Slide 1

Report
Hoitotyön koulutusohjelma
Tampereen ammattikorkeakoulu
Hoitotyön koulutusohjelma
•
•
•
•
Koulutusohjelmassa on kolme eri suuntautumisvaihtoehtoa.
Jokaiseen suuntautumisvaihtoehtoon haetaan suoraan yhteishaun kautta
www.amkhaku.fi.
Suuntautumisvaihtoehtojen laajuudet vaihtelevat tutkinnoittain.
Tutkintojen laajuus määritellään opintopisteinä.
•
Suuntautumisvaihtoehdoissa suoritettavat tutkinnot
 Sairaanhoitaja (AMK)
 Terveydenhoitaja (AMK)
 Kätilö (AMK)
210 op/ 3½ v.
240 op/ 4 v.
270 op/ 4½ v.
Tutkinnot ovat vertailukelpoisia EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.
Tutkinnon suorittaneille Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto VALVIRA myöntää hakemuksesta
oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia Suomessa.
Sairaanhoitaja
•
•
•
•
•
Työskentelee ihmistä lähellä, auttaen ja ohjaten.
Vastaa hoitotyön laadusta ja kehittämisestä.
Tekee ryhmätyötä osana moniammatillista tiimiä.
Kykenee itsenäiseen päätöksentekoon ja omaa hyvät kädentaidot.
On vastuullinen, huolellinen ja tarkka.
”Uutta tutkittua tietoa tulee jatkuvasti lisää,
mm. lääkehoitoon liittyvät asiat
vaativat tarkkuutta ja ajan tasalla pysymistä.”
www.sairaanhoitajaliitto.fi
Terveydenhoitaja
•
•
•
•
Terveyden edistäjä, joka tukee ja ohjaa yksilöitä ja perheitä.
Toimii vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä monialaisissa ja –ammatillisissa
työryhmissä väestön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttamiseksi.
On aloitekykyinen ja itsenäinen työssään.
Avoin kohdatessaan erilaisia ihmisiä
ja tilanteita.
”Asiakaslähtöinen toiminta,
kyky eläytyä ja rohkeus puuttua
ovat keskeistä osaamista.”
www.terveydenhoitajaliitto.fi
Kätilö
•
•
•
•
•
Omaa herkkyyttä käsitellä, tukea ja kohdata eri tavoin reagoivia ihmisiä ja
perheitä.
Tekee nopeasti ja rohkeasti hoitotoimenpiteitä koskevia ratkaisuja
vaihtelevissa ja odottamattomissakin tilanteissa.
Kykenee itsenäiseen työhön ja päätöksentekoon.
Toimii myös moniammatillisissa työryhmissä.
Omaa hyvät kädentaidot.
”Kätilön työssä tärkeitä ominaisuuksia ovat
hyvät vuorovaikutustaidot ja rauhallisuus.
Ei saa hätäillä, mutta pitää silti
osata tarttua asioihin.”
www.suomenkatiloliitto.fi
Opiskelu hoitotyön
koulutusohjelmassa
Hoitotyön koulutusohjelman yhteinen osuus ja
suuntautumisvaihtoehdoittain eriytyvät osuudet
Kätilötyön sv.
Terveydenhoitotyön sv.
Hoitotyön sv.
210 op, 3,5 vuotta
60 op, 1 vuosi
Sairaanhoitaja
240 op, 4 vuotta
90 op, 1,5 vuotta
270 op, 4,5 vuotta
120 op, 2 vuotta
Terveydenhoitaja
Kätilö
Hoitotyön koulutusohjelman eri
suuntautumisvaihtoehtojen yhteinen
opetussuunnitelmaosuus
150 op, 2,5 vuotta
Opintojen rakenne
Ammattiopintojen ja harjoittelun laajuus
vaihtelevat tutkinnoittain
Perusopinnot
Ammattiopinnot
Opinnäytetyö
Vapaasti
valittavat
opinnot
Harjoittelu
(75-120 op)
Opintojen rakenne
Hoitotyön koulutusohjelma, hoitotyön sv, 210 op
* Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on integroitu eri teoriaopintojaksoihin
Opintojen rakenne
Hoitotyön koulutusohjelma, kätilötyön sv, 270 op
* Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on integroitu eri teoriaopintojaksoihin
Opintojen rakenne
Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitotyön sv, 240 op
* Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on integroitu eri teoriaopintojaksoihin
Problem based learning, PBL
Ongelmalähtöinen oppiminen
•
Ongelmaperustaista oppimista
käytettäessä opiskelijat työskentelevät
pienissä ryhmissä.
•
Opiskelu tapahtuu avoimia
kysymyksiä asettamalla.
•
Opettajan rooli on
pienryhmätyöskentelyn eli tutoriaalin
ajan toimia opiskelun ohjaajana eikä
tarjota valmiita vastauksia.
Sairaanhoitaja koulutus
•
Koulutus sisältää mm. seuraavia ammattiopintoja:
•
•
•
•
•
•
•
Leikkauspotilaan hoitotyö
Äitiys- ja lastenhoitotyö
Sisätautipotilaan hoitotyö
Mielenterveys ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Väestölähtöinen terveyden edistäminen
Hoitotyön kehittäminen
•
Ammattitaitoa edistävää harjoittelua eri toimipisteissä (75 op), harjoittelu on
ohjattua.
•
Työllistyminen
•
•
Sairaalat ja terveyskeskukset
Potilasyhdistykset
Sairaanhoitajaksi voi opiskella
myös englanninkielisessä
•
Hoitoalan yritykset
koulutusohjelmassa.
Haku www.admissions.fi
Opinto-opas
Terveydenhoitaja koulutus
•
Koulutus sisältää mm. seuraavia terveydenhoitotyön ammattiopintoja:
•
•
•
•
•
Sairaanhoitajan perusopinnot
Terveyden edistäminen
Yksilön ja yhteisön terveysongelmien ehkäisytyö
Potilaiden hoitaminen erilaisissa ympäristöissä
Eri-ikäisten seulonta-, terveystarkastus- ja terveydenhoidonmenetelmät
•
Ammattitaitoa edistävää harjoittelua eri toimipisteissä (85 op), harjoittelu on
ohjattua.
•
Työllistyminen
•
•
•
•
•
•
Äitiys- ja lastenneuvolat
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
Työterveyshuolto
Kotisairaanhoito
Yksityisinä ammatinharjoittajina
Terveydenhoitajan tutkinto sisältää myös sairaanhoitajan tutkinnon.
Opinto-opas
Kätilö koulutus
• Koulutus sisältää mm. seuraavia ammattiopintoja:
•
•
•
•
Sairaanhoidon perusopinnot
Naisten, vastasyntyneiden ja perheiden terveyden- ja sairaanhoito
Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen
Raskauden seuranta ja synnytysten hoito
• Ammattitaitoa edistävää harjoittelua eri toimipisteissä (120
op),harjoittelu on ohjattua.
• Kätilön tutkinto sisältää myös sairaanhoitajan tutkinnon.
• Työllistyminen
• Sairaalat ja synnytyssairaalat
• Perhesuunnittelu-, nuoriso- ja äitiysneuvolat
• Suunnittelu- ja kehittämistehtävät
Opinto-opas
Kuka ja miten voi hakea
ja kuinka valitaan?
•
Opiskelijavalinnassa noudatamme sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan
valtakunnallisia valintaperusteita.
Valintakokeeseen kutsutaan esivalinnassa saatujen pisteiden
paremmuusjärjestyksessä (n=4xaloituspaikat).
Poikkeuksena ammattitutkinnoilla tai ulkomaisilla tutkinnoilla hakevat, jotka
kutsutaan suoraan valintakokeeseen ilman esivalintaa.
•
Katso www.tamk.fi valintaperusteet ja esivalinnan alimmat pistemäärät,
joilla on saanut kutsun valintakokeeseen.
Huomaa, että terveysalan valintaperusteissa on vaatimuksena alalle
soveltuva terveys.
Julkisen sektorin peruspalkat
1.5.2011 lukien

similar documents