Nieuwsbrief

Report
Nieuwsbrief
Februari 2015
Nieuwe ontwikkelingen rondom sportpark Parkhout – Zandveld
Opstellen businessplan
De herontwikkeling van Sportpark Parkhout – Zandveld is in een
nieuwe fase gekomen. Zo worden de komende maanden de
scenario’s voor woningbouwontwikkeling gepresenteerd.
Daarnaast hebben de besturen van VSV Vreeswijk en SV Geinoord
aangegeven de kansen en mogelijkheden van verregaande
samenwerking/fusie verder te willen onderzoeken. Door beide
verenigingen en de gemeente Nieuwegein is geconcludeerd dat het
handhaven van de bestaande situatie op termijn een bedreiging is
voor de levensvatbaarheid van de verenigingen en daarmee ook
voor de kwaliteit van het sportaanbod. Doordat de gemeente
mogelijk een deel van het sportpark gaat herontwikkelen, ontstaat
er een unieke kans om na te denken over de transformatie van het
sportpark tot een modern en vitaal open sportpark van de
toekomst. Dat creëert zowel inhoudelijke als ruimtelijke kansen
voor de leden van de beide verenigingen. Een open sportpark
heeft een aantrekkelijk en
duurzaam karakter, faciliteert
de verenigingen maximaal in hun
primaire passie: het sporten voor
leden en staat daarnaast open
voor allerlei activiteiten voor
verschillende maatschappelijke
groepen binnen de samenleving.
De besturen van beide verenigingen willen deze kansen graag
verzilveren en dus verder en gezamenlijk onderzoeken.
Om de kansen en mogelijkheden van verregaande
samenwerking/fusie van VSV Vreeswijk en SV Geinoord goed in
beeld te krijgen, gaat gezamenlijk worden gewerkt aan het
opstellen van een businessplan. De gemeente Nieuwegein heeft
hiervoor ICSadviseurs ingeschakeld om de verenigingen te
begeleiden bij het opstellen van het businessplan. In dit
businessplan worden de thema’s vereniging, inhoud, ruimte en
financiën (op hoofdlijnen) uitgewerkt door aparte werkgroepen.
Hierdoor ontstaat een concreter beeld van de mogelijke
verregaande samenwerking / fusie. De werkgroepen bestaan uit
vertegenwoordigers van de beide verenigingen en de gemeente.
De werkgroepen gaan werken
aan een plan dat voor alle
partijen tot meerwaarde moet
leiden. Op basis van het
businessplan kunnen de
verenigingen en gemeente
een besluit nemen over een
volgende fase, waarin het
businessplan verder wordt
geconcretiseerd en de verregaande samenwerking/fusie verder
wordt ingevuld. De planning is dat het businessplan voor de
zomer gereed is voor besluitvorming.
Mocht u goede ideeën hebben of kansen zien ten aanzien van de
verregaande samenwerking/fusie, laat het weten.

similar documents