Sv*tlo a jeho *í*ení

Report
2. února 2013
VY_32_INOVACE_170219_Svetlo_a_jeho_sireni_DUM
SVĚTLO A JEHO ŠÍŘENÍ
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová.
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,
registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
1. Šíření světla
2. Odraz a lom světla
3. Rozklad světla
4. Interference
Šíření světla
Šíření světla je ovlivněno prostředím, kterým světlo prochází.
Nastávají případy:
• průchod světla beze změny
• nastává u čirého prostředí (sklo, voda)
• absorpce světla
• projde jen světlo určitých vlnových délek a jiné
vlnové délky jsou pohlceny (barevná skla, filtry)
Obr.1
• rozptyl světla (disperze)
• mění se směr šíření (matné prostředí)
• odraz světla
• světlo prostředím neprochází, odráží se
(zrcadlo)
dále
Šíření světla
Rychlost šíření světla
• v prostředí se šíří světlo menší rychlostí než ve vakuu
Index lomu
n 
c
v
c – rychlost světla ve vakuu
v – rychlost světla v prostředí
Index lomu udává, kolikrát je rychlost světla v prostředí menší než rychlost
světla ve vakuu (kladné číslo, > 1, nemá jednotku).
Příklady indexů lomů:
voda – 1,33
sklo – 1,5 – 1,9
tabulka indexů lomu
dále
Šíření světla
Od zdroje se šíří světlo v kulových vlnoplochách. Ve velké vzdálenosti od
zdroje lze považovat kulové plochy za rovinné. Světelný paprsek je přímka
kolmá na vlnoplochu.
Optická prostředí:
Obr.2
• látky, kterými světlo prochází
• průhledné optické prostředí
• nedochází k rozptylu světla
• může být čiré nebo barevné
• skrz něj je vidět
dále
Šíření světla
• průsvitné optické prostředí
• světlo se šíří prostředím, ale z části se rozptyluje (mléčné sklo, voda s
mlékem)
• toto prostředí lze prosvítit
• neprůhledné optické prostředí
• světlo se v něm silně pohlcuje, nebo na povrchu odráží
Dělení prostředí z hlediska optických vlastností
• homogenní (stejnorodé)
• prostředí má v celém objemu stejné vlastnosti
• izotropní
• vlastnosti prostředí jsou nezávislé na směru šíření světla (sklo, voda)
dále
Šíření světla
• anizotropní
• vlastnosti světla jsou závislé na změně šíření světla
• prostředí má v různých směrech různé optické vlastnosti (některé typy
krystalů)
V opticky homogenním prostředí se světlo šíří přímočaře a jednotlivé paprsky
postupují nezávisle jeden na druhém.
Obr.3
zpět na obsah
další kapitola
Odraz a lom světla
Na rozhraní dvou prostředí dochází k odrazu nebo lomu dopadajících
paprsků.
Odraz (reflexe)
Zákon odrazu
Velikost úhlu dopadu α se rovná velikosti
úhlu odrazu α´. Úhel odrazu nezávisí na
frekvenci dopadajícího světla a nemění se
rychlost šíření světla po dopadu (nemění se
ani index lomu).
Při kolmém dopadu se odráží paprsek po
stejné komici zpět. Platí: α = α´ = 0
dále
Odraz a lom světla
Rozptyl
Obr.4
Na nerovném povrchu se světlo
rozptyluje (např. na vodní hladině).
Obr.5
Využití odrazu
• zrcadla
• periskopy
dále
Odraz a lom světla
Lom světla
• paprsek dopadá na rozhraní dvou prostředí a postupuje do druhého
prostředí pod jiným úhlem – „láme se“ (změní se směr paprsku)
• změní se také rychlost šíření
• principy lomu paprsků popisuje Snellův zákon, pojmenovaný podle
nizozemského matematika
Snellův zákon lze napsat:
sin
sin


1
2

v1
v2
( 
n2
)
n1
Poměr sinu úhlu dopadu a sinu úhlu lomu se rovná podílu rychlosti šíření
světla v obou prostředích.
dále
Odraz a lom světla
Obr.6
Při šíření světla z prostředí opticky
řidšího do prostředí opticky hustšího
se paprsky lámou směrem ke
kolmici.
α>β
v1 > v2
dále
Odraz a lom světla
Při šíření světla z prostředí
opticky hustšího do prostředí
opticky řidšího se paprsky
lámou od kolmice.
α<β
v1 < v2
Úplný odraz světla
• paprsek se šíří z prostředí opticky hustšího do prostředí opticky řidšího
• při tzv. mezním úhlu αm je úhel β = 90°
• při tomto mezním úhlu ještě nastane lom, ale při větším úhlu nastává
totální odraz
• pro rozhraní sklo – vzduch je αm = 42°
dále
Odraz a lom světla
Obr.7
dále
Odraz a lom světla
Využití:
• refraktometry – přístroje, které měří index lomu látky
• vlnovody, které se používají v optoelektronice a sdělovací technice
(základem je skleněné vlákno, v kterém se světlo úplně odráží)
• světlovod
• diamant – zjištění pravosti
Obr.8
Obr.9
Lom světla na
encyklopedii
fyziky
zpět na obsah
další kapitola
Rozklad světla
Rozklad světla (disperze)
• při dopadu bílého světla na rozhraní dochází k rozkladu světla na barevné
složky
Obr.10
• disperzi objevil na skleněném hranolu Isaac Newton
dále
Rozklad světla
Jevy spojené s odrazem, lomem nebo disperzí světla
fata morgána
• vzniká např. v poušti v důsledku nerovnoměrného ohřevu vzduchu nad
zemí
• na rozhraní vrstev vzduchu dochází k úplnému odrazu světla a vytváří se
obraz jako v dutém zrcadle
duha
• vzniká v atmosféře rozkladem světla
na kapičkách vody
dále
Rozklad světla
barva oblohy
• modrá barva je dána zemskou atmosférou a vzniká rozptylem
slunečního světla na molekulách vzduchu
• nejvíce se rozptyluje barva fialová a modrá
• lidské oko není na fialovou barvu příliš citlivé, a proto vidíme modrou
• bělavou barvu oblohy způsobuje znečištění (prach, krystalky ledu,…)
Optické úkazy v atmosféře – Astro.cz
zpět na obsah
další kapitola
Interference
• je skládání dvou nebo více vlnění
• u vlnění, které mají stejnou vlnovou délku respektive frekvenci, je
interference nejvýraznější
• mezi vlnami musí být fázový rozdíl
• lze ji pozorovat nejsnáze mezi koherentními vlnami (to jsou vlny, jejichž
fázový rozdíl se s časem nemění)
Obr.11
• dochází k zesílení nebo zeslabení vlnění
Pozn.: Obrázek ukazuje interferenci na slabé
vrstvě oleje na vodě.
dále
Interference
Obr.12
Interference při odrazu světla na CD
Obr.13
Interference u vlnění vznikajících ze dvou bodů
dále
Interference
Využití interference
• při kontrole opracování čoček, optických
hranolů
Obr.14
• při výrobě protiodrazových (antireflexních)
vrstev (aby nevznikaly odrazy světla např. u
objektivů, dalekohledů, brýlí)
• v
holografii
–
metoda
záznamu
trojrozměrného záznamu, tvoří se hologramy
vzácných předmětů nebo se ukládají data
dále
Interference
Obr.15
Co dokáže světlo - YouTube
zpět na obsah
konec
POUŽITÁ LITERATURA
ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus,
2003. ISBN 80-7196-223-6
CITACE ZDROJŮ
Obr. 1 HOGERVORST, Gerard. Soubor:Spiegel.jpg: Wikimedia Commons [online]. 6 October 2004
[cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Spiegel.jpg
Obr. 2 OIMEL. Soubor:Bleikristall nachtmann karaffen.jpg: Wikimedia Commons [online]. 23 July
2008 [cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Bleikristall_nachtmann_karaffen.jpg
Obr. 3 PAJS. Soubor:Princip vzajemne nezavislosti paprsku.svg: Wikimedia Commons [online]. 20
July 2007 [cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Princip_vzajemne_nezavislosti_paprsku.svg
Obr. 4 REIS, Marcelo. File:Difracao.svg: Wikimedia Commons [online]. 27 September 2005 [cit.
2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Difracao.svg
Obr. 5 SCHIRM, Christian. File:Periscope simple.svg: Wikimedia Commons [online]. 19 January
2006 [cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Periscope_simple.svg
Obr. 6 JX. Soubor:Snelluv zakon.svg: Wikimedia Commons [online]. 5 January 2007 [cit. 2013-0202]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Snelluv_zakon.svg
CITACE ZDROJŮ
Obr. 7 JOSELL7. File:RefractionReflextion.svg: Wikimedia Commons [online]. 27 September 2012
[cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/RefractionReflextion.svg
Obr. 8 ALEXANDROV, Oleg. File:Snells law wavefronts.gif: Wikimedia Commons [online]. 1 January
2008 [cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Snells_law_wavefronts.gif
Obr. 9 KÜHN, Stefan. File:Sonnenrohr.svg: Wikimedia Commons [online]. 22 May 2007 [cit. 201302-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Sonnenrohr.svg
Obr. 10 KALKI. File:Light dispersion conceptual waves.gif: Wikimedia Commons [online]. 6 April
2010 [cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Light_dispersion_conceptual_waves.gif
Obr. 11 JOHN. File:Dieselrainbow.jpg [x]: Wikimedia Commons [online]. 16 March 2007 [cit. 201302-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Dieselrainbow.jpg
Obr. 12 QWERTZ987654321. File:Interferenz bei der Lichtreflexion an einer CD.jpg: Wikimedia
Commons [online]. 27 July 2012 [cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Interferenz_bei_der_Lichtreflexion_an_einer_C
D.jpg
CITACE ZDROJŮ
Obr. 13 OLEG ALEXANDROV. File:Two sources interference.gif: Wikimedia Commons [online]. 13
January 2008 [cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Two_sources_interference.gif
Obr. 14 HEIKE LÖCHEL. File:Hologram.jpg: Wikimedia Commons [online]. 21 March 2007 [cit.
2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Hologram.jpg
Obr. 15 GEORG-JOHANN LAY. File:Holo-Mouse.jpg: Wikimedia Commons [online]. 5 March 2008
[cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Holo-Mouse.jpg
Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.
Děkuji za pozornost.
Miroslava Víchová

similar documents