v. 10 jaar
herstelperiode noodzakelijk of
indien gedurende 5 jaar
dekkingsgraad < MVEV
1. Dekkingsgraad waarbij volledig toekomstbestendig kan worden geïndexeerd
6
Uitkeringsovereenkomst (DB) houdbaar? 1/2
Wat hebben we geleerd de afgelopen jaren:
•
•
•
•
•
Financiële schokken zetten pensioen onder druk
Toenemende levensverwachting zet pensioen onder druk
Oftewel: zekerheid bestaat niet
Wél juridisch voorbehoud gemaakt
Communicatief te hoge verwachtingen gewekt
Plussen nieuw FTK:
• Risico’s ten dele naar deelnemers (collectief)
• Rem op te hoge verwachtingen
• Veel aandacht voor communicatie (risicobewustzijn)
Minnen nieuw FTK:
• Hogere buffers, strengere indexatie: meer zekerheid?
• Wel kans op tegenvallers; geen kans op meevallers
• Moeilijk uit te leggen aan deelnemers
SV-2014-0911
7
Uitkeringsovereenkomst (DB) houdbaar? 2/2
Pensioenfondsen:
• Nieuw FTK goede basis voor DB
• Valkuil blijft wel: risicobewustzijn versus bangmakerij
Verzekeraars:
•
•
•
•
Houden WTV (moeten contractuele garantie bieden)
Langlevenrisico en financiële schokken onverzekerbaar?
Prijs voor garantie momenteel torenhoog
‘Vluchtgedrag’ richting DC (risico’s bij individu)
Reële kader was zo gek nog niet (mits ook voor verzekeraars)
• Minder zekerheid dan nieuw FTK (hogere verwachte uitkomsten)
• Risico’s naar deelnemers (maar dan collectief)
DB heeft wel toekomst bij fondsen en niet bij verzekeraars:
• Onwenselijke wig in de markt?
• Hoe gaan deze krachtenvelden zich ontwikkelen?
SV-2014-0911
8

similar documents