Document

Report
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
TRONG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LUẬT
MỘT ĐIỂN HÌNH THỰC TIỄN TỪ KHOA LUẬT
TRƯỜNG ĐHSG
TS. HỒ XUÂN THẮNG
Trưởng Khoa Luật - Trường Đại học Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh, 14-15/7/2011
Nội dung chính
1. Thực trạng của việc kiểm tra, đánh giá tại trường
Đại học Sài Gòn
2. Ý nghĩa và các yêu cầu của việc đổi mới phương
pháp kiểm tra, đánh giá (PPKTĐG) trong đào tạo
luật
3. Một số đề xuất về đổi mới phương pháp và hình
thức kiểm tra, đánh giá
 Việc kiểm tra, đánh giá tại trường
ĐHSG


Cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
của sinh viên:
(1) Kiểm tra bộ phận (giữa kỳ):
•
Kiểm tra viết: trả lời câu hỏi, giải bài tập…
•
Làm tiểu luận, làm việc nhóm …
(2) Kiểm tra kết thúc học phần:
•
Thi viết
•
Thi vấn đáp
Một số hạn chế
 Ý nghĩa của việc đổi mới PPKTĐG

Tạo “thước đo” đánh giá khách quan, công bằng hơn kết
quả học tập của sinh viên

Thúc đẩy tinh thần học tập chủ động, tích cực của sinh
viên

Khuyến khích giảng viên cải tiến phương pháp giảng dạy,
nâng cao chất lượng tiết giảng
 Các yêu cầu đổi mới PPKTĐG
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Kiểm tra đánh giá được mức độ hiểu bài và vận dụng
kiến thức luật của SV vào giải quyết tình huống cụ thể
Khuyến khích việc học tập của SV.
Phù hợp với các đối tượng SV nhưng vẫn không ngoài
kiến thức, nội dung môn học, có sự phân hóa giữa học l
lực của SV.
Tiêu chí đánh giá cần được công khai, minh bạch.
Cần có những thông tin phản hồi về kết quả kiểm tra,
đánh giá.
Cho phép SV tham gia vào quá trình đánh giá.
Một số đề xuất về đổi mới PPKTĐG

Cơ cấu đánh giá, kiểm tra kết quả học tập:
Điểm môn học
Điểm kiểm tra bộ phận
(30% - 40%)
Kết quả bài
tập nhóm
Kết quả
thuyết trình,
tiểu luận
Điểm kiểm tra kết thúc
học phần (60% - 70%)
 Các hình thức kiểm tra, đánh giá
(1)
Kiểm tra bộ phận:
o
Phần 1: Đánh giá thông qua hình thức thảo luận bài
tập tuần, bài tập lớn (theo nhóm)
Tình huống
nhỏ (2 nhóm)
Tình huống
nhỏ (2 nhóm)
Tình huống lớn
Tình huống
nhỏ (2 nhóm)
Tình huống
nhỏ (2 nhóm)
Phần 2: Đánh giá thông qua hình thức thuyết
trình hoặc làm tiểu luận:
• Đăng ký đề tài
• Thực hiện tiểu luận ở nhà
• Thuyết trình trên lớp (một số SV)
o
(2)
Kiểm tra kết thúc học phần
 Kết cấu đề thi:
•
Trắc nghiệm (30% điểm)
•
Tự luận (30% điểm)
•
Giải quyết tình huống (40% điểm)

Xây dựng ngân hàng đề thi:
•
•
Yêu cầu:
- Kết cấu khoa học, tiêu chí đánh giá rõ ràng
- Nội dung đề thi phù hợp, có sự phân hóa giữa học
lực SV
Cách thức thực hiện:
- Tổ bộ môn xây dựng, khoa thẩm định
- Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
quản lý, sử dụng
- Định kỳ cập nhật, bổ sung
Xin chân thành cảm ơn!

similar documents