Karin Brand En svensk drunknigsdefinition HLR2014 - HLR

Report
En Svensk drunkningsdefinition
Karin Brand
Generalsekreterare
Svenska Livräddningssällskapet
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
“Drowning is the process of experiencing
respiratory impairment from
submersion/immersion in liquid.”
Internationell definition enligt ILCOR (International Liasion Comittee On Resusciation) ILS
(International Lifesaving federation) antagen 2002
Implicit in this definition is that a liquid/air
interface is present at the entrance of the
victim’s airway, preventing the victim from
breathing air. The victim may live or die
after this process, but whatever the
outcome, he or she has been involved in a
drowning incident”.
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
En svensk
drunkningsdefinition
Ska det vara nödvändigt?
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Varför en svensk
drunkningsdefinition?
Svårt att översätta den engelska definitionen
p g a att:
•
•
•
Diskrepans i översättningen mellan
Svenska och engelska
Innebörden av orden skiljer sig åt
mellan språken
Termerna kan byta innebörd vid
översättning
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Varför en svensk
drunkningsdefinition?
Syfte
• Förenkla, likrikta och förtydliga rapporteringen
vid drunkning
• Öka jämförbarheten och kvalitetssäkra
statistiska underlag mellan organisationer och
myndigheter
• Ökad tydlighet kring drunkning i Svenska
databaser och journalsystem förbättrar
möjligheterna till att jämföra data internationellt
och kvalitén i drunkningsforskning i framtiden
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Vad är att drunkna?
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Över 30 olika termer har använts för
att beskriva drunkning
•
•
•
•
•
•
Våtdrunkning
•
torrdrunkning,
•
aktiv drunkning
•
passiv drunkning •
tyst drunkning
•
sekundärdrunkning •
HLR2014 - Om Drunkning
nära drunkning
drunkningstillbud
drunkningsolycka
drunkning
Drunknad
Osv
Tylösand 3-4 juni 2014
Förvirrande, eller hur ?
Alla dessa terminologier beskriver olika saker
•
alla drunkningar olyckor och avsikten med en
drunkning är ofta omöjlig att uttala sig om på
olycksplatsen, den primära insatsen är
LIVRÄDDNING oberoende av uppsåt.
Enligt Ahlm et al. beskrivning av karakteristika från
rättsmedicinalverkets databas baserat på n=5,125 fall
under 18 år
- ca 50 % av alla drunkningar var olycksfall
- 31 % var avsiktliga suicid
- 18 % oklara fall där avsikten inte kunnat härledas
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
ILCOR
International Liasion Comittee On Resusciation
rekommenderar att dessa termer inte längre
används
•
•
•
•
•
•
våtdrunkning
•
torrdrunkning
•
aktiv drunkning
•
passiv drunkning •
tyst drunkning
•
sekundärdrunkning •
HLR2014 - Om Drunkning
nära drunkning
drunkningstillbud
drunkningsolycka
drunkning
drunknad
Osv
Tylösand 3-4 juni 2014
Svensk terminlogi
De TRE begreppen
• drunkningstillbud
• Drunkningsolycka
• drunkning
(nära drunkning)
(olycka orsakad
oklar händelsen)
(ett medicinskt
tillstånd)
Med anpassning till en svensk terminologi
och språktraditon presenterar vi en Svensk
definition på drunkning
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Svensk drunkningsdefinition
"Drunkning är en process som
resulterar i livshotande syrebrist
efter immersion / submersion i
vätska. Personen kan som resultat
av detta avlida eller överleva med
eller utan skador. "
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Varje enskild organisation och myndighet bör
sprida denna definition och arbeta för att
implementera denna i förekommande
databaser, journalhandlingar och på andra
platser där detta förtydligande kan förbättra
och kvalitetssäkra statistik och forskning
framöver.
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
Arbetet med den Svenska drunkningsdefinitionen är en
konsensusprocess initierad av HLR-rådet och Svenska
Livräddningssällskapet för att enas kring en gemensam
terminlogi kring drunkning i Sverige.
Arbetet baseras på Idris et al: Recommende Guidlines för
Uniform Reporting of Data from Drowning: The Ustein
Style” publicerad i Circulation 2003; 108;2565-2574
Inbjudna:
Rättsmedicnalverket, Svenska Läkarsällskapet, Försvarsmakten Dyk och Navalmedicinskt centrum, Svenska
Sprotdykarförbundet,MSB, Kustbevakningen, Svenska
Första Hjälpen Rådet, SSRS, Sjöfartsverket och
Socialstyrelsen
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
TACK
Alla som bidragit till arbetet med framtagandet
av En Svensk drunkningsdefinition.
Ett särskilt TACK till
HLR Rådet
Andreas Claesson (Ambulanssjuksköterska)
Svenska Livräddningssällskapet (SLS)
Anders Jacobsson (Anestesiolog och medicinsk
ansvarig SLS) samt Säkerhetsrådet i SLS
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014
En Svensk drunkningsdefinition
Tack för mig!
Karin Brand
Generalsekreterare
Svenska Livräddningssällskapet
HLR2014 - Om Drunkning
Tylösand 3-4 juni 2014

similar documents