České barokní umění

Report
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_ČjL.1.42
Vytvořeno:
Ověřeno:
1. 5. 2013
2. 5. 2013
Třída:
1. VE
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Jazyk a jazyková komunikace.
Český jazyk a literatura
1.
Mgr. Martina Sedlářová
Časový rozsah:
Pomůcky:
1 vyučovací hodina
žádné
Klíčová slova: Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové, Jan Blažej Santini, Matyáš Bernard
Braun, Ferdinand Maxmilián Brokoff, Karel Škréta, Petr Brandl, Jan Kupecký, Václav
Vavřinec Reiner, Václav Hollar, Jan Dismas Zelenka, Bohuslav Matěj Černohorský, selské
baroko, Holašovice
Anotace:
Žák se z prezentace dozví o nejvýznamnějších představitelích českého barokního
výtvarného umění a jejich nejvýznamnějších dílech. V závěru prezentace se nachází test
pro zopakování látky formou otevřených otázek.
České barokní umění
Architektura
*Nejvýznamnějšími barokními architekty byli Kryštof
a Kilián Ignác Dientzenhoferové (malostranský
Chrám sv. Mikuláše, Loreta)
*tvůrce tzv. barokní gotiky (kladrubský klášter,
kostel v Sedlci, kaple sv. Jana Nepomuckého na
Zelené hoře) Jan Blažej Santini (1677-1723).
Sochařství
*Matyáš Bernard Braun (1684 – 1738)
*Největší osobnost českého barokního sochařství
*Sousoší sv. Luitgardy na Karlově mostě
*Alegorie Ctností a Neřestí na Kuksu
• Ferdinand Maxmilián Brokoff
• Sousoší sv. Františka Borgiáše na Karlově mostě
Malířství
*Světového věhlasu dosáhli malíři Karel Škréta (1610-1674),
*Jan Kupecký (1667-1740) - především portrétista
*Petr Brandl (1668-1735) - největší reprezentant českého
baroka
*Autor náboženských a oltářních obrazů (např. v Hradci
Králové, Kutné Hoře, Manětíně, Břevnově)
* Václav Vavřinec Reiner (1689-1743) - vynikající freskař
*Grafik Václav Hollar (1607-1677) náboženský emigrant,
působil v Anglii
*učil kreslit anglického krále Karla II.
*Autor velkého množství grafik
*Životopisný román od M. V. Kratochvíla – Dobrá kočka,
která nemlsá
*Hudební skladatelé
*Jan Dismas Zelenka
*Bohuslav Matěj Černohorský
*Na venkově se rozvíjí tzv. selské baroko (Holašovice roku 1998 byla zapsána do Seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO)
* lidová tvorba
Kilián Ignác Dienzenhofer
Jan Santini –Aichel,
Jan Santini
Jan Santini
Ferdinand Maxmilián Brokoff
Ferdinand Maxmilián
Brokoff
Matyáš Bernard Braun
Alegorie Ctností a Neřestí na Kuksu
Matyáš Bernard Braun
Matyáš Bernard Braun
Matyáš Bernard Braun
Karel Škréta (1610-1674)
Karel Škréta
Petra Brandla
Petr Brandl
Václav Hollar
Václav Hollar
Václav Hollar
Vavřinec Reiner
Jan Kupecký
Opakování
*Vyjmenujte nejvýznamnější architekty českého baroka.
*Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové
*Jan Blažej Santini
*Které architektonické skvosty vytvořili?
*Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně
*Kostel sv. Máří Magdaleny v Karlových Varech
*Santini - Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u
Žďáru nad Sázavou
*Kostel Nanebevzetí v Kladrubech
*kostel v Sedlci u Kutné Hory
*Jak se jmenují nejvýznamnější sochaři českého
baroka.
*Ferdinand Maxmilián Brokoff
*Matyáš Bernard Braun
*Kdo je autorem alegorie Ctností a Neřestí na
Kuksu?
*Matyáš Bernard Braun
*
Vyjmenujte světově proslulé malíře českého
baroka.
•
•
•
•
•
•
Karel Škréta
Jan Kupecký
Petr Brandl
Václav Vavřinec Reiner
Václav Hollar
Jan Kupecký
• Jak se jmenuje grafik a náboženský emigrant
působící v Anglii?
*
Václav Hollar
• Vyjmenujte jeho nejznámější díla.
*
*
*
Pohled na Prahu
Pohled na Londýn
Dobrá kočka, která nemlsá
• Který malíř namaloval obraz Sv. Martin
se dělí se žebrákem o plášť.
* Karel Škréta
• Kdo namaloval Skupinový potrét brusiče
drahokamů Miserioniho?
*Karel Škréta
• Kdo namaloval obraz Abraham a Izák?
*Václav Vavřinec Reiner
• Jak se jmenuje vesnice, kde je unikátní
soubor staveb ve stylu tzv. selského baroka?
*Holašovice
Použité zdroje
*Obrázky:
*Kostel svatého Jana Nepomuckého (Žďár nad Sázavou).
In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit.
2013-06-30]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jan
a_Nepomuck%C3%A9ho_%28%C5%BD%C4%8F%C3%A1r_nad
_S%C3%A1zavou%29
*Kladrubský klášter. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
2001-2013 [cit. 2013-06-30]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kladrubsk%C3%BD_kl%C3%A
1%C5%A1ter
* Sedlecký klášter. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit.
2013-06-30]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sedleck%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1
ter
* Ferdinand Maxmilián Brokoff. In: Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2001-2013, 30.6.2013 [cit. 2013-06-30]. Dostupné
z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Maxmili%C3%A1n_Brok
off
* DVOŘÁK, BOHUSLAV. Kuks - barokní zázrak. In: Ihned.cz
[online]. 2005, 12.10.2005 [cit. 2013-06-30]. Dostupné z:
http://ihned.cz/c1-17001550-kuks-barokni-zazrak
* Betlém (Kuks). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit.
2013-06-30]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Betl%C3%A9m_%28Kuks%29
* Karel Škréta 001.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 20012013 [cit. 2013-06-30]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_%C5%A0kr%C3%A9t
a_001.jpg
* Průzkum Brandlova obrazu ve sv. Vavřinci. In: VYSOKOMÝTSKÉ
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE [online]. [cit. 2013-06-30].
Dostupné z: http://zivot.vysoke-myto.cz/z-kultury/5396przkum-brandlova-obrazu-ve-sv-vavinci
* Petr Brandl Simeon s Ježíškem. In: Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-06-30]. Dostupné z:
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.krestan
skaseznamka.cz
* Soubor:Wenceslas Hollar - Head of a cat (middle size).jpg
Skočit na: Navigace, Hledání. In: Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-06-30]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wenceslas_Hollar__Head_of_a_cat_%28middle_size%29.jpg
* MÁDL, Martin. Reiner Abrahám a Izák. In: [online]. [cit.
2013-06-30]. Dostupné z:
http://baroque_ceiling.udu.cas.cz/imagines_photogallery
/0005_osek_reiner02.html
* Soubor:Jan Kupecký 005.jpg. In: Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-06-30]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Kupeck%C3%BD_
005.jpg
* Soubor:Holašovice.jpg Skočit na: Navigace, Hledání. In:
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-06-30].
Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hola%C5%A1ovice.jpg
KONEC

Navazující prezentace: VY_32_INOVACE_ ČjL.3.43 – Jan Amos Komenský
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné
používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení
autorova jména.

similar documents