Satsningar på skolan i statsbudgeten

Report
Tid för varje elev i en jämlik skola
Reformer för att vända
utvecklingen i skolan
Statsrådsberedningen
Utbildningsdepartementet
Den svenska skolan befinner sig
i ett allvarligt läge
• Kunskapsresultaten faller
• Läraryrket har låg attraktivitet
• Ojämlikheten ökar
Statsrådsberedningen
Utbildningsdepartementet
Kunskapsresultaten faller, över
tid och i jämförelse med vår
omvärld
PISA-resultat
Poäng
520
515
510
Läsförståelse
505
500
Matematik
495
490
485
480
475
470
2000
Statsrådsberedningen
Utbildningsdepartementet
2003
2006
2009
2012
Den svenska skolan befinner sig
i ett allvarligt läge
• Kunskapsresultaten faller
• Läraryrket har låg attraktivitet
• Ojämlikheten ökar
Statsrådsberedningen
Utbildningsdepartementet
Ojämlikheten i skolan ökar
Andel elever som går i skolor med låga respektive höga resultat
Procent
18
16
14
Andel elever som går i
skolor där minst 20 % ej
godkända sv/sv2, ma,
eng i år 9
Andel elever som går i
skolor där högst 1 % ej
godkända sv/sv2, ma,
eng i år 9
12
10
8
6
4
2
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Statsrådsberedningen
Utbildningsdepartementet
Fokus i skolpolitiken för att
vända utvecklingen i skolan
• Höja kunskapsresultaten genom tidiga insatser
• Höja attraktiviteten i läraryrket
• Öka jämlikheten i skolan
Statsrådsberedningen
Utbildningsdepartementet
Högre kunskapsresultat genom
tidiga insatser
• Tidiga insatser effektivaste sättet att
förebygga skolsvårigheter – men idag sätts
stöd ofta in alltför sent
• En god start i livet genom en förskola av
hög kvalitet
• För att möta elevernas behov krävs att
lärarna får tillräcklig tid med varje elev
Statsrådsberedningen
Utbildningsdepartementet
Tidiga insatser - reformer
• Mer personal och mindre barngrupper i
förskolan
• Anställa fler för att lärare ska få mer tid för
sitt arbete och klasserna kan bli mindre i
lågstadiet
– lärare med inriktning F-3, speciallärare, specialpedagoger, fritidshemspersonal
• Fler speciallärare och specialpedagoger
• Kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 och
läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet
Statsrådsberedningen
Utbildningsdepartementet
Höja attraktiviteten i läraryrket
• Bristen på behöriga lärare är stor – och
förväntas öka
• Attraktiviteten ska höjas genom
– Högre lön
– Större möjligheter till kompetensutveckling
– Mer tid för undervisningsuppdraget
Statsrådsberedningen
Utbildningsdepartementet
Ett attraktivt läraryrke - reformer
• En nationell samling för läraryrket
• Höjda lärarlöner
• Bättre kompetensutveckling för lärare,
förskolans personal och rektorer
• Nationella skolutvecklingsprogram
• Bättre studiemedel för KPU-lärare inom
bristämnen
Statsrådsberedningen
Utbildningsdepartementet
Öka jämlikheten i skolan
• Alla skolor ska vara bra skolor
• Skillnaderna mellan skolor ökar – större
statliga resurser ska ges till skolorna med
störst behov
• Tillgång till stöd och hjälp utanför skoltid
ska inte vara beroende av föräldrar och
betalningsförmåga
Statsrådsberedningen
Utbildningsdepartementet
En jämlik skola – reformer
• Samverkan för bästa skola – statliga
resurser till skolor med tuffast
förutsättningar och lägst resultat
• Högre lärarlöner i dessa skolor
• Stöd till nyanlända elevers undervisning
• Läxhjälp för alla – läx-RUT avskaffas
• Ökad undervisning på skollov
• Stärkt elevhälsa
Statsrådsberedningen
Utbildningsdepartementet
Tid för varje elev i en jämlik
skola
Mdkr
2015
2016
Tidiga insatser
Mer personal och mindre barngrupper i förskolan mm
Fler anställda och mindre klasser i lågstadiet
Fler speciallärare/-pedagoger
1,8
0,5
1,1
0,2
3,4
0,9
2,0
0,5
Attraktivt läraryrke
Bättre kompetensutveckling för lärare, förskolans personal och rektorer
Nationella skolutvecklingsprogram mm
Förbättrat studiemedel för KPU-studerande
0,6
0,3
0,2
0,1
0,7
0,3
0,2
0,2
Jämlik skola
Samverkan för bästa skola, högre lärarlöner i skolor med tuffa
förutsättningar och stöd nyanlända elever
Läxhjälp och skola under lov mm
Stärkt elevhälsa
Övrigt
1,0
1,6
0,5
0,3
0,1
0,1
0,6
0,4
0,2
0,3
SUMMA TOTALT
3,4
5,6
Anm. Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.
Därutöver, som en del i den nationella samlingen för läraryrket avser regeringen i samband med avtalsrörelsen
2016 föra en dialog med arbetsmarknadens parter som möjliggör att lärarnas löner höjs. Under förutsättning
att parterna tar ansvar för att påtagligt prioritera höjda lärarlöner avser regeringen att tillföra resurser
motsvarande 3 miljarder kronor på årsbasis.
Statsrådsberedningen
Utbildningsdepartementet

similar documents