Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse

Report
Esmatasandi tervishoiuteenuste
geograafilise kättesaadavuse
vajaduse hindamine ja esmatasandi
tervishoiuteenuste optimaalse
korralduse mudel
Juuni 2013 – Märts 2015
Veiko Sepp
Tallinn 22.01.2015
Mudelite üldised lähtekohad/eeldused




Teenuse vajaduse maht – teenuse olemus, vajadus
sihtrühmades, rahvastiku soolis-vanuseline struktuur ja
rühmade suurus
Teenuse kvaliteet - esmatasandi meeskonna
minimaalne koosseis (3 perearsti, 3 pereõde, 1
koduõde, 1 füsioterapeut, 1 ämmaemand),
meeskonnatöö
Teenuse ökonoomsus – meeskonnale vastav
teenusevajadus piirkonnas
Teenuse territoriaalne kättesaadavus –
asustussüsteemi hierarhia (keskus-tagamaa) ja
kaugused ja ühendused
Minimaalse suurusega meeskonnaga
esmatasandi terviseteenuste keskus
Teenusvajaduse modelleerimise ülesanne


Milliste keskuste ja nende asustussüsteemi loogikast
lähtuvate tagamaade elanikkond on piisav ETTK
meeskonnale töökoormuse tagamiseks?
Milline on iga ETTK teenuspiirkonna konkreetse
esmatasandi meeskonna vajalik suurus selleks, et
kõigis Eesti piirkondades oleks teenusvajadus
sarnasel tasemel kaetud?
Ülesandeks ei ole Eesti territooriumi jaotamine ühesuurusteks
võimalikult väikesteks piirkondadeks teenusvajaduse mõttes –
suuremates keskustes ja piirkondades on asjakohane kujundada
välja ka suurema meeskonnaga ETTK’sid kui seda meeskonna
miinimumnõuded ette kirjutavad.
57 teenuspiirkonda Eestis
Teenusmudelite stsenaariumid



0-stsenaariumid – töökohtade vajadus muutub
üksnes seoses rahvastiku arvu ja struktuuri
muutustega
Põhistsenaariumid – käsitlust vajavate isikute
arv/osakaal soolis-vanuseliselt (sihtrühmad),
teenuse normatiivne sisu (sihtrühmade teenuse
vajadused ja tegevuste ajakulu)
Tugistsenaariumid – rahvusvaheline võrdlus ja
arengukavade eesmärgid
Kõigi stsenaariumite alusel arvutatud teenuste vajadus on taandatud
esmatasandi spetsialistide töökohtadeks.
Perearstiteenuse töökohtade arvu
modelleerimine
Haigusjuhtumite
käsitluse
ajakulu
Tervisekontrollide
ajakulu
Esmatasandi
olulised
haigusrühmad
Vajalikud
tervisekontrollid ja
vaktsineerimised
Tervisenõustamise
valdkonnad
Haigestumus
SV rühmades
SV rühmade
vajalik kaetus
Riskirühmade
osakaal SV
rühmades
Nõustamise
ajakulu
Piirkonna elanike arv soolis-vanuselistes rühmades
Üldtegevuste
ajakulu
Perearsti ja
pereõe tööaja
kulu
Perearsti ja pereõe
vajalikud töökohad
piirkonnas
Perearsti töökohtade vajadus Eestis
Pereõe töökohtade vajadus Eestis
1800
1600
1400
1370
1351
1325
1200
1000
1035
1012
978
0-stsenaarium
814
Põhistsenaarium
799
800
772
Põhistsenaariumi alternatiivne mudel
2015 arengueesmärkide stsenaarium
600
400
238
237
231
200
0
2011
2020
2030
Töökohtade seotus töö sisuga – Eesti 2020
Perearsti vastuvõtud, nõustamised sidevahenditega ja
koduvisiidid
(Andmed: Haigekassa, 2013)
Pereõe nõustavad vastuvõtud, õendustoimingud,
nõustamised sidevahenditega ja koduvisiidid
(Andmed: Haigekassa, 2013)
Perearsti töökohad ETTK piirkondades - 2020
Ämmaemandusabi töökohtade arvu
modelleerimine
Vastuvõttude
arv ja kestvus
Vastuvõttude
ja
koduvisiitide
arv ja kestvus
Nõustamiste
arv ja kestvus
Antenataalne
rasedate
jälgimine
Postnataalne
rasedate
jälgimine
Naiste
nõustamine
Raseduse
laad
Sünnituse
laad
Riskirühmade
osakaal SV
rühmades
Sündide prognoos
15-59 naiste
arv
Üldtegevuste
ajakulu
Ämmaemanda
tööaja kulu
Ämmaemanda
vajalikud töökohad
piirkonnas
Ämmaemanda töökohtade vajadus
esmatasandil
180
169
160
154
138
140
120
100
Töökohtade arv
80
60
40
20
0
2011
2020
2030
Koduõdede töökohtade arvu
modelleerimine
Üldtegevuste
ajakulu
Visiidi ajakulu
Koduõe
tööaja kulu
Koduõendusteenus
Eeskuju KOV-üksuste SV
rühmade kaetus
Eeskuju KOV-üksuste
SV rühmade visiitide
arv
Piirkonna elanike arv soolis-vanuselistes rühmades
Koduõdede vajalikud
töökohad piirkonnas
Koduõendusteenuse visiitide arv
(Andmed: Haigekassa, 2013)
Koduõdede töökohtade vajadus Eestis
700
633
600
540
500
468
0-stsenaarium
390
400
Põhistsenaarium: territoriaalse
kättesaadavuse ühtlustamine
334
289
300
Arengueesmärkide stsenaarium:
hooldusravi arengukava eesmärk
2015
186
200
159
135
100
0
2011
2020
2030
Füsioteraapia töökohtade arvu
modelleerimine
Üldtegevuste
ajakulu
Hindamine
Individuaalne
füsioteraapia
Füsioteraapia
rühmas
Füsioteraapia
kodus
Füsioterapeudi
tööaja kulu
Füsioteraapiateenus
Ambulatoorse
füsioteraapia teenuste
(2/3)
arv eeskuju KOVüksuste SV rühmades
Rehab teenuse
füsioteraapia
arv eeskuju KOVüksuste SV rühmades
Piirkonna elanike arv soolis-vanuselistes rühmades
Füsioterapeutide
vajalikud töökohad
piirkonnas
Ambulatoorse füsioteraapiateenuse kordade arv
(Andmed: Haigekassa, 2013)
Rehabilitatsiooniteenuse raames füsioteraapiateenust
kasutanud isikute arv soolis-vanuselistest rühmades
Eestis (Andmed: SKA, 2013)
2500
2000
1500
1000
Füsioterapeudi grupitöö
Füsioterapeudi teenus
65+ M
65+ N
60-64 M
60-64 N
55-59 M
55-59 N
50-54 M
50-54 N
45-49 M
45-49 N
40-44 M
40-44 N
35-39 M
35-39 N
30-34 M
30-34 N
25-29 M
25-29 N
20-24 M
20-24 N
15-19 M
15-19 N
10-14 M
10-14 N
5-9 M
5-9 N
0-4 M
0
0-4 N
500
Füsioterapeudi töökohtade vajadus
esmatasandil
1200
1067
1060
1053
1000
769
800
764
744
0-stsenaarium
Põhistsenaarium: territoriaalse
kättesaadavuse ühtlustamine
600
OECD võrdlusstsenaarium
Hollandi võrdlusstsenaarium
400
200
193
191
142
142
189
137
0
2011
2020
2030
Esmatasandi tervishoiuteenuste
töökohtade vajadus Eestis
Töökoht
2011
2020
2030
perearst
854
867
866
pereõde
1325
1351
1370
koduõde
289
334
390
füsioterapeut
191
193
189
ämmaemand
169
154
138
ETTK juhataja
89
89
89
kliiniline assistent
136
136
136
3053
3124
3178
Kogusumma
Kokkuvõte: Töökohtade vajaduse muutust
põhjustavad arengud
 Rahvastiku vähenemine ja vananemine
 Linnastumise süvenemine – territoriaalsed
muutused teenusvajaduses
 Krooniliste haiguste käsitluse mahu lisandumine
 Riskirühmade süsteemsema tervisenõustamise
mahtude lisandumine
 Suurem osalus sõeluuringutes
 Ravi ajakulu optimeerimine
ETTK võrgustik ja perearstiteenuse
kättesaadavust toetav taristu:
57 piirkonda, 89 ETTK’d, 42 filiaali jms.
ETTK tööruumide vajadus
 Esmatasandi põhiteenuste ruumivajadus kehtivate
regulatsioonide ja rahastamismudeli eelduste
alusel: 52,0 m2 (+7 m2); 12,0 m2 ; 30,0 m2 ; 12, 0 m2
(+30 m2 )
 ETTK motiveeriva ruumiprogrammi ettepanek:
polüfunktsionaalne töötajate ruum; ooteruum koos
avatud registratuuriga; juhataja tuba; füsioteraapias
patsientide protseduurijärgsed riietusruumid ja
dushinurgad
ETTK tööruumide vajadus
2011
2020
2030
ETTK ruumiprogrammi ettepanek
71402
71938
71770
Kehtivad nõuded ja rahastamine
61560
62046
61671
ETTK ruumide vajadus teenuspiirkondades
motiveeriva ruumiettepaneku alusel
Tulenevalt territoriaalse kättesaadavuse
nõuetest ja asustussüsteemi loogikast on
võimalikud erandid:


Kahe ligilähedaselt võrdse territoriaalselt lähedase
piirkonnakeskuse olemasolul jagatud
taristu/ruumidega keskused (nt. 2 perearsti ühes
asulas ja 2 teises – nt. Abja/Karksi)
Perearstiteenuse filiaalid piirkondades, kus
teenusvajaduse maht välistab ETTK rajamise
vajaduse, kuid piirkonna keskus ja tema kompaktne
tagamaa on piisavalt elujõuline ja/või sellise
piirkonna kaugus jääb ETTK asukohast rohkem kui 20
km kaugusele.
Võimalikud erandid ETTK võrgustikus:




Juhul kui ETTK teenuspiirkond on piisavalt suur lubatakse
selle sees perearsti üksikpraksiste tegutsemist kindlas
tegevuspiirkonnas (tingimusel, et ETTK’s on tagatud
vajadus vähemalt 3 perearsti töö mahus)
Nende üksikpraksiste nimistute isikutele osutavad teisi ET
põhiteenuseid (koduõendus jms) teenuspiirkonna ETTK
spetsialistid.
Juhul kui eelnev tingimus ei ole täidetud, ei saa
teenuspiirkonnas ETTK’d luua – säilib senine korraldus.
Teenusepõhistel ettevõtetel (nt koduõenduses,
ämmaemandusabis; ettepanekuna ka füsioteraapias) on
võimalikud lepingud ETTK’de poolt mittekaetud mahus
Uuringu tulemused:






Osaraport 1: Rahvastikuprognoos
Osaraport 2: Töökohtade ja ruumivajaduse
modelleerimise metoodika ning tulemused Eesti kohta
Osaraport 3: ETTK teenuspiirkonnad: ETTK asukohad;
piirkonna ulatus ja sidusus; rahvastikuprognoos;
teenuste osutamise hetkeseis; töökohtade vajadus,
ruumivajadus; arendusideed
Osaraport 4: personalivajaduse prognoos
Osaraport 5: ETTK organisatoorsed mudelid
Koondraport

similar documents