PowerPoint om lärarutbildningarna 2012

Report
MALMÖ HÖGSKOLA
LÄRANDE OCH SAMHÄLLE
2010 05 04
Malmö högskola
erbjuder fyra
lärarutbildningar:
• Förskollärare
• Grundlärare
• Ämneslärare
• Yrkeslärare
Samt utbildningsprogram för:
• Specialpedagoger
• Speciallärare
• Studie- och
yrkesvägledare
• Idrottsvetare
LÄRANDE OCH SAMHÄLLE
2010 05 04
Lärarutbildningarna består
av tre integrerade delar:
Ämne och ämnesdidaktik
Utbildningsvetenskaplig kärna
Verksamhetsförlagd utbildning
LÄRANDE OCH SAMHÄLLE
2010 05 04
I samtliga utbildningar ingår
20 veckors VFU, fördelat på
fem 4-veckorsperioder genom hela
utbildningen, på en förskola eller skola i
ett av Malmö högskolas
partnerområden.
LÄRANDE OCH SAMHÄLLE
2010 05 04
Centrala kunskapsområden för lärare
såsom bedömningsfrågor,
konflikthantering, styrdokument, m.m.
studeras inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan om
60 högskolepoäng.
Innehållet är tydligt inriktat mot olika
lärarexamina och därmed anpassat
för respektive inriktning och
verksamhet.
LÄRANDE OCH SAMHÄLLE
2010 05 04
Förskollärarutbildning, 210hp – 3,5 år
är inriktad mot arbete i förskolan genom att
relationen mellan barndom, lek, lärande och
ämnesdidaktik är i fokus.
Stor vikt läggs vid lekens roll för barns lärande
i matematik, språk, natur och teknik.
Du lär dig också att använda estetiska
uttrycksformer och digitala verktyg för barns lärande
och utveckling i en trygg miljö.
Stor vikt läggs också vid den omsorg varje barn
behöver och har rätt till.
http://edu.mah.se/sv/Program/LGLFO?v=1#Syllabus
LÄRANDE OCH SAMHÄLLE
2010 05 04
Grundlärarutbildning med inriktning
mot i fritidshem, 180hp – 3 år
är inriktad mot undervisning och annan
pedagogisk verksamhet i fritidshem och skola
genom att integrera fritidspedagogisk verksamhet
med undervisning inom skolans ram.
Ett av följande undervisningsämnen
ingår i utbildningen (30hp):
bild, idrott eller musik.
Du stödjer och stimulerar barns och ungas lärande före,
under och efter skoldagen. Du planerar och genomför
undervisning och annan pedagogisk verksamhet så att
barn och unga kan lära och utvecklas i en trygg miljö.
http://edu.mah.se/sv/Program/LALGR#Syllabus
LÄRANDE OCH SAMHÄLLE
2010 05 04
Grundlärarutbildning med inriktning
mot förskoleklass och
grundskolans åk 1-3, 240hp – 4 år
är inriktad mot undervisning i
matematik,
svenska (30hp i vardera) samt
naturorienterande ämnen/teknik,
samhällsorienterande ämnen och
engelska (15hp i vardera).
Under utbildningens gång väljer du ett av
dessa ämnen som fördjupningsämne.
http://edu.mah.se/sv/Program/LALGR#Syllabus
LÄRANDE OCH SAMHÄLLE
2010 05 04
Grundlärarutbildning med inriktning
mot grundskolans årskurs 4-6, 240hp – 4 år
är inriktad mot undervisning i
matematik, svenska och engelska (30hp i vardera).
Dessutom ingår ett av följande ämnen (30hp):
naturorienterande ämnen/teknik,
samhällsorienterande ämnen,
bild,
idrott eller
musik.
Under utbildningens gång väljer du
vilket ämne du vill fördjupa dig inom.
http://edu.mah.se/sv/Program/LALGR#Syllabus
LÄRANDE OCH SAMHÄLLE
2010 05 04
Yrkeslärarutbildning, 90hp
Utbildningen riktar sig till den som har kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för
yrkesämnen i gymnasieskolan.
I utbildningen ingår utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning.
Samtliga kurser har fokus på kopplingen mellan yrkesutbildning och yrkesdidaktik.
http://edu.mah.se/sv/Program/LGLYR#Syllabus
LÄRANDE OCH SAMHÄLLE
2010 05 04
Ämneslärarutbildning med inriktning
mot grundskolans åk 7-9, 270hp
Med denna inriktning tillägnar man sig kompetens att undervisa i tre ämnen (90+45+45hp).
Malmö högskola har följande utbud antagning 2012:
Förstaämnen
Engelska
Svenska
Historia
Religion
Samhällskunskap
Andraämnen
Engelska
Tredjeämnen
Engelska
Svenska som andraspråk
Historia
Religion
Historia
Geografi
Bild
Idrott
Matematik
LÄRARANDE OCH SAMHÄLLE
Matematik
Kemi
Teknik
Biologi
Fysik
http://edu.mah.se/sv/Program/LALAM#Syllabus
Ämneslärarutbildning med inriktning
mot gymnasieskolan, 300hp, 5år
Med denna inriktning tillägnar man sig kompetens att undervisa i två ämnen (120+90hp).
Malmö högskola har följande utbud antagning 2012:
Förstaämne
Engelska
Svenska
Historia
Religion
Samhällskunskap
Idrott
Bild
Matematik
Andraämne
Engelska
Svenska som andraspråk
Spanska*
Italienska*
Franska*
Tyska*
Historia
Religion
Fysik*
Naturkunskap
* i samverkan med LU
LÄRANDE OCH SAMHÄLLE
http://edu.mah.se/sv/Program/LALAM#Syllabus
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90hp – 1,5år
Utbildningen vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som
är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen.
Utbildningen består av studier inom utbildningsvetenskaplig kärna inklusive ämnesdidaktik
(60hp) samt verksamhetsförlagd utbildning (30hp).
I utbildningen ingår ett examensarbete med ämnesdidaktiskt fokus om 15hp.
http://edu.mah.se/sv/Program/LALKP
LÄRANDE OCH SAMHÄLLE
2010 05 04
Specialpedagog- och speciallärarutbildning, 90hp – 1,5 år
Utbildningarna vänder sig till lärare med minst tre års yrkeserfarenhet
Specialpedagogutbildning vänder sig till dig som vill arbeta med att erbjuda
stöd till skolledning och lärare i frågor som rör barn och elever i behov av
särskilt stöd. Fokus ligger på tre centrala områden för den
specialpedagogiska yrkesrollen: handledning av undervisning, kvalificerade
samtal och skolutveckling. http://edu.mah.se/sv/Program/LASPP
Speciallärarutbildningen vänder sig till dig som vill arbeta såväl
självständigt som tillsammans med personal och ledning, för att erbjuda
individuellt stöd och hjälp för elever med svårigheter inom språk-, skriv-,
läs- eller matematikutvecklingen, respektive elever med grav språkstörning
eller utvecklingsstörning. http://edu.mah.se/sv/Program/LASPA
LÄRANDE OCH SAMHÄLLE
2010 05 04
Studie och yrkesvägledarprogram 180hp – 3 år
Studie- och yrkesvägledarprogrammet riktar sig till dig med ett genuint
människointresse och förmågan att kunna leva dig in i andras situation.
Du utbildas till att kunna hjälpa andra hitta vägar till en yrkeskarriär eller
utbildning och blicka framåt. Ett positivt jobb där du får mycket tillbaka.
Du har individuella samtal men kan också behöva informera större grupper
av föräldrar, lärare eller personal
http://edu.mah.se/sv/Program/LGSYL
LÄRANDE OCH SAMHÄLLE
2010 05 04
Idrottsvetenskapligt program 180hp – 3 år
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom det breda idrottsfältet
http://edu.mah.se/sv/Program/LGIDV
LÄRANDE OCH SAMHÄLLE
2010 05 04
Välkommen till Lärande och samhälle!
www.mah.se/ls
LÄRANDE OCH SAMHÄLLE
2010 05 04
FÖRSKOLLÄRAR- OCH GRUNDLÄRAREXAMEN fr.o.m. 2011
Termin
1
Förskola
210hp
F
Veckor vfu
2
F
3
H
F
U
H
F
4
H
F
4 Vft
1
U
5
H
F
4
U
6
H
F
U
7
H
F
H
F
4
4
8
9
10
H
F
4
F – fördjupningsämne
Fritidshem
180hp
F
Veckor vfu
F
U
Ö
H
Ö
Ö
H
U
U
F
F
H
F
U – utb.vet. kärna
Ö – övrigt ämne
U
4 Vft
1
Veckor vfu
F-3 4-6
240hp
F
Ö
Ö
1
Ö
4
LÄRANDE OCH SAMHÄLLE
H
U
4
H
Ö
H
Ö
4
F
4
H
U
U
4
4
- avancerad nivå
4
H
F
Ö
H
Ö
H
F
H
U
4
H
F
H
F
4
ÄMNES- OCH YRKESLÄRAREXAMINA fr.o.m. 2011
Termin
1
2
3
4
5
6
7
8
7-9
270hp
Veckor vfu
Gy
300hp
Veckor vfu
Yrk
90hp
Veckor vfu
F – förstaämne/ingångsämne
U
U
U
U
4
4
4
4
LÄRANDE OCH SAMHÄLLE
UU
4
U – utb.vet. kärna
Ö – övrigt ämne, andra-/tredjeämne
9
10

similar documents